home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 40 / Flop_Magazin_40_1997_02_Raster_cs_Side_A.atr / infra.cap < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  4KB  |  1 lines

  1.     Zaj)mav* periferie pro po')ta'¢¢  Zat)mco aktivity firmy FLOP v oblasti mal`ch po')ta'+ zcela zanikly, vr*tili se k nim ve sv[m voln[m 'ase dva jej) zam%stnanci - Petr Fojt*&ek a Lud%k Burian. Na kut%n) je prost% mal` po')ta' nejlep&).¢  Jako prvn) za'ali loni na podzim pokusy s d*lkov`m infraovl*d*n)m. Vyu(it) speci*ln)ch integrovan`ch obvod+ zjednodu&ilo n*roky na program i celou stavbu.¢  Bylo zaj)mav[ sledovat pokrok jejich konstrukce - nejprve byl stav%n` vys)la' velmi slab`, ale nakonec je schopn` zdolat v%t&) vzd*lenost ne( origin*ln) v`robek.¢  V`voj se zab`val ob%ma mo(nostmi - po')ta' m+(e slou(it jako univerz*ln) vys)la', nebo jako p@ij)ma'. V druh[m p@)pad% by mohl na z*klad% infra povel+ @)dit n%jak[ za@)zen), k n%mu( se b%(n% d*lkov[ ovl*d*n) nedod*v*. Tady je velmi &irok[ pole pro amat[rsk[ kutily.¢  Pro p@enos povel+ je samoz@ejm% d+le(it` n%jak` komunika'n) protokol mezi p@ij)ma'em a vys)la'em. Zat)m auto@i rozkdovali jeden pou()van` firmou Panasonic.¢  Mohl jsem tak n*zorn% sledovat, (e moje video um) p@ijmout povel pro vyhozen) kazety, t@eba(e na origin*ln)m ovlada'i chyb).¢  Za@)zen) bylo poprv[ p@edstaveno jako novinka na Atari*d% 97 v Prost%jov%. Na uk*zku bylo ovl*dan) zabudov*no do star[ hern) h@)'ky v BASICu, kter* snad i pod n*zvem pytlovinka byla kdysi ve FLOPu uvedena. Fascinuj)c) se mi zd*la mo(nost dv%ma stejn`mi ovlada'i vyu()vaj)c) jeden p@ij)ma' @)dit nez*visle dva hr*'e. Je to pr` vymo(enost protokolu Panasonicu.¢  Ke &kod% v%ci jsem po akci za&antro'il harddisk s cel`m programov`m v`vojem, d+sledkem 'eho( byl projekt odlo(en. Na&t%st) se po n%kolika m%s)c)ch p@ece jenom na&la z*lo(n) disketa a tak v%c byla zachr*n%na.¢  Zat)m bylo ovl*d*n) uplatn%no p@i stahov*n) program+ z c[d['ka Jirky Richtera. Kdy( mi poprv[ Lud%k @)kal o sv[m n*padu na z)sk*n) banky her do sv[ho dal&)ho projektu, zd*lo se mi zbyte'n% pracn[ dissasemblerovat pou(it` zavad%' a vytv*@et vlastn) kop)rku. Rozhodn% mi p@ipadlo jednodu&&) sosat polsk` archiv yoshi.¢  P*r dn) na to jsem byl telefonicky informov*n o zprovozn%n) cel[ z*le(itosti. Funguje z@ejm% naprosto skv%le, bez n%jak`ch otravn`ch ru'n)ch z*sah+ obsluhy.¢  Kop)rka na ATARI XL/XE 'te programy z CD, pomoc) infraovl*d*n) si nastavuje (*dan[ tracky, nap@)klad pro opakov*n) p@i chyb% v p@enosu, a d*le pos)l* p@es s[riov` port na ATARI ST. Zde to n%jak* jednodu&&) utilitka rovnou s*z) na harddisk. Proto(e jeho kapacita m+(e b`t zna'n*, p@irovnal bych to k efektu h*zen) pomysln`ch p@edm%t+ do studny.¢  Prakticky tedy sta') program spustit a za n%jakou dobu ╱@*dov% hodiny$ p@epnout ru'n% zvukov` kan*l a proces zopakovat. ③koda, (e jsem to nevid%l na vlastn) o'i.¢  Napadla m% mo(nost vyu()t @)zen) nastavov*n) track+ pro programovou volbu spou&t%n[ho programu bez ru'n)ho nastavov*n) na p@ehr*va'i, ale na'ten) takov[ho zavad%'e s cel`m seznamem program+ na CD by asi trvalo ne]m%rn% dlouho vzhledem k dob% 'ten) samotn`ch her. Snad kdyby byl v kartridge.¢  V`hledov% se mo(n* bude @e&it p@ipojen) k po')ta'+m ST, proto(e se ozvalo n%kolik z*jemc+ z @ad majitel+, a vlastn% i jeden z autor+ pat@) mezi n%. Je tu trochu probl[m, k mal[mu to bylo jednodu&&), na ST chyb) pot@ebn* frekvence. Bude to cht)t zvl*dnout nejprve specialitky syst[mu.¢  Velmi zaj)mavou se mi zd*la (*dost o @)zen) nat*'en) satelitn) ant[ny a p@ep)n*n) p@ij)ma'e na d*lku z jin[ m)stnosti. ⑤sp%ch m%l z*viset p@edev&)m na rozkdov*n) protokol+ dan`ch za@)zen). Ke &kod% v%ci k pr*ci na ]kolu v+bec nedo&lo, proto(e tato p@ij)mac) technika byla v dom*cnosti z*jemce zru&ena.¢  Od za'*tku "infra" pr*ce jsem myslel na zve@ejn%n) cel[ dokumentace v na&em magaz)nu, ale bude to asi a( pozd%ji. ə*dn* dokumentace zat)m neexistuje. Auto@i p)&) sp)&e zdrojov[ texty program+, ne( popisn[ 'l*nky, tak(e to bude probl[me'ek. Zat)m se z nich informace sna() vydolovat na&i zn*m) majitel[ ST z Olomouce, kte@) si ji( sami na&li n%jak* mo(n* vyu(it).¢¢                     -ZB-¢