home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 1 / Flop_Magazin_01_1989_10___cs_Side_B.atr / krcesta.cap < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  8KB  |  1 lines

  1. ¢¢   CRITICAL-PATH PROJECT MANAGER¢   -----------------------------¢¢      by David Schwener¢¢             ANTIC, November 1987¢¢   Program pro nalezen) "KRITICK❎ CESTY" Va&eho projektu.¢¢¢¢   Pou()vejte pro pl*nov*n) kter[hokoliv z Va&ich projekt+ metodu modern) ekonomie - "Kritick[ cesty", proto(e je vysoce ]'inn* a u&et@) V*m mnoho 'asu. C.P.P.M vyu()v* pokrokov`ch koncepc), kter[ byly vyvinuty pro velk[ spole'nosti, ukazuje na displeji a tiskne jednoduch[ pracovn) karty ╱harmonogramy$, kter[ slou() k tomu, aby byl V*& projekt ]sp%&n% dokon'en. Program je ur'en pro 8-mi bitov[ po')ta'e Atari s pam%t) nejm[n% 48k, disk. jednotkou, a m*-li b`t pln% vyu(it i s tisk*rnou. Pracuje rychleji p@i pou(it) Turbo BASICu XL.¢   Pokud je mi zn*mo, je CPPM prvn) profesion*ln) program pro rozvrhov*n) ]kol+, ur'en` po')ta'+m Atari. Pomoc) modern) techniky pom*h* ]'inn% zvl*dnout i ty nejslo(it%j&) projekty na profesion*ln) ]rovni. I kdy( nepot@ebujete CPPM k tomu, aby V*m @)dil Va&e obchodn) z*le(itosti nebo podnik*n), m+(ete ho pou()vat pro jakoukoli 'innost od klubov`ch piknik+ po svatby.¢   Projekt sest*v* z n%kolika ]kol+, kter[ mus) b`t ukon'eny, abychom do&li ke kone'n[mu c)li. Ka(d` ]kol m* sv+j vlastn) n*zev, d[lku a n*vaznost na ostatn) ]koly. J*drem programu je metoda kritick[ cesty ╱CPM$, kter* je &iroce pou()v*na velk`mi spole'nostmi pro vyhodnocen) vztah+ mezi jednotliv`mi ]koly. Jeliko( s n%kter`mi ]koly nen) mo(no za')t, dokud nejsou ty ostatn) hotovy, je zformov*na "cesta", tj. vz*jemn% sv*zan* s[rie ]kol+. ¢   "Kritick* cesta" projektu je nejdel&) s[rie ]kol+, kter* mus) b`t provedena, aby byl projekt ukon'en v term)nu. Jin[ ]koly jsou pova(ov*ny za nekritick[, jeliko( jejich za'*tek a ukon'en) m+(e b`t odlo(eno, ani( by to ovlivnilo kone'n` term)n. Max. zpo(d%n) je nazv*no "doba 'asov[ tolerance". V&echny ]koly se zobraz) na Gantt Chart ╱harmonogramu$, kter` ukazuje jak kritick[ tak i nekritick[ ]koly a kde se vyzna') pr+b%h kritick[ cesty.¢¢¢   Pl*nov*n) projektu¢   ------------------¢¢1. Definujte c)l a datum zah*jen) projektu¢2. Vypracujte seznam ]kol+, nutn`ch pro dasa(en) c)le¢3. Ur'ete trv*n) ka(d[ho ]kolu. Rozhodn%te, zda ]kol mus) 'ekat na dokon'en) jin[ho ]kolu. ⑤kol, kter` mus) b`t ukon'en, ne( je zah*jen dal&) ]kol, se naz`v* "p@edch+dce".¢4. Zadejte ]daje podle n*sleduj)c)ch instrukc) a pod)vejte se na kone'n[ datum posledn)ho ]kolu v Ganttov% diagramu - uvid)te, kdy bude V*& projekt dokon'en.¢¢¢   Pou()v*n) programu¢   ------------------¢¢   Po nata(en) programu z disku ╱ulo(en jako PROJPLNR.BAS$ a jeho spu&t%n) se dostaneme do hlavn)ho menu. Stisknut)m 1 a( 4 zvol)me jednu ze 'ty@ funkc). Do hlavn)ho menu se dostaneme v(dy po stisku ESCAPE. Nen)-li barva r*me'ku 'ern*, nebo je-li na obrazovce zpr*va o prob)haj)c)m v`po'tu, je vstup do programu blokov*n.¢   V`b%r z hlavn)ho menu:¢¢1. LOAD/SAVE ╱DISK$¢¢¢  Nahr*n) nebo 'ten) projektu z disku. Zad*me ')slo disk. jednotky a n*zev souboru bez doplku. Adres*@ uk*(e jen soubory s doplkem .PRJ.¢¢¢2. ZAD⇧N     PROJEKTU¢¢  Volba pomoc) &ipek vlevo a vpravo plus RETURN.¢N⇧ZEV - N*zev programu m+(e m)t a( 25 p)smen a m%l by vystihnout projekt jako celek.¢START - Datum zah*jen) ╱m%s)c/den/rok$! prvn)ho ]kolu projektu. Upozorn%n): program nekontroluje spr*vnost datumu, bu⇦te proto p@esn)!¢STUP. - ╱m%@)tko stupnice$ Zm%na stupnice je zalo(ena na d[lce projektu. Jeden d)lek odpov)d* bu⇦ dnu, t`dnu, m%s)ci atd.¢V.DNY - ╱voln[ dny$ Platn[ pouze pro denn) stupnici. Je mo(n[ zm%nit pracovn) dny na voln[ ╱sv*tky atd.$.¢EXIT - Zpracov*n) ]daj+ a n*vrat do hlavn)ho menu.¢¢¢3. GANTT DIAGRAM - HARMONOGRAM¢¢  Navol)te-li v hlavn)m menu 3, ani( byste zadali n*zev a po'*te'n) datum projektu, dostanete se do "Zad*n) projektu$, mus)te nejprve vlo(it po'*te'n) datum ne( m+(ete pokra'ovat!¢¢ADD¢¢  Vlo(te ientifika'n) ')slo ID# a zm*'kn%te RETURN. ID# se chov* stejn% jako ')slo @*dky v BASICu. V(dy zvy&ujte ID# po 5 nebo 10, aby bylo mo(n[ pozd%j&) dopln%n). Jestli(e existuj) ]kolu 10 a 20, bude doplovan` ]kol 15 za@azen mezi n%. Kdy( se dopln) ]kol, nejsou ty p@ed n)m automaticky m%n%ny.¢  Po vlo(en) ID# stla'te N a ]kol pojmenujte. Mus)-li ]kol za')t v ur'it[ datum, zm*'kn%te S a vlo(te ')slo 'asov[ho @*dku pod odpov)daj)c) datum. ⇨)slo 'asov[ho @*dku je zobrazeno inverzn% a je referen'n) pro dan[ datum.¢  Zm*@kn%te D a zadejte ]daj o trv*n) ]lohy, kter` by m%l b`t ve vztahu k vybran[ stupnici. Nap@. u()v*te-li "t`denn)" stupnici, pak ]kol, kter` m* trvat 14 dn+ zadejte ')slem 2. Jestli(e se jedn* sp)&e o stav ne( ]kol, nechte d[lku trv*n) na 0. ⑤koly bez trv*n) jsou nazv*ny "miln)ky" a v harmonogramu jsou ozna'eny hv%zdi'kou.¢  Jestli(e ]kol nem+(e za')t, dokud nejsou ukon'eny jin[ ]kol, zm*'kn%te P ╱p@edch+dci$. Je mo(n` vstup a( 5-ti p@edch+dc+. Chcete-li vlo(it prvn)ho, zm*'kn%te A a zadejte ID# p@edchoz)ho ]kolu ╱kter` m* b`t spln%n ne( tento za'ne$, atd.. Kdy( zad*te v&echny p@edch+dce, zm*'kn%te RETURN.¢  Zad*v*n) ]kolu ukon')te stisknut)m Z ╱zad*n) hotovo$.¢¢INS¢¢  Vkl*d*n) je podobn[ jako u ADD, s tou v`jimkou, (e p@edch+dci se posouvaj) automaticky. Nap@. vkl*d*te-li ]kol 15 mezi 10 a 20, p@edch+dci pro 15 se stanou t)m, ')m byli p@edch+dci pro 20. ⑤kol 15 je tedy dopln%n jako p@edch+dce ]kolu 20.¢¢CHG¢¢  Pro opravu zad*n) mus)te vlo(it existuj)c) ID#, jinak obdr()te chybov[ hl*&en). Aby se prom)tla zm%na i do harmonogramu, je vy(adov*na volba CALC.¢¢DEL¢¢  Pro zru&en) ]kolu mus) b`t tak[ zad*n jen existuj)c) ID#. Informace o ]kolu se zobraz) spolu s n*pisem "Zru&it ]kol?". Stisknete-li Y, ]kol vyma(ete. Stisknete-li jakoukoli jinou kl*vesu, zru&) se funkce DEL.¢¢SCR¢¢  Rolov*n). Tato mo(nost V*m umo(uje vid%t r+zn[ '*sti harmonogramu. Zm*'knut)m H se zobraz) lev` horn) roh - prvn) ]kol na zahajovac)m datumu projektu. Zm*'knut)m L╱lev`$, R╱prav`$, N╱nahoru$, D╱dolu$, navol)te sm%r posuvu obrazu a po')ta' se pt* o kolik?. D[lka posuvu z*vis) na 'asov[ stupnici. Nap@. zm*'knete-li 5 a stupnic) jsou dny, posune se obraz o p%t dn+ ve zvolen[m sm%ru.¢¢CAL¢¢  Aby byl umo(n%n rychlej&) vstup dat, nen) v`po'et kritick[ cesty automatick`. Objev)-li se na posledn)m @*dku obrazovky slovo CALC, nen) schema harmonogramu graficky spr*vn[. Chcete-li vid%t spr*vn` harmonogram, zvolte funkci CAL - provede se nov` v`po'et a pr+b%h kritick[ cesty.¢¢¢4. TISK¢¢  Harmonogram m+(e b`t ti&t%n bu⇦ norm*ln)m nebo zhu&t%n`m tiskem, tj. 80 nebo 132 znak+ na @*dek. ②)d)c) kdy pro zhu&t%n` tisk Va&) tisk*rny jsou v @*dku 4000.¢¢¢  ROZBOR PROGRAMU¢  ---------------¢¢②*dky 20 - 310 - v`po'et kritick[ cesty¢@. 320 - 350 - p@esun obrazu 1 na obraz 2¢@. 360 - 380 - p@esun obrazu 2 na obraz 1¢@. 390 - 410 - pro zaps*n) stand. programu na kl*vesnici¢@. 420 - 480 - poskytuj) alfanumerick` @et%zec¢@. 490 - 550 - numerick` @et%zec¢@. 560 - 680 - m%n) stand. datum na juli*nsk[ a naopak¢@. 690 - 760 - vytvo@) "ok[nko"¢@. 770 - 980 - hlavn) menu¢@. 990 - 1620 - podprogram pro LOAD/SAVE¢@. 1630 - 2320 - podprogram pro ZAD⇧N     PROJEKTU¢@. 2330 - 3660 - podprogram pro GANTT Diagram¢@. 3670 - 4100 - podprogram pro tisk¢@. 4110 - 4230 - zpracov*n) kalend*@n) informace¢@. 4240 - 4820 - tisk harmonogramu na obrazovku nebo tisk*rnu¢@. 4830 - 5260 - inicializace programu¢@. 5270 - 5290 - chybov* hl*&en).¢¢¢  Pozn*mky k programov*n):¢¢  Ok[nka se vytv*@ej) strojovou rutinou MOVE, kter* p@esouv* pam%④ obrazovky v re(imu GRAPHICS 0 z jedn[ adresy na jinou. Jestli(e m* b`t vyti&t%no ok[nko, obrazovka se nejprve zkop)ruje do jin[ho m)sta, pak se za pou(it) p@)kaz+ POSITION a PRINT vytiskne ok[nko a do n%j se um)st) text. Kdy( se obrazovka zkop)ruje nazp%t, ok[nko se p@ep)&e, ale text se um)st) do pam%ti obrazovky, tzn., (e text z+stane na obrazovce neporu&en.¢  Zaj)mav` je tak[ postup v @. 4520, kde se vypluje @et%zec vzorcem znak+.¢¢¢        Program z 'asopisu ANTIC ╱12/1987$ opsali, po'e&tili, upravili, popis p@elo(ili a do ⇨APKA na④ukali 'lenov[ ATARI KLUBU T②EB    ⇨.¢¢                         13.4.1988¢¢