home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Wyshyfka / Wyshyfka_1_19xx_NG_pl_a.atr / o_grupie.txt < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  5KB  |  1 lines

  1. ¢¢  Tak si❎ jak0③ z oəy o, əe nasza¢grupa ostatnio :) si❎ rozros a.¢A əe nie wszyscy nas jeszcze znaj⇧¢- czas zaprezentowa⇨ nashych¢cz onkw (nasze cz onki,he,he !).¢¢Opis b❎dzie subiektywny :).¢¢Zaczniemy od קΘτσ≥'a.¢¢Odk⇧d dosta  Atari, zawshe marzy ,¢aby zosta⇨ ratownikiem.¢Okaza o si❎ jednak, əe rysuje.¢Jego pierwsze "co③tam" moəecie¢zobaczy⇨ w Hip Demie.¢Or pici z Ornety '97.¢Cho⇨ Tiger mwi, əe s⇧ strasznie¢porashkowate i odgraəa si❎, əe¢juə nied ugo namalooje (?) co③¢fajnego (polonistka zabi aby mnie¢za to s 0wo...)¢Ostatnio (hm, od p  roq)¢posiada on rwnieə A1200.¢I TO MU WCALE NIE PRZESZKADZA¢W U⑧YWANIU ATARI (aluzja,he,he).¢Maniakalny fan blondynek(A.D).¢Status: grafik,swapper.¢Powoli uczy si❎ kodowa⇨ w asm.¢¢Kolejnym cz onkiem (hm,hm,hm...)¢jest לβΩ∩≥.¢¢Po k opotach, jakie zafundowa ¢mu BPS (sprzeda ... Majora komputer!)¢przesta  "əy⇨".¢Mieszka jednak 60m ode mnie, wi❎c¢czasem co③ zrobi.¢Jak BPS odda mu kas❎ - kupuje¢sobie Atarci❎ i powinien si❎¢znw pojawi⇨.¢Tyle tylko, əe zrobi  si❎ z niego¢taki le, əe by go chooj strzeli ...¢PRAWDA, Major ???¢Status: muzyk, le :)¢¢פ∩∮β∈Σ i כβ∩∩δ∩∈¢¢Jaki③ czas temu pozali③my si❎¢dzi❎ki TV txt.¢I tak trafili do naszej grupki.¢"I zapanowa a wielka rado③⇨...".¢W kocu NG ma kilkq koderw !¢(kilkq>1 !)¢No...¢P odz⇧ wiele ciekawych routinek.¢I o to chodzi !¢Pod koniec waxuff przyjechali¢do mnie na kilka dni.¢I by o eru'owo :).¢Roland z kolei mia  ciekawe wraəenia¢z powodzi.¢Siedzia  sobie w domku (nie bloku),¢kodowa  (etc.), a 100m dalej¢by  wa  przeciwpowodziowy, ktry¢gdyby strzeli  -> zrwna by¢z ziemi⇧ jego okolice.¢Na szcz❎③cie wa  wytrzyma ...¢Laokoon z kolei nie posiada JESZCZE¢stacji. I nie narzeka ;) ;) ;) ;).¢Co jaki③ czas wpada do Rolanda¢i heya...¢Pami❎tam reakcj❎ Laokoona (pisa  mi¢Roland), ja zobaczy  on Drunk¢Chessboarda.¢By o to ich jedno z pierwszych¢intr/dem, zobaczonych na atarci¢(nie mieli ctx, cho⇨ interesowali¢si❎ kodem, czytali o scenach,np.amigi¢etc.).¢Laokoon, my③la , əe Roland zrobi ¢mu kawa , i pod st  schowa ¢Amig❎. :).¢Status: koderzy¢Z ostatniej chwilki :) :).¢Roland ma juə now⇧ (hm) stacj❎,¢wi❎c t⇧ wcze③niejsh⇧ da  Laookonowi.¢¢זβ≤β∈¢¢Nie posiada on jeszcze¢stacji (planuje zakup).¢Utrzymuje ctx z kilkoma osobami¢(np. Arasek).¢Ostatnio trafi  na Politechnik❎.¢Interesuj⇧ go wszelakie kompy,¢w szczeglno③ci ten z pagrkiem¢Fuji.¢Jest koderem, i pono⇨ :) ma¢kilka ciekawych pomys w na rəne¢progi. Palce liza⇨ (or... sromki...:).¢Status: koder¢¢ט⌡Φβ≤¢¢Pomimo tego, əe ma grzyba (nie,nie¢na skrze... cho⇨ nie jestem¢pewien :) :), lubi czasem obejrze⇨¢co③ z atarci.¢By  okres, əe interesi a go scena¢(PC), czyta  zinki, ogl⇧da ¢dema etc. Ostatnio jednak c0sik¢jeg0 zapa  os ab .¢Juhas, CO JEST ?!? :| ?¢Ostatnio coraz cz❎③ciej buszuje¢po intel:)necie.¢Status: txt,koder (Pascal; na razie)¢Web maker.¢Cho⇨ teraz pod ⇧czymy u niego¢driva 5.25 i po③ci⇧gamy¢(w obie strony!) rəniaste MODy¢czy pici.¢Thx Vasco za plik ATARIPC.ZIP !¢¢תβ≤∙∮¢¢Atarowo-grzybiarz, ch0⇨ po zaqpie¢PC'ta radykalnie ograniczy ¢czas dla atarki.¢Ale NIE JEST ONA "NA SZAFIE"¢CZY W "PUDLE" (kolejna aluzje,he,he).¢Ca y czas stoj⇧ ko o siebie¢dwa k0mpy.¢Zrszt⇧, ostatnio w ogle ma ma o¢czasu na komputer... (s⇧ p0w0dy...)¢Status: gfx, basic, mini DTP¢¢ז⌡τ∩¢¢Od jakiego③ juə czasu nie dosta em¢od nieg0 sedna, wi❎c na razie¢cisha... :(¢By⇨ moəe arty, jakie mia y by⇨¢w Arenie #2 znajd⇧ si❎ w Kocich¢Flakach #1 (#2 itd.).¢Status: koder¢¢D0pishek:¢Hugo juə napisa , a wi❎c əyje ! :)¢Powoli znw si❎ rozkr❎ca !¢(b❎d⇧ cz❎③ci,he,he)¢[dla pewno③ci data - 20.XII.1997]¢¢ב∩≥⌡ϕ¢¢Niez y textwriter.¢Szkoda, əe posiada tylk0¢XCiaka. Ale pisa , əe zbiera¢cash na drifk❎. Cool.¢Uwielbia uczy⇨ si❎ wszystkiego,¢co dotyczy komputerw.¢Programowania (rəne j❎zyki) etc.¢Status: txt (na razie ?)¢¢בβ÷σ≥¢¢Ostatni0 troch❎ kodowa , ale¢przewaənie jest biernym ogl⇧daczem¢dem, readerem zinuff etc.¢Czasem tworzy teə graficzk❎¢(np. fonty),¢¢No i...¢¢צ∩∮∩¢¢W a③ciwie "pomys odawca" stworzenia¢grupy New Generation.¢Wcze③niej dzia a  sam (st⇧d xywa).¢I mia  to robi⇨ d uuuug0.¢Ale rozs⇧dek gr⇧ :)...¢Uwielbia Atari do n-tej pot❎gi.¢Raczej nigdy go nie sprzeda¢(bo poprostu si❎ zjebie,he,he¢- przyp. red.)..¢Ostatnio wpad  w maniakalny¢trans tworzenia podprocek¢pomoniczych, ale takich, ktre¢same tworz⇧ kod.¢Obecnie zafascynowa  si❎ :) TMC...¢Maniak, je③li chodzi o rozszerzenia¢w Atari (chcia by mie⇨ wszystk0...).¢Planuje SID'a i dopa  4Mhz.¢Irytuj⇧ go bardzo playerzy & muglerzy¢(-> ci z gie dy -> ale cioty ! [PC]¢-> zawshe si❎ z nich wylewamy...) [PSX]¢Status: koder, muzyk¢¢¢¢ I tak wygl⇧da nasha grupka.¢¢ I wcale nie mamy ochoty zej③⇨¢ z ZAJEBISTEJ sceny, jak⇧ jest¢ SCENA ATARI.¢ (przecieə moəna by⇨ na gRZYBIE¢ [hm...], Amce :) :) i na XE !¢¢                         Kt0$/NG¢¢¢¢¢