home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Wyshyfka / Wyshyfka_1_19xx_NG_pl_a.atr / orneta97.txt < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  18KB  |  1 lines

  1. ¢¢Moəna powiedzie⇨, sprawozdanie z party¢Orneta'97 i podrə NG ... - Tiger/NG¢¢                     .        .¢.¢¢    . . . noc poprzedzaj⇧ca wyjazd na¢party¢by a raczej bezsenna i tym razem to nie¢za spraw⇧ hormoww.¢¢CZWARTEK_31.07.1997¢¢O, juə 5.00! No to ③niadanko i w drog❎.¢Oczywi③cie pewien amigant juə dawno si❎¢zjawi  i nie daje mi spokojnie zje③⇨.¢ Udajemy si❎ na dworzec PKSu(sux),¢gdzie czekaj⇧ na nas Solo i Major.¢Droga z Dzierəoniowa do Wrocka obfito-¢wa a w rozmowy o kompie. Pewien pasaəer¢na prəno prbowa  co③ zrozumie⇨ z tego¢co Solo mi t umaczy . Nie pami❎tam co w¢tym czasie robi a reszta za ogi,¢bo mnie do pad a choroba morska.¢W samym za③ Wrocq...¢Skierowali③my si❎ do budki¢telefonicznej, gdzie Solo obdzwoni ¢kilku kumpli, ale nie wygl⇧da o, aby¢kto③ nam towarzyszy  w drodze do¢Olsztyna.¢Na dworcu ch opcy zostawili mnie przy¢sprz❎cie i poszli bada⇨ salon gier,¢s⇧dz⇧c po czasie, jakim ich nie by o¢pewnie zbadali go bardzo szczeg owo.¢Kiedy wrcili udali③my si❎ na peron,¢a tam sta  juə nasz poci⇧g, wi❎c pe ni¢entuzjazmu wskoczyli③my do niego.¢Rado③⇨ nie trwa a zbyt d ugo, poniewaə¢nie by o əadnego wolnego miejsca.¢Zdesperowani zaj❎li③my pozycje przy WC¢i tak nam min❎ a godzina jazdy.¢Na szcz❎③cie Major w por❎ wypatrzy ¢wolne miejsca i reszt❎ podrəy¢kontynuowali③my w towarzystwie kilku¢go③ci, ktrzy z wielk⇧¢zawzi❎to③ci⇧ prbowali gra⇨ w karty.¢Ale nuda, zaczynam si❎ robi⇨ senny,¢pada kilka browarw¢(ja jestem abstynentem),¢ops. . . troszk❎ si❎ wyla o na Majora.¢Jaka③ stacja i d uəszy postuj, a do¢poci⇧gu wsiada kilka fajnych kobitek,¢he... nie kryjemy dla nich podziwu.¢ Solo i ja zapraszamy do naszego¢przedzia u bardzo fajn⇧ dziewczyn❎.¢By o troch❎ ciasno, wiec postanowili③my¢wyrzuci⇨ Majora z poci⇧gu, ale na jego¢szcz❎③cie ciasnota jej nie¢przeszkad a.¢Szkoda tylko əe nie by a zbyt rozmowna,¢ale przynajmniej dostali③my od niej¢pewne czasopismo pt. "PLAYBOY".¢Ta gazetka oderwa a ch opcw od gry¢w karty.¢P♪niej Solo skorzysta  z zaproszenia¢s⇧siaduj⇧cych z nami kiboli (kibicw)¢i na sam koniec drogi¢tak si❎ schla  jak⇧③ czesk⇧ pseudo¢wd⇧ (Wawrzyn Tobie to niby smakuje),¢əe poci⇧g zyska  troch❎ weso ych¢texturek w kolorze jego ③niadania¢(sux! My③la em, əe pij❎ bia ⇧+napj,¢a by  to prawie czysty, czeski¢spiryt... - przyp.Sola)¢Ten fakt zmusi  nas do bardzo szybkiego¢opuszczenia poci⇧gu, uff... na nasze¢szcz❎③cie to juə Olsztyn.¢Na peronie Solo twardo tropi  w❎əa,ale¢zapewnia  nas o swojej zupe nej¢trze♪wo③ci. W poczekalni zaj❎li③my¢pozycje raczej na uboczu, bo nie mia em¢pewno③ci, czy gady¢doceni⇧ radosn⇧ twrczo③⇨ Sola, ktry¢wci⇧ə by  pe en inwencji twrczej.¢Tylko kiedy brakowa o miejsca na jego¢abstrakcyjne dzie a musi❎li③my kawa ek¢si❎ przesi⇧③⇨. To dziwne, ale gdy teraz¢o tym pisz❎, mam wraəenie jakby¢wyj⇧tkowo  adne¢niewiasty nas unika y na pewn⇧¢odleg o③⇨ i do tego mia y taki dziwny¢grymas na twarzy (bo to by y same¢trole... - przyp.Red.)¢Mimo wszystko Major kr❎ci  co③ co¢w pewnym stopniu przypomina o kobiet❎,¢ale chyba pracuj⇧c⇧, albo po ci❎əkich¢przej③ciach w wieku niemowl❎cym.¢W takim weso ym nastroju sp❎dzili③my¢kilka godzin.¢Podczas gdy ja t umaczy em pewnej Ros-¢jance zasad❎ korzystania z karty¢telefonicznej, Major i amigant¢poch aniali kolejn⇧ zapiekank❎, a¢a Solo wci⇧ə by  w innym wymiarze¢(zatroocie robi swoje...-przyp.red)¢Nareszcie, do odjazdu poci⇧gu do¢stolicy Atarian pozosta  kwadrans.¢Uff...Solo¢pami❎ta juə nawet konfiguracj❎ swojego¢kompa, he... w przeciwiestwie¢do nazwiska (??? - przyp.red)¢To by  ciekawy widok ; texturowany¢obiekt cz ekopodobny w jednej ramce,¢ale procedura si❎ jeszcze troch❎¢d awi a, tak w skrcie scenowiec¢mg by opisa⇨ wtedy wygl⇧d Solo'a.¢¢W samym za③ poci⇧gu zaj❎li③my miejsca¢w ostatnim wagonie a po chwili (?)¢zobaczy em kilkunastu go③ci, ktrzy¢szli weso o (Solo :) w naszym kierunku.¢Ja jestem dopiero pierwszy raz na party¢wi❎c nikogo nie zna em z widzenia.¢Za to Solo podnis  g ow❎ i po jego¢minie stwierdzi em, əe to musz⇧ by⇨¢nasi (nazi).¢Na pocz⇧tek by o przywitanie, czyli¢pewnego rodzaju m ynek i chaos(CMC).¢Z boku przygl⇧da a si❎ temu rytu a owi¢pewna dziewczyna i za choler❎¢nie rozumia a co jest grane i co to za¢banda czubw tak si❎ wydziera.¢Ci weseli panowie to: Lewis, Macioo③,¢Miker,Wilson, Marcy③ i reszta¢warszawskich Atarowcw.¢Kiedy zrobi o si❎ nudno zacz❎ a si❎¢gonitwa po poci⇧gu. Spotkali③my jakich③¢luzakw z Ornety, ktrzy nic nie¢wiedzieli o imprezie (o nieprawda,¢bo jeden jeden wiedzia  - przyp.red)¢   Iiiiiiiihhhhhaaaaa. . . poci⇧g si❎¢zatrzyma  i dzieci wyskoczy y na peron,¢a nast❎pnie podzieleni na grupki,¢podnieceni maszerowali do miejsca¢zwanego MDK (a nie Tomb Rider ? :) :)¢By o juə p♪no, wi❎c weszli③my bocznym¢(a moəe tylnym) wej③ciem do g wnej¢sali, party zapowiada o si❎ wspaniale.¢Organizatorami byli:¢QuaST Club na czele z Van Eijk'iem oraz¢dobrze znana grupa Cobra¢(z MacGyverem i Mayonezem :) :) :)¢------------------------------------¢By em bardzo zm❎czony, ale nie mog em¢zasn⇧⇨, poniewaə w budynku by o wielu¢amatorw g o③nej muzyki.¢Cə moje szare komrki (te nieliczne)¢pracowa y jak wINDOWS, czyli nie¢wiedzia em co jest grane i troch❎ mnie¢mdli o,a do tego kilka razy si❎¢zawiesi em (za jaja - przyp.Red.)¢[no, Tobie Solo by si❎ ten manewr nie¢uda , kastracie, ha... - przyp.Tiger]¢<No jasne, no bo sk⇧d bym wzi⇧  tak¢duəy sznur na taaaakie jaja - Solo :>¢Co jaki③ czas musia em w oəy⇨ g ow❎¢do stacji i wystuka⇨ CL# i IN#. Po tych¢zabiegach czu em si❎ jak Atari z 4Mhz.¢Party by o mi❎dzywymiarowe i¢mi❎dzyczasowe gdyə widzia em wiele¢dziwnych rzeczy i do tego straci em¢(nie cnot❎) poczucie czasu, czyli ca a¢impreza by a jak jeden d ugi dzie¢(lub noc z blondynk⇧).¢To dziwne uczucie by o wynikiem lasacji¢mzgu.¢Teraz troch❎ szczeg w.¢Kasa: 25,- za wjazd i tu organizator¢najpierw wpu③ci  wiar❎ na sal❎,¢a po jakim③¢czasie, wp acaj⇧c kas❎ otrzymywa o si❎¢hm... identyfikator + szpilka gratis!!!¢Z tego co widzia em nikt nie wzbrania ¢si❎ od uiszczenia zap aty, czyli nie¢leciano w grzyba (ale nie uda o mi si❎¢przekona⇨ Eijka, aby za aci⇨ 20z  :).¢Takie by y zapowiedzi - przyp.Sola)¢A, zapomnia em o ankiecie,¢gdzie wpisywa o si❎ dane o sobie,¢kompie itp. Nie by o pyta¢podchwytliwych, wi❎c¢nikt nie mia  problemw z jej¢wype nieniem (oprcz Vasca :) :) ;-)¢-przyp. Sola),¢chociaə pC-fan by by z y,gdyə nie pad o¢pytanie o ulubion⇧ gr❎.¢Wspomnie⇨ naleəy iə bardzo przyjemne¢by o listowne zaproszenie scenowej¢braci na party.¢Ale wr⇨my na miejsce akcji,¢wi❎c zauwaəy em iə co jaki③ czas¢odbywa y si❎ crazy compoty(jab kowe)¢i inne dziwne i wymy③lne dyscypliny¢przyci⇧gaj⇧ce rzesze (3)¢(Krger itd. Szkoda, əe si❎ nie¢widzeli③cie w "ringu na grosiki".¢ZA-JE-BI-STE to by o! - przyp.Sola)¢¢Tu organizator nie sk⇧pi  funduszy na¢nagrody i tak np. Joy wygra  3 baki¢(dwie na mleko, jedn⇧ dosta ¢od Van Eijka - przyp.Red.)¢[Solo takəe ma baki u Bal Anki, hi...¢- przyp. Tiger]¢Swoich si  prbowa  takəe Major/NG i¢uda o mu si❎ wygra⇨ na r❎k❎ z Hermesem¢(ta walka nie by a sprawiedliwa,¢bo Major jest lewor❎czny, a organizator¢wymy③li ,əe maj⇧ si❎ si owa⇨¢na lew⇧...)¢[zgadnijcie kto by  pomys odawc⇧¢"lewej r❎ki" :) Major nie dzi❎kuj,¢Hermes - sorki :) :) - przyp.Sola)¢Oprcz tego typu rozrywek by o troch❎¢mangi i humoru.¢Pokazano zdi❎cia z poprzedniego QuaST¢Party i bardzo wiele starszych¢produkcji z platformy Falcona, ST-ka¢i mniejszej Atarci, ...by o na co¢popatrze⇨ i troch❎ powspomina⇨¢(Krger əali  si❎ :), əe nie puszczono¢Drunk Tank - przyp.Red.)¢Ale dobijaj⇧cy by  konkurs gry na¢tetrisie (LBS, jak tam ATARI 2600 :)¢PlayStation - przyp. Sola)¢Ale to poprawi o tylko apetyty,¢gdyə zaraz potem odby y si❎ compoty¢z jakim③ niewielkim po③lizgiem w czasie¢rzeczywistym (etam, to by y calci :)¢Na pocz⇧tek muzaxy, hm... dominowa ¢huk i zyskali ci, ktrzy napisali co③¢raczej spokojnego¢(a ja s⇧dz❎, əe nag o③nienie¢by o zjechane... msx'y z samplami¢-> s abo s yszalne, zbyt duəo¢ustawiono sopranuff; zreszt⇧ po¢ods uchaniu msxw at home - zmieni em¢zdanie co do ich jako③ci i poziomu¢- przyp.Sola)¢¢Pierwszy tradycyjnie (???)¢X-Ray z Samuraiem, drugie miejsce¢dla Dj.V'a. Chodzi tu o ma ⇧ szar⇧¢Atark❎.¢Gfx, poziom prac si❎ podnis ,¢pomijaj⇧c moje prace -> ale to moje¢pierwsze pice i sporo jeszcze si❎ musz❎¢nauczy⇨. Za to przesz y selekcj❎¢i to juə co③ (patrz Xzone i Tank,¢albo lepiej nie patrz).¢Nieliczni pozostali przy podstawowych¢czterech kolorach. Ku zaskoczeniu¢zwyci❎əy  Zaj⇧c, tak przez wszystkich¢kochany.¢¢Od Sola:¢Niestety, ale ocenianie prac by o¢dziwne. Niektorzy jakby byli ③lepi!¢:aloS dO¢¢Interka by y cztery w tym jeden fake.¢Produkcja Bit Busters'w ihaaaa...¢niesamowite, moim zdaniem to interko¢ma najlepsze efekty z wszystkich¢dotychczasowych¢(jak zobaczy em zoom-rotator¢w poprawionej wersji - ... - Solo;¢cho⇨ by  on uproszczony -> mia ¢niez ego kopa!)¢Drugie intro Sword'w i trzecie¢naleəa o do Apocalipse Riders, a¢fake dotyczy  zwierzyny  ownej¢(vel Zaj⇧ca - przyp.Red.)¢Nadesz a pora na demka i tu ku¢olbrzymiej rado③ci wystawiono aə¢osiem produkcji (i co wy na to,¢inni platformiarze ? - przyp.Red.)¢To co moəna by o w nich zobaczy⇨¢przechodzi o ludzki⇧ pot❎cj❎¢(poczekaj za rok :) - przyp.Red.)¢W kaədym demie zajebiste i¢niepowtarzalne efekty, ktre¢powala y na kolana. Czo owi koderzy¢sceny (czyli mama,ja i rodzinka [?])¢zrobili nam bardzo mi ⇧ niespodziank❎.¢Demo Excellent'w tu zas uəone zwyci❎st¢wo (ja bym polemizowa  - Solo)¢[lepiej nie, bo ten TXT jest juə i tak¢za d ugi - by Tiger).¢Mnie rozwali  efekt dooma z p on⇧cymi¢③cianami i ten vektorek z əywymi¢texturami (a pami❎tacie Ultr❎¢z Intela -> to by  SzOK(Hortex)- Solo)¢¢Demo MadTeam'u, to niesamowite tunele¢(yeah, MadTeam, ql! - Solo;¢ale co z ilo③ci⇧ frames'w ???)¢i szereg innych oryginalnych efektw.¢Produkcja Tight'w spoko vektorowe¢miasto i tunel z goraudzikiem + phongi¢(te phongi rozwalaj⇧, ale szkoda əe to¢zdeka animka, mimo to moəna tym¢masakrowa⇨ kloniarzy).¢¢Redakcja: dlaczego tyle¢osb na torusy mwi phongi ?¢¢Czytelnicy:¢Bo powszechnie si❎ przyj❎ o, əe¢na obiekty cieniowane phongiem¢mwi si❎ "phongi", gouraudem¢- "gouraudy" itd.  [przypiski Red.]¢¢Trip 6 to co③ od Shadows, spoko efekty¢jak na Konopa przysta o i w tym taki¢nowy imponuj⇧cy efekt, ktrego nawet¢LBS nie mg  przyporz⇧dkowa⇨ do¢dotychczas istniej⇧cych¢(he,he, LBS, to prawda co mwi e③,¢əe tam by y cztery lupy - Solo)¢¢I Krger pokaza (tylko bez skojarze)¢niedokoczon⇧ produkcj❎ ze znakomitym¢po ⇧czeniem zajebistych efektw¢(to si❎ nazywa design :) :) :)¢Prcz tych demosw by y trzy fake'i:¢-grupa Animko*.*. Emisji towarzyszy a¢erupcja ③miechu.¢...chyba wiecie co by o tematem¢③miechu,¢bo ja nie b❎d❎ si❎ wypowiada , za m ody¢jestem - Tiger.¢¢Solo:¢A ja si❎ wypowiem.¢By a to aluzja do "dema" z RH'97.¢Mnie to naprawd❎ wkurwi o !!!!¢Najpierw szok!¢LBS nawet si❎ nie odezwa , jak to¢zobaczy  :).¢Lecz jak dowiedzieli③my si❎, əe¢to animka (hi Lewis!) -> ...¢Shadows odjeba o !!!¢Przecieə to byla kpina...¢Nagroda (1 miejsce), kiedy wszyscy,¢ ⇧cznie z oganizatorami na czele,¢wiedzieli, "co to jest".¢Lamerskie zachowanie do n-tej...¢:oloS¢¢-New Generation + Lewis [hej moja¢blondy pracuje w sklepie "Lewis"¢- by Tiger]¢stworzy a (podczas party)¢parodi❎ star⇧ jak ③wiat, czyli¢AssKicker na weso o (czyt.Asskisiel).¢[notabene: Asskicker ca y czas¢jest zadziwiaj⇧cy - przyp. Sola]¢¢-no a teraz zgadnijcie, kto prcz¢Geparda najbardziej na ③wiecie leje¢na pC i do tego kocha bILL'a gATESA????¢...je③li odpowiecie sobie na to pytanie¢poznacie autorw tej zabawnej produkcji¢(hie,hie, pan V. i pan N. - przy.Red.)¢¢Oglnie by o na co popatrze⇨ i z czego¢si❎ po③mia⇨, a co mog❎ rzec o compotach¢na wi❎ksze Atarki, cə nie pami❎tam¢wiele, ale koniecznie musz❎ nadmieni⇨¢iə w tym roku wystawiono demo z¢efektami na ST-ka. Powtarzam:¢z efektami, a nie¢z  textami typu: "...Atari rules,¢ale co to jest?..." albo "...czy Atari¢to komputer...".¢Jak si❎ komu③ nie podoba, to nikt go¢na scenie nie trzyma!!!¢(fm: Solo -> to demko by o nawet¢niez e, cho⇨ jeszcze troch❎ wolne;¢moəe i STowcy naucz⇧ si❎ robi⇨¢tabele :)¢Na Falconie jak zwykle spoko efekty!¢(niez e obiekty z phongiem Shadowsw)¢No i to by by koniec compocikw, by em¢zm❎czony, wi❎c wlaz em pod st ¢i pop yn⇧ em w krain❎ snw do¢mojej wymarzonej blondynki¢(Agnieszki Denysiak - przyp. Red.)¢Rano nast⇧pi o og oszenie wynikw, ale¢zbyt duəo to ja nie pami❎tam gdyə nie¢by em do koca przytomny, gdyə ③ni o¢mi si❎, əe... eee... ale o tym moəecie¢przeczyta⇨ w SEXOLATKACH!!!¢------------------------------------¢Oto podsumowanie imprezy!¢1.pozytywne:¢- listowne zaproszenia¢- moəliwo③⇨ duəo wcze③niejszego¢  przybycia¢- ciekawe konkursy i inne atrakcje¢- niez e nagrody (w porwnaniu do¢  innych party -> czadowe !!!¢  - przyp. Sola)¢- bufet 23.59/dob❎(zapiekanki rule!!!)¢- power non stop¢- weso a, zajebista atmosfera¢- duəa tolerancyjno③⇨ organizatorw¢- jak co roq spoko kobiety¢- zer0 "czepiania si❎" ochrony¢¢2.Negatywne:¢- za 25,- to przynajmniej liczy em¢  na porz⇧dny identyfikator, a tu¢  hm...¢- ha as, jak w mojej klasie na lekcji¢  niemieckiego (etam - przyp.Red.)¢- konkurs tetrisa powoduj⇧cy md o③ci¢- ma e po③lizki czasowe¢- I TYLE!¢¢3. Oglnie:¢Moim zdaniem party by o ca kiem udane¢i bawi em si❎ tam ③wietnie, z wielk⇧¢przyjemno③ci⇧ za rok tam si❎ zjawi❎,¢jeəeli si❎ odb❎dzie, co juə zosta o¢obiecane.¢I wybaczcie pewne nie③cis o③ci, gdyə¢nie mam duəego do③wiadczenia i mog em¢co③ pomiesza⇨ (spoko, Redakcja¢czuwa, red. radzi, red. nigdy Ci❎¢nie zdradzi - przyp. red.)¢he... Sexmisja rules!!!¢------------------------------------¢No i party zbliəa o si❎ do koca, a na¢sali panowa  taki burdel, əe mi by o¢szkoda tych, ktrzy to mieli sprz⇧ta⇨.¢Do tego bawili③my si❎ w puszczanie¢(tu teə prosz❎ bez skojarze...)¢samolotw, co nie spodoba o si❎¢organizatorom (jak co roku :).¢Po jakim③ czasie wi❎ksz⇧ (zajebist⇧)¢grup⇧ udali③my si❎ na dworzec PKP.¢Ktosik pstrykn⇧  kilka fotek i po¢jakim③ czasie wszyscy w dobrym nastroju¢podrəowali do Olsztyna.¢Nast❎pnie program przewidywa  odpalanie¢demo'sw na dworcowej poczekalni i tak¢teə si❎ sta o. Przy okazji do¢Excellent'w przyczepi  si❎ jaki③¢gad (czyt.M.O.gestapo),¢ale ja w tym czasie szuka em wszystkich¢na peronie, bo ♪le spojrza em (?) na¢zegarek i uzna em, əe poci⇧g odchodzi¢za trzy minuty. Train by  pusty i nie¢wiedzia em jakim cudem, to si❎ sta o.¢Dopiero jaki③ facet mnie u③wiadomi ¢(tylko bez zboczonych skojarze),¢wrci em do kas i dojrza em Majora¢na poczekalni, a takəe reszt❎ wiary¢(Sword, MadTeam,Mec, Exc*.* itd.)¢Po jakim③ czasie towarzystwo zacz❎ o¢si❎ rozchodzi⇨. I na nas przyszed ¢czas,wi❎c poəegnali③my si❎ i w drog❎.¢Ku wielkiej uciesze do Poznania¢jechali③my z Vasco'iem,¢Charlie'im i Nietoperkiem,ktremu Solo¢majstrowa  po drodze w XF551.¢Niew⇧tpliw⇧ atrakcj⇧ by o nabijanie si❎¢z przewymy③lnych i przedziwacznych nazw¢mijanych zadupi. W tym czasie Major¢prbowa  zrozumie⇨ zasad❎ otwierania¢noəa spr❎əynowego, ktry naleəa ¢do Vasco'a-killer'a.¢Po wieeee. . . lu godzinach dotarli③my¢do Poznania i od tego momentu NG¢i Amigowiec (Ervin) sami kontynuowali¢podrə.¢Za znikom⇧ ilo③⇨ pozosta ej nam gotwki¢zakupili③my znikom⇧ ilo③c prowiantu¢i udali③my si❎ w dalsz⇧ drog❎ (kierunek¢Wroc aw).¢Wpadli③my do poci⇧gu, a əe nie by o¢wolnych miejsc, wi❎c zaj❎li③my¢zarezerwowany przedzia ¢Dojrzeli③my dwie dziewczyny na¢korytarzu i zaprosili by③my je pewnie¢do siebie, ale jedna z nich mia a zbyt¢ma y biust (hm , nie przypominamy sobie¢- Redakcja) [lepsze s⇧ mini - Solo :]¢wi❎c jak ostatnie ③winie zacz❎li③my si❎¢z niej ③mia⇨. Zmiesza y si❎ i¢gdzie③ znik y.¢Po jakim③ czasie wpad  konduktor¢i opieprzy  nas za to, əe siedzimy¢w przedziale zarezerwowanym, ale¢by  spoko i pozwoli  nam tam zosta⇨.¢By o juə do③⇨ p♪no i ch odno, wi❎c¢troch❎ otrze♪wieli③my :).¢W samym za③ Wroc awiu, po ma ym¢zwiadzie,postanowili③my odwiedzi⇨¢salon, o ktrym, pisa em juə¢duəo wcze③niej.¢Kiedy "playerstwo" wysz o z salonu¢(prawie bez kasy :) [Tekken 3¢- spoko! - przyp. Red.]¢do odjazdu by  jeszcze kawa  czasu, ale¢udali③my si❎ na peron.¢Po kilku minutach Major i amigowiec¢gdzie③ znikn❎li, wi❎c poszed em ich¢szuka⇨, bo z ich wygl⇧dem i¢usposobieniem mogli zarobi⇨ kos❎ :).¢Dzieci si❎ odnalaz y i podrə trwa a¢nadal, teraz do jakiej③ K*.* nie¢pami❎tam (Kamieniec Z⇧bkowicki - Red.).¢W poci⇧gu cholerny t ok¢(to mj - Solo :) , a my juə cholernie¢zm❎czeni.¢Co jest, gdzie jeste③my - to s owa,¢ktre wypowiedzia em po przebudzeniu¢si❎. Poci⇧g si❎ zatrzymywa .¢Solo takəe si❎ ubudzi  i da  rozkaz do¢ewakuacji, no ma o brakowa o, a by③my¢przespali stacj❎.¢Na dworcu duəo əuli i innych¢przyjemniakw do tego zimno jak diabli,¢o nareszcie poci⇧g do naszej mie③ciny¢(czyt.Dzierəoniw) !!!!¢To juə ostatnia cz❎③⇨ tej w❎drwki,¢juə tylko kilkadziesi⇧t (ok.<50)¢kilometrw i do wyra.¢Przez okno wida⇨ juə wioch❎ oddalon⇧¢tylko o 5km od Dzierəoniowa. . .¢i tu nam si❎ film urywa!!!!!????¢Po prawie ca odniowej podrəy zasn⇧⇨¢kilka minut przed domem, co za¢szcz❎③cie.¢Tym razem pierwszy obudzi  si❎ amigant,¢ale widocznie zapomnia  jak wygl⇧da¢jego miasto(a moəe go nie zauwaəy ), bo¢obudzi  mnie kiedy poci⇧g juə ruszy .¢Wiem əe mamy nawalone we  bach, ale¢skaka⇨ z jad⇧cego poci⇧gu, to malutka¢przesada, wi❎c siedzimy wkurzeni.¢Nie mieli by③my kasy jeəeli¢wyl⇧dowaliby③my np. w jakim③ K ocku.¢Wystraszony pytam jakiego③ əo nierzyka,¢a on zaczyna si❎ ③mia⇨ i mwi, əe¢w Pi awie.¢Uffffffffff... to tylko kawa ek od nas.¢Wyskakujemy w tej wsi i p❎dem przez¢ ⇧k❎ do autobusu, stoj⇧cego po jej¢drugiej stronie.¢Okaza o si❎ əe autobusik odjeədəa¢dopiero za 15 minut, wi❎c niepotrzebnie¢cali si❎ pomoczyli③my i ub ocili③my.¢Ludzie dziwnie na nas patrzyli, hm. . .¢czterech mokrych go③ci ze sprz❎tem¢i ro③linno③ci⇧ na spodniach,¢to musia by⇨ niecodzienny widok¢(etam, popatrz na gRZYBIARZY :)¢- przyp. Red.)¢Przystanek. Ja czyli Tiger i amigowiec¢czyli Ej.Mucha (-> Ervin)¢wysiadamy wcze③niej,a Solo¢i Major maj⇧ jeszcze kawa ek.¢No i jeste③my w domu...¢By a godzina 7:15!!!!¢Nie dba em o g d i ten dziwny smak¢(blee...)¢w ustach tylko zapad em w sen zimowy w¢③rodku lata, zjawisko spotykane jedynie¢u scenowca-atarowca.¢ZZZZZZZZZZZZZZZ. . .¢¢Solo:¢W tamtym roq po przyje♪dzie do¢domu najpierw odpali em wszystkie¢demka z compo :).¢W tym mi si❎ to nie uda o (ZZZ...)...¢:oloS¢¢                *  *  *¢¢I to by by o na tyle.¢A... kiedy si❎ obudzi em zobaczy em¢③wiat a wok  i dziwne istoty (PC?).¢Po chwili to poj⇧ em¢- zosta em porwany przez kosmitw...¢ale o tym "Jak rozp❎ta em gwiezdne¢wojny" opowiem przy innej okazji.¢¢¢                TIGER/New Generation¢¢