home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Wyshyfka / Wyshyfka_1_19xx_NG_pl_a.atr / opis.txt < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  3KB  |  1 lines

  1. ¢¢           Wyshyfka Zine #1¢¢Instrukcja or kilka poradek...¢¢--- MENU DIRECTORY ---¢¢koors0ry - wiad0mo¢return   - to teə wiadomo¢inverse  - exit do DOSka¢ESC      - powrt do textu¢¢SPACE    - nowy katalog (np.str.B :)¢CTRL+D   - dir *.DOC¢           (moəesz czyta⇨ DOCki)¢¢MAIN¢¢Klawishe:¢¢ - view textu co lini❎¢ - view textu stronami¢SPACE - strona do przodu¢¢logo (inverse -> pod caps :):)¢- zmiana kolorw ekranu.¢¢¢          ---  MUZYKA  ----¢¢Wciskamy klawisz áלá.¢Je③li wcze③niej wybrali③my¢opcj❎ RAMDYSK (zin go FORMATUJE!)¢- od razu (8 ramek :) pojawi si❎¢menu z 6 modu ami.¢Teraz moəna wybra⇨ sobie odpowiedni¢msx i powrci⇨ do textu keyem ESC.¢W wypadku , gdy nie chcieli③my¢kaszani⇨ ramdysq - z dyskq doczyta¢si❎ plik MS.COM (kod menu). Reszta j/w.¢¢Jeəeli chcia by③ zmieni⇨ modu y¢- moəesz to uczyni⇨, poprzez¢nagranie go w miejsce obecnych¢(M1...M6.MPT).¢Msx MUSI by⇨ skomplikowany (he,he)¢pod $3d00 (nie ma relokacji).¢Nie moəe by⇨ teə d uəszy niə¢ok.$0c99 ! (od $3d00 do $4999).¢Dlatego uəyte tutaj muzyczki s⇧ raczej¢krtkie (jedn⇧ skosi em o kilka¢patternw, ale rənicy raczej nie¢wida⇨. Je③li jednak autor j⇧¢zauwaəy - :).¢¢Wyshyfka Zine nie zajmuje ramu pod¢romem (to dla,hm, Rolanda ?).¢Bufor na text wynosi ok.28 kb,¢czyli jakie③ 110 sec. w double)¢Je③li text b❎dzie d uəszy¢- za aduje si❎ tyle, na ile¢pozwoli mu buf0r (wystarczaj⇧cy...).¢¢W przypadku b ❎dw przy odczycie¢- rwnieə si❎ za aduje.¢¢Z textu do menu powracamy ESCapem.¢¢Prog automatycznie liczy ilo③⇨¢stron w artykule (eol'ami...).¢U gry, po prawej stronie wida⇨¢liczb❎ stron oraz nr obecnej.¢Z lewej widnieje nazwa artu.¢¢I tyle !¢¢Wszelkie uwagi, recenzje,¢spostrzeəenia i propozycje¢odno③nie zmian w zinkq (?)¢(b ❎dy teə!) - zapisujcie w pliku¢UWAGI.TXT.¢Za jaki③ czas, przy powstawaniu¢nowszej wersji (Wyshyfka #2)¢- uwzgl❎dnie je.¢¢Textw na razie nie ma duəo¢(od nas), lecz praktycznie nikt¢z NG nie wie, əe powsta a Wyshyfka¢(ujrza a ③wiat 0 kilka dni temu).¢Jednak za jaki③ czas powinna si❎ tu¢pojawi⇨ pewna ilo$⇨¢artuff (w a③nie, uff...).¢Nawet o assemblerze.¢Z tym, əe je③li czekash na¢"powaəniejsze" artyku y¢(o rənych scenach, programowaniu¢[efekty], internecie itd. itd.)¢- poczekaj na KOCIE FLAKI #1.¢Je③li chcesz napisa⇨ (- e③) jaki③¢ciekawy text do Kocich¢Flakw (pojawi⇧ si❎ na prze omie¢stycznia i lutego '98)¢- pisz na adres:¢¢  Tiger/New Generation¢     Robert Smoliski¢   Ul. Bielawska 6/9¢   58-200 Dzierəoniw¢¢konfig:130XE/XF551 i A1200¢format Atari lub Amigi (hi Amigowcy!)¢¢4 swap - rwnieə piszcie do Tiger'a.¢%01100100 % odpowiedzi...¢¢Zin nie b❎dzie "jedno/dwu numerwk⇧"¢(hi Slight, Taquart :).¢Postaramy si❎ wyda⇨ wi❎cej¢numerw :) :)¢Nie b❎dzie teə rocznikiem :) :).¢Moəesz wi❎c przysy a⇨ texty¢kiedy chcesz...¢¢ Je③li masz do mnie jak⇧③¢    spraw❎ :) - pish:¢¢ Solo/New Generation¢     ^Apocalypse Riders¢¢     Jaros aw Padula¢      Os.Rəane 29b/8¢    58-200 Dzierəoniw¢¢   f0n: (0-74) 31-79-66¢e-mail: solong@kki.net.pl¢¢ PS. Taki d0datek:¢     Dracony,Gregi czy inne¢     MadTeamy :) rwnieə mog⇧¢     pisa⇨ tu texty !! :) :) :)¢¢