home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 44 / Flop_Magazin_44_2001_01_Raster_cs_Side_B.atr / multris.cap < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  3KB  |  1 lines

  1. Multris¢Radek ③t%rba, Raster 2001¢¢Interface MultiJoy m* za sebou 3 roky sv[ existence, a tak je mo(n* ten prav` 'as p@idat k prvn) prototypov[ h@e ⇨ervi n%jakou dal&).¢¢Multris, jak n*zev napov)d*, je variace na Tetris pro a( 4 sou'asn% hraj)c) hr*'e. Po prvotn)ch ]vah*ch o spole'n[ h@e v)ce lid) v jedn[ "studni" jsem tuto variantu opustil. D@)ve 'i pozd%ji toti( za'ne doch*zet k situaci, (e jeden z hr*'+, kter` je v Tetrisu nejslab&), to bude ostatn)m kazit a v&ichni mu budou nad*vat. Tak(e v Multrisu m* ka(d` sv+j (l*bek a v n%m hraje s*m za sebe.¢¢Vz*jemn` souboj spo')v* v tom, (e je d*no "v)t%zn[ skre" - a kdo jej dos*hne d@)ve, ten vyhr*v*. Pokud n%kdo zapln) svou studnu a( po vrch, odpad* na posledn) m)sto. Hraje se tak dlouho, dokud hraj) alespo dva hr*'i.¢¢Dal&)m zpest@uj)c)m prvkem je "pokutov* @ada", kterou dostanou v&ichni va&i soupe@i za ka(d`ch va&ich z)skan`ch X bod+ ╱lze nastavit nebo ]pln% vypnout$. Mus)te tedy z)sk*vat body co nejrychleji, jinak v*s protihr*'i vytla') nebezpe'n% vysoko k vrcholu studny, budete m)t m[n% 'asu na ]vahy "kam s padaj)c) kostkou" a lehce vypadnete ze hry.¢¢Bodov*n):¢¢To je asi to nejd+le(it%j&). Je mo(no zvolit t@i typy bodov*n), bu⇦ EASY, MEDIUM nebo HARD. V z*vislosti na typu bodov*n) a na tom, kolik @ad odbour*te sou'asn%, pak obdr()te:¢¢          EASY    MEDIUM  HARD¢1@ada     1bod    1bod    1bod¢2@ady     2body   3body   3body¢3@ady     3body   5bod+   7bod+¢4@ady     4body   7bod+   15bod+¢¢Jak vid)te, podle typu bodov*n) je vhodn[ upravit strategii a nap@)klad p@i HARD se v(dy sna(it pokud mo(no o co nejv)ce @ad najednou - poda@)-li se v*m 4 @ady, m*te 15kr*t tolik co za jednu.¢K celkov`m bod+m se d*le p@i')t* 1000 bod+ za ka(dou p@)'ku ve v`sledn[m po@ad) - to je v)ce m[n% jen kosmetick* ]prava skre - tyto tis)cov[ sumy zaru') sestupnou posloupnost bodov`ch zisk+ podle kone'n[ho po@ad) hr*'+. ¢¢Ovl*d*n):¢¢Parametry zobrazen[ na ]vodn) str*nce m+(ete m%nit stla'ov*n)m p@)slu&n`ch kl*ves.¢P ...po'et hr*'+¢     ╱2 a( 4$¢S ...rychlost ¢     ╱1 nejvy&&), 9 nejni(&)$¢W ...v)t%zn[ skre ¢     ╱10 a( 150$¢M ...typ bodov*n)¢     ╱1-2-3-4, 1-3-5-7, 1-3-7-15$¢L ...po'et bod+ pro pokutov[ @ady¢     ╱--, 15, 20, 25, 30, 50$¢T ...typ pokutov`ch @ad¢     ╱pln[ nebo pr*zdn[$¢A ...stejn* posloupnost v&em hr*'+m¢     ╱ano/ne$¢Mezern)k ...spu&t%n) hry¢¢B%hem hry se pou()vaj) joysticky p@ipojen[ k At*rku p@es interface MultiJoy:¢¢Joystick ¢ vlevo, vpravo ...posun kostky¢ dol+ ............rychl` posun dol+¢ tla')tko ........ot*'en) kostky¢Pozn*mka: P@i ot*'en) kostek je zachov*v*n lev` horn) roh pozice kostky. Pokud n%co z prav[ strany br*n) oto'en), zp+sob) tla')tko automaticky posun kostky vlevo o pot@ebn` kus a a( tam se provede oto'en).¢¢Kl*vesnice¢ Esc .............zru&en) hry¢ Mezern)k ........pauza¢¢P@eji hodn% z*bavy b%hem p@*telsk[ho souboje. ;-$¢