home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1986 #1 / Floppy_Magazine_86-1_1986_Megasystems_Oy_fi.d64 / txtkasohje1 < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  7KB  |  100 lines

 1.  
 2.  
 3.  
 4.          {CBM-A}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-S} 
 5.          {SHIFT--} TEKSTINK{SHIFT-+}SITTELY {CBM-Q}{CBM-S}
 6.          {CBM-Z}{CBM-R}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}{SHIFT--}
 7.           {CBM-Z}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{SHIFT-*}{CBM-X}
 8.  
 9.  
 10.  
 11. 1.1 K{SHIFT-+}YNNIST{SHIFT-+}MINEN
 12.  
 13.  
 14.  
 15.           Tekstink[sittelyohjelma lada- taan k[skylla LOAD "TEKSTINK{SHIFT-+}SITTELY",8 ja k[ynnistet[[n k[skyll[ RUN.  Massamu-istina voidaan k[ytt[[ joko kasetti- tailevyasemaa.  Kirjoittimena voidaan k[yt-t[[ n[ill[ asetuksilla BROTHER-kirjoituskonetta.
 16.  
 17.  
 18.  
 19. 1.2 P{SHIFT-+}{SHIFT-+}VALIKKO
 20.  
 21.  
 22.           K[ynnistetty[si ohjelman kuva-ruudulle tulee ohjelman p[[valikko.  T[-m[ on tekstinkasittelyohjelmasi k[yton  keskus.  Sen kautta voit siirty[ toimin-nosta toiseen painamalla asianomaista   numeron[pp[int[.  ERI TOIMINNOISTA P{SHIFT-+}{SHIFT-+}- SET TAKAISIN P{SHIFT-+}{SHIFT-+}VALIKKOON PAINAMALLA    'HOME'-N{SHIFT-+}PP{SHIFT-+}INTA, ellei ohjelma kysy    juuri silloin jotain sellaista, mihin   vastaukseksi kelpaa vain esimerkiksi    'kyll[' tai 'ei' ( K/E ).
 23.  
 24.           Ruudun yl[reunassa on parhail-laan muistissa olevan ty\n nimi.  Voi   olla, ett[ joudut jakamaan ty\si useam- paan osaan muistin rajallisuuden vuoksi,joten vieress[ on my\s ty\n osan nimi.  Seuraavaksi on kirjoitettujen rivien lu-kum[[r[.  Jos olet kirjoittanut yli 200 rivi[, niin ohjelma ilmoittaa my\s j[l- jell[ olevan muistin m[[r[n.
 25.  
 26.  
 27.  
 28. 1.3 SY\TT\
 29.  
 30.  
 31.           Valittuasi sy\tt\-toiminnan   ( 1 ), voit kirjoittaa teksti[ koneen   muistiin.  Koska kuvaruudulle mahtuu    vain 40 merkki[ vierekk[in ja kirjoitin tulostaa paperille 80 merkki[, on jokai-nen rivi tavallaan 'jaettu' kahtia.     N[in ollen kaksi kuvaruudulla allekkain olevaa 40 merkin rivi[ muodostaa yhden  80 merkin paperille tulostettavan rivin.Ohjelma k[sittelee teksti[ 80 merkin jo-noissa ja odottaa, ett[ ennen 80 merkin jonon loppua
 32.  
 33.        a)  painat RETURN:ia jossain                paikkaa rivia
 34.  
 35.        b)  viimeinen merkki on tavu-               viiva
 36.  
 37.        c)  viimeinen merkki on blanko              eli v[lily\nti.
 38.  
 39. Jos unohdat t[m[n, kuuluu asiasta muis- tuttava varoitus[[ni, joten siit[ ei    tarvitse itse huolehtia.  My\s hieman   ennen rivin loppua kuuluu sama varoitus-[[ni, jotta tied[t tavuttaa sanan ajois-sa.  Huomaa, ett[ kursori ei mene seuraavalle riville, jos et ole ennen 80 mer- kin pituisen rivin loppumista tehnyt jo-tain kohdista a, b tai c.
 40.  
 41.           Kirjoitetun tekstin korjailu  on sy\tt\-toiminnassa melko hankalaa,   sill[ voit korjata ainoastaan sita ri-  vi[, jota juuri olet kirjoittamassa ja  sit[kin vain pyyhkim[ll[ jo kirjoitettu-ja merkkej[ pois DEL-n[pp[imell[.  Kur- sorinsiirton[pp[imet eiv[t ole k[yt\ss[.Korjailu onkin k[yt[nn\llisemp[[ tehd[  SELAUS-toiminnossa ja sinne p[[seekin   sy\tt\-toiminnosta suoraan painamalla   yht[aikaisesti COMMODORE-n[pp[int[ ja   S-kirjainta.
 42.  
 43.  
 44.  
 45. 1.4 SELAUS
 46.  
 47.  
 48.           Valittuasi selaus-toiminnon   ( 2 ) voit korjata ja muokata jo kir-   joittamaasi teksti[ helposti.  Tekstis- t[si on kerralla n[kyvissa niin paljon  kuin kuvaruudulle mahtuu.  Kun painat   RETURN- n[pp[int[, niin kuvaruudun va-  sempaan laitaan ilmestyy t[hti.  Jos senj[lkeen painat kursori alas -n[pp[int[, niin kuvaruudulle tulee seuraavat 12    muistissa olevaa 80 merkki[ pitk[[ ri-  vi[.  Jos painat RETURN:in j[lkeen kur- sori yl\s -n[pp[int[, niin kuvaruudulle tulee 12 edellist[ rivi[.  Tekstin al-  kuun p[[set suoraan painamalla CLR- n[p-p[int[.  Kun painat kursori-oikealle    -n[pp[int[ p[[set takaisin normaaliti-  laan ja voit jatkaa editointia.
 49.  
 50.  
 51. 1.4.1 80 MERKIN N{SHIFT-+}YTTO
 52.  
 53.           Voit k[ytt[[ my\s 80 merkin   pituista n[ytt\tapaa.  Jos painat CTRL  ja 1, niin kuvaruudusta tulee ikkuna pa-periarkille ja n[kyviss[ on paperiarkin vasen puolisko.  Oikean puoliskon saat  n[kyviin painamalla CTRL ja 2.  Takaisinn[ytt\\n, jossa rivit on jaettu kahtia  p[[set painamalla CTRL ja 3.
 54.  
 55.           Molemmissa n[yt\iss[ voit     k[ytt[[ samoja korjailu- ja muokkaustoi-mintoja, mutta 80 merkin n[yt\ss[ voit  myos selata teksti[si sivuttain.  T[m[n teet viem[ll[ kursorin ensiksi johonkin kohtaan kuvaruutua ja painamalla SHIFT  ja RETURN.  T[ll\in yl\s ilmestyy t[hti.N[kyviin saadaan nyt sarakkeet t[hdesta oikealle tai vasemmalle riippuen siit[  painetaanko kursori-vasemmalle vai kur- sori-oikealle -n[pp[int[.  Kun painat   kursori-alas p[[set takaisin normaaliti-laan.
 56.  
 57.           Ikkunan[ytto on erityisen tar-peellinen, jos sinulla on tekstisi jou- kossa kuvioita tai taulukoita, jotka 40 merkin n[yt\ss[ menisivat sellaiseen    muotoon, ettei niiden oikeellisuutta    voisi tarkastella.
 58.  
 59.  
 60. 1.4.2 MUOKKAUS
 61.  
 62.           DEL-toiminnolla voit tuhota   tarpeettomia SANOJA.  Muut sanat rivin  lopusta siirtyv[t yl\sp[in niin, etta   v[liin ei j[[ tyhj[[ aukkoa.
 63.  
 64.           INST-toiminnolla voit lis[t[  teksti[ haluamaasi v[liin.  INSERT-tilansaat p[[lle ja pois p[[lt[ painamalla   INST-n[pp[int[.  Kuvaruudun vasemmassa  yl[laidassa on pieni i-kirjain silloin, kun lis[ys-tila on p[[ll[.  Rivin loppu-osa siirtyy eteenp[in sit[ mukaa, kun   lis[[t teksti[.  Jos 80 merkin rivi tu- lee t[yteen, niin loppuosa jatkaa siir- tymist[ uudelle riville.  Ikkunan[yt\s- s[ lis[ys-tilassa n[ytt\ vaihtuu auto-  maattisesti oikean ja vasemman puoliskonv[lill[.
 65.  
 66.  
 67. 1.4.3 FUNKTION{SHIFT-+}PP{SHIFT-+}IMET
 68.  
 69.       F-1:n kautta saat valittavaksesi        joukon toimintavaihtoehtoja, joil-      la voit k[sitell[ pitki[ tekstin-       osia.  Katso tarkemmin kohdasta         1.4.4 EDITOINTI.
 70.  
 71.       F-2:lla voit poistaa rivin alun         kursoriin saakka.
 72.  
 73.       F-3:lla voit kopioida kursorin al-      la olevan rivin kopioitavan ja          seuraavan rivin v[liin.
 74.  
 75.       F-4:lla voit poistaa rivin loppu-       osan kursorista eteenp[in.
 76.  
 77.       F-5:lla voit lis[t[ yhden tyhj[n        rivin sen rivin j[lkeen, jolla          kursori on.
 78.  
 79.       F-6:lla voit poistaa kursorin alla      olevan rivin.
 80.  
 81.       F-7:lla voit laskea numeroita yh-       teen.  Vie kursori luvun p[[lle ja      paina F-7.  Luku h[vi[[ v[liaikai-      sesti n[yt\st[, mutta ei muistis-       ta.  Tee t[m[ jokaiselle haluamal-      lesi luvulle.
 82.  
 83.       F-8:lla saat F-7:lla laskettujen        numeroiden summan.  Samalla t[m[        summalaskuri nollataan.
 84.  
 85.  
 86. 1.4.4 EDITOINTI
 87.  
 88.           N[m[ toimintavaihtoehdot saat k[ytt\\si vain painamalla ensin F-1-n[p-p[int[.
 89.  
 90.      T=TIIVISTYS:  Tekstiin syntyy kor- jailun j[ljilt[ aukkoja, jotka voidaan  poistaa tiivist[m[ll[ halutut rivit niinmoneen riviin kuin ne vain sopivat.  Oh-jelman siirrelless[ sanoja rivilt[ toi- selle se sek[ jakaa sanoja tavuihin ett[yhdistelee tavutettuja sanoja jos mah-  dollista.  Tiivistys ei sotke kappaleja-koa, mist[ on seurauksena se, ett[ v[li-ly\nnill[ alkavia rivej[ ei tiivistet[.
 91.  
 92.      R=REUNANTASAUS:  Rivien oikeat reu-nat tasataan lis[[m[ll[ riville v[li-   ly\ntej[.  Jos rivin lopussa on paljon  tyhj[[, niin se k[sitet[[n kappaleen lopuksi ja silloin rivin reunaa ei tasata.
 93.  
 94.      K=KOPIOINTI:  Haluttu osa tekstist[kopioidaan toisaalle.
 95.  
 96.      L=LISAYS:  Haluttuun kohtaan teks- ti[ voit lis[t[ tyhji[ rivej[.
 97.  
 98.      P=POISTO:  Voit poistaa halutun o- san teksti[.
 99.  
 100.