home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 1 / Flop_Magazin_01_1989_10___cs_Side_A.atr / rsbt100.cap < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  14KB  |  1 lines

  1. ¢·¢Φπú¢µATARI - Roz&)@en` software pro p@ipojen) tisk*rny BT 100¢¢πKlub ATARI - ZO Svazarmu Hradec Kr*lov[¢π---------------------------------------¢¢õØ          ATARI - BT 100õø¢õØ         ================õø¢¢¢πROZ③    ②EN     SOFTWARE PRO P②IPOJEN     TISK⇧RNY BT 100¢πk osobn)m po')ta'+m ATARI XE/XL¢π------------------------------------------------¢¢¢      Z*kladn) programy pro @)zen) tisk*rny BT100 tvo@) verze V1.02 a V2.02. Tyto verze jsou obsa(eny na kazet%, kter* je p@ipravena pro tzv. zvl*&tn) p@)slu&enstv) ZP-ATARI. Na t[to kazet% m* V1.02 ozna'en) TISK BT1 a verze V2.02 TISK BT2.¢      N*vod k pou(it) t%chto program+ spolu s n*vodem na spr*vn[ propojen) tisk*rny a po')ta'e je obsa(en v UəIVATELSK❎ P②    RU⇨CE K TISK⇧RN  BT100. P@)ru'ka je dod*v*na jako n*vod k obsluze tisk*rny BT100 a je tak[ spolu s kazetou a propojovac)mi kabely sou'*st) ZP-ATARI. Zah*jen) prodeje ZP-ATARI lze o'ek*vat ve druh[m pololet) 1989.¢      Ob% verze jsou nahr*ny ve  standartu. Po jejich nata(en) do po')ta'e je mo(n[ prov*d%t tisk na BT100 p@)kazy, kter[ jsou k tomu v ATARI BASICu ur'eny. V1.02 umo(uje LIST a PRINT, V2.02 LIST, PRINT a HARDCOPY obrazovky. Podrobn%j&) ]daje najdete v U(ivatelsk[ p@)ru'ce.¢¢      Pro zv`&en) mo(nosti vyu(it) BT100 vznikly dal&) verze, v&echny vych*z) z V2.02.¢      Verze V2.5 mo(uje volbu v`@ezu a zv%t&en) p@i HARDCOPY, centrov*n) tisku a posun pap)ru stiskem kl*vesy na po')ta'i.¢      Verze V2.5T je verze V2.5 nahran* syst[mem TURBO 2000, kter* umo(uje nata(en) dal&)ho programu v TURBU 2000. K zaveden) programu se pou()v* tzv. N    ZK⑨ LOADER.¢      Verze V2.6 je upraven* V2.5 pro TURBO BASIC.¢      Pro zaji&t%n) 'innosti tisk*rny s  programem ATMAS byla vytvo@ena verze V1.1 a s programem ⇨APEK, resp. SPEEDSCRIPT  verze V1.2. Ob% verze jsou odvozeny z V1.02.¢¢      V&echny verze @)d)c)ch program+ vytvo@il pro podnik TESLA P②ELOU⇨ ing. Franti&ek Kom)n z ATARI klubu Hradec Kr*lov[.¢      V dal&)m textu jsou pops*ny V2.5, V2.5T, V2.6, V1.1 a V1.2. P@edpokl*d* se p@edchoz) sezn*men) s U(ivatelskou p@)ru'kou pro tisk*rnu BT100.¢¢¢õØ         1. Verze V 2.5¢      ---------------õø¢¢      Program vych*z) z verze V2.02 s t%mito zm%nami doplky:¢      Program byl z v%t&) '*sti p@em)st%n do oblasti od ◆A000, tedy do oblasti, kde se p@ekr`v* RAM a ROM-BASIC. Proto(e takto um)st%n` program nem+(e pracovat sou'asn% s BASICem, mus) b`t v trvale p@)stupn[ oblasti RAM pomocn` program, kter` zprost@edkuje styk mezi opera'n)m syst[mem a programem pro tisk*rnu ╱vypnut) a zapnut) ROM, aktivaci po(adovan[ho podprogramu$.¢      Po zaveden) z kazety je program um)st%n od adresy ◆600. Spust) se podprogram, kter` provede p@em)st%n) '*sti programu od adresy ◆700 do oblasti od ◆A000 a sou'asn% p+vodn) program sma(e. P@em)s④ovac) program u( d*l nebude t@eba, tak(e toto m)sto ╱doln) polovinu 6.str*nky$ je mo(no libovoln% vyu()vat v u(ivatelsk`ch programech ╱kr*tk[ podprogramy ve strojov[m k♪du$. Od adresy ◆68C do ◆6FF je um)st%n program, kter` zprost@edkuje aktivaci obslu(n`ch podprogram+. Tato oblast nesm) b`t p@eps*na. Od adresy ◆700 bude um)st%n u(ivatelsk` program nebo p@i pou(it) diskety DOS.¢¢      Progam umo(uje p@)m[ ovl*d*n) posuvu pap)ru tla')tkem START. Podprogram, kter` je vsunut do obsluhy p@eru&en) od vertik*ln) synchronizace byl dopln%n o test tohoto tla')tka. Je-li stisknuto, rozb)h* se motor pro posuv pap)ru. Proto(e b%hem tisku je p@eru&en) zak*z*no, je tla')tko a( do jeho ukon'en) ne]'inn[ a jeho pou(it) nenaru&) tisk @*dku.¢¢      Centrov*n) tisku bylo vy@e&eno dopln%n)m podprogramu VP, kter`m za')n* tisk zleva doprava, o vynech*n) zadan[ho po'tu bod+ ╱0 - 255$. Tento po'et se zad*v* do prom%nn[ C ╱viz. tabulka$. Funkce se uplatn) p@i HARDCOPY i p@i norm*ln)m tisku. P@i tom je t@eba zabezpe'it, (e nedojde k p@ekro'en) prav[ho okraje, tj. bu⇦ kontrolovat d[lku textu nebo sn)(it hodnotu MZN podle velikosti posunut) a nastaven[ &)@ky znak+.¢¢      V`@ez a zm%na velikosti tisku HARDCOPY¢      Zm%na rozm%ru se prov*d) v)cen*sobn`m tiskem ka(d[ho bodu nebo @*dku. Nastaven) se prov*d) stejn`mi prom%nn`mi jako p@i tisku text+, tj. NR a NB. Pro nastaven) v`@ezu byly zavedeny dal&) 'ty@i prom%nn[ : LV, PV, HV, DV - lev`, prav`, horn) a doln) okraj v`@ezu. Zpracov*n) obrazov`ch dat prob)h* stejn%, jako u verze 2.02, ale sou'asn% se prov*d) po')t*n) grafick`ch @*dk+ ╱nikoli mikro@*dk+ - 1 grafick` @*dek = 1 a( 16 mikro@*dk+ podle grafick[ho re(imu$. Tisk je zah*jen a( po dosa(en) HV @*dk+ a ukon'en po napo')t*n) DV @*dk+ nebo na konci programu DL.¢      Ka(d` mikro@*dek je nap@ed ulo(en do 40 byt+ bufferu a potom najednou vyti&t%n. Ti&t%na je pouze '*st mezi adresami LV a PV. Jejich z*kladn) nastaven) pro tisk cel[ho obrazu je LV=0 a PV=39.¢      Zv%t&en) obrazu na &)@ku je t@eba volit s ohledem na v`@ez tak, aby po'et bod+ na @*dku v'etn% centrov*n) nep@ekro'il 480, tj.¢      8 ✓ NB ✓╱PV - LV ⇩ 1$ ⇩ C < 480¢      Aby p@i nevhodn[m nastaven) parametr+ tisku nedoch*zelo k zastaven) tisk*rny na prav[m okraji a p@et%(ov*n) motoru, je po'et bod+ programov% kontrolov*n. P@i p@ekro'en) mezn) hodnoty dojde k zastaven) voz)ku a k posuvu pap)ru o jeden mikro@*dek. P@i norm*ln)m tisku je pak hl*&ena chyba '. 150. P@i HARDCOPY tisk norm*ln% pokra'uje, ale nem%n) se sm%r tisku, tak(e prob)h* jednosm%rn% - pouze zleva doprava. Zbytek obrazu nad mezn) hodnotou nen) vyti&t%n.¢      Funkci HARDCOPY lze vyvolat stisknut)m kl*vesy OPTION nebo jako podprogram. V BASICu spu&t%n)m od adresy 1770 ╱◆06EA$, z ostatn)ch program+ se vol* na adrese 1771 ╱◆06EB$.¢¢πTABULKA PARAMETR¢  MRAD  1780  ◆06F4  118  Po'et mikro@*dk+ na str*nku¢        1781  ◆06F5    2¢  MZN   1782  ◆06F6   60  Po'et znak+ na @*dku¢  PROKL 1783  ◆06F7    1  Prokl*d*n) @*dk+¢  NR    1784  ◆06F8    1  N*sobek v`&ky znaku¢  NB    1785  ◆06F9    1  N*sobek &)@ky znaku¢  C     1786  ◆06FA    0  Centrov*n)¢  LV    1787  ◆06FB    0  Lev` okraj v`@ezu¢  PV    1788  ◆06FC   39  Prav` okraj v`@ezu¢  HV    1789  ◆06FD    0  Horn) okraj v`@ezu¢  DV    1790  ◆06FE  255  Doln) okraj v`@ezu¢¢¢õØ         2. Verze V 2.5 T¢      -----------------õø¢¢      Tato verze je shodn* s verz) V2.5, ale je na kazet% nahr*na syst[mem TURBO 2000. K zaveden) do po')ta'e je t@eba pou()t zav*d%c) program - LOADER tzv. "n)zk`", vzhledem k um)st%n) v pam%ti. LOADER se zav*d) do po')ta'e p@idr(en)m kl*vesy START p@i zap)n*n) po')ta'e nebo p@i RESETU po p@)kazu BYE ╱nikoli START ⇩ OPTION, jak je b%(n[$. Po zaveden) programu V2.5T dojde k jeho inicializaci a nov[mu spu&t%n) LOADERu. Nyn) je mo(n[ zav[st dal&) program, zaznamenan` syst[mem TURBO 2000. Pokud nedojde k jeho kolizi s programem pro tisk*rnu, je mo(no v n%m prov*d%t tisk na tisk*rnu BT-100. Zaru'eno je to u program+ v jazyce ATARI-BASIC, p@eveden`ch do syst[mu TURBO.¢      P@i zav*d%n) a inicializaci programu v BASICu dojde k p@eps*n) adresy 9. To m* za n*sledek, (e po stisknut) kl*vesy RESET nedojde k obnoven) inicializace tisk*rny. Toto lze obej)t p@)kazem POKE 9,2 bu⇦ v u(ivatelsk[m  programu nebo v p@)m[m re(imu. P@i ka(d[m dal&)m stisku RESET se inicializace tisk*rny obnov).¢      Jestli(e nechceme zav[st (*dn` program, ale pouze spustit BASIC, pou(ijeme k tomu kr*tk` pomocn` program s n*zvem NEW, kter` obsahuje pouze dva p@)kazy:¢      POKE 9,2: NEW¢¢¢õØ   3. Verze V 2.6 pro TURBO BASIC¢-------------------------------õø¢¢      Verze V2.6 je shodn*, krom% m)sta ulo(en) v pam%ti po')ta'e s V2.5. Je spojena s programem TURBO BASIC XL 2.0 v jeden celek, kter` se  zav*d) do po')ta'e libovoln`m LOADERem TURBO 2000. ⇨*st @)d)c)ho programu je z d+vodu zachov*n) tabulky parametr+ u V2.5 a V2.6 na stejn`ch adres*ch, ulo(ena na konci 6. str*nky pam%ti ╱◆06EA a( ◆06FF$. Hlavn) '*st @)d)c)ho programu je um)st%na na adres*ch ◆1200 a( ◆188E.¢      U t[to verze @)d)c)ho programu jsou snadno p@)stupn[ i dal&) zaj)mav[ adresy. Na ◆1206,◆1207 je po')tadlo @*dk+. Maskou na adrese ◆14C5, resp. ◆14DB lze zm%nit ovl*dac) kl*vesu pro ru'n) posun pap)ru a pro spu&t%n) HARDCOPY.¢¢¢õØ    4. Verze V 1.1 pro ATMAS II¢ ----------------------------õø¢¢      Proto(e p@i pou(it) diskety je od adresy ◆700 ╱za'*tek V1.02$ um)st%n DOS, byl program pro tisk*rnu p@em)st%n p@ed ATMAS, tj. na adresy ◆2500-◆27E0. D*le byla vypu&t%na ]vodn) '*st, kde se prov*d) nastaven) n%kter`ch vektor, proto(e to m%lo v`znam pouze pro spolupr*ci s BASICem. Inicializa'n) podprogram START byl p@em)st%n na za'*tek programu. P@em)st%n)m programu se z*rove p@esunula tabulka parametr+ tisku takto:¢      ◆254D  MRAD   Po'et mikro@*dk na stranu¢      ◆254F  MZN    Po'et znak na @*dek¢      ◆2550  PROKL  Prokl*d*n) @*dk¢      ◆2551  NR     N*sobek v`&ky znak¢      ◆2552  NB     N*sobek &)@ky znak¢Ovl*d*n) parametr je mo(n[ po p@echodu do monitoru ATMASu p@)kazem C. Pokud maj) b`t jen n%kter[ @*dky ti&t%ny jinou  velikost) ╱nap@. nadpis$, vymez) se pseudoinstrukcemi :¢      OUT LP1 - za'*tek v`pisu¢      OUT     - konec v`pisu¢      Po stisknut) tla')tka RESET se p@ep)&e tabulka HATABS hodnotami z ROM OS a dojde k p@eprogramov*n) portu a t)m k odstaven) tisk*rny. Jej) nov* inicializace se provede v monitoru p@)kazem G 2500.¢      Spojen) program+ V1.1 s ATMAS II existuje ve t@ech proveden)ch:¢a/ Standardn) nahr*vka - program se zav*d) pomoc) LOADERu BL/C. Po nata(en) 6 blok, kter[ obsahuj) @)d)c) program BT100 V1.1 se provede jeho inicializace s v`pisem ]vodn)ho textu a pak pokra'uje nahr*v*n) programu ATMAS II.  Za 6. blokem proto mus) b`t prodlou(en* meziblokov* mezera. Program je mo(n[ kop)rovat pomoc) CASDUP V2.0, kter` d[lku mezer dodr(uje.¢b/ Nahr*vka syst[mem TURBO 2000 - zav*d) se pomoc) kter[hokoliv LOADERu TURBO 2000.¢c/ Disketov* verze - je to standardn) nahr*vka, p@ekop)rovan* na disketu pomoc) programu TRANSCOPY.¢¢¢5. Verze V 1.2 pro ⇨APEK a SPEEDSCRIPT¢--------------------------------------¢¢      Tato verze vych*z) z V 1.02. Je um)st%na od adresy ◆1BE0 a spojena s programy ⇨APEK 1.1 a SPEEDSCRIPT. Program pro tisk*rnu m* vlastn) znakovou sadu, kter* je um)st%na v pam%ti od adresy ◆1600. Jej) d[lka je 1280 byt+, tj. 10 byt+ na znak. Znakovou sadu je mo(no modifikovat nez*visle na tvaru znak+ na obrazovce.¢      V programu z+stala zachov*na tabulka parametr+ tisku, kter* za')n* na adrese ◆1C29, ale je z programu ⇨APEK-BT dostupn* jen '*ste'n%.¢      Programy jsou nahr*ny na kazet% syst[mem TURBO 2000. Je v`hodn[ k zav*d%n) pou()vat TURBO OPERA⇨N     SYST❎M V2.0, nebo④ to umo(uje z*znam dokumentu syst[mem TURBO nebo jeho ulo(en) do RAMDISKu. Verze V4.1 se k tomu nehod), proto(e zasahuje v pam%ti do oblasti znakov[ sady tisk*rny. Po zaveden) prob%hne inicializace hlavn)ho programu i programu pro tisk*rnu. Po stisku tla')tka RESET je automaticky zaji&t%no opakov*n)  inicializace tisk*rny. N*vrat z editoru do TOS je mo(n` sou'asn`m stiskem kl*ves START-SELECT-OPTION.¢      Tisk je mo(no prov*d%t dv%ma zp+soby. Program ⇨APEK-BT je ur'en hlavn% k po@)zen) dokumentu. Tisk je v n%m mo(no prov*d%t p@)kazem CTRL-S a zad*n)m za@)zen) "P:". Nev`hodou tohoto zp+sobu je, (e nelze vyu()t funkc), kter[ poskytuje p@)kaz CTRL-P, ale ten je p@izp+soben tisku na tisk*rn% ATARI. Pln[ vyu(it) v&ech funkc) je mo(n[ tiskem dokumentu pomoc) programu SCRIPT-BT, tj spojen) program+ SPEEDSCRIPT a @)d)c)ho programu pro BT100. V n%m je mo(no pou()t k tisku p@)kaz CTRL-P a tedy i v&echny funkce, kter[ poskytuje ╱centrov*n), hlavi'ka, ')slov*n) str*nek, atd.$. Krom% toho lze pou()t n%kolika dal&)ch @)d)c)ch kd+. Ty se zad*vaj) pomoc) kl*vesy ESC, po n)( se stiskne CTRL sou'asn% s jednou z kl*ves:¢      M - nastaven) norm*ln) velikosti p)sma ╱v`choz) stav$¢      V - nastaven) dvojn*sobn[ v`&ky¢      W - nastaven) dvojn*sobn[ &)@ky¢Na obrazovce se tyto znaky zobraz) inverzn%, na tisk*rn% se netisknou. ②)d)c) znaky se uplatn) v(dy po')naje za'*tkem @*dku, na n%m( jsou zaps*ny, bez ohledu na um)st%n) znaku na @*dku. P@i pou(it) vysok`ch znak+ je t@eba uv*(it, zda se dan` po'et @*dk+ vejde na str*nku a p@)padn% pou()t p@ed'asn[ odstr*nkov*n) ╱SELECT-n$.¢¢      V programech ⇨APEK i SCRIPT-BT bylo upraveno z*kladn) nastaven) parametr+ pro tisk takto:¢  - lev` okraj.......... 0¢  - prav` okraj........ 60¢  - po'et sloupc+...... 60¢  - doln) okraj........ 55¢  - d[lka strany....... 60¢  - tisk na jednotliv[ listy ╱'ek*n) na nov` list$¢      Toto se nevztahuje na tisk p@)kazem CTRL-S v programu ⇨APEK. P@i pokusu o vyti&t%n) del&)ho @*dku, ne( 60 znak+ programem SCRIPT-BT je hl*&ena chyba '. 150.¢      P@i tisku programem SCRIPT-BT je nutn[ list form*tu A4 zalo(it do tisk*rny tak, aby jeho horn) okraj byl cca 1 cm nad psac)m h@)delem.¢      V programu SCRIPT-BT je mo(no prov*d%t je&t% dodate'n[ ]pravy dokumentu, ale s n%kolika rozd)ly proti programu ⇨APEK. P@edev&)m nelze zapisovat znaky, kter[ se zad*vaj) s pou(it)m kl*vesy ESC. D*le se odli&n% zad*v* za'*tek ')slov*n) stran. V programu ⇨APEK je to povelem SELECT-@, ve SCRIPT-BT SELECT-SHIFT-8.¢¢      Stru'n[ shrnut) pr*ce s programy:¢1. Pomoc) libovoln[ho loaderu zav[st TURBO O.S. a s jeho pomoc) pak program ⇨APEK-BT.¢2. Po@)dit dokument s vyu(it)m edi'n)ch mo(nost) programu ⇨APEK. P@)kazem CTRL-P a zad*n)m za@)zen) E: je mo(no zkontrolovat v`sledn` vzhled dokumentu.¢3. Dokument ulo(it na kazetu ╱za@)zen) C: nebo T:$, p@)padn% do RAMDISKu ╱M:$. Dokument je mo(no vytisknout p@)kazem CTRL-S, za@)zen) P: ╱nejsou respektov*ny form*tovac) p@)kazy$.¢4. Stiskem START-SELECT-OPTION p@ej)t do TOS, p@)kazem L zav[st program SCRIPT-BT a spustit. Do programu na')st po@)zen` dokument z kazety nebo RAMDISKu a vytisknout p@)kazem CTRL-P.¢¢σing. Franti&ek KOM    N 2.4.1989¢