home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 40 / Flop_Magazin_40_1997_02_Raster_cs_Side_A.atr / frecon67.cap < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  2KB  |  1 lines

  1.        Plzesk[ akce 1996 a 1997¢  -----------------------------------¢¢  Ve spojitosti s akc) FREECON 96 chci v%novat vzpom)nku na sv[ (lut[ vozidlo ③koda 100, kter[ asi 25 let jezdilo pro na&i rodinu a dovezlo 'asto m% a m[ p@*tele na ataristick[ akce.¢  I tady n*s spolehliv% dovezlo na m)sto. Sice b%hem no'n) j)zdy do&el benz)n, ale to snad byla i moje chyba a pak, stalo se to na kopci nad Plzn). Vozidlo tak ]pln% samo sjelo do m%sta, kde na kraji p@)hodn% st*la pumpa.¢  T%mto vesel`m p@)hod*m je prozat)m konec, proto(e od za'*tku roku 1997 z+st*v* bez leg*ln)ho osv%d'en) o technick[m stavu.¢  Proti p@edchoz)mu roku organiz*to@i prodlou(ili dobu trv*n) na dva dny. Samoz@ejm% to znamenalo i vy&&) n*jemn[ a proto i o n%co vy&&) vstupn[.¢  ③koda, (e ji( nevych*zel 'asopis ALERT, kde by bylo &ikovn[ akci plo&n% inzerovat. Snad proto nebyli k vid%n) t[m%@ 8-mi bitov) atarist[.¢  Celkov` pr+b%h byl tak[ jin`, (*dn` n*por n*v&t%vn)k+ v 'asn`ch hodin*ch, ale sp)&e jejich poklidn` n*r+st b%hem dopoledne. Kluci asi tuto zm%nu p@edpokl*dali, zato my ne, a tak jsme v p%t hodin r*no na m)st% valili o'i na zav@en[ dve@e.¢  P@ibli(n% stejn[ to bylo i o rok pozd%ji. Akce byla op%t dvoudenn), n*v&t%vnost poklidn*, propagace p@ev*(n% na s)t)ch FIDO a INTERNET.¢  8-mi bitov[ ataristy bylo snad z tohoto d+vodu t%(k[ naj)t i s lupou, p@esto se zde o mal`ch po')ta')ch mluvilo.¢  P@edm%tem z*jmu byly jejich emul*tory, nebo tak[ emul*tory disketov[ mechaniky. Hovo@ilo se i o r+zn`ch prima hr*ch pro n%, prost% bylo vid%t, (e p@)tomn) majitel[ Falkon+ vzpom)naj) na sv[ p+vodn) po')ta'e v dobr[m.¢  Jist% by plzesk[ akce mohly b`t zaj)mav[ i pro sou'asn[ u(ivatele 8-mi bit+, alespo z oblasti ⇨ech, ale to je pr*v% zn*m` organiza'n) probl[m, jak jim d*t v%d%t.¢  Proto(e patrn% budou plze*ci akci opakovat i letos, doporu'uji p@)padn`m z*jemc+m informovat se za'*tkem podzimu. T@eba i u redakce FLOPu, kde by se m%lo v&echno v%d%t.¢¢              -ZB-¢