home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 40 / Flop_Magazin_40_1997_02_Raster_cs_Side_A.atr / dkrecenz.cap < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  3KB  |  1 lines

  1.             Dynakillers¢        -------------------¢¢  Tuto hru vytvo@ila skupina GMG, jej)( 'lenov[ poch*z) v%t&inou z B*nsk[ Bystrice. Dokon'ena byla na ja@e 1997. Auto@i ji d%lali podle hry na ATARI STE Dynabusters.¢  Hru mohou hr*t dva a( t@i hr*'i. M+(e se zd*t nev`hodou, (e osamocen` jedinec nem* mo(nost si "zapa@it", ale kdy( se vezme do ]vahy, jak* spousta her existuje pouze pro jednoho hr*'e a jak m*lo pro dva s mo(nost) sou'asn[ ]'asti ╱a kolik pro t@i!$, tak bych to nijak &patn% nevid%l.¢  V principu se jedn* o klade'e min, kte@) se sna() pomoc) sv`ch n*lo() zlikvidovat protivn)ky. Nen) to tedy tak nevinn[, jako t@eba m)'ov* sk*ka'ka Trailblazer, ale ani tak drsn[ jako nap@)klad Archon, proto(e v`buchy sv`ch min hr*' 'asto zni') s*m sebe. Ov&em ka(d` by si m%l rozmyslet, jestli skute'n% chce sednout k po')ta'i se sv`m nejlep&)m kamar*dem.¢  Proto(e smysl hry je po@*d stejn`, mohlo by to vypadat, (e to nebude tak nap)nav[ jako ji( zmiovan` Archon, kter` nab)z) daleko v%t&) mno(stv) kombinac). Vyzkou&el jsem, nudn[ to nen), doporu'uji.¢  Hra se ovl*d* p@irozen% dv%ma joysticky, p@)padn` t@et) hr*' se mus) spokojit s kl*vesnic). Je zde pamatov*no i na odli&n[ uspo@*d*n) konzolov`ch kl*ves u typ+ XL a XE.¢  Ovl*d*n) vych*z) tedy ze standartn)ch mo(nost) obvykl`ch model+ - nejsou uva(ov*ny t[m%@ neexistuj)c) typy se 'ty@mi ovlada'ov`mi vstupy ╱jednou jsem vid%l na vlastn) o'i!$, ani (*dn[ amat[rsk[ dod%lan[ dal&) porty ╱kter[ jsem nikdy nevid%l$.¢  Jako hern) prost@ed) se nab)z) 8 druh+ pozad), kter[ se mohou cyklicky vym%ovat, nebo se m+(e navolit jedno ur'it[. Po'et kol je voliteln` od jednoho do t@iceti. V ka(d[m kole m+(e z)skat bod hr*', kter` p@e(ije, co( nemus) b`t nikdo.¢  P@edlohou pro tento projekt byla hra Dynabusters pro po')ta'e ATARI STE. Auto@i se zmiuj) o jej)ch kvalit*ch. No, j* vid%l nejprve jejich verzi na 8-mi bit, teprve pot[ si opat@il jej) vzor funguj)c) na v)ce bitech.¢  To jsem hled%l - jedin[ dobr[ na n%m snad je vyu(it) p@)davn`ch ovlada'ov`ch port+ u modelu 1040 STE. Jinak vzhled postavi'ek je &eredn` a p@i jejich pomal[m pohybu by jeden uschnul nudou. Kluci jsou asi hodn% &ikovn), (e podle n%'eho tak ot@esn[ho mohli ud%lat prima hru.¢  Po stvo@en) hlavn) '*sti tohoto textu jsem vid%l i verzi napsanou pro po')ta' Falkon. Jmenuje se BOMB SQUAD a nen) v+bec &patn*, vlastn% je dost poveden*. Kdo nem* STE, ale Falkona, ud%l* dob@e kdy( si ji opat@).¢  Auto@i nab)z) sv+j v`tvor s disketou nebo kazetou i s popisem a po&tovn`m za 80 Sk. ╱Zpr*va ze dne 5.9.1997$¢ U n*s je mo(n[  po@)zen) u Ladislava Rennera, kter` zakoupil pr*va na jej) distribuci pro CZ. Podle reklamn)ho l)stu, kter` mi p@i&el po&tou, nab)z) hru s disketou nebo kazetou, s n*vodem bez po&tovn[ho za 80 K'.¢¢  Proto(e nechci sv`m 'ten*@+m p@edkl*dat a nab)zet programy z druh[ ruky, nebo sp)&e jenom z dal&) adresy, dohodl jsem se s L*⇦ou i Markem na mo(nosti p@)m[ nab)dky pro sv[ p@edplatitele.¢  M+(u v*m tedy nab)dnout disketu s hrou bez pap)rov[ho popisu za 50 korun. Je to samoz@ejm% bez po&tovn[ho - distribuci p@edpokl*d*m spole'n% s FLOPem. Pokud to budete cht)t v&ichni, tim l)p, d*m to p@)mo do magaz)nu, pak ji( jen za 40 korun.¢  Tato nab)dka je platn* skute'n% jen pro registrovan[ 'ten*@e FLOPu - nem*m v ]myslu d%lat n%jak[ho distributora pro &ir&) ve@ejnost, u( tak m*m velmi m*lo 'asu na z*le(itosti kolem ATARI.¢¢                -ZB-¢