home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Floppy Magazine 1986 #1 / Floppy_Magazine_86-1_1986_Megasystems_Oy_fi.d64 / zound editor.txt < prev   
Text File  |  2023-02-26  |  7KB  |  216 lines

 1.       Zound Editor : K[ytt\ohjeet
 2.  
 3.   Monet 64:n k[ytt[jist[ ovat varmasti
 4. saaneet harmaita hiuksia yritt[ess[[n
 5. pokeilla kunnollisia [[niefektej[.
 6. Zound Editor tuo jonkinlaista lohtua
 7. t[h[n ongelmaan,nimitt[in voit tehd[
 8. [[niefektej[ helpommin kuin ennen,
 9. tallentaa ne levylle ja k[ytt[[ omissa
 10. ohjelmissasi.Mutta ennenkuin siirrymme
 11. editorin tarkasteluun niin selvitet[[m-
 12. p[ muutama 64:n SID-piiri[ ja muitakin
 13. syntetisaattoreita koskeva perusseikka.
 14. (SID = Sound Interface Device)
 15.  
 16.  
 17.       Mit[ on [[ni ???
 18.  
 19.   Lyhyesti sanottuna [[ni on ilman v[-
 20. r[htely[,johon vaikuttavat monet seikat.{SHIFT-+}[nen korkeuden,eli taajuuden,m[[r[[
 21. v[r[hdysten m[[r[ sekunnissa.Mutta
 22. pelk[st[[n [[nen taajuus ei aiheuta
 23. kullekin [[nelle ominaista "soundia".
 24. Otetaanpa esim. huilu ja viulu,jotka
 25. soittaisivat samaa s[velt[,t[ll\in
 26. [[net muistuttaisivat toisiaan vain
 27. taajuuden suhteen.Mik[ sitten aiheuttaa
 28. [[nien erilaisuuden???
 29.   Erilaisuus riippuu p[[asiassa aalto-
 30. muodosta (Waweform). Jokaisella soit-
 31. timella on sille ominainen aaltomuoto,
 32. mutta 64:ss[ on niit[ vain 4 erilaista,
 33. niiden monimutkaisen tuottamisen takia.
 34. Tarkastellaampa aluksi kolmioaaltoa,
 35. (editorissa Waweform 17). Kolmioaalto
 36. muistuttaa paljon siniaaltoa. Se
 37. kuulostaa hiljaiselta ja huilumaiselta.
 38.  
 39. Sahahammas (editorissa Waweform 33) on
 40. huomattavasti "ter[v[mpi" ja kuuluvampi
 41. ,kuin edellinen. {SHIFT-+}[nen ter[vyys johtuu
 42. harmonisten yl[taajuuksien suuresta
 43. lukum[[r[st[,eli soitettaessa 440 HZ:n
 44. taajuista [[nt[,niin samalla kuuluu
 45. 880,1760,jne. HZ:n taajuisia [[ni[.
 46. Kolmas aaltomuoto on kanttiaalto
 47. (editorissa Waweform 65),jonka sointiin
 48. vaikuttava tekij[ on aallon pituus
 49. (editorissa : low pulse & high pulse).
 50. Viimeinen mutta ei v[h[isin aaltomuoto
 51. on kohina (editorissa :Waweform 129),
 52. joka muodostuu kun samanaikaisesti soi
 53. kaikkia mahdollisia taajuuksia sis[l-
 54. t[v[ [[ni.
 55.   Se aaltomuodoista ja sitten siirry-
 56. t[[np[ tarkastelemaan ADSR osaa SIDiss[.
 57.  
 58.   Painettaessa pianon kosketinta kuuluu
 59. aluksi [[ni voimakkaasti ja lopulta se
 60. hiljenee kuulumattomiin.T[t[ ilmi\t[
 61. voidaan matkia ADSR-generaattorilla.
 62. ADSR tulee sanoista Attack,Decay,
 63. Sustain,Release.Attack tarkoittaa [[nen
 64. voimakkuuden kasvamista 0:sta maksimiin
 65. tietyss[ ajassa (n.0-5 s.) eli jos 
 66. editorissa asettaa attackin arvoksi 15,
 67. niin [[nen voimakkuus kasvaa muutaman
 68. sekunnin aikana maksimiinsa,Jos attack
 69. on 0,saa [[ni heti maksimiarvonsa.
 70. Decay on Attackin vastakohta: [[nen
 71. voimakkuus hiljenee maksimiarvostaan
 72. Sustain-tasolle.Release merkitsee [[nen
 73. voimakkuuden hiljenemist[ Sustain-
 74. tasolta kuulumattomiin sen j[lkeen kun
 75. [[nen tuottaminen loppuu.(Esim. pianon
 76. kosketin nousee yl\s)
 77.  
 78.  
 79.   Ja lopuksi viel[ filttereist[ eli
 80. suodattimista. Filtterit nimens[ mukaan
 81. suodattavat [[nist[ taajuuksia pois.
 82. 64:ss[ on kolmiasentoinen filtteri-
 83. kytkin: low-, band- ja high-pass filt-
 84. terit,joista ensimm[inen p[[st[[ l[vit-
 85. seen matalat taajuudet,toinen keski-
 86. taajuudet,ja kolmas korkeat taajuudet.
 87. (editorissa filt mode).Lis[ksi on viel[
 88. mahdollista hienos[[t[[ filttereit[
 89. (editorissa filt lo.co ja filt hi.co).
 90. Sitten t[rkeimp[[n eli miten k[yt[t
 91. Zound editoria ?
 92.  
 93.  
 94.  
 95.   Zound Editor on jaettu 3:een eri 
 96.   moodiin.
 97.  
 98.  1. Edit
 99.  2. Save
 100.  3. Test
 101.  
 102. 1. Edit:
 103. Valitaan ensiksi editoitava efekti
 104. 10:st[ mahdollisesta ,jonka j[lkeen
 105. p[[st[[n varsinaiseen editointiruutuun.
 106. Joystickill[ tai n[pp[imill[ valitaan
 107. muuttuja. "+":sta lis[t[[n muuttujan
 108. arvoa ja "-":sta v[hennet[[n.Clr nollaa
 109. efektin,Test:ll[ voi kuunnella efekti[
 110. ja Menulla p[[see p[[valikkoon.
 111.  
 112. Lo freq: Taajuuden v[hemm[n merkitsev[
 113.          tavu
 114. Hi freq: Taajuuden enemm[n merkitsev[
 115.          tavu
 116. Lo pulse: Kanttiaallon pituuden v[hemm[n          merkitsev[ tavu
 117. Hi pulse: Kanttiaallon pituuden enemm[n
 118.           merkitsev[ tavu
 119.           Huom. vaikuttaa efektiin vain
 120.           jos on k[yt\ss[ aaltomuodot
 121.           65,81,97
 122. Waweform: aaltomuoto. 17=Kolmioaalto
 123.                       33=Sahahammas
 124.                       65=Kanttiaalto
 125.                      129=Kohina
 126.           muut ovat erilaisia yhdistel-
 127.           mi[ n[ist[.
 128. Attack,Decay,Sustain,Release ovat
 129. selitetyt edell[.
 130. Filt.lo.co.: Suodattimen hienos[[d\n
 131.              v[hemm:n merkitsev[ tavu.
 132. Filt.hi.co.: Suodattimen hienos[[d\n
 133.              enemm[n merkitsev[ tavu.
 134. Filt.reso: Resonanssi
 135. Filt.voice: Suodatin p[[ll[ / pois
 136. Filt.mode.: Suodattimen moodi
 137.             (low,band,high)
 138.  Huom. jos halutaan k[ytt[[ suodatinta
 139.        on filt.voice oltava p[[ll[.
 140.  
 141. Volume: {SHIFT-+}[nen voimakkuus
 142. Counter 1 : laskuri 1, mist[
 143. Counter 2 : laskuri 2, mihin
 144. Inc/Dec : laskurin 1 lis[ys/v[hennys
 145.           (vertaa step-k[skyyn
 146.            inc = step 1
 147.            dec = step-1)
 148. Effect :efekti
 149.  
 150.  
 151.   Nelj[[n viimeiseen muuttujaan perustuuefektien idea. Efektit ovat toteutettu
 152. Interrupt-menetelm[ll[ ,eli 64:n kone-
 153. kielisen tai basic-kielisen ohjelman
 154. suoritus ei pys[hdy efektin aikaan
 155. saamiseksi,vaan ohjelma jatkaa normaaliakulkuaan pys[htym[tt[.T[m[ merkitsee
 156. sit[ ett[ esim. basic-ohjelmoijan ei
 157. tarvitse pel[t[ pelin hitautuvan efektintakia.
 158.  
 159.   Miten K[ytt[[ laskureita (counter),
 160. inc/dec ja effekti[ ?
 161. Otetaanpa esimerkki: laskuri 1= 255
 162.                      laskuri 2= 0
 163.                      inc/dec  = -
 164. (basicissa for x=255 to 0 step-1)
 165. T[ll\in efektin m[[r[[m[[n muistipaik-
 166. kaan laitetaan ensiksi 255,sitten 254,
 167. 253... kunnes arvo =0 eli sama kuin
 168. laskuri 2.
 169. Huom. Counter 1 ei muutu kuvaruudulla.
 170. Huom. Jos Counter1:t[ suurennetaan
 171. kun sen arvo on 255 niin sen arvoksi
 172. tulee 0. Tai jos sit[ pienennet[[n niin
 173. 0:n j[lkeen tulee 255.
 174. (Esim Counter1=5 , Counter2=253,
 175. inc/dec=-. T[ll\in Counter1 saa arvot
 176. 5,4,3,2,1,0,255,254,253,252)
 177.                                           Efektin eri arvot vaikuttavat seuraa-
 178. vasti.
 179.                                         Effect  Vaikutus:
 180.  0      -taajuus (low freq)
 181.  1      -taajuus (high freq)
 182.  2      -kanttiaallon pituus (lo pulse)
 183.     (Huom. aaltomuodot 65,81,97)
 184.  3      -kanttiaallon pituus (hi pulse)
 185.     (Huom. aaltomuodot 65,81,97)
 186.  4      -aaltomuoto (Waweform)
 187. 11      -erilaisia rengasmodulaatioita
 188. 18      -erilaisia rengasmodulaatioita
 189. 21      -filtterin hienos[[t\ (lo.co)
 190. 22      -filtterin hienos[[t\ (hi.co)
 191. 23      -resonanssi,filtteri p[[ll[/pois         (filt reso,filt voice)
 192. 24      -{SHIFT-+}[nen voimakkuus,filtterin mode         (volume,filt.mode)
 193.  
 194.  
 195. Siirryt[[np[ seuraavaksi Zound editorin
 196. toiseen moodiin
 197.  
 198.  
 199. 2.Save
 200. Save tallentaa tekem[si efektit levylle,josta ne voidaan ladata muistiin
 201. k[skyll[ - load"nimi",8,1
 202. Efektin soittamiseen et tarvitse Zound
 203. Editoria.Ainoastaan kirjoitat
 204. SYS 49659+a*128
 205. a on nollan ja yhdeks[n v[lill[,riippuensiit[ mink[ efektin haluat kuunnella.
 206.  
 207.  
 208. 3.Test
 209. test-moodissa voit testata tekemi[si
 210. [[niefektej[ ja samalla n[et my\s
 211. efektin alkuosoitteen.
 212. esim 49659,49787 jne.
 213.  
 214.                  Kiitos
 215.                  Petri Voltti.
 216.