home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1986 #1 / Floppy_Magazine_86-1_1986_Megasystems_Oy_fi.d64 / txtkasohje2 < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  7KB  |  92 lines

 1.  
 2. 1.5 TULOSTUS
 3.  
 4.  
 5.           Valittuasi TULOSTUS-toiminnon ohjelma ilmoittaa aluksi muistissa ole- vien sivujen numerot ja kysyy mitk[ si- vut haluat tulostaa.  Jos et halua tu-  lostaa kokonaisia sivuja, niin anna vas-taukseksi nolla, jolloin ohjelma ilmoit-taa muistissa olevien rivien m[[r[n ja  kysyy, mitk[ rivit haluat tulostaa.     Kummassakin tulostustavassa ohjelma     n[ytt[[ viel[ varmuuden vuoksi voimassa olevat asetukset, joita voi viel[ muut- taa.  Jos et halua muuttaa arvoja, niin anna vastaukseksi 'E', jolloin tulostus alkaa.  Kirjoittimen pitaisi olla jo    t[ss[ vaiheessa kytkettyn[ ja valmiina  tulostukseen!
 6.  
 7.  
 8. 1.5.1 PYS{SHIFT-+}YTYSMERKIT
 9.  
 10.           Sy\tt\- tai selausvaiheessa   voit laittaa tekstiin tulostuksen py-   s[ytysmerkkej[ ( nuoli vasemmalle ).    Tulostettaessa kirjoitin pys[htyy jokai-sen pys[ytysmerkin kohdalla.  Tarkoituk-sena on se, ett[ t[ll\in  voit k[sin    kirjoittaa sellaisia merkkej[, joita ei ole tietokoneen merkkivalikoimassa.     T[ll\in kirjoittimesi t[ytyy olla s[hk\-kirjoituskone, muuten se ei onnistu.
 11.  
 12.           Ensimm[inen lis[tt[v[ merkki  tulee paperille nuolen kohdalle, mutta  jos aiot kirjoittaa useampia merkkej[,  niin muille on j[tett[v[ tilaa v[lily\n-neill[.  Kun olet tehnyt haluamasi muu- tokset, siirr[ kirjoitusp[[ takaisin ri-vin alkuun ja paina RETURN-n[pp[int[.
 13.  
 14.  
 15. 1.5.2 ALLEVIIVAUS
 16.  
 17.           Commodore-n[pp[in ja Z on al- leviivauksen aloitusmerkki.
 18.  
 19.           Commodore-n[pp[in ja X on al- leviivauksen lopetusmerkki.
 20.  
 21.           N[iden merkkien v[lisest[     tekstist[ alleviivataan kaikki muu pait-si v[lily\nnit ja kontrollimerkkien ti- lalle tulostuu v[lily\nti.  Jos haluat  v[litkin alleviivatuiksi, niin v[lily\n-nin tilalla on k[ytett[v[ grafiikkamerk-kin[ olevaa alaviivaa.  ( T[m[ koskee   vain Brother-printteri[, muissa kirjoit-timissa joudut itse kokeilemaan kontrol-limerkkien vaikutuksen. )
 22.  
 23.  
 24.  
 25. 1.6 ASETUKSET
 26.  
 27.  
 28.           Valittuasi ASETUKSET ( 4 )    voit muuttaa ohjelmassa olevia oletusar-voja.  Vastattuasi 'K' varmistukseen    luettelee ohjelma kaikki oletusarvot yk-sitellen.  Jos haluat muuttaa arvoa,    niin kirjoita uusi arvo, mutta jos van- ha arvo kelpaa, niin RETURN:in painami- nen riitt[[.  Ohjelma ei hyv[ksy arvoja,joita se ei voi k[ytt[[.
 29.  
 30.           Ensimm[isen[ on kirjoitettavanty\n nimi ja osa.  Ty\ talletetaan le-  vylle tai nauhalle muodossa "OSA/NIMI"  (max. 16 merk.).
 31.           Ensimm[isell[ sivunumerolla   voit m[[r[t[ sivunumeroinnin alkukohdan.Jos haluat, niin sivunumerot tulostuvat paperilla sivujen yl[reunaan.
 32.  
 33.           Rivinpituuden oletusarvona on 64.  Korkeintaan se voi olla 70 merkki[.Rivinpituutta voidaan lis[t[ kirjoittamisen j[lkeen, mutta silloin on itse tii- vistett[v[ teksti uudelleen pidentyneil-le riveille.
 34.  
 35.           Rivien lyhent[misess[ ohjelma siirt[[ koko tekstin rivitaulukon lop-  puun ja alkaa sielt[ pakkaamaan rivej[  yksi kerrallaan takaisin alkuun lyhen-  netyille riveille.
 36.  
 37.           Rivej[/sivu -kohdassa voit    m[[r[t[ tekstin sivujaon eli sen monen- ko rivin j[lkeen ruudulle ilmestyy kat- koviiva sivunlopun merkiksi ja monenko  rivin j[lkeen kirjoitin pys[htyy esimer-kiksi sivunvaihtoa varten.
 38.  
 39.           Tekstin vasemman marginaalin  ja rivinpituuden summa saa olla korkein-taan 80 merkki[.
 40.  
 41.           Voit p[[tt[[ tulostetaanko si-vuille sivunumerot ja jos tulostetaan   niin tulostetaanko ne keskelle sivua vaisivun laitaan.  Jos sivunumero tulee    keskelle, niin siihen voit laittaa tavu-viivat ymp[rille.  Jos sivunumero tulee laitaan tai sit[ ei tule ollenkaan, niin voit antaa otsikon, joka tulostetaan   jokaiselle sivulle yl[reunaan.  Mik[li  et halua tulostaa t[t[ vakio-otsikkoa   en[[, niin voit korvata sen v[lily\nneill[.  'E' otsikkokohdan per[ss[ merkitseesit[, ettei otsikkoa ole m[[ritelty.
 42.  
 43.           Jos olet valinnut paperille   tulostettavaksi otsikon ja/tai sivunu-  meron, niin voit p[[tt[[ viel[ montako  tyhj[[ rivi[ j[tet[[n ennen tekstin kir-joittamista.
 44.  
 45.           Sinun on huolehdittava itse   siit[, ettei kokonaisrivim[[r[ ole enem-p[[, kuin mit[ paperille mahtuu:  ohjel-ma ilmoittaa kokonaisrivim[[r[n ja su-  luissa sen montako rivi[ t[yteen kir-   joitetulle A4-arkille mahtuu k[ytett[es-s[ eri riviv[leja ( 1, 1.5 ja 2 ).
 46.  
 47.           Lis[ksi voit muuttaa kirjain- ten v[ri[ F-1:lla, taustan v[ri[ F-2:llaja reunuksen v[ri[ F-3:lla.  F-7 palaut-taa ne v[rit, mit[ ohjelmalla oli k[ynnistett[ess[.
 48.  
 49.           Kun olet saanut kaiken kohdal-leen, niin vastaamalla 'E' kysymykseen  p[[set takaisin p[[valikkoon.
 50.  
 51.  
 52.  
 53. 1.7 LATAUS
 54.  
 55.  
 56.           Valittuasi LATAUKSEN ( 5 )    voit ladata aikaisemmin levylle tai ka- setille tallettamaasi teksti[ muistiin. Jos sinulla on jo teksti[ muistissa,    niin ohjelma kysyy rivinumeroa, josta   alkaen teksti tulee muistiin.  Aloitus- kohdan voit laittaa my\s vanhan tekstin p[[lle, jolloin alle j[[nyt teksti tu-  houtuu.  Kasetilta ladataan aina ensim- m[inen l\ydetty tiedosto.  Jos ladatta- valle tiedostolle ei ole riitt[v[sti ti-laa, niin lataus keskeytet[[n siin[ vai-heessa, kun muisti t[yttyy.
 57.  
 58.  
 59.  
 60. 1.7.1 LATAUS LEVYLT{SHIFT-+}
 61.  
 62.  
 63.           Ennen levytoimintoja ohjelma  tarkistaa onko levyasemassa virta p[[l- l[.  Ohjelma tulostaa levyn hakemiston  n[ytt\\n ja pyyt[[ ladattavan tiedoston nimen.  Nimess[ voit k[ytt[[ lyhennyst[ t[hdell[ normaaliin tapaan.  Jos et ha- lua ladata mit[[n, niin anna nimen koh- dalla pelkk[ RETURN, jolloin p[[set ta- kaisin p[[valikkoon.  Hakemiston tulos- tuksen voit pys[ytt[[ ja jatkaa uudel-  leen painamalla jotain n[pp[int[.  Jos  kuitenkin painat S-kirjainta, niin hake-mistoa ei tulosteta enemp[[.
 64.  
 65.  
 66.  
 67. 1.8 TALLETUS
 68.  
 69.  
 70.           Ohjelma kysyy talletettavan   tekstinosan rajat samalla lailla kuin   kirjoitintulostuksen rajat ( katso TU-  LOSTUS ).  Voit siis tallettaa koko     tekstin, tietyt sivut tai tietyt rivit. Ennen tekstin alkua talletetaan voimassaolevat asetukset, joten ne tulevat voi- maan automaattisesti, kun lataat tekstinmuistiin my\hemmin.
 71.  
 72.  
 73. 1.8.1 TALLETUS LEVYLLE
 74.  
 75.           N[ytt\\n tulee levyn hakemistoja ohjelmalle antamasi nimi.  Voit muut-taa nime[ vastaamalla 'E', jolloin p[[- set p[[valintaan ja sielt[ voit siirty[ asetuksiin muuttamaan nimen.  Tiedoston voi tallettaa vanhan p[[lle antamalla   sille vanhan tiedoston nimi.
 76.  
 77.  
 78.  
 79. 1.9 POISTO LEVYLT{SHIFT-+}
 80.  
 81.  
 82.           N[ytt\\n tulee levyn hakemistoja ohjelma kysyy poistettavan tiedoston nime[.  Tiedoston nimi voidaan antaa ly-hennettyn[.  Jos muutatkin mielesi, niinpaina nimen kohdalla pelkk[[ RETURN:ia, jolloin p[[set p[[valikkoon.
 83.  
 84.  
 85.  
 86. 1.10 ERIKOISMERKIT
 87.  
 88.  
 89.           @ on Brotherilla [-kirjain ja ^ on \-kirjain.  Isot merkit tavalliseentapaan SHIFT:in kanssa.  Kaikki, mita   n[iss[ ohjeissa on sanottu erikoismer-  keist[ kirjoitintulostuksessa p[tee vainohjelmassa mainitulle kirjoittimelle.   Kokeile itse, mitk[ merkit toimivat si- nun kirjoittimesi kanssa ja muuta ohjelmaa niilt[ osin.
 90.  
 91. ----------------------------------------
 92.