home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 40 / Flop_Magazin_40_1997_02_Raster_cs_Side_A.atr / pv97.cap < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  6KB  |  1 lines

  1.            ATARI⇧DA PV97¢¢  Po solidn)m ]sp%chu n*v&t%vnosti na&) akce v Prost%jove losk[ho roku bylo na m)st% jej) opakov*n). Zd*lo se tak snadn[ a samoz@ejm[ zorganizovat ji op%t, v%t&), pou'it se z minul`ch chyb, prost% vytvo@it Atari r*j na zemi.¢  Tak takov* b*je'n* byla moje vzdu&n* p@edstava, dopad na zem v pr+b%hu za'*tku roku byl pon%kud tvrd&). ╱Dost jsem si natloukl.$¢  Prvn)m nep@)jemn`m zji&t%n)m byla zm%na veden) a cenov[ politiky v restauraci Han*, kde se jaksi zd*lo p+vodn% samoz@ejm[ z)skat op%t prostor t[m%@ zadarmo pro na&e d`ch*nky. Rozhodn% nebylo snadn[ zh*n%n) jin[ho m)sta. Nakonec se mi poda@ilo na p+vodn)m m)st% usmlouvat polovi'n) cenu za s*l, co( n*s na posledn) chv)li zachr*nilo.¢  Samoz@ejm% zdr(en) se projevilo v kvalit% p@)pravy akce, zejm[na propaga'n) '*sti. Tato p@irozen% v*zla na ur'en) term)nu a m)sta.¢  Potencion*ln) n*v&t%vn)ci byli l*k*ni t%mito zp+soby: pomoc) s)t) FIDO a INTERNET, ╱bezkonkuren'n% nejlevn%j&) zp+sob$ rozes)l*n)m dopis+ losk`m ]'astn)k+m dle anketn)ch l)stk+ a odb%ratel+m magaz)nu FLOP a( dva roky pozp*tku, ╱slu&n* sumi'ka za po&tovn[$ inzerc) jednoduchou v Profitu, ╱podanou na posledn) chv)li a tud)( placenou za rychl[ zve@ejn%n)$, individu*ln)mi telefonick`mi hovory, ╱rad%ji nepo')tat$ a mal`m mno(stv)m plak*t+ po Prost%jov% a snad, d)ky 'len+m na&eho klubu, i v jin`ch m%stech.¢  Podle loska vypadla zpr*va zdarma v m)stn)m prost%jovsk[m tisku, co( je samoz@ejm% &koda.¢  Organizace akce byla p@ipravena p@ibli(n% stejn% jako loni - 8-mi bitovou techniku zajistili 'lenov[ prost%jovsk[ho klubu, by④ trochu zmen&en[ho, stroje v)cebitov[ si p@ivezli sami nad&en) majitel[. P@irozen% byly na m)st% m[ vlastn) po')ta'e a nov[ Falkony kluk+ z Olomouce - ano, od losk[ho podzimu jsou na Han[ skute'n%, nebo kone'n%, dva tyto stroje!¢  Na n*v&t%vn)ky 'ekaly m)rn% upraven[ anketn) l)stky, tentokr*t rozd*van[ hned p@i vstupu, a jako m[n% p@)jemn* zm%na i vstupenky. Vzhledem k vy&&)m n*klad+m bylo vlezn[ povinn[ a nikoliv jen dv% koruny, n`br( deset pro &kol*ky v&ech stup+ a dvacet pro v`d%le'n% 'inn[ p@)choz).¢  Za'*tek byl napl*nov*n na p+l dev*tou r*no, od osmi jsme m%li s*l p@)stupn` pro rozm)st%n) na&) techniky. Odpadl ]pln% po'*te'n) chaos podle minul[ akce, pr+b%h byl cel` den t[m%@ vyrovnan` bez &pi'kov[ho n*valu. Asi bylo n*v&t%vn)k+ m[n%.¢  Z jin`ch m)st p@ijeli v%t&inou zn*m) nad&enci, ale i n%kolik nov`ch n*v&t%vn)k+.¢  Poda@ilo se mi nap@)klad p@emluvit Jirku Bern*&ka, zn*m[ho sv`mi programy ozna'ovan`mi BEWESOFT, p@ijel z Prahy spole'n% s Oldou Rezlerem a vedouc)m Exminsy Zdekem Lazarem.¢  Svoj) ]'ast) p@ekvapil ing. Petr Jand)k, kter` p@ivezl syst[m MacIntosh s velk`m monitorem, na n%m( p@edv*d%l profesion*ln) pr*ci s emulac) ST stroje pro spou&t%n) DTP programu Calamus SL.¢  Dal&) profesion*l v oblasti DTP p@ivezl TOS kompatibiln) stroj HADES40, kter[ jsou v republice jenom dva.¢  Ze Slovenska dorazila v`prava z Ko&ic, ale cesta nevy&la kluk+m z Prievidze, kte@) se na ni chystali.¢  Z Brna p@ijeli z*stupci jejich klubu, majitel[ 8-mi bit+ i ST. V`pravy aktivn)ch atarist+ dorazili i ze Zl)na a Plzn%.¢  V dal&)m popisu bych m%l vyjmenovat ostatn) aktivn) n*v&t%vn)ky, p@edv*d%n[ programy a technick[ v%ci, popsat trochu atmosf[ru akce.¢  A' to zn) neuv%@iteln%, nen) to mo(n[. O sv[ "vlastn)" akci nev)m tentokr*t v+bec nic. Vyu(il jsem p@)tomnosti odborn)k+ z Plzn% a telefonn) linky poskytnut[ veden)m restaurace k vy@e&en) m[ho p@)stupu na Internet. M%l jsem ji( asi dva t`dny zaveden` dom+ telefon a tak to dost ho@elo.¢  Nevid%l jsem ](asn[ho Hadese, b%h Calamusu na emulovan[m ST, ani ST Zdenka Valtery z ⑤st) nad Labem s vestav%n`m b*je'n`m urychlova'em PAK, na n%ho( jsem byl zvl*&④ zv%dav`.¢  Tady se nedalo nic d%lat, brat@i K@iv*nci z Plzn% byli v dubnu 1997 jedin) u n*s, kte@) um%li nainstalovat na m+j po')ta' syst[m pro p@)stup na INTERNET a j* nehodlal jezdit pozd%ji na konzultace za nimi n%jak`ch 800 kilometr+.¢  Byly s t)m dost probl[my, proto(e m+j po')ta' MEGA STE je o dost m[n% vybaven ne( jejich nadupan` Falkon, ale k ve'eru se p@ece napojen) rozeb%hlo. J* se tak stal velmi &④astn`m ataristou, le' m*lo informovan`m o okoln)m d%n).¢  Popsat bych mohl jedin% infra ovl*dan) p@ipojen[ na mal[ ATARI, p@edv*d%n[ kluky z Ro(nova. Nem* ale v`znam se tady o n%m n%jak rozepisovat, proto(e je mu v%nov*n samostan` 'l*nek.¢  Snad se jen zm)n)m, (e ku podivu to @ada p@)tomn`ch atarist+ v+bec nevid%la. A to se mi zd*lo, (e individua pob)haj)c) p@es celou m)stnost s d*lkov`mi ovlada'i ╱jejich ud%l*tko m* skute'n% dost velk` dosah$ jsou dostate'n% n*padn*.¢  Akce poklidn% skon'ila v pl*novan`ch dev%t hodin ve'er. D)ky olomouck[mu ataristovi Bohdanovi dopadla dob@e i finan'n) str*nka z*le(itosti. Cel[ dopoledne piln% vyb)ral vstupn[, jako student ekonomie byl na sv[m m)st%, proto(e se mu poda@ilo z)skat asi 1400 korun vstupn[ho.¢  Za s*l ╱v'etn% elektrick[ energie$ se platilo 1000 korun, p@ebytek po')t*m jako kryt) asi poloviny po&tovn)ch n*klad+ na propagaci. Jsem s t)m velmi spokojen, proto(e rozes)lan[ dopisy obsahovaly i r+zn[ jin[ z*le(itosti a tak jsem ani nepl*noval jejich zaplacen) pomoc) vstupn[ho.¢  Z@ejm% v%t&ina p@)tomn`ch vyplnila poctiv% i na&e anketn) l)stky, kde uv*d%li i sv[ adresy. Mo(n* by je zaj)malo, co s nimi vlastn% d%l*me. Je to jednoduch[ - le() u m% ve sk@)ce a budou pou(ity p@i rozes)l*n) pozv*nek na p@)&t) akci. Vyj)me'n% jsem b%hem roku v nich hledal telefonn) ')slo nebo Inet) 'i FIDO adresu n%jak[ho atarity.¢¢                 -ZB-¢