home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 40 / Flop_Magazin_40_1997_02_Raster_cs_Side_A.atr / codecopy.cap < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  10KB  |  1 lines

  1.     ATARI CODE COPY Prievidza 1997¢  ----------------------------------¢¢  O setk*n) majitel+ 8-mi bitov`ch po')ta'+ ATARI po@*dan[ 'leny Atari klubu LsD Prievidza 8 - 10 srpna jsem se dozv%d%l p)semnou formou p@)mo od po@adatel+.¢  ③koda, (e mi nadit* dopisn) ob*lka p@i&la pr*v% po Atari*d% - na n) bych toti( mohl nejl[pe vyu()t p@ilo(en` plak*t form*tu A3.¢  D*le ob*lka obsahovala p@edti&t%nou p@ihl*&ku k ]'asti a dva informa'n) listy. Na jednom byla dokonce i zmen&en* mapka Prievidze s vyzna'enou cestou k m)stu kon*n) akce - zde jsem tuze z*vid%l. M% se pl*nek Prost%jova p@ed na&) Atari*dou p@ipravit nepovedlo, i kdy( se mezi jej)mi potenci*ln)mi n*v&t%vn)ky projevoval z*jem o n%co takov[ho.¢  J* jsem se samoz@ejm% cht%l jet pod)vat, ale nechyb%lo moc a se&lo z toho. Nem*m toti( od za'*tku roku auto, s n)m( bych mohl leg*ln% na silnici, nato(pak do zahrani'), v*zat se na j)zdn) @*d autobus+ se mi necht%lo, u n*s v pr*ci zase byly probl[my se z)sk*n)m dovolen[.¢  Nakonec jsem v&ak vyjel se sv`m mlad`m kolegou Robertem Petru(elou v sobotu 9.srpna. Museli jsme ale jet autem do Olomouce, odkud se d*le pokra'ovalo autobusem - prvn) '*st cesty proto nesla jist[ riziko.¢  Na&t%st) v&ak cesta prob%hla v pohod%, do Prievidze jsme dojeli podle j)zdn)ho @*du kolem dvan*ct[ hodiny. Proto(e akce za'ala ji( v p*tek odpoledne, p@ijeli jsme asi tak v jej) p+lce, k na&) &kod%.¢  Po cest% na leti&t% n*mi zm)taly pochybnosti - travnat` pl*cek s p@ist*vaj)c)mi letadly, slun)'ko sv)tilo jako v norm*ln)m l[t%, nic nenasv%d'ovalo p@)tomnosti v%t&)ho mno(stv) nad&enc+ p@es po')ta'e.¢  Dokonce n*s napadlo, jak` by to byl bezvadn` fr, rozeslat pozv*nky na neexistuj)c) akci. Pak by snad ale bylo zaj)mav%j&) sm%rovat davy ]'astn)k+ do n%jak[ho luxusn)ho hotelu, nebo tak n%jak.¢  Po p@)chodu k budov*m n*s uv)taly cedule s n*pisy "Prostor letiska, vstup pr)sne zak*zan`", na n%( jsme rozpa'it% z)rali - jeden by 'ekal aspo ataristickou trojno(ku, kdy( u( ne n%jak` rozm%rn` bilboard.¢  Situaci zachr*nilo pootev@en[ okno, z n%ho( bylo sly&et d+v%rn% zn*m[ zvuky. Ihned jsme byli jako doma a na druh` pokus se ji( cpali do spr*vn`ch dve@). Jakmile jsem jenom p@ehl[dl m)sto d%je, spadly ze m% ve&ker[ pochybnosti i ]nava z cestovn)ch probl[m+ a j* v%d%l, (e jsem tam, kde m*m b`t a (e mi tam bude moc dob@e.¢  Byla to naprost* par*da! Hned za dve@mi sed%l vedouc) brn%nsk[ho klubu, uv)tali m% m) zn*m) zdej&) 'lenov[ a tedy po@adatel[, pozdravil jsem se s \ubou Robem z Ko&ic, za chv)li jsem byl sezn*men i s Markem Chorv*tem, na n%ho( jsem byl velmi zv%dav`.¢  Tak[ se v%t&inou ptali po magaz)nu FLOP, pot%&il m% jejich z*jem, vysv%tlen), pro' je&t% neexistuje ')slo 40 pochopili, hlavn% aby tedy v+bec bylo. Co( jsem samoz@ejm% sl)bil.¢  Jen co jsem m%l trochu 'asu, sezn*mil jsem se osobn% se sv`m koresponden'n)m p@)telem L*⇦ou Libi'em z Bratislavy. ③koda, (e brzy na to odjel, byl na akci od p*tku a musel na autobus. V tu chv)li m% moc mrzelo, (e jsem v p*tek nemohl dostat dovolenou za ]'elem d@)v%j&)ho p@)jezdu.¢  Ale te⇦ trochu prakti't%j&)ho popisu. Vyhrazen* m)stnost nebyla moc velk*, ale pro p@)tomn[ posta'uj)c). Instalov*no bylo asi deset 8-mi bitov`ch po')ta'+, jeden Falkon a jeden PC notebook p@ipojen` s[riov`m kabelem s p@evodn)kem nap%④ov`ch ]rovn) k osmistovce. Ten slou(il po@adatel+m pro rychlonas*v*n) disket s vyu(it)m emul*toru disketov[ jednotky na stran% PC. Zaujal m% zde nov` typ emul*toru APE, podle tvrzen) u(ivatel+ lep&) ne( star` SIO2PC.¢  Ze vzd*len%j&)ho zahrani') skute'n% p@ijel jeden polsk` atarista. P@ivezl s sebou bal)k disket, velmi ob%tav%, kdy( uv*()me cestov*n) stopem a jin`mi ve@ejn`mi prost@edky.¢  Byl jsem na n%j velmi zv%dav`, hlavn% jak je v+bec mo(n[ se s n)m domluvit, to je d+le(it[ vzhledem k mo(n[ n*v&t%v% n%jak[ polsk[ akce. Ono to &lo - ne (e by jsme si vypravovali rom*ny, ale n%co se zada@ilo.¢  P@edv*d%l nap@)klad zaj)mav` nov` grafick` syst[m orientovan` na my& a okna. N%co podobn[ho existovalo na ovlada' pod n*zvem SAM, jedna strana diskety. Na my& je to samoz@ejm% lep&), jen(e v&echny programy se mus) ud%lat nov[. Zat)m maj) hotovou kartot[ku.¢  Sta(en[ programy po@adatel[ sl)bili d*t k dispozici na INTERNET. V+bec bylo zaj)mav[ sledovat, jak je tato s)④ov* z*le(itost zn*m* p@)tomn`m nad&enc+m p@es 8-mi bitov[ po')ta'e. V%d%li o n%m v&ichni a spousta z nich m* na n%m sv+j e-mail. P@)stup v%t&inou ve &kole, n%kte@) v zam%stn*n), \ubo sv+j vlastn).¢  Naproti tomu v%t&ina nev%d%la v+bec o existenci amat[rsk[ komunika'n) s)t% FIDO, nebo m* jen mlhav[ p@edstavy.¢¢  Z technick`ch z*le(itost) byl p@edv*d%n otev@en` po')ta' s vestav%n`m p@)davn`m obvodem POKEY za ]'elem z)sk*n) stereofonn)ho zvuku. Tato ]prava poch*z) snad z Polska, je snadn*, jej)mu roz&)@en) br*n) ale nedostatek integrovan`ch obvod+.¢  Zd* se, (e jedin`m zp+sobem na jejich sehn*n) je koup% dal&)ho, t@eba po&kozen[ho po')ta'e, z n%ho( se obvod vybere.¢¢  Z@ejm% nejv%t&)m tuzemsk`m bonbnkem byla nov* hra Dynakillers dokon'en* letos program*torsk`m t`mem z Bansk[ Bystrice. Po@adatel[ ji vyu(ili k uspo@*d*n) sout%(e b%hem sobotn)ho ve'era. Na rozd)l od Narsil p*rty, kde se sout%(ilo ve hr*ch pro m% nel*kav`ch, jsem se do t[to p@ihl*sil i j*. Po@adatel[ nejd@)ve p@ekvapen% hled%li na mnou nab)zen`ch 10 K' vstupn)ho vkladu, ale pak demokraticky vzali i polskou m%nu. J* si toti( cht%l u&et@it zbytek slovensk`ch pen)zk+ pro p@)pad nouzov[ho n*kupu potravin, kter` pozd%ji nenastal.¢  Sout%( byla pojat* skute'n% pln% organizovan% - v m)stnosti se zhaslo a obecenstvo sledovalo velkou televizi obr*cenou do s*lu. Hr*'i pou()vali monitor v koutku. Kolega z Polska prov*d%l losov*n) hr*'+.¢  Proto(e se hr*lo vy@azovac)m zp+sobem, vylet%l jsem ihned v prvn)m kole. To m% nep@ekvapilo, nejsem nijak &ikovn` hr*'. P@ekvapiv[ ani nebylo v)t%zstv) jednoho z autor+. U( proto ne, (e kompletn) t`m GMG tvo@il zna'n[ procento p@)tomn`ch.¢  Po ukon'en) hry se &lo ven a n%kte@) zvl*&④ bujn) atarist[ nask*kali do baz[nu s vodou. Je fakt, (e byl srpen, tedy kalend*@n) l[to, ale j* tam nevlezl, brrr! Jinak samoz@ejm% nic proti osv%(en) po celodenn)m nas*v*n) bajt+ nem*m, jen tu leto&n) zimu.¢¢  Na p+lnoc bylo ohl*&eno p@edveden) dema vytvo@en[ho na po'est prob)haj)c)ho setk*n). Pracoval na n%m Marek Chorv*t se sv`mi kolegy. N%jakou grafiku si nachystali p*r dn) p@edem, na m)st% zapracov*vali texty vztahuj)c) se k akci. P*r minut po term)nu skute'n% do&lo ke spu&t%n) jejich d)la. Je&t% to m%lo tro&i'ku chybi'ky v z*v%ru, ale v&echno, co m%lo obsahovat, se skute'n% uk*zalo.¢  T)m byl sobotn) program pro v%t&inu p@)tomn`ch vy'erp*n. U( bylo dost pozd%, tak jsme si pol)hali na zem p@)mo v m)stnosti. Ani nev)m, jestli n%kdo vyu(il nab)zen[ mo(nosti pohodln%j&)ho p@esp*n) za pen)ze. Nejsiln%j&) povahy ale ne&ly sp*t v+bec, za ]'elem z)skan) 'asu na programov*n).¢¢  N%kolik p@)tomn`ch atarist+ bylo p@ed t`dnem na velkolep[ akci ORNETA v Polsku. Podle jejich popisu to m* b`t tak b*je'n* akce, (e bych tam m%l p@)&t) l[to jet, a④ to stoj) cokoliv. Tedy nejen j* - ka(d` aktivn) atarista.¢¢  Do ]zk`ch jsem se dostal, kdy( se m% kluci ptali na d%n) u n*s. J* s sebou nic nem%l, tak mi nezbylo nic jin[ho ne( jen vypravovat o n%kolika n*padech z Ro(nova a p@ipojov*n) di*@e z Prahy.¢  ③patn[ bylo, (e jsem s sebou nem%l (*dn[ sv[ FLOPY, m+j odhad, (e je v&ichni p@)tomn) budou m)t, byl chybn`. Zejm[na kolega z Polska o n% st*l.¢  Tak[ jsem b%hem dne vid%l informa'n) ceduli, kter* skute'n% v p*tek byla um)st%n* venku, ale n%jak* nepohoda ji strhla. Dal&) dva dny proto z+stala uvnit@ a tak ji pozd%j&) p@)choz) jako my marn% hledali.¢  V ned%li to bylo takov[ klidn%j&), b%hem dne postupn% p@)tomn) odj)(d%li. Organiz*to@i p@ipravovali seznam p@)tomn`ch, kter` p@ed ukon'en)m vytiskli pro ka(d[ho. To se n*m l)bilo, ale j* bych si to na atari*d% dovolit nemohl. Ne v&ichni na&i n*v&t%vn)ci vyj*d@ili souhlas s poskytnut)m sv[ adresy jin`m aktivist+m.¢  J* se pochlubil sv`mi anketn)mi l)stky, kter[ vlastn% kluci z Prievidze nevid%li. Tak se jim l)bily, (e si na m)st% natiskli svoje a nechali si je vyplnit. ╱To se stalo hned v sobotu.$¢  Sna(il jsem se tak[ z)skat pro FLOP rozhovor s Markem. Je to ochotn` 'lov%k, a tak odb)hal od po')ta'e, na n%m( opravoval drobnosti u jejich dema k druh[mu, kde v ⇨apkovi psal svoje odpov%di. J* si spokojen% sed%l na (idli'ce, kladl ot*zky, koukal se jak Marek pracuje na dvou po')ta')ch sou'asn%, a dal&) p@)tomn[ upozoroval na moji pr*ci pro nov[ ')slo FLOPu.¢  Proto(e v`prava GMG musela odjet o n%co d@)ve, nestihl se rozhovor dopsat a( dokonce, ani dokompilovat demo do podoby vhodn[ k &)@en). To by je&t% loni byla naprost* trag[die, dnes bezv`znamn* drobnost. S pomoc) b*je'n[ v%ci se jm[nem INTERNET jdou hrav% vy@e&it vznikl[ probl[my.¢  Na&e vlastn) v`prava odjela dom+ asi hodinu p@ed pl*novan`m koncem. Kolega \ubo n*s zavezl na n*dra() sv`m autem, ')m( n*m u&et@il n%jak` 'as.¢¢  Na z*v%r trochu ]daj+ o akci sam[. Vstupn[ zde bylo 30 korun, doba trv*n) od p*te'n)ho odpoledne po ned%ln) poledne, dohromady asi 48 hodin, ale jinak m+(eme @)ci t@i dny.¢  Organiz*to@i prov*d%li jej) propagaci p@ev*(n% p)semn`mi pozv*nkami rozes)lan`mi po&tou. Tomuto zp+sobu odpov)d* slo(en) n*v&t%vn)k+ - sam) aktivn) atarist[, zejm[na program*to@i, by④ t@eba nyn) u(ivatel[ PC, kte@) se p@ijeli tak[ pod)vat. ə*dn) n%jac) sv*te'n) atarist[ - hr*'i.¢  Vyti&t%n` seznam p@)tomn`ch obsahuje 26 adres, z toho 10 atarist+ m* svoji schr*nku na Internetu. Informace, demo a nasosan[ programy z Polska maj) b`t k dispozici na adrese http://www.elf.stuba.sk/¡meciark¢  Dal&) ]daje p@)mo od pramene budou asi publikov*ny ve zpravodaji SAVAGE z Prievidze, kter[ho dosud vy&ly 4 ')sla.¢  Podle m%, kdo m* hlub&) z*jem o 8-mi bitov[ ATARI, a nebyl na t[to akci, m+(e jenom litovat.¢¢                         -ZB-¢