home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 44 / Flop_Magazin_44_2001_01_Raster_cs_Side_B.atr / duum.cap < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  3KB  |  1 lines

  1. ¢  DUUM¢  ====¢  Ji@) Svoboda¢¢  Mo(n* si vzpom)n*te, (e v roce 1994 vych*zel ve FLOPu seri*l o programov*ni v jazyce C. J* s*m jsem se programov*n)m v jazyce C za'al zab`vat kr*tce p@edt)m a tak m% napadlo, (e bych do FLOPu mohl p@isp%t n%jak`m mal`m demonstra'n)m progr*mkem. Napadla m% textov* konverza'n) hra, lidov% @e'eno textovka.¢  Jednou z v`hod jazyka C je, (e pokud n%co naprogramujete standardn)mi prost@edky tohoto jazyka, zkompilujete takovou aplikaci bez v%t&)ch obt)() na t[m%@ libovoln[ platform%. To byla i m* tehdej&) my&lenka. Hru, je( jsem pojmenoval DUUM, jsem psal a ladil na m[m po')ta'i Amiga ve "standardn)m C['ku". C)lovou platformou m%lo b`t osmibitov[ Atari a tomu jsem tak[ p@izp+sobil rozsah hry. Paradoxn%, a'koliv se v n*sleduj)c)ch letech hra rozb%hla na mnoha platform*ch, osmibitov[ Atari si muselo po'kat cel`ch sedm let.¢  Kr*tce po dokon'en) programu ji( hra b%(ela nejen na Amize, ale i na Atari ST a PC ╱MS-DOS, zkompilov*no p@eklada'em Borland C⇩⇩ 3.1$ a tak[ v n) ji( bylo nalezeno p*r chyb. Na mal[m Atari jsme se o p@eklad nejprve pokusili pomoc) Deep Blue C. Ne]sp%&n%. Jak jsme vz*p%t) zjistili, tento p@eklada' nepodporuje struktury, t%ch ov&em program hojn% vyu()v*. Po n%jak[ dob% p@i&el na @adu p@eklada' cc65. Pro n%j ji( struktury nejsou probl[m, ov&em tentokr*t p@eklad p@ed'asn% skon'il z daleko prozai't%j&)ho d+vodu. Nedostatek pam%ti. Tu&)m, (e Zden%k Burian je&t% 'inil n%jak[ pokusy s d%len)m kdu na men&) '*sti a postupn`m p@ekladem, ka(dop*dn% v&ak ne]sp%ch uvrhl tento projekt t[m%@ do zapomn%n).¢  29.12.1997 jsem projekt op%t vyt*hnul na denn) sv%tlo, opravil p*r star`ch chyb a ]sp%&n% zkompiloval MS Visual C⇩⇩ 5.0 jako Win32 konzolovou aplikaci. Po dal&)m roce a p+l, 6.7.1999, jsem program zkompiloval pod Linuxem p@eklada'em GCC a jako takov` byl k dispozici prost@ednictv)m telnetu na Internetu.¢  Zat)m posledn) zmrtv`chvst*n) ╱a kone'n% za ]'elem p+vodn% stanoven[ho c)le$ se odehr*lo n%kolik dn+ pot[, co mi byla ozn*mena existence cc65 crosscompileru ╱o n%m( jsem tak[ napsal 'l*nek do tohoto ')sla FLOPu$. 8.1.2001, po t[m%@ sedmi letech od sv[ho vzniku, se DUUM kone'n% rozb%hl i na mal[m Atari. 20.4.2001 jsem opravil drobnou chybku v logi'nosti jedn[ m)stnosti, upravil funkci Situace╱$ tak, aby nepou()vala "b", poopravil vzhled zdrojov[ho kdu tak, aby v)ce odpov)dal dne&n)m zvyklostem a t)m p@ipravil program k...¢  Uplynulo sedm let a seri*l o programov*n) v jazyce C ji( d*vno nevych*z). To v&ak neub)r* tomuto programu na p+vabu. Nab)z)m v*m jej a s n)m samoz@ejm% i jeho zdrojov` kd. A pamatujte, ohe se d* p@en*&et...¢