home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 40 / Flop_Magazin_40_1997_02_Raster_cs_Side_A.atr / hotnew40.cap < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  4KB  |  1 lines

  1.       Kr*tk[ a 'erstv[ ╱?$ zpr*vy¢---------------------------------------¢¢  ATARI⇧DA PV 98¢¢Term)n leto&n) akce v Prost%jov% byl zvolen ji( v polovin% ledna. Ve skute'nosti byla v restauraci Han* jedin* dosud voln* sobota a tak nebylo co @e&it.¢  Setk*n) atarist+ se tedy uskute'n) 25.4.1998, m)sto stejn[ jako posledn) dva roky, za'*tek od 9 hodin r*no.¢  Vstupn[ bude stejn[ jako minule - 10 korun &kol*ci v&ech stup+, 20 korun v`d%le'n% 'inn).¢  Akce je jako obvykle zam%@ena na po')ta'e ATARI a TOS kompatibiln) v&ech bitov`ch velikost).¢  Ji( nyn) jsou p@ihl*&eny v`pravy z Plzn%, Ko&ic, B*nsk[ Bystrice, o'ek*v* se vypu&t%n) n%kter`ch ]pln% nov`ch program+, u(ivatele ST by mohla pot%&it p@isl)ben* telefonn) linka.¢  Restaurace Han* je na ulici Plumlovsk[, roh ulice Jungmanovy, na z*pad od st@edu m%sta. Pro cestuj)c) vlakem to znamen* dopravu nap@)' t[m%@ p@es cel[ m%sto. P%&ky asi p+l hodiny, nebo n%jak`m autobusem sm%r Nov* nemocnice, nebo tak n%jak.¢  Pozor - d@)ve uv*d%n[ moje telefonn) ')slo do pr*ce ji( neplat), tedy vlastn% pracuji jinde. Na&t%st) m*m nyn) telefon doma a to je je&t% lep&).¢  Restaurace sama je v prvn)m poschod) budovy ╱dole je obchod$, s*l je a( vzadu za ve@ejnou j)deln) m)stnost) - v roce 1996 se stal tragick` p@)pad, kdy n*v&t%vn)k nakoukl do j)delny a ode&el pry'.¢¢¢  Emul*tor A800¢¢Doposud byl 'leny na&eho klubu vybaven`mi PC p@i zkou&en) dostupn`ch emul*tor+ mal[ho ATARI pova(ov*n A800 za velmi pod@adn`.¢  Naprost* zm%na nastala v pr+b%hu ledna, kdy n*& Radek ③t%rba zjistil, (e je a( po u&i zapojen do t`mu moravsk`ch program*tor+ - u(ivatel+ Falkon+ - pro pr*ci na vylep&ov*n) tohoto syst[mu. ╱P@esn%ji @e'eno je A800 mezin*rodn) projekt$¢  P+vodn) my&lenka tuzemsk`ch ST-'k*@+ se t`kala p@)pravy verze pro Falkona, proto(e na tyto v%t&) po')ta'e ATARI v+bec nen) funk'n) emul*tor mrn%te, nyn) se ale d%laj) i z*sadn) zm%ny ve schopnostech PC verze.¢  Radkova 'innost o(ivila i sch+zky na&eho klubu. Prob)halo na nich zkoum*n) posledn)ch dosud nedokumentovan`ch instrukc) procesoru, prob)rala se t[mata jako rozd%lov*n) jednotliv`ch takt+ mezi procesor 6502, Antic, refresh pam%ti a dal&).¢¢¢  MULTIJOY pole¢¢Na princip p@ipojen) v)ce ovlada'+ z hlediska program*tora k origin*ln)m port+m ATARI p@i&el Radek ji( loni v 'ervnu. Moje chyba, (e jsem na jeho n*pad pozapomn%l.¢  Na&t%st) mi koncem roku Radek op%t ovlada'e p@ipomn%l a j* se za'al zab`vat elektrickou str*nkou v%ci. S pomoc) konzultac) se zku&en%j&)mi elektroniky ╱j* p*jku nedr(el v ruce u( dlouho$ a praktick`ch zkou&ek byl probl[m na posledn) sch+zce na&eho klubu vy@e&en. ╱29.1.1998$¢  S pou(it)m adresov[ho dekod[ru ╱TTL odd%len) je v ka(d[m p@)pad% nutn[$ lze p@ipojit a( 16 ovlada'+. Prob)rali jsme ╱dohadovali se$ praktick[ mo(nosti a shodli jsme se na stavb% omezen[ varianty s 8 konektory pro p@ipojen) ovlada'+.¢  Pro uk*zku mo(nost) se p@edpokl*d* upe'en) alespo jednoduch[ hry do term)nu Atari*dy. Potichu byl k jej) realizaci p@edur'en n*& nejlep&) program*tor. ╱Chud*k Radek, letos to na n%j p%kn% spadlo!$¢¢¢  LEMMINGS¢¢Tato hra ji( nen) k dost*n) jen jako demoverze, ale v ]pln[ podob%. Nen) t@eba ji platit n%kam do zahrani'), jej) autor ji pustil jako voln` program. To je par*da, (e?¢¢¢  Hork[ kl*vesy pro Q-MEG¢¢V%d%li jste, (e syst[m Q-MEG m* zabudovan[ ovl*d*n) pohonu ')slo 1? My tedy v+bec ne. Na minul[ sch+zce klubu n*m Robert p@edvedl odhalen[ kouzlo:¢¢Control ⇩ Shift a d*le¢  N - poml'ka¢  ? - A¢inv - B¢  H - H¢  U - U¢¢Syst[m p@ep)n*n) nen) ale v+bec aktivn) ve vlastn)m menu Q-MEGu. Na vyzkou&n) sta') p@ej)t do BASICu nebo monitoru.¢  Zd* se, (e n%kter[ celodisketov[ hry byly zbyte'n% upravov*ny pro ramdisk.¢¢¢  Slezina v Praze¢¢Prakticky po uz*v%rce obsahu p@i&la zaj)mav* zpr*va z Prahy - firma EMINSY se rozhodla letos sama uspo@*dat akci pro ataristy se zam%@en)m na u(ivatele 8-mi bitov`ch model+ a z*jemce o jejich emulaci na PC.¢  Setk*n) se bude konat 6.6.1998 ╱sobota$ v Museum 'esk[ policie, je to u Nuselsk[ho mostu, od 9.00 do 20.00 hodin.¢  Z*jemci se mohou zav'asu informovat na obvykl`ch adres*ch EXMINSY, nebo t@eba na telefonn)m ')sle vedouc)ho Zdeka Lazara 02/ 859 29 80. Ten p@isl)bil i ]'ast na na&) Atari*d%, kam patrn% p@iveze dal&) informace a propaga'n) materi*ly.¢  ╱Samoz@ejm% v Praze pak bude k vid%n) i '*st redakce FLOPu a prost%jovsk[ho atari klubu.$¢¢                  -ZB-¢