home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 40 / Flop_Magazin_40_1997_02_Raster_cs_Side_A.atr / ohlasy40.cap < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  1KB  |  1 lines

  1. ¢         Redakce a 'ten*@i¢    ------------------------------¢¢  S dotazem se na n*s obr*til u(ivatel programu Ruber Stamp. M* pot)(e ohledn% nefunguj)c)ho editoru znakov[ sady velikost 16.¢  M* snad n%kdo pln% funk'n) kopii?¢¢¢  K dal&)mu textu by sp)&e pat@il nadpis "Co a pro' nebylo".¢  P@edev&)m na tomto m)st% byl na dotaz t`kaj)c) se my&) p@isl)ben v%t&) 'l*nek o t%chto hlodavc)ch.¢  Tak ten v magaz)nu nen). Sice jsme se jimi u n*s v klubu zab`vali, zkoum*no bylo n%kolik odr+d, dokonce jedna vadn* byla opravena, ale dosud nebyl naps*n shrnuj)c) text s n%jakou tou odbornou ]rovn).¢¢  V minul[m ')sle inzerovan` 'l*nek DISKY o mo(nostech n*kupu disket 5.25" nen) mo(n[ publikovat. V%t&ina jeho informac) je ji( d*vno neplatn*. ③koda, tak jsem si ho po naps*n) pochvaloval.¢¢  P@enosy dat z Casia na mal[ ATARI se mi zat)m nepovedly. Uva(oval jsem o nesn*&enlivosti elektrick`ch port+ a podobn`ch nesmysl+, na'e( jsem ]plnou n*hodou zjistil vadu na konektoru. Prost% byl nepr+chodn`, snad se poni'il teplem p@i p*jen).¢  Po 'ase jsem sice z)skal nov[ exempl*@e, ale ji( nen) 'as prov*d%t dal&) zkou&ky a ps*t nov[ 'l*nky. Tak p@)&t%.¢                   -ZB-¢