home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 40 / Flop_Magazin_40_1997_02_Raster_cs_Side_A.atr / koala.tch < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  7KB  |  35 lines

 1. FORM①T SOUBOR♪ KOALA¢--------------------¢¢  Na Atari XL/XE existuje pro ukl⇧d⇧n     obr⇧zk
 2.  cel⇧ ②ada r
 3. zn⑨ch form⇧t
 4.  soubor
 5. . Mnoh⑦ z nich jsou velice jednoduch⑦, mezi nejpouə    van❎j③     v③ak pat②     tak⑦ pom❎rn❎ pokro⇨il⑨ form⇧t "Koala". Tento form⇧t poch⇧z     z kreslic    ho programu KOALA MICROILLUSTRATOR a postupn❎ se roz③    ②il natolik, əe dnes nechyb     v nab    dce naprost⑦ v❎t③iny graficky zam❎②en⑨ch program
 6. . Popul⇧rn     je tak⑦ d    ky tomu, əe ukl⇧d⇧ obr⇧zky komprimovan❎ a ③et②     tak dost podstatn❎ m    sto na disku.¢  V③e se zd⇧ b⑨t v po②⇧dku, soubory jsou hladce p②enositeln⑦ v③emi sm❎ry, ov③em jen do chv    le, kdy n❎kdo pouəije tak⑦ p
 7. vodn     KOALA MICROILLUSTRATOR. Tento program ob⇨as "vyplivne" soubor, kter⑨ jin⑨ software nedok⇧əe spr⇧vn❎ zpracovat. Pro⇨? Je to jednodu③e t    m, əe pouze KOALA MICROILLUSTRATOR opravdu vyuə    v⇧ moənosti form⇧tu Koala - ostatn     programy mnoho v❎c     prost❎ p②edpokl⇧daj    , a proto n❎kter⑦ m⑦n❎ obvykl⑦ varianty nedok⇧ə     zpracovat.¢  Abychom mohli v budoucnu vytv⇧②et programy, kter⑦ podporuj     "opravdov⑨" form⇧t Koala, p②in⇧③     tento ⇨l⇧nek popis zm    n❎n⑦ho form⇧tu.¢¢  Kaəd⑨ soubor ve form⇧tu Koala za⇨    n⇧ hlavi⇨kou, kter⇧ obsahuje n⇧sleduj    c     ⑤daje:¢¢Pozice (hex)       Funkce¢---------------------------------------¢ 0 - 3:  Identifikace souboru Koala - vədy FF 80 C9 C7.¢  4, 5:  D⑦lka hlavi⇨ky zmen③en⇧ o 1¢     6:  Verze form⇧tu souboru - obvykle 1¢     7:  Metoda komprese dat: 0, 1, nebo 2¢     8:  Grafick⑨ reəim pro ANTIC - obvykle 0E¢ 9 - C:  Poloha a velikost obr⇧zku - obvykle 00 28 00 C0¢D - 11:  Barvy (kopie syst⑦mov⑨ch prom❎nn⑨ch $2C4-$2C8)¢12, 13:  D⑦lka cel⑦ho souboru zmen③en⇧ o 1¢14, 15:  Vyhrazeno pro budouc     vyuəit     - obvykle 00 00¢    16:  N⇧zev obr⇧zku - max. 14 znak
 8. , zakon⇨eno $9B (EOL)¢    ??:  Jm⑦no autora - op❎t 14 znak
 9.  zakon⇨en⑨ch EOL¢    ??:  Dal③     dva ②⇧dky dopluj    c    ho textu (kaəd⑨ max. 14 znak
 10.  a EOL)¢    ??:  Konec hlavi⇨ky - vədy $A2¢¢  D⑦lka hlavi⇨ky z⇧vis     na textov⑨ch poloək⇧ch na jej    m konci, protoəe v③ak (alespo pokud v    m) dosud ə⇧dn⑨ program tyto poloəky nepouə    v⇧, b⑨v⇧ d⑦lka obvykle $1B (texty jsou zastoupeny pouze znakem EOL).¢  Poloha a velikost obr⇧zku jsou ur⇨eny ⇨ty②mi parametry v po②ad     X-za⇨⇧tek, X-konec, Y-za⇨⇧tek, Y-konec. Sou②adnice X je zde ud⇧v⇧na v bytech, to znamen⇧ ve ⇨tve②ic    ch pixel
 11. ; koncov⑦ sou②adnice jsou o 1 v❎t③    , neə posledn     pozice obsazen⇧ obr⇧zkem. Je moəno definovat prakticky libovolnou obd⑦ln    kovou ⇨⇧st obrazovky, p②i zav⇧d❎n     takov⑦ho souboru pak obr⇧zek p②ep    ③e jen ⇨⇧st p
 12. vodn    ho obsahu obrazovky.¢  Metody komprese dat jsou n⇧sleduj    c    : 0 - ə⇧dn⇧ komprese, data se ukl⇧daj     norm⇧ln❎ zleva doprava a shora dol
 13. . 1 - komprimovan⇧ data, ukl⇧daj     se zp
 14. sobem typick⑨m pro form⇧t Koala (po jednobytov⑨ch sloupc    ch zleva doprava, v kaəd⑦m sloupci shora dol
 15.  nejprve sud⑦ a potom lich⑦ ②⇧dky), a kone⇨n❎ 2 - komprimovan⇧ data, ukl⇧daj     se norm⇧ln❎ zleva doprava a shora dol
 16. .¢¢  Komprimovan⇧ data obsahuj     dva druhy poloəek:¢--- Nepakovan⇧ data - nejvy③③     bit prvn    ho bytu poloəky je nastaven, zbytek tohoto bytu obsahuje d⑦lku bloku. Data uveden⑦ d⑦lky n⇧sleduj     za t    mto bytem. Pokud je d⑦lka definovan⇧ v prvn    m bytu nulov⇧, jsou mezi zm    n❎n⑨ prvn     byte a data vsunuty je③t❎ dal③     dva byty, kter⑦ p②edstavuj     skute⇨nou d⑦lku - tentokr⇧t ③estn⇧ctibitovou, prvn     je vy③③     byte (!).¢--- Pakovan⇧ data - struktura je prakticky stejn⇧ jako u dat nepakovan⑨ch. Nejvy③③     bit prvn    ho bytu je v③ak nulov⑨ a datov⑨ byte je vədy jen jeden - zapln     cel⑨ blok.¢  V③echny n    əe uveden⑦ p②    klady znamenaj     dva byty s hodnotou FF:¢82 FF FF       (Nepakovan⑨ blok)¢80 00 02 FF FF (Dlouh⑨ nepakovan⑨ blok)¢02 FF          (Pakovan⑨ blok)¢00 00 02 FF    (Dlouh⑨ pakovan⑨ blok)¢¢  Pr⇧v❎ popsan⑨ form⇧t Koala je schopen vyj⇧d②it prakticky jakoukoliv obd⑦ln    kovou ⇨⇧st obrazovky v jak⑦mkoliv grafick⑦m reəimu, i s p②ipojen⑨m n⇧zvem a dal③    mi ⑤daji o p
 17. vodu obr⇧zku. V praxi bohuəel zat    m neexistuje program, kter⑨ by sou⇨asn❎ obslouəil v③echny dostupn⑦ moənosti. Relativn❎ nejl⑦pe je na tom zm    n❎n⑨ p
 18. vodn     KOALA MICROILLUSTRATOR, kter⑨ p②i ⇨ten     ignoruje pouze ⇨    slo grafick⑦ho reəimu a textov⑦ ②⇧dky, p②i z⇧pisu d⇧v⇧ vədy celou obrazovku v reəimu $0E (odpov    d⇧ GRAPHICS 15+16) bez textov⑦ informace. Ostatn     dostupn⑦ programy bohuəel v naprost⑦ v❎t③in❎ p②    pad
 19.  ignoruj     v③e mimo barev a vlastn    ch dat - nerozpozn⇧vaj     d⑦lku hlavi⇨ky ani metodu komprese dat, o grafick⑦m reəimu a velikosti obr⇧zku ani nemluv❎.¢¢  Pozorn⑨ ⇨ten⇧② si jist❎ v③iml, əe popsan⑨ p
 20. vodn     form⇧t Koala neumoəuje pouəit     zvl⇧③tn    ch grafick⑨ch reəim
 21.  obvodu GTIA (t.j. GRAPHICS 9 aə 11). Proto Tomasz Tatar z Polska navrhl a ve sv⑦m programu SHOW 2.0 hend tak⑦ obslouəil form⇧t "Koala verze 2". V tomto form⇧tu je ⇨    slo verze (pozice 6) rovno dv❎ma, a prvn     z rezervovan⑨ch byt
 22.  (pozice $14) obsahuje ve spodn    ch dvou bitech identifikaci GTIA reəim
 23.  - t.j. obsah horn    ch dvou bit
 24.  registru PRIOR ($D01B, st    n. $26F).¢  Tato verze sice nebyla uvedena p
 25. vodn    mi autory form⇧tu Koala (kdo v    , kde firma Island Graphics skon⇨ila...), p②esto v③ak lze v②ele doporu⇨it jej     pouə    v⇧n    . Pro slu⇨itelnost mezi r
 26. zn⑨mi programy je takov⇧ definice rozhodn❎ lep③     neə nic.¢¢  Na z⇧v❎r se je③t❎ zm    n    m o chyb⇧ch, kter⑦ obsahuje program KOALA MICROILLUSTRATOR, a hlavn❎ o zp
 27. sobu jejich n⇧pravy. Chyb ve zm    n❎n⑦m programu nen     zrovna m⇧lo; ukl⇧d⇧n     obr⇧zk
 28.  na disk se t⑨kaj     t②i z nich.¢--- Nespr⇧vn❎ obslouəen⇧ d⑦lka hlavi⇨ky znemoəuje ⇨ten     soubor
 29.  s textov⑨mi informacemi. N⇧prava: Kd od adresy $4AA0 zm❎nit z 20 F8 48 A5 8C D0 04 C6 8D 30 05 C6 8C na A5 8C D0 04 C6 8D 30 08 C6 8C 20 F8 48.¢--- P②i pouəit     metody komprese dat 0 (bez komprese) nen     obslouəena velikost a poloha obr⇧zku - ⇨te se vədy cel⇧ obrazovka. Na to nen     ə⇧dn⇧ jednoduch⇧ oprava, v praxi to v③ak p②    li③ nevad    .¢--- P②i ukl⇧d⇧n     obr⇧zku, pro kter⑨ je vhodn⇧ metoda komprese 0, p②id⇧ program v d
 30. sledku chyby mezi hlavi⇨ku a data spoustu nesmysln⑨ch byt
 31. . Zp❎tn⑦ na⇨ten     takov⑦ho (nav    c velice dlouh⑦ho - asi 30kB) souboru je nemoən⑦. N⇧prava: Byte na adrese $4981 zm❎nit z $C9 na $C0.¢¢  Pokud si chcete vyzkou③et, kter⑦ zavad❎⇨e form⇧tu Koala za n❎co stoj    , a kter⑦ jsou k ni⇨emu, uloəte si z KOALA MICROILLUSTRATORu t②i soubory: Norm⇧ln     obr⇧zek (pouəije metodu komprese 1), ③irok⑦ vodorovn⑦ pruhy (pouəije metodu 2) a n⇧hodn⑨ obsah obrazov⑦ pam❎ti (pouəije metodu 0 - pro rychl⑦ z    sk⇧n     n⇧hodn⑦ho obr⇧zku zkop    rujte 7680 n⇧hodn⑨ch ⇨    sel do souboru D1:PICTURE a v KOALA MICROILLUSTRATORu stiskn❎te p②i zobrazen     edita⇨n     plochy kl⇧vesu "<"). Pokud jste pouəili program opraven⑨ podle p②edchoz    ho odstavce, z    sk⇧te t②i zku③ebn     soubory, kter⑦ m
 32. əete na zkou③ku "p②edhodit" nejr
 33. zn❎j③    m zavad❎⇨
 34. m form⇧tu Koala. M❎ly by se spr⇧vn❎ zobrazit v③echny, v praxi v③ak naprost⇧ v❎t③ina program
 35.  zobraz     pouze prvn     z nich...¢               Ji②     Bern⇧③ek (BEWESOFT)¢¢