home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 40 / Flop_Magazin_40_1997_02_Raster_cs_Side_A.atr / interv40.cap < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  10KB  |  1 lines

  1.       Rozhovor pro n*& magaz)n¢    ----------------------------¢¢  Marek Chorv*t je z B*nsk[ Bystrice, zde v sou'asn[ dob% studuje na Univerzit% Mateja Bela, odbor Mana(ment a Marketing, je mu 20 let. Je to sympatick` atarista, ╱jak jinak$ &t)hl`, vy&&), ochotn` d%lat rozhovor pro FLOP i tehdy, kdy( nem* v+bec 'as.¢  Jako program*tor pou()v* jm[no MARCO. U n*s v Prost%jov% se n*m stal zn*m`m d)ky sv[mu kreslic)mu programu Marco pixel editor a tak[ si vym%nil n%kolik dopis+ s kolegou Radkem.¢  Na ja@e mi poslal s*m od sebe disketu s p@)sp%vky pro FLOP, kter[ jsou uvedeny v tomto ')sle. O proveden) rozovoru s n)m jsem uva(oval ihned pot[, myslel jsem na vyu(it) INTERNETU. D)ky setk*n) v Prievidzi se alespo p+lka napsala spole'n`m ④uk*n)m do kl*vesnice na m)st%.¢¢¢jak jsi se dostal k po')ta'i ATARI?¢¢  Bolo to roku 1988 presne t`(de pred vianocami, ke⇦ sme boli s otcom k]pi④ v tuzexe Atari 800XL. Bol to ako dar'ek na vianoce pre ma a mlad&ieho brata. Ve mi n*s zaujali hlavne hry, ktor[ boli na t] dobu ve mi pekn[ a zauj)mav[. Tak(e hrami to za'alo.¢¢Jist% neskon'ilo.¢¢  Dos④ ma zo za'iatku chytilo programovanie. Samozrejme v Basicu. U( pred t`m som nie'o robil na PMD 85, tak(e mi to dlho netrvalo a zvl*dol som aj Atari Basic. Boli to tak[ mali'k[ hry ako bludisko, strelnica, zop*r textoviek a pod.¢¢Ale te⇦ jsi zn*m` jako program*tor ve strojov[m kdu.¢¢  V assembleri som za'al programova④ v roku 1993, predt`m som trochu sk]&al Atmas II ⇩ T2000, ale nemohol som tomu pr)s④ na chu④ kv⑧li dos④ nepohodln[mu p)saniu a odla⇦ovaniu. Bolo to hlavne na ma pr)li& pomal[. Rozhodol som si zaobstara④ disk.jednotku. K]pil som ju pr*ve v roku 1993, niekedy v m*ji. Potom som sa u( rozbehol.¢  Tie( mi k tomuto ve k[mu z*ujmu o programovanie v stroj*ku pre na&e XLk* a XE'ka dopomohlo to, (e som stretol vo svojej bl)zkosti dvoch  ud), ktor) mali podobn[ nad&enie pre p)sanie programov ako ja a bez ktor`ch by som bol s Atari asi skon'il.¢  Bol to n*& hudobn)k Mari*n V`bo&④ok, zn*my pod prez`vkou Goldmaster a grafik Rbert Pecn)k zn*my ako Globe. Rozhodli sme sa zalo(i④ program*torsk] skupinu. Dohodli sme sa na n*zve GMG, 'o s] vlastne inici*lky na&ich pseudonymov. ╱Globe, Marco, Goldmaster$. To bolo roku 1993, v roku 1996 sme sa rozr*stli o ⇦a &)ch 2 'lenov a v roku 1997 sa k n*m pridal ⇦a &). Boli to Peter Kudli'ka ╱Pedro$, Peter Kme④ ╱Legolas$ a Milan Cmarko ╱Hawkmoon$. Jedin` Pedro je z Martina, v&etci ostatn) b`vame v Banskej Bystrici.¢  Na 8bitov`ch Atari sme v&ak akt)vni len &tyria: ja, Globe, Goldmaster a Pedro. Globe popri kresleniu aj ve a programuje, hlavne efekty. Pedrova parketa s] takisto efekty. T`m mysl)m r⑧zne r`chle a zauj)mav[ rutiny do demoprogramov. Legolas, ten sk⑧r pracuje s Internetom a PC'kom a Hawkmoon ten svoje XE'ko predal u( d*vno, potom si k]pil STE a nakoniec predal aj to a k]pil Sony Playstation. Ale hudbu vie robi④ ve mi dobr] a s Goldmasterom st*le &antia v r⑧znych hudobn`ch composeroch a na syntez*toroch.¢¢Vida - j* myslel, (e GMG je n%jak* anglick* zkratka - v+bec m% nenapadlo mrknout se na inici*ly. M+(e& uv[st aspo '*ste'n% p@ehled va&ich program+?¢¢  Najprv som vytv*ral programy s*m. Boli to nejak[ textovky a slab&ie dem* v stroj*ku, na ktor`ch som sa vlastne u'il ako tak` kd funguje. Nesk⑧r sa nau'ili assembler aj ostatn) 'lenovia a t`m p*dom sa aj kvalita na&ej tvorby zv`&ila.¢  Tie star&ie veci tu rad&ej nespomeniem, a z t`ch nov&)ch by st*li za zmienku: Street Fighter II demo, R)&a Zla intro, Robot Assault intro, hudobn* kolekcia Bristly Hedgehog, megademo Wanted z roku 1995, Orange road intro, na&u prv] hru Dynakillers a posledn` v`tvor Implosion - demo vytvoren[ &peci*lne na stret*vku ataristov v Prievidzi 1997 ╱Ktor* bola mimochodom super a ve mi sa te&)m na ⇦a &) ro'n)k.$¢  E&te som ja ako "syst[mov`" program*tor vytvoril nieko ko r⑧znych utilitiek v'&inou pre na&u potrebu, napr. grafick[ editory, anim*tor a zop*r kopir*kov medzi T2000 a disk.jednotkou podporuj]cou hustoty Double a Quad. Tie mi ve mi ch`bali, preto(e som dos④ kop)roval medzi t`mito platformami.¢¢Tak grafick` editor je pro tebe jen utilitka? J* bych to nazval vzne&en%ji. Pov%z n%co o projektu Dynakillers - n*pad, 'asov* n*ro'nost, spolupr*ce 'len+ skupiny GMG.¢¢  K nap)saniu tejto hry n*s ve mi in&pirovala hra Dynabusters na Atari STE, ktor] sme na Hawkmoonovom STE'ku hrali do zblbnutia. Tento typ hry je proste super, ke⇦ sa stretn] viacer) priatelia. Pr*ve v tom je 'aro sie④ov`ch hier ╱alebo hier pre viac hr*'ov naraz$, (e hr*te proti niekomu re*lnemu, proti 'lovekovi, ktor[ho inteligenciu je v*(ne ④a(ko na po')ta'i simulova④.¢  Ve mi ma pote&il list jedn[ho ataristu z Holandska, ktor` nap)sal k hre Dynakillers toto: Ak b`va ved a v*s pekn[ diev'a a vy m*te Atari a t]to hru, pozvite ju k V*m, zahrajte si hru a ona od V*s nebude chcie④ od)s④. Tak(e aj tak[to vyu(itie tohoto typu hier je v praxi mo(n[. :-$¢  No ale k tvojej ot*zke. Hru sme dokon'ili asi za 4 mesiace sporadickej pr*ce. ╱Ja &tudujem, Globe pracuje, tak(e toho vo n[ho 'asu nie ve a.$ In*' pr*ca na hre dala dos④ zabra④, lebo cel* hra je naprogramovan* vo VBI, len sample alebo hudba sa prehr*va v re*lnom 'ase. D⑧raz sme kl*dli pr*ve na hrate nos④ a tie( sme tam chceli ma④ nejak[ tie samplovan[ efekty.¢  Najv'&iu z*sluhu na hre m* ur'ite Globe, ktor` spravil v'&inu kdu a cel] grafiku. Goldmaster zlo(il hudbu a pom*hal mi pri kdovan) stereo podpory. Hawkmoon mi poskytol Atari STE, Dynabusters a s jeho pomocou sme konvertovali niektor[ sample pr*ve z tejto hry.¢  Ja som pom*hal pri hlavnom kdovan) hry, sp*jal som to v&etko dokopy a trhal som si vlasy pri probl[moch s odla⇦ovan)m. ⇨lovek by sa a( 'udoval, ko ko sa toho d* za(i④ pri takom vzniku hry, alebo dema. Dala by sa o tom nap)sa④ aj kniha. S] to proste ](asn[ a nezabudnute n[ z*(itky.¢¢N%jak[ pl*ny do budoucna, pokud to nem* b`t p@ekvapen)?¢¢  U( asi pol roka sa vym`& aj] a p)&u efekty pre nov[ megademo "Rebellion". Kedy ho dokon')me v&ak ani sami nevieme, ale d]fam (e v prvej polovici roku 1998 u( bude hotov[.¢  alej sme u( v roku 1994 rozbehli projekt "R)&a Zla". Mala by to by④ hra typu Dungeon Master, alebo Alternate Reality. Proste dungeon s prvkami advent]ry. Pr*ce boli na dos④ dlh] dobu zastaven[, kv⑧li tomu (e Globe musel )s④ na vojnu a takisto kv⑧li pr)li& mal[mu z*ujmu zo strany ataristov.¢  Ve kos④ tejto hry bude pravdepodobne nad 300KB, tak(e nebude to ni' mal[, ale ve mi n*ro'n[ na tvorbu. Moment*lne znovu na nej pracujeme, tak(e n*m dr(te palce, nech to dobre dopadne.¢¢Z*ludn* ot*zka - zn*& disketov` magaz)n FLOP? A jak se ti l)b)?¢¢  Tak Flop pozn*m asi 2 alebo 3 roky. Videl som najstar&ie a nieko ko najnov&)ch ')sel a m⑧(em poveda④, (e ]rove perfektne st]pla. Som r*d, (e nie'o tak[ ako je disketov` magaz)n pre 'esk`ch a slovensk`ch ataristov existuje. Ve⇦ nie ka(d` bez probl[mov ')ta po sk[ alebo nemeck[ magaz)ny. Flop je super a dr()m mu palce, nech sa mu dar).¢¢  Jak t% vlastn% v+bec napadlo poslat mi disketu s p@)sp%vky - m% jsi v+bec neznal?¢¢  Ako som spomenul, videl som zop*r Flopov a povedal som si, (e m*m zop*r programov, ktor[ by sa mohli z)s④ aj in`m ataristom, tak(e sa mi to zdalo norm*lne, (e by som poslal nejak` pr)spevok do Flopu.¢¢Je&t% o tob% v)m, (e pro ATARI jsi nyn) 'inn` i na INTERNETu. Po&tovn) schr*nku maj) studenti na v%t&in% &kol, ale jestli jsem to dob@e pochopil, tak jsi spr*vce archivu ftp zam%@en[ho na 8-mi bitov[ ATARI v dom[n% sk. Jak jsi k tomu p@i&el?¢¢  Tak je to hlavne v⇦aka Legolasovi, ktor` mal pr)stup k Internetu ako prv` a vybavil aj zriadenie Atari arch)vu. Ja som si spr*vu tohoto arch)vu vzal na staros④ kv⑧li tomu, (e m*m z n*s najv'&) pr)stup k softwaru a takisto pozn*m ve a  ud) okolo 8bitov`ch Atari, s ktor`mi m*m p)somn` kontakt. Tak(e aj v&etku kore&pondenciu GMG vybavujem ja.¢¢A co @)k*& na to, (e jsem informace o existenci tv[ho archivu z)skal v dom[n% com?¢¢  To, (e sa tento arch)v vyskytol v zozname FAQ ╱Frequently Asked Questions$ na americkej univerzite, mysl)m (e v &t*te Illinois, ma aj v&etk`ch kamo&ov z GMG dos④ prekvapilo, ale z*rove aj ve mi pote&ilo. Je to mysl)m v`sledok mojej niekdaj&ej ]'asti v diskusnej skupine pre 8 bitov[ po')ta'e Atari na Internete.¢  Adresa tohoto n*&ho arch)vu je: ftp://svs.scsss.sk/pub/atari¢¢  Okrem produktov GMG tam m⑧(ete n*js④ aj dos④ p⑧vodn`ch demoprogramov z ⇨iech, ale aj z Po ska. V s]'asnosti je to u( dos④ nav&tevovan` arch)v. Moj)m z*ujmom je tam prezentova④ hlavne nov` software a chcem da④ priestor v&etk`m slovensk`m a 'esk`m ataristom, ktor) maj] 'o pon]knu④. Ich program m⑧(e by④ v arch)ve samozrejme zadarmo a t`m dostupn` pre ataristov z cel[ho sveta.¢  Mo(no to niekedy vyzer*, (e 8bitov[ Atari u( nikto nepou()va, ale v poslednej dobe zis④ujem, (e je e&te ve a  ud) na celom svete, ktor) s] mu st*le vern).¢  Chcel by som spomen]④ dobr[ho priate a FOX-1 z Holandskej atari BBS - Thunderdome BBS, od ktor[ho som sa dozvedel, (e m* prepojenie BBSky, ktor* be() 'isto na osembitov`ch atari a m* kontakt do USA, Kanady, Austr*lie, Nemecka a dokonca aj do Ukrajiny. Tento priate  m* takisto priame spojenie s Internetom pr*ve cez t]to BBS a na p)sanie emailu pou()va 8bitov[ Atari.¢¢¢Tak j* ti d%kuji za spolupr*ci na na&em rozhovoru, vlastn% jsi kompletn% na④ukal sv[ odpov%di s*m.¢¢  Zden%k, som r*d, (e som mohol s tebou urobi④ interview. E&te pre istotu moja adresa:¢¢Marek Chorv*t¢Po n* 11¢Bansk* Bystrica¢97405¢Slovensko¢¢chorvat⑦svs.scsss.sk¢¢⇨oskoro budeme ╱GMG$ ma④ aj www str*nky. U( na nich pracujem.¢Ak by chcel niekto uverejni④ svoje programy v arch)ve, mohol by to posla④ tebe na diskete a ty to potom m⑧(e& posla④ emailom alebo ftp'kom mne. To je k tomu posledn[mu odstavcu.¢