home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 1 / Flop_Magazin_01_1989_10___cs_Side_A.atr / readme.cap < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  3KB  |  1 lines

  1. ¢¢     V*(en) p@*tel[ disket*@i,¢¢¢     jsem r*d, (e se n*s dalo dohromady alespo tolik, abychom vbec mohli s disketov`m zpravodajem osmibitov`ch mikropo')ta' ATARI za')t. Pro zjednodu&en) komunikace ho budeme naz`vat FLOP. K odb%ru 1.')sla se p@ihl*silo celkem 36 'len ze 17 klub v ⇨SSR. ③est z V*s zaslalo na disket% vlastn) p@)sp%vky.¢¢     N%kter[ kluby se dosud neozvaly, z jednoho p@i&la odpov%⇦, (e mezi 'leny nen) z*jem. Pova(ujeme poplatek klub za projev slu&nosti, proto(e se nepochybn% jejich 'lenov[ k FLOPU dostanou. O'ek*vali jsme proto alespo symbolick[ p@ihl*&en) jednoho 'lena z ka(d[ho klubu. Takto se n%kter[ kluby zbyte'n% zbavuj) mo(nosti prezentovat svoji 'innost a skute'n% spolupracovat s ostatn)mi v cel[ ⇨SSR.¢¢     N*mitky, (e vytisknut) je pro 'leny v`hodn%j&) a levn%j&), pramen) z nepochopen) podstaty  DISKETOV❎HO zpravodaje. V%t&ina z n*s u( ur'it% narazila na v`robn) lhty u tisku, kter[ jsou minim*ln% 3 m%s)ce, ale zpravidla  p  l  roku i v)ce. Aktu*ln) informace na disketu se mohou dostat i n%kolik dn) p@ed jej)m rosesl*n)m.¢¢     Hlavn% si v&ak t%(ko lze p@edstavit ataristu, jak si z ti&t%n[ho zpravodaje p@e④uk*v* do po')ta'e strojov` program v rozsahu n%kolika des)tek kilobyt, nebo si do sv[ datab*ze p@episuje oti&t%n[ seznamy program, re&er&e 'asopis apod.¢¢     Na&) snahou bude zv`hodnit @*dn[ 'leny FLOPu alespo n%kter`mi drobnostmi. V nejbli(&) dob% to budou jednotn[ p@epravn) obaly, ob*lky na diskety a abonentm na p@)&t) rok se sna()me zajistit alespo jednu disketu pro vz*jemnou komunikaci s n*mi.¢¢     N%kolik dle(it`ch pozn*mek:¢¢1. Disketu i ob*lku si @*dn% ozna'te, aby nemohlo doj)t k z*m%n%. ¢¢2. P@)sp%vky textov[ho charakteru ╱sd%len), popisy, inzerce ...$ pi&te v programu ⇨apek a takov[to soubory ozna'te p@)ponou .CAP. ¢¢3. K tomu co na disket% pos)l*te uve⇦te alespo z*kladn) informace, zvl*&t% nejedn*-li se o programy v Basicu, texty apod. Programy v Basicu je vhodn[ komentovat p@)mo v nich.¢¢4. To, co vymysl)te a d*v*te z dobr[ vle k dispozici ostatn)m u(ivatelm, je zvykem v zahrani') ozna'ovat zna'kou  ╱PD$ - Public Domain. Pou(it) zna'ky    ╱C$  - Copyright nen) v tomto p@)pad% vhodn[, proto(e si t)m vlastn)k vyhra(uje pr*vo kop)rov*n) a roz&i@ov*n).¢¢5. Ka(dop*dn% nev*hejte uv*d%t svoje jm[no i tehdy, pokud nejste sice autory, ale program jste:¢- jakkoliv upravili¢- na④ukali podle n%jak[ho 'asopisu¢- p@elo(ili v n%m texty do 'estiny ap. V ka(d[m p@)pad% t)m upozorujete p@)padn[ z*jemce, (e o programu n%co v)te.¢¢6. V  p@)pad% datab*zov`ch ]daj se v%t&ina 'len shodla na pou(it) programu SYNFILE⇩. Pro z*jemce je k dispozici 'esk* verze.¢¢7. P@ilo(enou slo(enkou uhra⇦te, pros)m, '*stku za 1. a 2.')slo.¢¢¢     2.')slo chceme rozeslat je&t% p@ed v*no'n)m shonem na po&t*ch. Proto V*s pros)me o zasl*n) Va&ich disket do¢¢          10.prosince 1989.¢¢¢          Za redakci FLOPu¢¢                          Petr Vi'ar¢¢31.10.1989¢