home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Wyshyfka / Wyshyfka_1_19xx_NG_pl_a.atr / opinie.txt < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  5KB  |  1 lines

  1.            ⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤¢          áááááááááááááááááá⑤¢           òááלנטדáםגIJמחדáááá⑤¢            òáááááááááááááááááᢠ             òòòòòòòòòòòòòòòò¢¢  Pewnego razoo, stan❎ a :) si❎¢ rzecz, ktra mog a ziritowa⇨ pana¢ Gizma. Otə p.Dadi zrobi  go w chuja¢ (he, czyli juə nie jest cz owiekiem¢  - Redakcja). Jeəeli kto$ nie wie¢  "co/gdzie/jak" -> niech zajrzy¢  do pliku ODEZWA*.COM.¢¢ I zauwaəy em jedn⇧ rzecz:¢ zaraz po tym, jak ODEZWA*.*¢ posz a w Polsk❎, masa (no, moəe¢ troszk❎ mniej) ludzi zacz❎ a jeba⇨¢ Dadiego gdzie tylko mog a¢ (hm, raczej tylko w InterMagu).¢ Ciekawi mnie, dlaczego ?¢ Niektrzy przecieə nawet nie¢ wiedzieli, əe taki go③⇨ istnieje¢ (chyba, əe uwaənie przegl⇧daj⇧¢ Scene Registera :).¢ Wi❎c jak to, Ty go nie znasz,¢ ale fakasz ?¢ Moəna tak ?¢ Ano, wed ug niektrych, moəna.¢ A sk⇧d wiesz, czy czasem, to¢ nie by o ca kiem odwrotnie:¢ Gizmo co③ namiesza , a əe jest¢ sprytny :) -> pu③ci  odpowiednie¢ texty po scenie i teraz oboj❎tnie¢ czy Dadi bedzie prbowa  to¢ sprostowa⇨ (s usznie czy teə nie)¢ - i tak nikt go nie wys ucha,¢ tylko g o③no krzyknie "LAMER!¢ Spierdalaj!".¢ Gizmo bez obrazy, course. To by ¢ tylko przyk ad.¢¢W③rd aktywnych tek③ciarzy panuje¢taka komercja, əe fiu...¢Popatrzcie, wystarczy  jeden plik,¢aby wszyscy s⇧dzili, əe Dadi¢to jebany lamer to n-tej pot❎gi.¢A sk⇧d wiecie, czy nie jest on¢jakim③ ukrytym i zajebistym¢koderem ? A moəe rysuje takie pici,¢əe Draconowi by sz❎ka opad a ?¢By⇨ moəe tak nie jest, ale sk⇧d¢moəesz to wiedzie⇨ !?¢¢Owszem dobrze, əe Gizmo napomkn⇧ ,¢əeby uwaəa⇨ na Dadiego, no ale¢to, co zrobi a "szara masa", to¢lekka przesada.¢Ciekawi mnie wi❎c, dlaczego owa¢masa nie zjeba a doszcz❎tnie¢Konopa czy Sebana. Przecieə¢jeden nazwa  drugiego lamerem¢(tak a'propo -> po jakiego ch... ?).¢Khie, spox by by o -> Ci co najpierw¢przeczytali "Konop - lamer"¢jebaliby go jak psa, gdzie z kolei¢druga cz❎③⇨ Polski uwzi❎ aby si❎¢na Sebana.¢Ale... tak nie jest.¢No bo kto z "tych waənych texciarzy"¢odwaəy by si❎ zjecha⇨ ktrego③¢z czo owych koderw ?¢Raczej nikt... (wyj⇧tkiem jest Astral,¢ale to s⇧ juə prywatne porachunki).¢¢Hey, a gdyby tak LBS zrobi by Was¢w ciula i np. sprzeda  jaki③¢zdezelowany chip ?¢Czy wtedy teə od razu pu③ci by③,¢czytelniku :), jaki③ mega txt¢z mega fakami ??¢Nie s⇧dz❎...¢Oczywi③cie przypadek Gizma jest¢inny, gdyə Dadi (podobno)¢nie chcia  odebra⇨ RAM'u z powrotem.¢¢Zwr⇨cie wi❎c uwag❎ co piszecie.¢Najpierw g ❎bok0 :) si❎ zastanwcie,¢czy s usznie kogo③ fakacie.¢Bo moəna zauwaəy⇨, əe niektrzy,¢nawet pod postaci⇧ anonimw,¢czuj⇧ si❎ pewniej, jak sfakaj⇧¢tego, kto jest aktualnie na topie¢¢My③licie, əe nie moəna post❎powa⇨¢inaczej :) ;-) ?¢Moəe przyk ad ?¢Ha, nie ma sprawy!¢Znacie chyba Charliego ? (Hi, Ch!)¢Odk⇧d pami❎tam, w jego produkcjach¢raczej nie znajdowali③my¢"gretzw" dla Swordu. Owszem, raczej¢on za nimi nie przepada , ale¢dowiedzie⇨ si❎ moəna by o o tym¢pr❎dzej z listu, aniəeli z jakiego③¢proga.¢¢Ale od kiedy Sword przyjeba o si❎¢do ca ego Apocalypse Riders¢(zapominaj⇧c zapewne, əe A.R.¢to nie tylko Maci③,Lewis i Miker)¢- zacz❎ y pojawia⇨ si❎ faki¢czy nawet ca e intra :)¢na temat grupy Sword czy jej cz onkw.¢Czy mia  on tu racj❎ - pozostawiam to¢Wam (podpowied♪ :) Red.: raczej mia )¢¢Kocz⇧c ten art, mam madziej❎,¢əe niektrzy zaprzestan⇧ bezpodstawnego¢obsmarowyania i fakania ludzi.¢Spjrzcie tak:¢Gizmo napisa , co s⇧dzi o Dadim.¢Wszyscy (?) o tym przeczytali.¢To ciekawi mnie, po jakiego grzyba¢milion sto tysi❎cy dwie③cie :)¢osb rwnieə go sfaka o.¢A co, on Wam siostr❎ zgwa ci  ?¢A moəe nie chia  Wam si❎ odda⇨ ? :)!¢Zauwaəcie, əe popularno③⇨ nie¢wynika z pisania "FUCK U! Ale w a③ciwie¢to kto ty jeste③ ?", lecz raczej¢z ilo③ci/jako③ci produkcji,¢friendshipu itd.¢Jak kto③ nowy zobaczy, əe jebiecie¢sobie (bez skojarze :) tu i tam¢(ale to zdanie zabrzmia o :)¢- b❎d⇧ woleli Was unika⇨¢-> nie pisa⇨ sendw itd.¢¢Kto$ domy③lny (z tych, co fakaj⇧ ;-)¢zaraz zapewne powie:¢Chwila, moment, tak pierdolisz o¢"nie fakaniu", a sam smarujesz¢QBK/OHp vel Krzysia Kubeczk❎".¢¢Taaa... my nie lubimy tego¢cz owieka (?) i mamy proste wyt uma-¢czenie.¢Po prostu ten go③⇨, w oglne nam¢wcze③niej nie znany (no moəe z¢Top Secretw :-) jeba  nas w¢tym "swoim" InterMagu dosy⇨¢obficie.¢A əe nie skoczy o si❎ to¢na sybolicznym faku :) :)¢- dali③my mu do zrozumienia,¢əe juə go nie lubimy.¢Chociaə, shit, ma on powd do dumy,¢bo uda o mu si❎ sprowokowa⇨ nas¢do napisw w stylu "Fucks 4 qBK" :).¢Zreszt⇧, jeba o nas w IM'iem¢ca e oHP, wi❎c ja teə sobie¢napisz❎:¢ oHP - ③mierdzi od wAS chujem...¢¢¢ I tym mi ym akcentem zakocz❎¢ ten text.¢ Je③li masz inne zdanie¢ lub chcia by③ co③ doda⇨¢ - napisz to poniəej.¢¢               Solo/New Generation¢                   ^Apocalypse Riders¢¢---------------------------------------¢¢¢¢