home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 40 / Flop_Magazin_40_1997_02_Raster_cs_Side_A.atr / magrady.cap < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  2KB  |  1 lines

  1. Rady ke h@e MAGNETIT¢Radek ③t%rba, RASTER¢¢K v%t&in% her se po 'ase objev) n%jak[ kdy 'i rady, jak se dostat do dal&)ch obt)(nost). Neb`v* obvyl[, aby toto &)@il s*m autor hry, ale p@esto zde n%kolik rad zve@ejn)m. Hned prvn) kolo hry Magnetit je toti( dosti slo(it[ a byl bych nerad, kdybyste ji kv+li tomu zavrhli. P@i&li byste t)m o radost z objeven) @e&en) v dal&)ch obt)(nostech.¢¢Tak(e, nepoda@ilo-li se V*m zvl*dnout 1 kolo, zkuste to takhle:¢Za'neme t@eba p)smenem M. Z v`choz) pozice jd%te ]pln% dol+, pak ]pln% vlevo a tak se dostanete z lev[ strany k p)smenu M. To odsute a( nadoraz doprava, pak o 2 dol+, o 1 vpravo, o 1 dol+. Te⇦ pozor! Hlavn) "f)gl" prvn)ho kola je v tom, (e ne( odstran)me obal z prvn)ho p)smene, mus)me si pravou '*st hern) plochy upravit. Kostku se zabalen`m p)smenem nechte b`t. P@esute se do prav[ho doln)ho rohu a spodn) ze dvou magnet+ odsute ]pln% doleva. Nyn) postr'te kostku nad horn)m magnetem o 1 vlevo ╱aby byla pod odstraova'em obal+$. Teprve te⇦ p@esute p)smeno M doprava ╱ale ne a( ke zdi!$ kolem odstraova'e obal+ - obal nebude odstran%n, proto(e na druh[ stran% tohoto p@)stroje nen) pr*zdn[ m)sto. Te⇦ posuneme pr*zdnou kostku pod p@)strojem o 1 doleva. Vr*t)me se pro p)smeno M a doprav)me ho ke spodn) stran% p@)stroje. Obal bude odsunut nahoru, ale p)smeno te⇦ je&t% neberte! Odkli⇦te si n%kam pr*zdnou schr*nku, kter* je nad p@)strojem - t@eba do prav[ horn) '*sti m)stnosti.¢Vra④te se do lev[ '*sti hern) plochy a p@ipravte si dal&) zabalen[ p)smeno. M+(ete ho klidn% p@esunout kolem odstraova'e, proto(e ten je op%t blokov*n ╱p)smenem, kter[ jsme nechali pod n)m$. Nyn) teprve sebereme p)smeno pod p@)strojem. Posuneme p@ichystan[ zabalen[ p)smeno pod p@)stroj, kter` p@esune obal nahoru. Osvobozen[ p)smeno te⇦ je&t% neberte! Odkli⇦te si obal nad p@)strojem a jd%te do lev[ '*sti pro nov[ zabalen[ p)smeno. A tak po@*d d*l a d*l a( postupn% posb)r*te v&echna p)smena slova "MAGNETIT".¢¢əe je to dost slo(it[?¢Je, to m*te pravdu. Ale jde to! Pokud se chcete pod)vat do n%kter`ch dal&)ch kol ╱nebojte se, m)stnosti nejsou se@azeny podle obt)(nosti - to jen prvn) bylo tak slo(it[$, m+(ete pou()t n%kter` z t%chto kd+:¢4.kolo .... YANKEEDO¢8.kolo .... XEATARIC¢12.kolo ... CDROMSYS¢16.kolo ... DEMILLUS¢20.kolo ... VIDEOTXT¢24.kolo ... SPCSOUND¢28.kolo ... ROMRAMEP¢Kdy se vepisuj) po stla'en) kl*vesy SELECT v ]vodn) hlavi'ce hry ╱viz n*vod v minul[m ')sle$.¢P@eji V*m p@)jemnou z*bavu...