home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Wyshyfka / Wyshyfka_1_19xx_NG_pl_a.atr / soloansw.txt < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  9KB  |  1 lines

  1. ¢¢UUaaa... jest pi❎kny, s oneczny¢(uff, 30 stopni...) dzionek, a ja¢musz❎ si❎ (niestety) troch❎ powysila⇨¢i napisa⇨ kilka "sprostowa".¢¢"A by o to tak (...)".¢Pewnego razoo dosta em kolejn⇧ wersj❎¢InterMaga. I przeczyta em w nim kilka¢"ciekawych" dla nas rzeczy. A əe nie¢wyszystko jest tam prawd⇧ - doszed em¢do wnioskq, əe ma e "o③wiecenie" nikomu¢nie zaszkodzi.¢Pewne "A.A." (czyəby Atari Anonim*.* ?¢If tak - aə dziw bierze, əe w sendach¢piszecie tak, a pod postaci⇧ anonimw¢fakacie nas ile wlezie ;-) uzna , əe¢jest wielkim znawc⇧ "tematu" i¢"③ci⇧gn⇧  nas na ziemi❎" ;-) ;-).¢Tak Wam (or Ci) si❎ spodoba a crazy¢scena ?¢O ile np. Odbyt Design (Shadows,he,he)¢czy Dinx Project (Amiga) dzia aj⇧¢rwnieə "crazy", to jednak NIE pisz⇧¢rzeczy, o ktrych nie wiedz⇧ lub¢b ❎dnie je interpretuj⇧.¢Ok,ok, ale o co mi w kocu chodzi ?¢¢First - nazwa grupy.¢Kiedy j⇧ "wymy③lili③my", nie mieli③my¢poj❎cia, əe kiedy③, w erze mamuciej¢istania a firma, xywi⇧ca si❎ tak¢samo. Wi❎c jak to jest ?¢Mia em sprawdzi⇨ rejestr firm i¢popyta⇨ si❎ na wszystkich scenach, czy¢aby czasem NEW GENERATION nie jest¢woln⇧ nazw⇧ ? Przecieə to jest ③miechoo¢warte. Tak si❎ czepiacie nazwy ?¢To czemu nie zrcili③cie uwagi np.¢X-Ray'owi. Przecieə X-Ray by  koderem¢na komodzie. A Faith ? Moəe nie wiecie,¢əe to jest rwnieə polska (i amigowa)¢grupa. Jest jeszcze sporo takich¢(Waszym zdaniem) "przekr❎tw",cho⇨by¢Samar (C64,byli na RH'97), ktrzy¢wabi⇧ si❎ tak samo jak firma zajmuj⇧ca¢si❎ rənymi statystykami (patrz¢Fakty 4-11 wrzesie 1997).¢Ha, nawet Profi nie jest bez winy ;-),¢bo go③⇨ o takiej xywie wyda  CD'ka¢na Amce.¢Waldi ! Ty rwnieə uwaəaj !  ;)¢W moim mie③cie jest sklep "Waldi".¢A przecieə tak nie wolno :) :) :).¢¢O, shit mam przesrane, bo rozpoczyna¢si❎ sezon na tygrysy, a moja xsywka¢brzmi Tiger, wi❎c musz❎ zgin⇧c przez¢swoje (he...) splagiatowanie xshyfki¢od pewnego kota azjatyckiego...¢A przecieə tak teə nie moəna, co?¢¢    ...powyəsze 6 wersw by Tiger/NG¢¢Nasz⇧ nazw❎ "zerəneli③my" ? Hm,he,he...¢Nazwali③my si❎ tak,¢gdyə nasza grupa sk ada si❎ z osb¢maj⇧cych 15-18 lat. I tyle.¢Jak Wam si❎ to nie podoba - to spa-¢dajcie. Wy jeste③cie "lepsi" (oops,¢to teə pewna grupa) - boicie si❎¢kompromitacji, wi❎c jako anonimowa¢grupka (osoba?) poszczekali③cie na nas.¢THX !¢¢Second...¢Ja przypieprzam si❎ do playera MPT¢Jaskiera ? Czy Was juə naprawd❎¢powali o ? Je③li macie k opoty z¢interpretacj⇧ jaki③ textw - zg o③cie¢si❎ do poradni psychologicznej - tam¢Wam pomog⇧. W moim tek③cie əali em¢si❎,əe (wtedy, coz!) nie udawa o mi si❎¢odpali⇨ muzyki z odpowieni⇧ jako③ci⇧¢sampli (mowa o opcji z dwoma kana ami¢digi). Obecnie (po ma ych do③wiadcze-¢niach) jest juə prawie OK, ale player¢i tak czasem co③ skaszani i zamiast¢np. syntezatorem zagra Bg wie czym¢(mowa ca y czas o 2 * SMP).¢I jest to wina... playera...¢Ale i tak do playka nic nie mam¢(a wr❎cz przeciwnie, jest QL!).¢Nie rozumiem wi❎c, jak Wy zinterpreto-¢wali③cie mj text. Nast❎pnym razem¢postaram si❎ zamieszcza⇨ obja③nienia co¢trudniejszych zda, ok ?¢Zreszt⇧, z Jaskierkiem pogadali③my¢sobie (he, pono⇨ jego najkrtsz⇧¢wersj❎ playera ... skrci  Fox), wi❎c¢o co Wam chodzi o -  nie wiem.¢Moəe to ja mam k opoty z interpretacj⇧¢co niektrych zwrotuff ;-).¢¢%00000011-ci problem...¢¢Piszecie, əe TECHNO COLLECTION jest¢syfem. Aə dziwi mnie, sk⇧d macie¢wersj❎ robocz⇧ ;-), gdyə do dnia dzi-¢siejszego (11 wrzesie '97) owa kolek-¢cja nie zosta a puszczona.¢Moəe trafi a si❎ Wam piracka wersja¢(he,he) ;).¢Je③li nie widzieli③cie zatem tego¢proga, nie oceniajcie go z gry, ok ?¢Wiadomo,əe nie b❎dzie w nim fajerwerkw¢(bo i po co), ale kilka techno msxw¢na pewno uraczycie.¢Efekty (np.comanche, dotsowane/p on⇧ce¢wektory,light sourcing,zoom-rotator...)¢trzymamy do pierwszego megademka, ktre¢kiedy③ (hm...) powinno si❎ ukaza⇨.¢Oczywi③cie nie na kompo (cho⇨ pracujemy¢juə nad "kompowymi" [in.gouraud,bump,¢texturki itd.] efektami).¢Pisali③cie co③ o epoce ASSKICKERA.¢A czy my wydali③my kiedykolwiek¢jakie③ trackmo ?¢Jak wydamy - wtedy moəecie porwnywa⇨¢je do dema SHADOWSw. Moəe (a raczej¢na pewno...) Wy rozumujecie inaczej niə¢my, ale porwnywanie np.PROTRACKER'a¢do ASSKICKERA mija si❎ z celem.¢¢4...¢¢Nasze (dawne! ASL @ ...) produkcje...¢To,əe pierwsze progi, by y takie, jakie¢by y (?),nie oznacza wcale, əe jeste③my¢zerem :) :).¢W ci⇧gu roku poj⇧ em naprawd❎ wiele¢efektw (rezt teə,coz!).¢Czy np. KONOP od razu napisa ¢ASSKICKERA (lub BLOOMER swoje demo¢z ORNETY V) ?¢Obecnie takie demko jak np.¢SWEET ILLUSION byliby③my¢w stanie napisa⇨, a to juə chyba ;-)¢co③ znaczy (mamy teə lepsze efekty).¢Zreszt⇧, waitujcie na megademko.¢¢5.Nie zabijaj.¢¢Fucki...¢Fakali③y Swordw. Czemu ?¢Oni wiedz⇧ (Orneta IV - Zaj⇧c).¢Potem aS si❎ wyszczeka  (he,he,he).¢Obecnie (po RH'97) "siem dogodali③my"¢i jest spox (hm...).¢Lobo - jeba  on (teə Orneta IV)¢Banklanw, a Banklan to z kolei moi¢najstarsi scenowi PRZYJACIELE.¢Wi❎c nerwy p③ci y...¢(Lobo faka  ich "za darmo", szczeglnie¢nie podoba a mu si❎ Arena Bzdur...).¢A Hard ?¢Cə... z pocz⇧tq, po kilkq ich¢kompromituj⇧cych zrzynach, cosik¢ich "gretzn❎li③my". Ale jednak np.¢Bene Tamas jest zajebistym koderem¢(moja subiektywna opinia).¢Zreszt⇧, kaədy ma swj pkt widzenia.¢¢6. Plany...¢¢Planujemy duəo (no chyba, əe juə¢naprawd❎ ca e Wybrzerze si❎ przyczepi¢i nam si❎ poprostu znudzi czytanie¢takich textuff - wtedy np.Kocie¢Flaki powstan⇧ na amisi [bo mamy¢zamiar wydawa⇨ je na atarce, a czasem¢na amce]). ;-) ;-) ;-) ^2¢Nasze pierwsze progi (przyznaj❎ si❎¢bez bicia) to by o :( :(, ale wszystkie¢( ⇧cznie) by y robione mniej niə¢tydie (techtro - 2 dni, inne kilka¢godzin). A czemu ?¢Bo w mi❎dzy czasie np. ja ulepsza em¢rəne swoje procki, wymy③la em nowe,¢ apa em "co nieco" w M68000.¢A teraz powoli co③ z tego b❎dzie¢sz o...¢A co to b❎dzie ?¢¢1.Techn0 Colection (DD, obie strony,¢wi❎cej muzyki niə kodu, ale takie¢by o zamierzenie).¢  PS. Juə jest.¢¢2.Kocie Flaki #1 - zinek,sporo artw¢o programowaniu w assemblerze (a nie¢o ruchaniu bawo w),scenie,teə¢o amidze,PC,internecie (itd.). B❎d⇧¢oczywi③cie teə arty nie zwi⇧zane z¢komputerem.¢¢3.ING - prog graficzny, tryb taki¢  jak w InterPainterze Gumiego¢  (tj.siedem kolorkw, "wymiana"¢  co lini❎; w przysz o③ci moəe¢  np. 10 kolorw, tylko əe wtedy¢  nie♪le miga :( ).¢  B❎dzie moəna rysowa⇨ myszk⇧,joyem¢  lub keyami, wyst⇧pi⇧ opcje¢  (ktrych BRAK w INP...) copy/move¢  block. B❎dzie teə moəna nagra⇨¢  tylko fragment rysunq (np.logosa).¢  60% progu juə jest (tylko ciekawe,¢  komu b❎dzie si❎ chcia o pisa⇨ instru-¢  kcj❎ :) :).¢¢4.Jaka③ gierka (prawdopodonie PD).¢¢5.W dalekiej przysz o③ci (100% PD)¢  - Super Mario Brothers (tylko na¢  dyskq...). Cho⇨ komoo b❎dzie si❎¢  chcia o (czyt. w przerwach pomi❎dzy¢  pisaniem demek/zinuff czy uəytkw).¢¢6.Megademo¢¢7.Trackmo¢¢8.Blondy - no majtas only sexy body¢¢9.Alien  - masakraz+animkaz+sth other¢¢anytime - jakie③ pojedycze pliczki¢¢Itd.,itd.¢¢Wi❎c to s⇧ nasze realne plany.¢Jak dobrze pjdzie - na Atari b❎dziemy¢do koca ③wiata (wtedy dopiero¢nasha scena zejdzie, hm, MacGyver,¢mash co③ na to ?)¢Je③li jednak "pewne" anonimy¢nie chc⇧ kolejnych¢progw i wol⇧ np.same texty (etc.)- ok,¢damy sobie spokj (HE,HE,HE,HE !!!), i¢rozkr❎cimy si❎ na innej platformie.¢Powyəsze oczywi③cie by o ShARTEM !¢¢7. "$0l0 kim ty jeste③ ?" (cytat).¢¢Tak nawiasem. Podpis "$0l0" uəywa em¢tylko w listach, wi❎c albo jaki③¢(pseudo?) qmpel nas sfaka , albo¢kto③ daje czyta⇨ innym moje listy.¢Ciekawe...  atwa wpadka,he,he...¢(no chyba, əe mnie ramself zawid  :)¢A powracaj⇧c do tematu.¢Kim jestem ?¢Na pewno homo-sapiens.¢A tak naprawd❎ to jestem pocz⇧tkuj⇧cym¢(?) koderem oraz muzykiem.¢Ucz❎ si❎ w Liceum Technicznym,¢w Dzierəoniowie.¢W wolych chwilach gram w pi k❎,¢widuj❎ si❎ z moj⇧ ANK①,id❎ na imprez❎,¢czytam mas❎ gazet komputerowych,¢kiedy③ taczy em break dance (obecnie¢techno).¢Wystarczy Ci "anonimie" ?¢¢PS. I nadal nie uwaəam si❎ za lamusa¢    (he,he).¢    Zreszt⇧ ciekawe, czy wiesz co to¢    s owo oznacza. Bo chyba kilka¢    osb zbyt cz❎sto go naduəywa.¢¢"Pierdolni❎ty cwelu" ?¢A znamy si❎ ?¢Bo je③li nie - to popatrz w lustro,¢popytaj w③rd znajomych, a dowiesz¢si❎ kim Ty jeste③... ;-).¢¢8. I po ostatnie...¢¢Kto Ci da  taki cynk, əe NG nie przyj-¢muje juə nowych (vel.pocz⇧tkuj⇧cych)¢cz onkw ?¢Chyba znowoo jeste③ w b ❎dzie.¢To po co daliby③my (kiedy③) og oszonko¢w TV TXT ?¢Nowy nie zawsze znaczy pocz⇧tkuj⇧cy¢(oj zdziwi by③ si❎, jakich koderw¢moəna "znale♪⇨").¢My elita ? :) :) :)¢Ciebie chyba pojeba o.¢Elita to poj❎cie wzgl❎dne.¢Czemu ?¢Sam sobie odpowiedz...¢¢                Solo/New Generation¢                    ^Apocalypse Riders¢¢