home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Disc Station 98 #10 / DS98_10_djvu.txt < prev    next >
Text File  |  1992-01-01  |  68KB  |  3,339 lines

 1. πâêπâ₧ πâ│ 9 
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 090 se πâìπâ│ πâ╝ πâÜ 
 8.  
 9.  
 10. πÇî 4 
 11.  
 12.  
 13. πâ₧πâ½ σñº Θ¢åσÉê 
 14. µƒÜ 
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26. Σ┐í µ¥ƒ πéä πüåπéè Σ║║ πüñ πüåπéè S πéä πüñπéä πüåπüú πüö µ£¼ 
 27. ( σ▒ñ πüè πüñπüä σà½ σ¢¢ ) πÇÄ 
 28. ji πüö πéè πâ¡ πâôπâ╝ gg Σ╕è 
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34. 965 
 35. KA πüî 98 
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41. πâåπéñ πé╣πé░ πé╣πâå πâ╝ πâ│ πâ¿πâ│ UiScstation 
 42.  
 43.  
 44. Φä│ 7 
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53. UISCStatIQH 
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
 58.  
 59. πâÄ 
 60. σ«¥σ│╢ 
 61.  
 62.  
 63. πâ│ πâ¿ , 
 64. πéèπâ╝ 
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73. πâåπâ╝ 
 74.  
 75.  
 76. @ πâò πâ¬πâ╝ πâ»π骠π麠
 77.  
 78.  
 79.  
 80.  
 81.  
 82. πâçπéñ πé╣πé» Σ║║ 
 83.  
 84.  
 85.  
 86.  
 87.  
 88. eo Re πü« 3 
 89.  
 90.  
 91. | πüº πéÆ πéó S πâ╝πâ╝ πâùπâ╝ πéó g πé▒πâ½ πé▒πâ╝ πâùπâ╝ πéé πâÇ PIA,πÇé 
 92. ISC5tatlon πâåπéú πé╣πé» πé╣πâå πâ╝πé╖πâºπâ│ Discst 
 93.  
 94.  
 95. | πü╛ 1 ee πü¿ 
 96. 73 πü╛ 344.8 πüÖ πéé πé¼ 
 97. 0 9 σ»║ # 3 ## µëì # πüÜ 
 98. YKSNRK σæê Σ╕Ç Θá¡ Φ¬á [ 
 99.  
 100.  
 101.  
 102.  
 103.  
 104. PC -98UIVM Σ╗Ñ ΘÜ£ 
 105.  
 106.  
 107. P( 
 108. DS ! Θ¢╗ # 1 
 109.  
 110.  
 111. EAN AW0W// 
 112.  
 113.  
 114.  
 115.  
 116.  
 117.  
 118.  
 119.  
 120.  
 121.  
 122.  
 123.  
 124. Θüèπü╣ πéï πâçπâó SLG C 1991 BY ABA/) (Θüèπü╣ πéï πâçπâó πâæπé╣ πâ½ (C)1991 FUGASystem) 
 125.  
 126.  
 127. σÅû Φ¬¼ Φ¬îΣ╕è πü½ Φü₧ πé│ πâ│ πâæ πéñπâ½ τÖ╗σá┤ |! 
 128.  
 129.  
 130.  
 131.  
 132.  
 133. "πâòπâ½ πâÖπâ│ πé¿πâ╝ πé╣ 
 134.  
 135.  
 136. 7 6 O Φ▒Ü σ░æ A* πé╖ πé╖ πé¿ πéñ πâ╗ πüÖ σñº σà¼Φ½û τñ╛µ░æ) 
 137. ADV 4242 
 138.  
 139.  
 140. we 
 141. πé▒πâ¡ σè⌐ πü« σÑë Σ╕¡ Θƒ╗ πü« 
 142.  
 143.  
 144. 6O1992 COMPILE 
 145.  
 146.  
 147. σÉëτö░ σ¡╕ σ£Æ µêªΦ¿ÿ 
 148.  
 149.  
 150. C)1992 COMPILE 
 151.  
 152.  
 153.  
 154.  
 155.  
 156.  
 157.  
 158.  
 159. C1991 BOTHTEC QUEST 
 160. C1991 πâƒπâ⌐ πâ╝ πé╕ πâÑ πâû πâ¡πé╕ πéºπé»πâê 
 161.  
 162.  
 163. πéä πâëπé¡ πâú πé╕π⬠3 πâö 8 
 164. πü┐πéô πü¬ πü« πüôπüê τ╖¿Θ¢å σ╛î Φ¿ÿ 
 165.  
 166.  
 167. J πÇÅ 
 168. πü» πüì πÇì 
 169. RE Σ║║ HB /Z πâæ / Φíú 8 πâ╗ 
 170. ΓÇ╗MS 5 πü» πÇü τ▒│σ¢╜ )SOft τñ╛ πü« τÖ╗ σÆî σòå µúƒ πüº πüÖ 
 171. τ╖¿Θ¢å πü« Θâ╜ 3 = Φ▓í πü« πéÆ f σæè πü¬ πüù πü½ σñëµ¢┤ πüÖπéï σá┤σÉê πüî πüéπéè πü╛πüÖ 
 172. πÇÆ/32 σ║âσ│╢ σ╕é σìù σî║ σñº ΘáêΦ│Ç τö║ 17-5 πé╖ πâú πâ│ π⣠πâ╝ πâ½ σ║â Σ║ñ 210 σÅ╖ PHONE (082)263-6165( π⪠πâ╝ πé╢ πâ╝ πâå πâ¼πâò πé⌐ πâ│ ) µá¬ σ╝Å Σ╝Ü τñ╛ 
 173. ) Θü┐ ( Me 9 πâ¡ 2 3 RHAM640KB } 7πÇü Φ½ï 2 πâëπâ⌐ πâåπââ /πÇü σñ⌐ 
 174. V πé╣ πéç 98O01 VM2 [: µùÑ as πé░πâ⌐ πâòπéú πé» π⢠πâ¥πâ╝πâê σ┐àΦªü M 9 τ½╢ σ»╛ ( 
 175. (πÇÅ 7 πâ│πé╣ πéñ σ┐à Φªü πâÅ πü« Φ¼¢ Φ¿ÿ πüª 
 176. πâü 4 πü¬ πâÄ Σ╕Ç πé╢ πâá Φªü M ) 
 177. ! 1 P( 9OIVI M ! 4 ΘÖì 
 178. ca 0/38b Φ╝â 5 "2HD 
 179. DS µù¡ σà▒ | 
 180.  
 181.  
 182. T4988161 20003 2 τ¿ÄσêÑ ) 
 183.  
 184.  
 185.  
 186.  
 187.  
 188. πâòπ⬠πâ╝ π骠π麠πéó σ«¥ σ│╢ 
 189. CO1992 Ginger 4 σºö 
 190.  
 191.  
 192.  
 193.  
 194.  
 195.  
 196.  
 197.  
 198.  
 199.  
 200.  
 201.  
 202.  
 203.  
 204.  
 205.  
 206.  
 207.  
 208.  
 209.  
 210.  
 211.  
 212.  
 213.  
 214.  
 215.  
 216.  
 217.  
 218.  
 219.  
 220.  
 221.  
 222.  
 223.  
 224.  
 225.  
 226.  
 227.  
 228.  
 229.  
 230.  
 231.  
 232.  
 233.  
 234.  
 235.  
 236.  
 237.  
 238.  
 239.  
 240.  
 241.  
 242.  
 243.  
 244.  
 245.  
 246.  
 247. Φú£πüå we 
 248. OO πüù µ£▒ nw a OO πüôπüå 
 249. OS πüº Nm * N w wa' 
 250. OO GO 
 251. OO 
 252.  
 253. * π⣠w OOOOOSOOOOSE boO 
 254. OO So 
 255.  
 256. OO πüôπüô OOOOS 
 257.  
 258. nw se 
 259.  
 260.  
 261. πéóπâë πâÖπâ│ πâüπâú πâ╝ πé▓ πâ╝ πâá 
 262.  
 263.  
 264. Σ║║ | _ e µÿî πüö 
 265. τ¼¼ Θª¼ πâ╗ πé│πé│ 
 266.  
 267. eo πü¿ πÇé 
 268.  
 269. πé│ πü« πü½ ON Σ║║ µîƒ πÇé ee πâÑ πüä 
 270.  
 271. SOS πü« KS 
 272. πâ╝ πé│ πü½ J πüù Oc 
 273. πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝ πü╡ πâ╗ SO Φê₧ ΓǪ OO 
 274. πüä 
 275. wa w 
 276.  
 277. πéä 
 278.  
 279. Ce πâ╝ πâ╝ πü½ πâ╝1 
 280.  
 281. τöƒ h πéâ = 
 282.  
 283.  
 284. πéâ πÇé 
 285. Y πüè 
 286. πü╛πüÜ 
 287. πé│ 
 288. πâ╝ 
 289. πüù µè╝ πâÑ 
 290. πé│ 
 291. CO 
 292. πÇÅ πé│ 
 293. πüù 
 294. πé│ 
 295. πü½ 
 296.  
 297.  
 298. πÇÄ 
 299. WW 
 300.  
 301.  
 302.  
 303.  
 304.  
 305. πâ╝πâ╝ 
 306. OO 
 307. πé│ 
 308.  
 309.  
 310. πüª 
 311.  
 312.  
 313.  
 314.  
 315.  
 316. πâÉπââ πé» πâè πâ│ πâÉπâ╝ πü« πüè τƒÑπéë πü¢ 
 317.  
 318.  
 319. µ╖▒πüÅ IN σÅ░ 
 320.  
 321.  
 322. τö╖ 
 323. πü½ 
 324.  
 325.  
 326.  
 327.  
 328.  
 329.  
 330.  
 331.  
 332.  
 333.  
 334.  
 335.  
 336.  
 337. πüôπü« πé▓πâ╝ πâá Σ║║ πé╣ πü╛πüº µö╗ τ┤à πéä πüáπüú 
 338. πâ¼ πüá πâ½ πâÆ σæê πéÆ Σ╗Ö πüä πüÖπüÜ 3 πüƒ πéü πü« πü½ 
 339.  
 340.  
 341.  
 342.  
 343.  
 344. πüù πüª πüéπüÆ πéìπüï πéè πüú 
 345.  
 346.  
 347.  
 348.  
 349.  
 350. Θûô σà¿ πéÆ πüú πüï πé╡ πüÖ πü½ . 
 351. πâòπâò πüº πüï πéÅ Γæ¬Γæ⌐3 πüè πüåπü½ (πüÑπüï 
 352.  
 353.  
 354.  
 355.  
 356.  
 357. 98 πüº πÇü pr | 
 358.  
 359.  
 360. πâçπâ╝ 
 361.  
 362.  
 363. πâïπâ╝ πâûπâ╝ πâç πâ╝πâ╝ 
 364.  
 365.  
 366. (W Σ║║ πü½ πâ╝πÇü 
 367. \ hs: πüäπüº = 1 πü½ 2 πüäπüÅ N πü¿ πü╣πü╣ πâ╗ 
 368. πâ¼πâ╝ πéóπâ╝ πâ╝πâ╝ πü« σºö πÇüπÇü cop πü¥ πü¿ =Y πâïπâ╝ 1 Φî╣ πüº πüª πÇé 
 369. mmπÇü h ) 1 > KM πüô πéí πâç 5 / πâ╝πâ╝ πü╕ πÇüπÇü πüª 
 370. πÇî πüôπéë πü½ 4 πâå πüôπüä. Σ╝» πâ│πé░ µ¢┤ ) ZS ))/ 
 371. 2 NN / πü¿ πâ⌐ πüòπüì K πÇÄ πÇé πâ╝πâ╝ σêÇ Σ╕Ç Σ╕Ç πâÑ πââ πé╕ 
 372. πü½ πâ╝πâ╝ πéé SL πâç π⃠σ┐à / 
 373. Ye So πüî πü« 
 374. πü« NNCY πâÉπâ│ πü¿ µÖé µÿî πüù πé╖πâ╝) / πâ¼ πâ¼πé░ 
 375. πé░ πüº πéï πÇé πü╕ S 
 376.  
 377.  
 378.  
 379.  
 380.  
 381.  
 382. πüÖ τºü πüî πâ₧πââ πâöπâ│ πüî πü«" 
 383.  
 384.  
 385.  
 386.  
 387.  
 388. DS98 
 389.  
 390.  
 391. _5 | DS πé│πâ╝ πâèπâ╝ 
 392.  
 393. _6 | σÉëτö░ σ¡╕ σ£Æ µêªΦ¿ÿ ( σ╛î ) 
 394. _B | τ¼æ πéÑ πü¢ πüç πéï πüÖπü╛ πéô 3 
 395. 60| πéêπâ╝ πüôπü¥ πé▓πâ╝ πü▓πéô Θñ¿ 
 396. 20| ΘûÇσñû Σ╕ì σç║ πüè σ«¥ πé│ πâ╝ πâè πâ╝ 
 397. g]| πâ¡ τ╖¿ Θ¢å σ«ñ µòæµ╕ê πé│πâ╝ πâèπâ╝ 
 398. 9] | πüë πéä σñº ?OHIYEAH 
 399. 9| µÇÆ ΘûÇ πé¡ σì┤ πâöπâÑ πâ╝ 
 400.  
 401. _ 99] πéÅπüù πéâ πéÅπüù πéâ µùÑ Φ¿ÿ * | 
 402.  
 403.  
 404. σªé πâ₧πé¼ . 
 405.  
 406.  
 407. _4 | πé│πâ│ πâæπéñ πâ½ πâï πâÑ πâ╝ πé╣ 
 408.  
 409.  
 410.  
 411.  
 412.  
 413. πâ╝πâ╝ 
 414.  
 415.  
 416. 1392 MOUNTIHIY 
 417. yUPER VS 
 418.  
 419.  
 420.  
 421.  
 422.  
 423.  
 424.  
 425.  
 426. MAEAZINE 
 427.  
 428. Φ¿ÿ nA πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝ πâ╝πâ╝πâ╝- πâ╝πâ╝ 
 429. τë╣Θ¢å Θ¢╗Φä│ πéóπâï πâ₧πâ½ σñº Θ¢åσÉê µëÇ: µÇ¥ 
 430. τ£áπéï πü¿ µ¡╗πü¼ πü₧ | - σ╛ù σàÑ Θ¢╗ 
 431. πé░πâ¡ µè▒ πü« σ«ù Σ╕¡ µìë τ╕╛ |πÇé < 
 432. Ih4 σàå 2 πÇé 2 
 433.  
 434. πüï πéÅπüä πüäπüú πé╣ ! ΘçÅ | 
 435.  
 436. HAIBE µ£ë πé╕ ) 
 437.  
 438. πé╖ πÇü 
 439.  
 440. 18 πüÜ πé¡ 
 441.  
 442. πü« 22 Θûô iete = Ftu 25 
 443.  
 444. MAZE QUEST ] πéä ry Σ╕è µ¢╕ 
 445.  
 446.  
 447. _23| σ║âσá▒ 100 σÅ⌐ πüì πü« σ╝ä 
 448.  
 449.  
 450. 23| πé▓πâ╝ πâá Q&A 
 451.  
 452.  
 453. 24| UCOUN πéñ πâ⌐πé╣ πâêπé│ πâ╝ πâè πâ╝ 
 454. 27| Σ╗èµ£ê πü« πâùπâ¼ πé╝πâ│ πâê 
 455.  
 456. 28| σ»║ πé╣ πâê 82 πâ⌐ πâòπéú πââ πé» µèò τ¿┐ σïƒΘ¢å 
 457. 30|] πâƒπâÑ πâ╝ πé╕ πââ πé» πé╖ πâè πâù πé╣ 
 458. 31] πé│πâ│ πâæπéñ πâ½πé» πâ⌐πâû µíêσåà 
 459.  
 460.  
 461. 39| ΘÇÜΣ┐í Φ▓⌐σú▓ 
 462.  
 463.  
 464. mi πüäπüª πüäπéï πüú πüú 
 465.  
 466.  
 467. Θá¡ πü« Φë»πüä Σ║║ πü» σ╛ùπüÖπéï πü₧ | 4 
 468. Melmu | Φ╝╕ Sml σ│╢ / 
 469.  
 470.  
 471. lih2 
 472. CAUTTEON 
 473.  
 474.  
 475. πÇå HISJOINT σ╜ô TOUCH 
 476.  
 477.  
 478. πâ╝πâ╝) 
 479.  
 480.  
 481.  
 482.  
 483.  
 484. * *\ σñ¬ΘÖ╜ πü« σàë πüî τ¢┤ µÄÑ πüéπüƒπéï µëÇ πéä πü╗ Lot πü╛πüí πüî πüú πüª πéé πÇü σêå Φºú πü¬ πü⌐ πüù πü¬ Θéä πâë = πüôπü« Θâ¿ σêå πéÆ µëï πüº πüòπéÅ πüú πüƒ πéè πÇü πéê 
 485.  
 486.  
 487. _ πüôπüöπéè πü« σñÜπüä µëÇ πü½ τ╜«πüï πü¬ πüäπüº πÇé 
 488.  
 489.  
 490. $ΓÇ¥ Σ╕è LIQUID 
 491.  
 492.  
 493. µ░┤ πü¬ πü⌐ πüö πéÆ πüôπü╝πüò πü¬ πüäπüº πÇé 
 494.  
 495.  
 496.  
 497.  
 498.  
 499. πüù πüäπéê πüåπü½ πÇé πüö πüù πüƒ πéè πüù πü¬ πüäπüº πÇé 
 500.  
 501.  
 502. 5 πü╢ ) MAGNETISM 2 πü½ πÇæ π⺠19 |] 4 
 503.  
 504.  
 505. πüÖπü«πüô 2 µ░æ πéó πâ½πâ½ 2 1 
 506. πü¬ πüäπüº πÇé πâö πâ¼πâ½ πéô πâ½ - πéñ πâûπâ╝ πâ¼πé╣ ke πü« 
 507.  
 508.  
 509. > τúüµ░ù πü« πüéπéï πéé πü« πü» πÇü πüí πüï πüÑπüæ 
 510.  
 511.  
 512. σÅ▓ σÆî σÉëσ»î -2 Σ╕Ç 
 513.  
 514.  
 515. 1992.FEBRUARY.21 DS98#10 
 516.  
 517.  
 518. µÿÄσ»║ Φ¬òτöƒ πüÖπéï πÇé 
 519.  
 520.  
 521.  
 522.  
 523.  
 524.  
 525.  
 526.  
 527. σ£░ σàâ Θò╖σ┤Ä πü« τùà 
 528.  
 529.  
 530. τùà πü½ τè»πüò πéî πÇü 
 531. ΘÖó πü½ σàÑΘÖó Σ╕¡ πüá πüú πüƒ πé▓πâ╝ πâá πé╜ πâò πâê Θûï τÖ║ πâí πâ╝ πé½ πâ╝ µá¬ 
 532. σ╝Å Σ╝Ü τñ╛ πé│ πâ│ πâæ πéñπâ½ τñ╛σôí πüæπüæ πüòπéô (28 µ¡│ ) πüî πÇü Σ╗è 
 533.  
 534.  
 535. 11 µ£ê Σ╕¡ µù¼ πÇé τ¬üσªé πÇü 
 536.  
 537.  
 538. σ╣┤ 1 µ£ê 6 µùÑ πÇü σÑç Φ╖í πü¿ πéé πüäπüê πéï µ£¼ τñ╛ πé│ πâ│ πâæ πéñπâ½ πü╕ 
 539. πü« τöƒΘéä πéÆ µ₧£πüƒπüù πü╛πüù πüƒ πÇé 
 540. (ΘûóΘÇú Φ¿ÿΣ║ï 47 Θáà πü½ µÄ▓Φ╝ë ( πâä πé╜ ) 
 541.  
 542.  
 543.  
 544.  
 545.  
 546. πüù 7 πâç πâ╝πâ╝ πéó 
 547. πâ╝πâ╝ > πüï 
 548. σŬ SS πü╕ / σ░Å πüù 
 549. πâÜπâ│ πâú πâ│ πéó 
 550. πâ╝πâ╝ πü░ πüä .) AS 
 551. π饠FT 4 πâ╝πâ╝ 
 552. πü¿ ) 
 553.  
 554.  
 555. πü¥πéî | πü» πé│πâ│ πâÜπéñ σÅë πÇé 
 556.  
 557.  
 558. MEGA Σ╕Ç πüÿ CD πü½ πé│πâ│ πâæπéñ πâ½π鬠π⬠
 559. πé╕ πâè πâ½ πü« πé╖πâÑ πâ╝ πâå πéúπâ│πé░ πé▓πâ╝ πâá πüî 
 560.  
 561.  
 562. τÖ║σú▓ σ╜ôµùÑ πüï πéë πÇü Φ¿ÿ Θî▓ τÜä πü¬ σú▓πéè Σ╕è πüÆ πéÆ Φªï πü¢ πüª πüä 
 563. πéï SEGA Φú╜ σ«╢σ║¡ τö¿ πâçπâ╝ πâá µ⌐ƒ MEGA- πüÿ D πü½ πÇü πé│ πâ│ πâæ 
 564. πéñπâ½ πüî πé¬π⬠πé╕ πâè πâ½ πé▓ πâÇπâ╝ πâá πéÆ τÖ║Φí¿ πüÖπéï Σ║ï πüî µ▒║πü╛ πüú 
 565. πüƒ πÇé πé╕ πâú πâ│ πâ½ πü» πé│πâ│ πâæπéñ πâ½ πüî µ£Çπéé σ╛ùµäÅ πü¿ πüÖπéï πé╖πâÑ πâ╝ 
 566. πâåπéú πâ│πé░ πé▓πâ╝ πâá πÇé 
 567.  
 568.  
 569. πé┐πéñ πâêπâ½ πü» πÇÄ Θ¢╗ τºü πéó πâ¼πé╣ πé┐ πÇÅπÇé πé┐ πéñπâê πâ½ πüº σ»ƒπüù 
 570.  
 571.  
 572. πü« πüñπüä πüƒ Σ║║ πéé πüäπéï πü¿ µÇ¥πüå πüî πÇü Φê₧σÅ░ πüî πÇü µêªσ¢╜ µÖé Σ╗ú 
 573. πü½ πü¬ πüú πüª πüäπéï πü« πéé πâªπâï πâ╝ πé» πÇé 
 574. τ╣öτö░ Σ┐íΘò╖ πü½ πüñπüä πüª πÇü Σ┐í σ£ƒ πéÆ σ║âπüÆ πüª ΦíîπüÅ πü¿ πüäπüå 
 575.  
 576.  
 577. πé╖πâÑ πâƒπâ¼ πâ╝πé╖πâºπâ│ τÜä Φªüτ┤á πéé πüéπéï πéëπüù πüä πÇé 
 578. τÖ║σú▓ πü» πÇü Σ╗è σ╣┤ πü« σê¥σñÅ πéÆ τ¢«µîç πüù πüª πüäπéï πÇé 
 579. Σ╗è τÅ╛σ£¿ πüº πÇü Φ⌐▒ ΘíǺ πéé Θ½ÿπüÅ πÇü Θûó ΘÇú Φ¿ÿ Σ║ï πüî πâíπé¼ πâë 
 580. πéñπâù τ│╗ πü« Θ¢æ 
 581. πüï πü¬ πéè µ£ƒσ╛à πüòπéî πüª πéï πé▓πâ╝ πâá πüº πéé πüéπéï πÇé 
 582.  
 583.  
 584. CUMFILE STAFF BHTHUAT 
 585.  
 586.  
 587. µ¥æΘò╖ πüòπéÅ πâ╝( πüÆ πé╢πéñ πâ│ πü╛ πâ╗ 2 0 
 588. µ£â πüÿ πüç πü┐ πü½ σ║â ΘçÄ Σ╕Ç (7 πâ¡πé░ πâ⌐πâ₧ πâ╝πâ╗2 Θâ¿ ) Σ╕Ç 2 . 
 589. µ£â πâ¼ πâóπâ│ πâåπéú πâ╝πâ╝ Σ╜ÉπÇà µ£¿ Σ╕Ç (7 πâ¡πé░ πâòπéú πâ╝)πâ╝ 3 . 
 590.  
 591.  
 592. " Φï▒ - 
 593. 2 7 
 594. 1 5 
 595. πâ╝ πâù πâú π麠πâçπâ⌐ πâ╝πâ╝πâ╝ Φ½û πü┐πü┐? 
 596.  
 597.  
 598. Θ¥₧σ╕╕ Σ║ïµàï πüº πüö πüûπéï ! πé│πâ│ πâæπéñ πâ½ πü» πâùπâ¡πé░ 
 599. πâ⌐πâá πé╣πé┐ πââ πâò πéÆ σ╕îµ▒é πüù πüª πüäπéï πü« πüº πüö πüûπéï πÇé Φí¥ 
 600.  
 601.  
 602. πü¿ µÇ¥πéÅ πéô µû╣ πü» πÇü πé│ πâ│ πâæ πéñπâ½ πü½ µ£ë Θª│πü¢ σÅéπüÿ πüª πÇü Σ╕Ç πÇÅ 
 603. µùù Σ╕è πüÆ πéê πüå πü₧ πÇé Φ⌐│πüùπüÅ πü» µè╜ ΦÇà πü╛πüº πüè σòÅπüä σÉêπéÅ 
 604.  
 605.  
 606. πü¢ KI πüá πüòπéî πÇÅ 
 607. πÇÆ732 σ║âσ│╢ σ╕é σìù σî║ σñº ΘáêΦ│Ç τö║ 17-5 
 608. πé╖πâú πâ│ π⣠πâ╝ πâ½ σ║â Σ║ñ 210 σÅ╖ 
 609. µïàσ╜ô πü« µ▓│ΘçÄ Σ╕è (πüôπüå πü« πüåπüê ) 
 610. PHONE (082)263-6165 
 611.  
 612.  
 613. Φ¬î πü¬ πü⌐ πü½ πéé µÄ▓Φ╝ë πüòπéî πéï πü¬ πü⌐ τñ╛ σåà σñû πüº 
 614.  
 615.  
 616.  
 617.  
 618.  
 619.  
 620.  
 621.  
 622. πâ╝πâ╝ 
 623.  
 624.  
 625.  
 626.  
 627.  
 628.  
 629.  
 630.  
 631.  
 632.  
 633.  
 634.  
 635.  
 636.  
 637. πéï ti CDPanpG_a 
 638.  
 639.  
 640. Φ╝â σÉä πé│πâ╝ πâèπâ╝ πü« τ½ïπüí Σ╕è πüÆ µû╣ 
 641.  
 642. τ½ïπüí Σ╕è πüÆπüƒ πüä πé│ πâ╝ πâè πâ╝ πü« σàÑπüú πüƒ πâçπéú πé╣πé» πéÆ πâëπâ⌐ 
 643. πéñπâû ] πü½ πé╗πââ πâê πüù πüª πÇü π⬠πé╗πââ πâê π⣠πé┐πâ│ πéÆ µè╝πüù πüª πüíπéâ 
 644. πüåπüñ πüáπüä πÇé πâçπéú πé╣πé» ] πü¬ πéë πé┐ πéñπâê πâ½ τö╗ Θ¥ó πÇü πâç πéú πé╣ πé» 
 645. πü¬ πéë πÇü πâí πâïπâÑ πâ╝ πüî τ½ïπüí Σ╕è πüî πéè πü╛ πüÖ πÇé 
 646.  
 647. πé┐πéñ πâêπâ½ τö╗Θ¥ó πüî τ½ïπüí Σ╕è πüî πüú πüƒ σá┤σÉê πü» πÇü πé╣ πâÜπâ╝ πé╣ 
 648. πé¡πâ╝ πüï πâ¬πé┐ πâ╝ πâ│ πé¡πâ╝πÇü πâ₧ πéªπé╣ πü¬ πéë σ╖ª πâ£πé┐ πâ│ πéÆ µè╝πüù 
 649. πüª πü¡ πéô πüôπéì πÇé πâíπâï πâÑπâ╝ πüî πüº πéï πéê πÇé 
 650.  
 651. πâíπâï πâÑπâ╝ τö╗Θ¥ó πüï πéë σìü σ¡ù πé¡ πâ╝ πüï πâåπâ│ πé¡πâ╝πÇü πü╛ πüƒ 
 652. πü» πÇü πâ₧π骠πé╣ πéÆ σïòπüï πüù πüª πÇü τ½ïπüí Σ╕è πüÆπüƒ πüä πé│ πâ╝ πâè πâ╝ πéÆ 
 653. Θü╕πéô πüº πü¡ πÇé πâ¬πé┐ πâ╝ πâ│ πé¡πâ╝ πüï πé╣πâÜ πâ╝ πé╣ πé¡πâ╝πÇü πâ₧π骠πé╣ 
 654. πü« σá┤σÉê πü» σ╖ª π⣠πé┐πâ│ πéÆ µè╝πüÖ πü¿ OK ! 
 655.  
 656.  
 657. Γæú πâç πéú πé╣ πé» 2 πéÆ πâëπâ⌐ πéñπâû ] πü½ πé╗πââ πâê πüù πüª πÇü πâ¬πé╗ πââ 
 658. πâê π⥠πé┐ πâ│ µè╝ πüÖ (πüÖπüºπü½ τ½ïπüí Σ╕è πüÆ πüª πÇü Σ╗û πü« πâùπâ¡ 
 659. N πé░πâ⌐ πâá πéÆ Φ╡╖σïò πüù πüª πüäπéï σá┤σÉê πü» E πâô πâ¡πé¡ πâ╝ πéÆ µè╝ 
 660.  
 661.  
 662. πüÖ )πÇé 
 663. Θƒ│ an Σ║ë Θûë πé»πéñ πé║ πéÆ Θü╕πéô πüº πÇü πé╣ πâÜπâ╝ 
 664. ' ΘÜè πüô πüï πÇü π⬠πé┐πâ╝ πâ│ πé¡ πé«πâ╝ πü╛πüƒ πü» πÇü πâ₧π骠πé║ πü« Θ¢ä π⥠
 665.  
 666. CS 
 667.  
 668.  
 669. πü¿ πüÜ πü½ 
 670. |πÇé πâíπââπé╗ πâ╝ πé╕ ΘÇ▓Φíî 
 671.  
 672.  
 673. πâÄ / πüñ πâ╜ πÇì = πü½ πüù πÇæ πüñ 
 674. πâ¬πé┐ πâ╝ πé╜ πé¡πâ╝πâ╗ πé╣ πâÜπâ╝ πé╣πé¡ πâ╝ 
 675.  
 676.  
 677. πâëπâá πéí πâ½ πéóπâ╝ πé┤πâ│ πâ½πé» 
 678.  
 679.  
 680. τ¡öπüê πü« Θü╕µè₧ 
 681. πé│πâ₧ πâ│πâë Θü╕µè₧ 
 682.  
 683.  
 684. ΓÇ╗ Φ⌐│ πüù πüÅ πü» πÇü τö╗ Θ¥ó πü« ΓÇ£πâ½πâ╝πâ½ πüè Φ⌐▒πüù "πéÆ Φªï πüª πü¡ πÇé 
 685.  
 686.  
 687.  
 688.  
 689.  
 690.  
 691.  
 692.  
 693.  
 694.  
 695.  
 696. πâƒπâÑ πâ╝ πé╕ πââ πé» πâ╗ πé« πâú πâ⌐π⬠πâ╝ 
 697. πé╜πâò πâê πâÅ πéªπé╣ πüûπéô πüäπéë πüú πüù πéâ πüä 
 698. DS9B πé╖ πé╣πâå πâá µ┤╗ τö¿ Φ¼¢σ║º 
 699.  
 700.  
 701. πâ╝ πâê πé«πâú πâ⌐π⬠πâ╝98 
 702. πü» πéê πüê ^ πéô Σ╕¡ Σ║ñ τ┤░ σ£░ 5 Σ╕ç σåå Σ║ë τóº πé»πéñ πé║ ? 
 703. πü┐πéô πü¬ πü« πüôπüê 
 704. πé│πâ│ πâÉπéñ πâ½πé│ πâ╝ πâè πâ╝ 
 705. τ╖¿Θ¢å σ╛îΦ¿ÿ 
 706.  
 707.  
 708.  
 709.  
 710.  
 711. πâƒπ⪠πé│πâ╝πé╕ πââ πé╕ πâ╗ πé¡ πâú πâ⌐π⬠πé╢πâ╝ 
 712.  
 713. MID | πâçπâ╝πé┐ πüº πüÖ πÇé µîü πüú πüª πü¬ πüä Σ║║ πü» πé┤πâí πâ│ 
 714.  
 715. πü¬ πüòπüä πÇé µ¿Ö µ║û M 1 | πâòπéí πéñπâ½ πüôπü¿ Φ¿Çπüå σ╜óσ╝Å πüº πüÖ πÇé 
 716. πÇî πéÅ πüù πéâ τö░Σ╕¡ πüó πéâ πÇì µ░Å ( σê░ πé│ πâ│ πâæ πéñπâ½ σû╢µÑ¡ ) 
 717.  
 718. πüî Σ╜£πüú πüƒ (πéóπâ¼ πâ│πé╕ πüù πüƒ ) Θ¡ö σ░Ä πü« Θƒ│µÑ╜ πüî ΘÜáπüò πéî 
 719.  
 720. πüª πüäπéï πü« πüº πüÖ πÇé 
 721.  
 722. Σ╕Ç σ┐£ πÇü 2 πé┐πâò πéíπéñπâ½ σÉì πü» πÇü Σ╕ï πü« ΘÇÜπéè πüº πüÖ πÇé 
 723.  
 724.  
 725. πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝ 
 726.  
 727.  
 728. πâ╝πââ 
 729.  
 730.  
 731. Σ╜┐τö¿ µû╣ µ│ò πü» Σ╕¡ πü½ πüï πüäπüª πüéπéï πü¥πüå πü¬ πÇé 
 732.  
 733.  
 734. πé½πâ╝ πâæπâ│ πé»πâ½ = πüƒ 
 735. πü╖πéê πü╖πéê σÄ¿ | σòÅ @ πüò πü« σê╢ΘÖÉ µÖé Θûô 
 736. πé½πâ¼ πâ╝ πâ⌐ πéñπé╣ Σ╗û = Σ║║ Φí¥ πü« πü« σ╛ùτé╣ σüÑ 6 
 737. πéóπâ½ πâ½ : 1 Σ╕쵡ú Φºú πüº Φí¿µâà πüî σñëπéÅ πéï 
 738. τ╡îΘ¿ô τÄë = AESIUOETY SA 
 739.  
 740.  
 741.  
 742.  
 743.  
 744.  
 745.  
 746.  
 747.  
 748.  
 749.  
 750.  
 751.  
 752.  
 753. µêª Φ¿ÿ 
 754.  
 755.  
 756. τ½ïπüª | τ¢¢ σá┤ µîÖ Σ╜æ | Θçæ ΦéÑ πéëπéî πüª πüù πéç πü╝πüÅ πéî πüª πéï σá┤σÉê πüÿπéâ πü¬ 
 757. πüä πü₧ πÇé σ¡ªσ£Æ πü« σ╣│σÆî πü» µîÖ Σ╜æ πü« πÇü µ¡ú τ╛⌐ πü« σêâ πü½ πüï πüï πüú πüª πüäπéï πü« 
 758. πüá πüï πéë πÇé 
 759.  
 760. πüô πü» σ¡ª σ£Æ Θâ╜σ╕é πÇé σ╣╝τ¿Üσ£Æ πüï πéë σñº σ¡ª πü╛πüº µÅâπüê πüƒ σ╖¿σñº πü¬ σ¡ªσ£Æ Θâ╜σ╕é πüá πÇé σñÜ πüÅ πü« σ¡ª τöƒπüï πüî πÇü 
 761. σ░Ä πü▓ πÇü πü¥πüù πüª µêªπüú πüª πüäπéï | YR 
 762. µ¡ª Σ╗ü πü« µüɵÇû µö┐µ▓╗ πüº πüéπéï πÇé Σ╝Ü Θò╖ πü» Φç¬πéë πÇî µáí πÇì πü¿ τº░πüù πÇü σ¡╕ σ£Æ σê╢ Σ╕Ç πü« Θçĵ£¢ πü½ τçâπüê πüª πüäπüƒ πÇé 
 763.  
 764.  
 765. πüú 
 766.  
 767.  
 768.  
 769.  
 770.  
 771.  
 772.  
 773.  
 774. Σ╕Ç σà¿ Σ╜æ πüô Σ╕û τ¢┤πüù πüù πüƒ πüä σÉ¢ πü» πÇü 1 | πéÆ πâëπâ⌐ πéñπâû 1 πü½ σàÑπéî πüª 
 775. τ½ïπüí Σ╕è πüÆπüƒ σ╛î πÇü πâí πâïπâÑ πâªπâ╝ τö╗Θ¥ó πüï πéë πÇî σÉë τö░ σ¡╕ σ£Æ µêªΦ¿ÿ πÇì πéÆ Θü╕πéô πüº πÇü 
 776. πé╣πâÜ πâ╝ πé╣ πüï πâ¬πé┐ πâ╝ πâ│ πé¡πâ╝ πéÆ µè╝πüù πüª Σ╕ïπüò πüûπüä πÇéπÇî σÉë τö░ σ¡╕ σ£Æ µêªΦ¿ÿ πÇì πüº 
 777. πâ₧π骠πé╣ πü» Σ╜┐πüä πü╛πü¢ πéô πÇé πüù πü░ πéëπüÅ πüÖπéï πü¿ πÇü πé┐πéñ πâêπâ½ πüî σç║ πüª πüÅπéï πü« 
 778. πüº πÇü σꥠπéü πüª πü« µû╣ πü» πÇü" σê¥πéü πüª Θüèπü╢ πÇì πéÆ Θü╕πü│ πé¡πâ╝ πéÆ µè╝πüù πüª πüÅπüá πüòπüä 
 779.  
 780.  
 781. πâ⌐πâ│ LHDEEL ES3 
 782.  
 783.  
 784.  
 785.  
 786.  
 787.  
 788.  
 789.  
 790.  
 791. σëì ΘÇ▓ πüÖπéï Σ╕Ç µÄó Σ╜£ πü» πé½πâ╝ πé╜πâ½ πé¡πâ╝ 
 792. σèá | Σ╕è D πé¡πâ╝ πüº πéé Φíîπüê πü╛πüÖ πÇé 
 793. τƒ│ πéÆ σÉæπüÅ 
 794. 2 - πü╕ πâ╜ πÇü Θéä πé│ πâ₧πâ│ πâëπé¡ πâú πâ│ πé╗ πâ½ 
 795.  
 796.  
 797. πüÅ [ πü» ESC, SH1F 
 798. NN _e| | | | σ╛îπéì πéÆ σÉæπüÅ 
 799. Se 0. 
 800. πé│πâ₧ πâ│πâë σæ╝πü│ σç║πüù 
 801.  
 802. πÇå πé░ πé¡πâú πâ│ πé╗ πâ½ 
 803.  
 804.  
 805. τö░ µ▒║ σ«Ü πü» πâ¬πé┐ πâ╝ πâ│ πé¡πâ╝ 
 806. πü¿ πÇü πé╣ πâÜπâ╝ πé╣ πé¡πâ╝ πüº 
 807. Φíî πüñ πüª Σ╕ïπüò πüûπüä πÇé 
 808.  
 809.  
 810. πé▓πâ╝ πâá πü« σê¥πéü πüº πü» πÇü Φàòσëì πüî 1 πü¿ πÇü σñº σñë µâàπüæ πü¬ πüä τè╢ µàï 
 811. πüº πüÖ πü« πüº πÇü Θÿ▓ σ╛íΣ╕¡ σ┐â πü« µö╗µÆâ πéÆ πüè σïºπéü πüù πü╛πüÖ πÇé 
 812.  
 813.  
 814.  
 815.  
 816.  
 817.  
 818.  
 819.  
 820. Σ╕è πé¡πâ╝ πüº πéé Φíîπüê πü╛ Φí¿ 
 821.  
 822.  
 823. σ░å πüî Θ¢åπü╛πüú πüƒ πéë Φ│╝ Φ▓╖ Θâ¿ πéÆ τ¢«µîç πüÖ πü« πüî Φë»πüä πüº πüù πéç πüå πÇé 
 824.  
 825.  
 826. πé¡πâ╝: 
 827.  
 828.  
 829. πâôπâ│ π⺠πü¿ 4 πÇì 
 830.  
 831.  
 832.  
 833.  
 834.  
 835.  
 836.  
 837.  
 838.  
 839. πéÆ 
 840.  
 841.  
 842. πâ╝πâ╝ 
 843. πâ╝ | + πÇæ 
 844.  
 845.  
 846. | mm πâóπâå πü¬ πü» 
 847. | Σ╕Ç ma | 1 -πÇæ πüú πüô Σ╕Ç σ¢₧ σ╛ù | 
 848. πü« σÆî πé¡πé║πâè πü¿ πüê 
 849. πü« | | 
 850.  
 851.  
 852.  
 853.  
 854.  
 855.  
 856.  
 857.  
 858. Σ┐¥σüÑ σ«ñ πü╕ ΦíîπüÅ πü¿ πÇü Σ╜ôσ袠πÇü τ▓╛τÑ₧ πü¿ 
 859. πéé πü½ πâòπâ½ σ¢₧ σ╛⌐ πüù πüª πéé πéë πüê πü╛πüÖ πÇé 
 860.  
 861.  
 862.  
 863.  
 864.  
 865. πâ│πé» 3 πé₧ πé₧ πâ╝ 
 866.  
 867.  
 868. µá¬ σ╝Å Σ╝Ü τñ╛ πé│πé╜ πâ½πâ½ 
 869.  
 870.  
 871. σ╝Å Σ╝Ü τñ╛ πé│ πâÄπâÉ πéñπâ½ Σ╝Ü τñ╛ µíêσåà 
 872.  
 873.  
 874. τÖ║ΘÇü πü« πüè τƒÑπéë 
 875.  
 876.  
 877. 19 93 σ╣┤ πü½ σìƵѡ Σ║êσ«Ü πü« σñº σ¡ª πâÄ σ░éΘûÇ µáí πâÄ Θ½ÿµáí σ£¿σ¡ª Σ╕¡ πü« ΓÇ£πüíπüú πüƒ πüé " Φàò 
 878. \N πü½ Σ╕è Φç¬Σ┐í πü« πüéπéï πÇî πé╜ πâòπâê πâÅπ骠πé╣ σ░▒ Φü╖ σ╕î µ£¢ ΦÇà πÇì πü» πÇü πüä πü¬ πüäπüï | 
 879.  
 880. τÅ╛σ£¿ πÇü' µá¬ σ╝Å Σ╝Ü τñ╛ πé│ πâ│ πâæ πéñπâ½ πÇì πü« Φ⌐│πüù πüä πÇüπÇü Σ╝Ü τñ╛ µíê σåà πéÆ τÖ║ΘÇü πüù πüª πüäπü╛ πüÖ πÇé 
 881.  
 882. πü╛πüƒ πÇü τÅ╛ σ£¿ πÇî τâê Θó¿ πâù πâ¡πé░ πâ⌐πâ₧ πâ╝πÇìπÇî τ╖Å σïÖ πâÇ πâ│πâë πâ¬πâú πâ╝πÇìπÇî σû╢ µÑ¡ Σ╗«Θ¥ó πÇì 
 883. πéÆ σïƒΘ¢å Σ╕¡ πÇé τ╡îΘ¿ô ΦÇà πÇü P5 µëì Σ╗ÑΣ╕è πéÆ σä¬Θüç |! πüôπüí πéë πü» πÇü σ▒ѵ¡┤ µ¢╕ πü¿ πé│πâí πâ│πâê 
 884. πéÆ σÉîσ░ü πüù πüª Σ╕ïπüò πüä πÇé 
 885.  
 886. σ«¢πüª σàê πü» πÇü σà▒ ΘÇÜ πüº Σ╕ïΦ¿ÿ πü« ΘÇÜπéè 
 887. πÇÆ730 σ╢ï σ╕é τ⌐½ Σ╣▒ τ╡▒ ]17-5 πâä πâú πâäπ⣠πâ╝- σÅÄ 10 σæê µªé σà¿ 4 πé│πââ πâ½πéñ σñº 
 888. Σ║║ Σ║ï µïàσ╜ô πüôπüå πü« πüåπüê πü╛πüº 
 889.  
 890.  
 891. Σ╝Üτñ╛ µíêσåà τÖ║ΘÇü σ╕îµ£¢ πÇì πü╛ πüƒ πü» πÇî τ╡î Θ¿ô ΦÇà 65 µëì Σ╗ÑΣ╕è πÇì 
 892. πü« πüö πü⌐ πüí πüï πéÆ µÿÄΦ¿ÿ πü« Σ╕è πÇü σ╛í σ┐£σΣ╕ïπüò πüä πÇé 
 893.  
 894.  
 895.  
 896.  
 897.  
 898.  
 899.  
 900. πü¿ 
 901. πü╛ 
 902.  
 903.  
 904. πü¿ πüº σ╛Ç ΘÇú µ▓ó πüä µ╡┤ πüº 3 πüï πüî πÇü 
 905.  
 906.  
 907.  
 908.  
 909.  
 910.  
 911.  
 912.  
 913. πéóπâë πâÖπâ│ πâüπâú πâ╝ πé▓ πâ╝ πâá 
 914.  
 915.  
 916.  
 917.  
 918.  
 919.  
 920.  
 921.  
 922. πü╕ 
 923.  
 924.  \ 
 925.  
 926. π⺠is πé┤ 
 927.  
 928.  + / 
 929. * πéóπâù 
 930.  
 931.  
 932. πü½ 
 933. πéó 
 934. M NN πü¿ 
 935. πâ╜ 
 936. πéâ ww 
 937.  
 938.  
 939. πÇîπÇì 
 940. Σ╕¡ | 
 941.  
 942.  
 943.  
 944.  
 945. πü½ µù¿ OKIO πü¿ | 
 946.  
 947.  
 948. τ¼æ πéü πü¢ πüç πüêπéï πüÖπü╛ πéô Γæó πü½ σÅÄΘî▓ πüûπéî πüƒ πéé πüñ πü▓ 
 949. σÉë Θü┐ πü« πü« π⺠πâÉπâá σ▒ò πÇé σêÑ Θîá πü« Σ╝Ü τÑ₧ πü« Φ╢à µüÆ Σ╕û Θçì 
 950. σ╜╣ πÇü πâÄ πâ╝ π⃠πé╜ πüî π骠Σ║î πü½ πü¬ πéè πü¥ πüå πüÉπéë 
 951. µÜç σÅï Θçì σ╜╣ πüî πÇü τ½ï σá┤ σàï σàÑ τñ╝ µ¢┐πüê πüº σêÑ πü« σ¢₧ πé╕ πâì 
 952. πé╣πâ⌐ πéñπâò πéÆ µÑ╜πüù πéé πüåπü¿ πüäπüå σ║ä πÇé Θü┐ Θ╗Æ πü« µäÅ πü½ 
 953. σÅìπüù πüƒ πâÅπâä πâöπâ╝ πé¿πâ│ πâë πéé πüéπéï πü¿ πüäπüå πÇé 
 954.  
 955. (Σ║║ σ¢₧ πü« Θü╕ 5 Θü╕ πü» σàÑπéï πüº @ πüä πü╛ σ▒ñ πéô 
 956.  
 957.  
 958.  
 959.  
 960.  
 961. Θó¿ σçå πé╗πâ¼ πé»πé╖ πâ¿ π⺠
 962.  
 963.  
 964. CI99| FUGA System 
 965.  
 966.  
 967. πâ╝ Θéè πüº Σ╕Ç σ║ª τ╛Äσæ│ πüù πüä ! 
 968.  
 969.  
 970. πéä πéóπé¡ πéñ πéä MT πüäπü¥ 
 971. σ«îσà¿ πü½ πü» πü╛πüú πüª πü╛πüÖ πÇé 
 972.  
 973.  
 974. πüéπü¬ πüƒ πü» πüôπü« πé▓πâ╝ πâá πü½ 
 975.  
 976.  
 977.  
 978.  
 979.  
 980. Σ╗èσ¢₧ πÇü µÄ▓Φ╝ë πüòπéî πüª πüäπéï πü« πü» πüñ πüé πéï πé▓πâ╝ πâá πü« 
 981. πüåπüí πüï πéë πÇü πâæ πé║πâ½ µÇº πüî ΘçìΦªû πüòπéî πüª πüäπüª πÇü πüï πü¬ πéè 
 982. πüè πüäπüù πüä πé▓ πâ╝ πâá πÇüΓÇ£"MAZE QUEST" πü« D 
 983. πüö πâÉπâ╝ πé╕π⺠πâ¬πâ│ 
 984.  
 985. τ┤░πüï πüä πé│ πâ₧πâ│ πâë πü« Φ¬¼µÿÄ πü» πü¼πüì πü½ πüù πüª πÇü τ┤ö τ▓ï πü½ 
 986. πé▓πâ╝ πâá πü« Θüèπü│ µû╣ πü« πü┐ πéÆ πâùπâ¼ πéñ πéÆ ΘÇ▓πéü πü¬ πüî πéë Φ¬¼ µÿÄ 
 987. πüù πüª Φíîπüô πüåπü¿ µÇ¥πüå Σ╗èµùÑ πüôπü« Θáâ πÇé 
 988.  
 989. πüòπüú πüì Σ╜£ πüú πüƒ πâçπéú πé╣πé» πéÆ πâëπâ⌐ πéñπâû ] πü½ πü╢πüí Φ╛╝ 
 990. πéô πüº πÇü π⬠πé╗πââ πâê π⣠πé┐πâ│ πéÆ µè╝πüù πüª πü┐πüƒ πÇé 
 991.  
 992. πé½πââ πé│ πüä πüä πé┐ πéñπâê πâ½ πüî πüº πéô πü¿ τ½ïπüí Σ╕è πüÆ πéï πÇé 
 993.  
 994.  
 995.  
 996.  
 997.  
 998.  
 999.  
 1000.  
 1001.  
 1002.  
 1003.  
 1004. πâæπé║πâ½ πé▓πâ╝ πâá 
 1005. τ╡╢Φ│¢ τÖ║σú▓ Σ╕¡ 
 1006. .B00 σåå (τ¿ÄσêÑ ) 
 1007. Θó¿Θ¢à πé╖πé╣ πâåπâá 
 1008. σÉê (0754)29-6791 
 1009.  
 1010.  
 1011.  
 1012.  
 1013.  
 1014.  
 1015.  
 1016.  
 1017.  
 1018. τ⌐┤σƒïπéü πüƒ πéë πÇü µ¡⌐ µò░ πüî Φ╢│πéè πü¬ πüä ! 
 1019.  
 1020.  
 1021. πü¿ µÇ¥πüú πüƒ πéë πéé πüå µ£Ç σ╛î πÇé 
 1022.  
 1023.  
 1024. ] πâç πéú πé╣ πé» 3 πéÆ πâëπâ⌐ πéñπâû ] πü½ σàÑπéî πüª πÇü τ½ï πüí 
 1025. πâê F πüÆ πüƒ σ╛î πÇü πâçπâÑ πâïπâ╝ πüïπéë ΓÇ£Θó¿Θ¢à πé╗πâ¼ πé»πé╖ 
 1026. As πé¡πâ╝ πüï πâ¬πé┐ πâ╝ πâ│ πé¡ 
 1027.  
 1028. πü¿ σÉ¢ πüî πüº πéï πéê AV 
 1029.  
 1030. πéñπé╣ πé» πéÆ M5πâ╝DD πéë πü« 
 1031.  
 1032. πü¿ µÖé πüêπüª πÇü πâë πâ⌐πéñ πâû ? πü½ πü» 
 1033. τöƒ πâçπéú πé╣πé» πéÆ σàÑπéî πüª Σ╜ò πüï πé¡ πâ╝ πéÆ µè╝πüù πüª πü¡ πÇé 
 1034. πü┐πüä πü« σ»║ πÇü πâëπâ⌐ πéñπâû 1 
 1035. πü½ πâç * πâí πé» NG 
 1036.  
 1037.  
 1038. ey My πÇé πâ¬πâù πâêπâ│ µ£½ ] UE 
 1039. πâÿπâ│ πÇì GL 0 Σ╕¡ πüù 4 Σ┐í 
 1040.  
 1041.  
 1042. πüìπéï πü₧ 
 1043.  
 1044.  
 1045. πé┐πéñ πâêπâ½ τö╗Θ¥ó πüî τ½ïπüí Σ╕è πüî πüú πüƒ πéë πé╣ πâÜπâ╝ πé╣πé¡ πâ╝ πüï 
 1046. πâ¬πé┐ πâ╝ πâ│ πé¡πâ╝πÇü πâ₧ πéªπé╣ πü¬ πéë σ╖ª πé»π⬠πââ πé» πéÆ µè╝πüÖ 
 1047. πü¿ πÇü π⥠πâ¿πâ│ πü¿ πâíπâï πâÑπâ╝ τö╗Θ¥ó πüî τ½ïπüí Σ╕è πüî πüú πüƒ πÇé 
 1048.  
 1049.  
 1050. ULUU LU 
 1051. WWW 
 1052. INN 
 1053.  
 1054.  
 1055. CULLLπÇü 
 1056. (III WW 
 1057. IINWMWNIWMWNWWIWWWπÇÉWWWW 
 1058.  
 1059.  
 1060. πüíπü¬ πü┐ πü½ User Game πâó πâ╝ πâë πü¿ OOnStructiOn 
 1061. πâóπâ╝ πâë πü» σïòπüï πü¬ πüäπéê πÇé πé» πâ¬πââ πé» πüù πü¬ πüäπüº πü¡ πÇé 
 1062.  
 1063.  
 1064.  
 1065.  
 1066.  
 1067. σ┐╡ µôì Σ╜£ πü» πâ₧π骠πé╣ πüº Φíîπüå πéêπéô πÇé 
 1068.  
 1069. πü¥πéî πüº πü» πÇü ΓÇ£STORHY GAME" πéÆ Θü╕πéô πüº πÇü σ╖ª 
 1070. πé»π⬠πââ πé» πüá πÇé Σ║î πüñ τ¢« πü« πâíπâï πâÑπâ╝ πüî τ½ïπüí Σ╕è πüî πüú πüƒ 
 1071. πéë πÇüΓÇ£NEW GAME" πéÆ Θü╕πéô πüº πÇü πü╛ πüƒ πü╛πüƒ σ╖ª 
 1072. πé»π⬠πââ πé» πÇé πâç πâó πüî σºïπü╛ πéï πü« πüº πüéπüú πüƒ πÇé 
 1073.  
 1074.  
 1075.  
 1076.  
 1077.  
 1078. πéä πüú πü¿ πüôπüû πÇü πé▓ πâ╝ πâá πüî τ½ïπüí Σ╕è πüî πüú πüƒ µëÇ πüº Σ╕Ç Φ¿Ç πÇé 
 1079. πüôπü« σÅû Φ¬¼ Σ╜£πüú πüª πéï Θûô πü½ πâç πâ╝ πé┐πé┐ πüî πüô πü¬ πüï πüú πüƒ πéô πüº πÇü 
 1080. πéï πü« πüûπüò (πé┤πâí πâ│ πü¬ πüòπüä )πÇé 
 1081.  
 1082.  
 1083. @ πü╛ πüÖπüÜ πÇü τ¢« πü« σëì πü½ πüéπéï τÄë πéÆ πü¿ πéìπüå πÇé πâ₧ πéªπé╣ πéÆ σÅ│ 
 1084. πü½ σïòπüï πüÖ πü¿ πÇü πé¡ πâú πâ⌐ πü« σÅ│ πü½ τÖ╜πüä τƒóσì░ πüî σç║ πüª πüÅπéï πÇé 
 1085. πüôπü« τè╢µàï πüº πÇü σ╖ª πé»π⬠πââ πé» πüÖ πéï πü¿ πÇü πé¡ πâú πâ⌐ πü» τƒóσì░ 
 1086. πü« µû╣ σÉæ πü½ ΘÇ▓πéô πüº πüÅπéî πéï πÇé 
 1087.  
 1088. πü¥πéî πéÆ τ╣░πéè Φ┐öπüù πüª πÇü τÄë πü« µëÇ πü╛πüº τº╗σïò πÇé τÄë πü¿ Θçì 
 1089. πü¬ πüú πüƒ µëÇ πüº τÄë πéÆ σÅûπüú πüƒ πüôπü¿ πü½ πü¬ πéè πÇü τö╗ Θ¥ó σÅ│ Σ╕¡ σñ« 
 1090. πü½ Σ╕è Φç¬σêå πü« σÅûπüú πüƒ τÄë πüî Φí¿τñ║ πüòπéî πéï πÇé 
 1091.  
 1092.  
 1093. πâ╝πâ╝ 
 1094. πü¬ πâ╝ 
 1095. µö╛ 
 1096.  
 1097. πéó πüìπü╛ 
 1098.  
 1099.  
 1100. πéï 
 1101. πü½ πü¿ 1 
 1102. ( πü⌐ πÇüπÇÄ πüº 1 
 1103. π⃠
 1104.  
 1105.  
 1106. πâëπâ╝ 
 1107. πé│πéñ 
 1108.  
 1109.  
 1110. πüá πâá 
 1111. πü½ πüº 
 1112. πüä M 
 1113. πü░ πüù 
 1114. πÇì 
 1115. M4 
 1116.  
 1117.  
 1118. πé╣πâæ πé╣πâ│ 
 1119.  
 1120.  
 1121. ES 
 1122.  
 1123.  
 1124. πâ╝πâ╝ 
 1125.  
 1126.  
 1127. KEY 
 1128.  
 1129.  
 1130.  
 1131.  
 1132.  
 1133. @ µ¼í πü½ πÇü πüäπéê πéï πÇé σúü πü» πÇü σÉî πüÿ Φë▓ πü« τÄë πüò πüê 
 1134. ΓǪ πüï πéî πü░ πÇü Σ╜ò σÇï πüº πéé σïòπüï πüÖπüô 
 1135. πü¿ πüî πüº πüìπéï πÇé 
 1136.  
 1137.  
 1138. πü¿ πüäπüñ πüåπéÅ πüæ πüº πÇü Σ┐║ πü» τ╕ü πü« τÄë πéÆ µîüπüú πüª πüäπéï πü« πüº 
 1139. Φ╡ñ πü« σèá πéÆ Σ╕Ç πü½ Σ╕ï πü╛πüº σïòπüï πüù πüƒ πÇé 
 1140.  
 1141.  
 1142.  
 1143.  
 1144.  
 1145. fA πüƒ 31A TTA 1 
 1146.  
 1147.  
 1148.  
 1149.  
 1150. τ╢Üπüä πüª Θ¥Æπüä τÄë πéÆ σÅûπéè πü½ ΦíîπüÅ πÇé τ╖æ πü« σúü πéÆ τº╗σïò πüÖ 
 1151. πéï σ┐àΦªü πüî πüéπéï πÇé πü╛ πüÜ πÇü τ╕ª 3 σêù πéÆ Σ╕Ç τò¬ Σ╕ï πü╛πüº µè╝πüù 
 1152. Φ╛╝πéÇ πÇé σÅ│ πü½ σÉæπüä πüª πÇü σÅ│ πü½ πüéπéï 2 πüñ πéÆ µè╝πüù Φ╛╝πéÇ πÇé 
 1153. πüéπéì πüú πüôπüä πüñπü╛ πü½ σ«│ πü│ τÄ⌐ ! πüƒ πÇé Σ╜£πüú πüª Σ╜å πüä πü¬ πüé πÇé 
 1154.  
 1155.  
 1156. ΘÜè πü¬ πü« πÇé 
 1157. πüù 
 1158.  
 1159.  
 1160. cr πü¿ πüª 
 1161. πüä 3 
 1162. πüá πéô πü¬ 
 1163. πé¬πâ╝| 
 1164. πéñπéñ πéé πéñπ⬠
 1165. Ce πü½) 
 1166. πü« 
 1167.  
 1168.  
 1169.  
 1170.  
 1171.  
 1172. µÑ╜σ怒πüº ΘÇÜπéè µè£πüæ πüƒ Σ┐║ πü» πÇü Θ¥Æπüä τÄë πéÆ µîüπüú πüª πÇü σ╖ª 
 1173.  
 1174.  
 1175. : πü« mn σ▒ï πéÆ Σ╕è πüÆ πüª σའπéÆ σ«êΘüô πéÆ Σ╜£πüú πüƒ πÇé 
 1176.  
 1177.  
 1178. τ╢Üπüä πüª πÇü πüù πüäπü╛ πéÆ µÿÄ 2πÇü Θ╗Æπüä Σ╕ëΦºÆ πü½ τ╖æ πü« τ╕ü 
 1179.  
 1180.  
 1181. πüî πüñπüä πüƒ "πâ¬πâ╝ πâûπ⬠πâ╝ πé╜ 9 πü½ σÉæπüïπüå πÇé πüö πüôπéî πü½ 
 1182. Σ╣ùπéî πü░ πÇü πéé πüå τëç µû╣ πü« πâ»πâ╝ πâù 
 1183. πé╛πâ╝ πâ│ πü½ τº╗σïò πüî σÅ»Φâ╜ πüá πÇé 
 1184.  
 1185.  
 1186. πüíπéç πüú πü¿ πüôπüô πüº πÇü µ░ù πéÆ πéÅπüæ πüª µ¼▓πüù πüä Σ║ï πüî πüéπéï πÇé 
 1187. πüôπü« πé▓πâ╝ πâá πü½ πü» \ πüú πüª πüôπü¿ πüá πÇé 
 1188. πüñπéì πüíπéç πéì πüù πüÖ πüï µò░ σê╢ΘÖÉ πüéπéï πüûπéï πüôπü¿ πÇü µ¡⌐ µò░ 
 1189. πüî Φ╢│πéè πü¬ πüÅ πüª πé»πâ½ πé»πâ½ πâÉπé┐ πâ│ πü½ πü¬ πüú πüª πüù πü╛πüå πü₧ πÇé 
 1190. µ«ïπéè µ¡⌐µò░ πü» τö╗Θ¥ó σÅ│Σ╕è πü« ΓÇ£GTEPS" πü¿ µ¢╕πüï πéî 
 1191.  
 1192.  
 1193. πüƒ πü¿ πüôπéì JN | Φí¿τñ║ πüòπéî πüª πüäπéï πÇé 
 1194. πüäπüï πü½ σè╣τÄç Φë»πüÅ σïòπüÅ πüï πü½ σ掠òù πüî πüï πüï πüú πüª πüäπéï πÇé 
 1195.  
 1196.  
 1197. (πé┐πâä πé¡πâÑ πâ╝# τ╣ö πü¬πüú πüƒ 5πÇü πü╛ πéë 
 1198. πüÖπéï πü¿ πÇü τö╗ Θ¥ó σ╖ªΣ╕è πü½ πéªπéú πâ│πâë π骠πüî ΘûïπüÅ πÇé 
 1199.  
 1200.  
 1201. Σ╕è πü« ΓÇ£HETHYΓÇ¥ πéÆ Θü╕πü╢ πü¿ πü¥πü« Θ¥ó πéÆ σê¥πéü πüï 
 1202. πéë πâû πâùπâ¼ πéñ πüº πüìπéï πÇé 
 1203.  
 1204.  
 1205. πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝ πâç πâ╝πâ╝πâ╝ σ₧é - πâå πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝ 
 1206. SCOREO0000000 ST6GEO5 LIFEO2 
 1207. TIHHE 1 4 : LEVEL NORHGL VERGGEO44 
 1208.  
 1209.  
 1210. πâïπâ╝ ΘÉÿ Θéä Σ║║ σÆî Σ║å σèá Φ╝â . ΓǪΓǪ σ▒ï 
 1211.  
 1212.  
 1213. τ╡ä Φ▓í πé¿ πâÄ πâå πéñ πâ│πé░ πü╛πüº Σ╗ÿπüæ πéï | 
 1214.  
 1215.  
 1216.  
 1217.  
 1218.  
 1219.  
 1220. πü¿ πüú πüª πéé µÇûπüä πâóπâ│ πé╣πé┐ πâ╝ πüî πüäπéï πâÇ 
 1221. πâ│πé╕ π⺠πâ│ πü« Σ╕¡ πéé πÇü πâí πéñπâá πü« σä¬πüù πüä πé╖ 
 1222. R πé╣πâå πâá πüº πü» σ«ëσ┐â πüº πüÖ πÇé πüƒ πü¿ πüê µ¡╗πéô πüº 
 1223. πüƒ πüíπéë πü¿ e πé¿ rr πüù πü╛πüú πüƒ πü¿ πüù πüª πéé πÇü πü¥ πü« σá┤ πüº τöƒπüì Φ┐ö 
 1224. πüƒ µëÇ πéÆ Φí¿τñ║ πüù πüª πüÅπéî πü╛ πéï πüôπü¿ πüî σç║µ¥Ñ πéï πü« πüº πé╣πâê πâ¼πé╣ πüî πüƒ πü╛ 
 1225. πüÖ πÇé πéë πüÅπüí πéô πüá πü¡ πÇé πéè πü╛ πü¢πéô πÇé Φ┐╖πüú πüª πéé µò░ πÇà πü« µ⌐ƒΦâ╜ πüî Φú£ 
 1226. σè⌐ πüù πü╛πüÖ πÇé 
 1227.  
 1228.  
 1229.  
 1230.  
 1231.  
 1232.  
 1233.  
 1234.  
 1235. πÇî 
 1236.  
 1237.  
 1238.  
 1239.  
 1240.  
 1241. Σ║║ πü¿ πüäπüå τ¿«µùÅ πüî Φç¬πéë πü« µûçµÿÄ πéÆ µîüπüñ πéêπüå πü½ πü¬ πüú πüƒ Σ║ï πüº πüéπéï πÇé Σ║║ πéô πÇà πü» πÇü σ╜╝ τ¡ë πü½ πü¿ πüú πüª τò░τ¿« πü« σ╛Æ E / 
 1242.  
 1243.  
 1244. πü¿ πüù πüª πâóπâ│ πé╣πé┐ πâ╝ πéÆ σ┐îπü┐ σ½îπüå µºÿ πü½ πü¬ πüú πüƒ πÇé πéä πüî πüª πâóπâ│ πé╣πé┐ πâ╝ πü« σ¡ö πéä µ»¢ σÅï πüî Θçæ πü½ πü¬ πéï Σ║ï πéÆ τƒÑ Σ╕è Φ½ï Φÿ¡ | / πüä σ▒à πé¡ µÄó πéè πüº πéé πüú πüª πéè H π⬠H Φíî πüôπüå | 
 1245.  
 1246. πéï πü¿ πÇü πâó πâ│πé╣ πé┐πâ╝ πéÆ µ▒éπéü πüª πâÇπâ│ πé╕π⺠πâ│ πü╕ πÇü µ£¬ Φ╕Å πü« µú«µ₧ù πü╕ πü¿ πÇü µùà πüá πüú πüƒ πÇé Wil πüä | 1 πéóπâù 9 πüº πéé σ«ëσ┐â πü» τªüτë⌐ πÇé µò░ πÇà πü« τ╜á πüî Σ╗òτ╡ä πü╛πéî πüª πüäπéï πü« πüº 
 1247. τö╗ σåÆ ΘÖ║ πéÆ Σ╜ôΘ¿ô πüù πüƒ πüä σÉ¢ πü» πÇü πâç πéú πé╣ πé» 3 πéÆ πâëπâ⌐ πéñπâû ] πü½ σàÑπéî πÇüMeimu πéÆ Θü╕ mes µ░ù πéÆ πüñπüæ πüª Σ╕ïπüò πüä πÇé πâÇπâ│ πé╕π⺠πâ│ σåà Θâ¿ πü½ τ╜á πü« σì░ πü» τäíπüä 
 1248. πéô πüá σ╛î πÇü πé¡ πâ╝ πéÆ µè╝πüù πüª Σ╕ïπüò πüä πÇé πüä πéô πüÖ πü¿ σÉ¢ πüî τ½ï πüí Σ╕è πüî πéè πü╛ πüÖ πÇé πÇî πü« πüº πÇü τü╜ Θ¢ú πü» πÇü τ¬ü τä╢ πéä πüú πüª πüìπü╛ πüÖ πÇé πüåπâ╝ πéô πâëπé¡ πâëπé¡ 
 1249. τö░ πâë πâ⌐πéñ πâû | πü½ MS-D0DS πâë πâ⌐πéñ πâû ? πü½ τöƒ πâç πéú πé╣ πé» πéÆ σàÑπéî πé¡πâ╝ πéÆ µè╝πüù πüª Σ╕ïπüò πüä πÇé πüÖπéï πü¡ πÇé 
 1250.  
 1251. Σ╕Ç σ窠τÉå πüî τ╡éπüú πüƒ πéë πâë πâ⌐πéñ πâû ] πü½ πâçπéú πé╣πé» 3 πéÆ σàÑπéî πé¡πâ╝ πéÆ µè╝πüù πüª Σ╕ïπüò πüä πÇé Φï▒ πüî σòÅπü䠵Ģπüæ πüª πüÅπéï Φ│¬σòÅ πü½ τ¡ö 
 1252. Σ╕Ç µ║ûσéÖ σ«îΣ║å | πâëπâ⌐ πéñπâû 2 πü½ σàÑπüú πüª πüäπéï πâçπéú πé╣πé» πüº πé▓πâ╝ πâá πéÆ σê¥πéü πüª Σ╕ïπüòπüä πÇé πüêπéë πéî πü¬ πüÅ πüª πéé πÇü πü╛ πüÜπüä τ¢« πü½ Σ╝Ü Φ╗╕ Θéä τÆ░ Θéä Θéä τùç 
 1253. πüäπüô σ╜ª πÇé πüñπüô πüù πü╛πüä πü╛πüÖ πÇé τ╡É µºï Θ¢úπüù πüä Σ║ï πÇü mml 
 1254. 6 πü¿ πé╖πé» / Φü₧πüä πüª πüÅπéï πéô πüá πéêπü¡ πÇé πü╢ πü╖πüà Σ╕Ç πÇé | Φ¡░ Θéä σîá Φ¡ÿ 
 1255.  
 1256.  
 1257. πâ⌐πâ│ 
 1258.  
 1259.  
 1260.  
 1261.  
 1262.  
 1263.  
 1264.  
 1265.  
 1266.  
 1267.  
 1268. µ£¼ Weimu 
 1269.  
 1270.  
 1271.  
 1272.  
 1273.  
 1274. πÇì 
 1275. 1 : 
 1276.  
 1277.  
 1278.  
 1279.  
 1280.  
 1281. B πé¡πâ╝ Φ╝â πéë πé¡πâ╝ : πé╗πâ╝ πâû πüÖ πéï µÖé πü½ µè╝πüù πü╛πüÖ πÇé 
 1282.  
 1283.  
 1284.  
 1285.  
 1286.  
 1287.  
 1288.  
 1289.  
 1290.  
 1291.  
 1292.  
 1293.  
 1294.  
 1295.  
 1296.  
 1297.  
 1298.  
 1299.  
 1300. Φ╖» Σ║å πéÆ Σ╕è πéï Φ╝â | πé¡πâ╝ : πâ¡πâ╝ πâë πüÖ πéï µÖé πü½ µè╝πüù πü╛πüÖ πÇé Po 
 1301. re τö░ πâô πé¡πâ╝ : πé▓πâ╝ πâá πéÆ τ╡éπéÅ πéë πü¢ πüƒ πüä µÖé µè╝πüù πü╛πüÖ πÇé Σ╗èσ║ª πü» πüö PE 
 1302. 4 πé¡πâ╝ | Φ¡░ Φ¿╝ µÿî πé¡πâ╝ πÇé Θéä πâ¡ πé¡πâ╝ : σòÅ Θíî πü« Φºúτ¡ö µò░ πéÆ Φí¿τñ║ πüù πü╛πüÖ πÇé πâò σÅì | πü▓πüô πüñ πüô 
 1303. σ╖ª πéÆ σÉæπüÅ | | 1 Φ¡░ σÅ│ πéÆ σÉæπüÅ Θéä µö╗ µÆâ πü» 1 πé¡πâ╝πÇü πé¡πâ╝ πâóπâ│ πé╣πé┐ πâ╝ πüî τÅ╛πéî πüƒ πéë πÇü µö╗µÆâ πüù πéêπüå 
 1304. PS πüº ΘÇâπüÆ πéï Σ║ï πüî σç║µ¥Ñ πü╛πüÖ πÇé µ£¼ geimu πâêπâ╝ c | 
 1305. µÖé τë╣ µ«è µö╗ µÆâ : 3 πé¡πâ╝ πüº πÇî Σ╕è πéñπéú πéó 5 π⺠πâ╝πâ╝ πéñπâ╝ µêª πüñ πü½ πüñπéî πÇü πâ¼ πâÖπâ½ πâ╗ πâÆ πââ πâê π⥠πéñπâ│ πâê πü½ 
 1306. SH πüù σ»║ Θ¡öµ│ò πÇü4 πé¡πâ╝ πüº πâóπâ│ πé╣ πéêπéè πÇü µò╡ πü½ Σ╕Äπüê πéï πâÇπâí πâ╝ πé╕ πü» σñº πüìπüÅ πü¬ πüú 
 1307. Θƒ╗ σÆî πü╛ | | πüäπüƒ πé┐πâ╝ πéÆ σżσûÜ πüòπü¢ πü╛πüÖ πÇé πüª πüäπüì πü╛πüÖ πÇé σ┐½ σ┐â πü« Σ╕Ç µÆâ πéé πüéπéï πéê πÇé πâ⌐ πéñ Φ╝â 
 1308. σëì ΘÇ▓ πüÖπéï | | | ΘÜÄ ΘÜè πéÆ Σ╕ïπéè πéï σ¢╜ Φ╝â πüï σ░æπü¬πüä µÖé πü» πÇü ΘÇâπüÆ πüíπéâ πüäπü╛ πüù πéç πüå πÇé Φ¡░Φ½û 
 1309. πéÆ Σ║║ πéè jE 4 τ░í σìÿ πü¬ σòÅΘíî πü░ πüï πéèπü¬ πéë σñºµö┐ πüÖπéï πüô πâÇ πâí πâÜπâ╝πé╕ σñº πüìπüä πéê πÇé πâÄ 
 1310. Σ╕Ç µÜù πü« πâ₧πââ πâ│πâù τë╣σêÑ σà¼Θûï ! πâ¼πâÖ πâ½ τ¿╝ πüÆ πéï πü« πü½ πü¡ πÇé Θ¡öµ│ò πü» πé¬πâ╝ πâê πüº πüº πüìπü╛ πüÖ πÇéA | πüº πüª σ¡ªτ┐Æ πüò 2 
 1311.  
 1312.  
 1313. πéîπéï πü« πüº πÇü µ«╡ πÇà µ£ÇΘü⌐ πü« Θ¡öµ│ò πéÆ Σ╜┐πüå πéêπüå πü½ σ¿ÿ πâ╝ 
 1314. πü¬ πüú πüª πüìπü╛ πüÖ πÇé 
 1315.  
 1316. πÇé πâ¼ πâÖπâ½ πü» πâóπâ│ πé╣πé┐ πâ╝ πü« σç║Θíî πüÖπéï Φ│¬σòÅ πéÆ τ¡ö ΓÇ£πâ¼πâ│ 
 1317. πüêπéï Σ║ï πüº σóùπüê πüª πüäπüì πü╛πüÖ πÇé πâ¼ πâÖπâ½ µò░ πéÆ µ╢ê µó¥ Φ¡ÿ 
 1318. _ Φ▓╗ πüÖπéï Σ║ï πüº πÇü σż σûÜ πüù πüƒ πâóπâ│ πé╣πé┐ πâ╝ σÉî σú½ πéÆ 
 1319. µêªπéÅ πü¢πéï Σ║ï πéé πüº πüìπü╛ πüÖ πÇé πâ¡ πâöπâ¡ Y πéÆ Θü╕πéô 
 1320.  
 1321.  
 1322.  
 1323.  
 1324.  
 1325. µ£¼ Φ¿╝ Meimu πâíπéñ πâá πü½ πü» πé¬πâ╝ πâêπâ₧ πââ πâö πâ│πé░ µ⌐ƒΦâ╜ πüî πüñ 
 1326. πüäπüª πüäπü╛ πüÖ πÇé M πé¡ πâ╝ πéÆ µè╝πüÖ Σ║ï πü½ πéêπüú πüª τö╗ 
 1327. Θ¥ó πü½ Φí¿τñ║ πüòπéî πü╛πüÖ πÇé πé¡πâú πâ│ πé╗ πâ½ πü» πéé πüå Σ╕Ç 
 1328. σ║ª M πé¡ πâ╝ πéÆ µè╝πüù πüª Σ╕ïπüò πüä πÇé Φí¿τñ║ πüÖπéï ΘÜ¢ πÇü 
 1329. πâÆπââ πâê π⥠πéñ πâ│πâê 1 πéÆ µ╢êΦ▓╗ πüÖπéï πü« πüº µ│¿µäÅ πüî 
 1330.  
 1331.  
 1332.  
 1333.  
 1334.  
 1335.  
 1336.  
 1337.  
 1338. 0: πü½ µ╢ê 3 ! πüú pm ΓÇ£ | 
 1339. ^ πâò πü» Φí¿τñ║ πüù τ╢Üπüæ πüü πü« σ┐àΦªü πüº πüÖ πÇéP πé¡ πâ╝ πüº πéé τÅ╛σ£¿ Σ╜ìτ╜« πéÆ µò░ σÇñ πüº πé╖πâ│ πü« πÇü3 Σ┐í πüº Σ╕ïπüò πüä πÇé σ怒πüñπü¿ ΘÇÜσ╕╕ πü« P Σ╕Ç 3 σÇì πâÆπââ πâê πÇüπÇü 
 1340. πüº σ«ëσ┐â | Φí¿τñ║ σç║µ¥Ñ πü╛πüÖ πÇé σç║τÖ║ σ£░τé╣ πü» πé│πé│ ! µö╗µÆâ πüá πüú | πâ¥πéñ πâ│πâê πüî σóùπüê πü╛πüÖ πÇé ΓÇ£ 
 1341.  
 1342.  
 1343.  
 1344.  
 1345.  
 1346.  
 1347.  
 1348.  
 1349.  
 1350.  
 1351.  
 1352.  
 1353. 2 60J µÑ╜ 
 1354. πâ│πé» πü« 
 1355.  
 1356.  
 1357. Φ¿ÿ πüª πüº 
 1358.  
 1359.  
 1360. πü½ πÇé - µÅÉ Θéä =πâ╗ πâ╗ 
 1361.  
 1362.  
 1363. Σ║║ Θéä π⬠πÇÉ πé» πé»πé┐ πüá π⃠πâ¿ πâÑ πâÑ πâë πü½ Σ╕è πü« 2 
 1364.  
 1365.  
 1366. Σ┐í πü« τ«ç πé│ 
 1367.  
 1368.  
 1369. πü» πéë 0 
 1370.  
 1371.  
 1372. Φà╣ πüî µ╕¢πüú πüƒ πéë ) 
 1373.  
 1374.  
 1375. πé╕πâú πâûπâ╝ πâ│ πÇü π⣠πâ│ πâÉ πâ╝ πüò πéô σñ¬ΘâÄ Θüö πü« Θé¬Θ¡ö πéÆ Θü┐πüæ πüñπüñ 
 1376. µ░┤ πü« Σ╕è πü« πüè σ«¥ πéÆ Θáéπüä πüíπéâ πüå πü£ πÇü πü╡ πâ╝ πüÿ πüôπüí πéâ πâ╝ πéô πÇé 
 1377.  
 1378.  
 1379. | σ£Å πé▒ πâ¡ σè⌐ πü¿ Θüè πü╢ πü½ πü» [1 πüö 1 πéÆ πâëπâ⌐ πéñπâû 1 πü½ σàÑπéî πüª 
 1380. τ½ïπüí Σ╕è πüÆπüƒ σ╛î πÇü πâí πâïπâÑ πâ╝ τö╗ Θ¥ó πüï πéë ' πé▒ πâ¡ σè⌐ πü« σÅ» Σ╕¡ Φ¿ôτ╖┤ πÇì 
 1381. πéÆ Θü╕πéô πüº πé╣πâÜ πâ╝ πé╣ πüï πâ¬πé┐ πâ╝ πâ│ πé¡πâ╝ πéÆ µè╝πüù πüª Σ╕ïπüò πüä πÇé πé▒ 
 1382.  
 1383. | σÅú σè⌐ πü« πé▓πâ╝ πâá πüº πâ₧π骠πé╣ πü» Σ╜┐πüä πü╛πü¢ πéô πÇé 
 1384.  
 1385. τö░ πüö πü» πé┐πéñ πâêπâ½ πüî σç║ πüƒ πéë πé╣ πâÜπâ╝ πé╣πé¡ πâ╝ πéÆ µè╝πüù πüª Σ╕¡ πéè U 
 1386. ND 1 πéÆ Θüèπéô πüº πü┐ πü╛ πüù πéç πüå πÇé πüô πü« σÆî Θ¥ó πü½ µò╡ πü» τÅ╛πéî πü¬ πüä πü« 
 1387. πüº πÇü µôì Σ╜£ µû╣ µ│ò πéÆ Φë▓πÇà Φ⌐ªπüù πüª πé▓πâ╝ πâá πü½ µàúπéî πüª Σ╕ïπüò πüäπü¡ πÇé 
 1388. τº╗σïò σç║µ¥Ñ πéï πü« πü» πÇü µ▒á πü½ µ╡«πüï πéô πüá µ░╖ πü« Σ╕è πüá πüæ πüº πüÖ πÇé µ▒á πü½ 
 1389.  
 1390. ΦÉ╜πüí πüíπéâ πüåπü¿ πÇü πé▒ πâ¡ σè⌐ πü» πü¥πü« πü╛πü╛ µÿÑ πü╛ πüº σå¼τ£á πüù πüíπéâ πüå 
 1391. πü« πüº | πâƒπé╣ πü¿ πü¬ πéè πÇü µîüπüí πé▒πâ¡ πüî Σ╕Ç Σ║å σî╣ µ╕¢πéè πü╛πüÖ πÇé πü¬ πéô πü¿ 
 1392.  
 1393. πüï ΘÖ╕ πü« Σ╕è πüº σå¼τ£á πüòπü¢ πüª πüéπüÆ πü╛πüù πéç πüå πÇé 
 1394.  
 1395.  
 1396.  
 1397.  
 1398.  
 1399.  
 1400.  
 1401.  
 1402.  
 1403.  
 1404.  
 1405.  
 1406.  
 1407.  
 1408.  
 1409.  
 1410. πüåπéè πéå Σ╗è Φ▓í πé╕πâú πâûπâ╝ πâ│ πü» 
 1411.  
 1412.  
 1413. 8 πü½ πé│ Φ¼¢ σà¡ πü╛πéî 
 1414.  
 1415.  
 1416.  
 1417.  
 1418.  
 1419. πâ¥πâ│ πâ½πâ╝ πüòπéô σñº ΘâÄ πü¿ πÇü πâä πâú πâûπâ╝ πâ│ πÇé 
 1420.  
 1421.  
 1422. em 
 1423.  
 1424.  
 1425. πüƒ πüƒ DE πâ│πâ╝ πâ│ πâ│ 
 1426.  
 1427.  
 1428.  
 1429.  
 1430.  
 1431.  
 1432.  
 1433.  
 1434.  
 1435.  
 1436.  
 1437.  
 1438.  
 1439. σçí 12 σè⌐ πé│πé½ πâêπâ⌐ πéñπéó πâ½ # Σ║ñ 5 πü¢ 
 1440.  
 1441.  
 1442.  
 1443.  
 1444.  
 1445.  
 1446.  
 1447.  
 1448. τº╗σïò πé¡πâ╝ πéÆ µè╝πüÖ πü¿ σñº πé╕πâú πâ│πâù 
 1449.  
 1450. τö░ πé┐ πéñπâê πâ½ τö╗ Θ¥ó πüº πÇüF | πé¡πâ╝ πéÆ µè╝πüÖ πü¿ πé╡ 
 1451. πéªπâ│ πâë πü« ONπâ╗ πâ¡ FF πüî σç║µ¥Ñ πü╛πüÖ πÇé 
 1452.  
 1453. τö░ πé▓ πâ╝ πâá Σ╕¡ πÇü πé¿ πé╣πé▒ πâ╝ πâù πé¡πâ╝ πéÆ µè╝πüÖ πü¿ π⥠
 1454. πâ╝ πé║ σç║µ¥Ñ πü╛πüÖ πÇé πü╛ πüƒ πÇü πé┐ πéñπâê πâ½ τö╗ Θ¥ó Σ╕¡ 
 1455. πü½ µè╝πüÖ πü¿ πâíπâï πâÑπâ╝ πü½ µê╗πéï Σ║ï πüî σç║µ¥Ñ πü╛πüÖ πÇé 
 1456.  
 1457.  
 1458. =JY 
 1459.  
 1460.  
 1461.  
 1462.  
 1463.  
 1464.  
 1465.  
 1466.  
 1467.  
 1468.  
 1469.  
 1470.  
 1471.  
 1472.  
 1473. Gy 
 1474.  
 1475.  
 1476. σ£Å πé╕πâú πâûπâ╝ πâ│ πüî Φ╕èπüú πüª πüäπéï Θûô πü» πâüπâú πâ│πé╣ | Θçìπü¬πüú πüª πéé Φ╕èπéè πü½ σñó 4 WO 
 1477. Σ╕¡ πüº |] πâƒπé╣ πü½ πü¬ πéè πü╛ πü¢πéô πÇé πüæ πüö πü⌐ πâ£πâ│ πâÉπâ╝ πüòπéô σñ¬ΘâÄ πü» σÄäΣ╗ï ΦÇà πÇé ES σ╖▒ 
 1478. πüòπéô σñ¬ΘâÄ πü« πâÉπé» πâÇπâ│ πü» πÇü µ░╖ πéÆ σúèπüù πüª πé▒πâ¡ πüíπéâ πéô πü« Θüô πéÆ µ╢êπüù πüª | > πüú, πü¿, | Σ╜ÄΣ╕ï ΦÉî πüº πü» πéé 
 1479. πüù πü╛πüä πü╛πüÖ πÇé πü░ πüï πéä πéìπüå πüú ! 3 
 1480.  
 1481. τö░ πé▒ πâ¡ σè⌐ πü½ πéé σè⌐πüúΣ║║ πé¡πâú πâ⌐ πüî πüäπü╛ πüÖ πÇé πâï πâÑπâ╝ πé½πâ¼ πâëπâï πéó πüï πéë µ¥Ñ 2 πü« 
 1482. πüƒ πé½πâí πüòπéô πüº πüÖ πÇé µ╡«πüï πéô πüº µ¥Ñ πüƒ πéë ΦâîΣ╕¡ πéÆ ΘÇÜπéî πéï πéê ! Se πüº 
 1483.  
 1484. Σ╕Ç µ░┤ πü» Φûäπüä πüƒ πéü 3 σ¢₧ τ¿ï πüº σë▓πéî πüª πüù πü╛πüä πü╛πüÖ πÇé πé╖ π麠πéñ πâùπéó πââ πâù πüù 
 1485. πü¬ πüÅπüí πéâ πü¡ ΓǪ 
 1486.  
 1487.  
 1488.  
 1489.  
 1490.  
 1491.  
 1492.  
 1493.  
 1494.  
 1495.  
 1496.  
 1497.  
 1498.  
 1499.  
 1500.  
 1501.  
 1502.  
 1503.  
 1504.  
 1505.  
 1506.  
 1507.  
 1508.  
 1509.  
 1510.  
 1511.  
 1512. πüô 2 / πé» _| Σ╗Ö 
 1513.  
 1514.  
 1515. πÇé, Φâí 
 1516.  
 1517.  
 1518. πé▒πâ¡ σè⌐ πü« µƒ▒ Σ╕¡ Φ¿ôτ╖┤ πÇü σà¿ PU Θ¥ó πéÆ πé»π⬠πéóπâ╝ πüÖπéï πüôπü¿ πÇü τö╗ Θ¥ó πü½ πâÉπé╣ πâ»πâ╝ 
 1519. πâë πüî Φí¿τñ║ πüòπéî πü╛πüÖ πÇé πüô πüö πüôπü« πâæπé╣ πâ»πâ╝ πâë πü¿ πé╣πé│ πéó πéÆ σ«ÿΦú╜ Σ║║ πâÅπé¼πé¡ πü½ 
 1520. µ¢╕πüä πüª 3 µ£ê 0 µùÑ πü╛πüº πü½ πé│πâ│ πâæπéñ πâ½ πü╛ πüª ΘÇüπüú πüª Σ╕ïπüò πüä πÇé Σ╕è Σ╜ì 3 
 1521. σÉì µºÿ πü╛ πüº πü½ πÇü πé╣ πé┐πââ πâò ΦúÅ ΦÅ» Φë▓τ┤Ö πéÆ πâùπâ¼ πé╝πâ│ πâê πüù πüíπéâ πüå πü₧ πÇé 
 1522.  
 1523. πÇî πéä πéî Θú¢ πâÖ πé▒ πâ¡ σè⌐ πü│ πü┤πéì πéè πéì πéè πéô πÇì Σ┐é πü╛πüº πÇé3 µ£ê 0 µùÑ µ╢êσì░ µ£ëσè╣ πÇé 
 1524.  
 1525.  
 1526.  
 1527.  
 1528.  
 1529.  
 1530.  
 1531.  
 1532.  
 1533. Sa 
 1534. πéè 
 1535. 1 Σ╕è πâ¼ 
 1536.  
 1537.  
 1538.  
 1539. πé▓πâ╝ πâá πü» σÉî Θûô Σ╕¡ πüù σ»╛Φ▒í πüº πüª πüù πüï πü¬ πüÅ πü¬ πüú πüƒ Φ¬ò πüå πÇü 
 1540.  
 1541. PO 
 1542. πüñ πÇé 
 1543.  
 1544.  
 1545.  
 1546.  
 1547.  
 1548.  
 1549.  
 1550.  
 1551.  
 1552.  
 1553.  
 1554.  
 1555.  
 1556.  
 1557.  
 1558.  
 1559.  
 1560.  
 1561.  
 1562.  
 1563.  
 1564.  
 1565.  
 1566.  
 1567.  
 1568.  
 1569.  
 1570.  
 1571. 500 σ╕é πü¿πüô πü¬πü½πéäπéë Σ╕ìµÇ¥Φ¡░ πü¬ σì╡ πüî πü╕ A µùÑ A Σ║║ πüï πéë πâù πâ¼ πé╝ πâ│πâê πüòπéî πüª 
 1572. πüôπü« πé▓πâ╝ πâá πü» σºïπü╛ πéè πü╛ πüÖ πÇé πâ¡π⬠πüö Σ╕è πüº πü» σ╣╝σàÉ µ£ƒ πü╛ πüº πü« πâùπâ¼ πéñ 
 1573.  
 1574.  
 1575. πüº πüÖ πüî πÇü Φ│ó τë⌐ πüù πüƒ πéè µòú µ¡⌐ πüù πüƒ πéè πüº πü¿ πüú πüª πéé πé░πâ╝ πüº πüÖ πÇé 
 1576.  
 1577.  
 1578. τö╗ πâç πéú πé╣ πé» 3 πéÆ πâëπâ⌐ πéñπâû ] πü½ σàÑπéî τ½ïπüí πüéπüÆ πüƒ σ╛î πÇü πâí πâïπâÑ πâ╝ πâ╝ πüï πéë πâ¼ πéñπé║ πéÆ Θü╕πü│ πé╣πâÜ πâ╝ πé╣ πüï πÇü π⬠πé┐πâ╝ 
 1579. πâ│ πé¡ πâ╝ πéÆ µè╝πüù πüª Σ╕ïπüò πüûπüä πÇé πüä πéô πüÖπüô πü¿ σÉ¢ πüî σæ╝ πü│ σç║πüò πéî πü╛ πüÖ πÇé 
 1580.  
 1581. τö░ πâë πâ⌐πéñ πâû | πü½ MS-D0SπÇü πâë πâ⌐πéñ πâû ? πü½ τöƒ πâç πéú πé╣ πé» πéÆ σàÑπéî πé¡πâ╝ πéÆ µè╝πüù πü╛πüÖ πÇé 
 1582.  
 1583. Σ╕Ç σçªτÉå πüî τ╡éπüú πüƒ πéë πâë πâ⌐πéñ πâû ] πü½ πâçπéú πé╣πé» 3 πéÆ σàÑπéî πé¡πâ╝ πéÆ µè╝πüÖ πü¿ πéñπâ│ πé╣πâê πâ╝ πâ½ πüî σºïπü╛ πéè πü╛ πüÖ πÇé πüô 
 1584. πü« πâçπéú πé╣πé» πü» πé╖πé╣ πâåπâá πâçπéú πé╣πé» πü¿ πü¬ πéè πü╛ πüÖ πÇé 
 1585.  
 1586. τö░ µ¼í πü½ πâçπâ╝ πé┐πâç πéú πé╣ πé» πéÆ Σ╜£πéï πüƒ πéü πâë πâ⌐πéñ πâû πü½ µû░πüùπüä τöƒ πâç πéú πé╣ πé» πéÆ σàÑπéî πé¡πâ╝ πéÆ µè╝πüù πü╛πüÖ πÇé τ╡é πéÅπüú 
 1587.  
 1588. πüƒ πéë µ║û σéÖ τ╡éΣ║å | πé╖πé╣ πâåπâá πü» πâëπâ⌐ πéñπâû 1 πÇü πâç πâ╝ πé┐ πü» πâëπâ⌐ πéñπâû πü½ σàÑπéî πüª Σ╕ïπüò πüä πÇé 
 1589.  
 1590. (NECMS-DOS3.10 σà¿ πâäπ⬠πâ╝ πé║ πâ╗MS-D0S3.30A.B.O.D πü« πüäπüÜπéî πüï πüº Σ╜┐τö¿ πüù πüª Σ╕ïπüò πüä πÇé 
 1591.  
 1592.  
 1593. πâ¡ R ee NECMS-[D0S3.30/EPSUNMS-D0S πü½ πü» σ»╛σ┐£ πüù πüª πüäπü╛ πü¢πéô πÇé) 
 1594. σ║Å πéÆ Φ¬┐πü╣ πéêπüå πÇé Θéä πâ¼ πéñπé║ πüº πé¡πâ╝ 
 1595.  
 1596.  
 1597. πâ£πâ╝ πâë πü» Σ╜┐πüä πü╛πü¢ πéô πÇé πâ₧ πéªπé╣ πüº µôìΣ╜£ πüù πüª Σ╕ïπüò πüä πÇé 
 1598. πüö πü▓πüä Σ╕Ç πÇü σì╡ πüî σûïπüú πüª πéï Σ╕Ç πÇé πü¬ πéô πüá πüï Σ╕¡ πüï πéë σç║ πüƒ πüî πüú πüª πéï πü┐ 
 1599. πü¿ πéé πéîπéî 7 πü« πüá πüñ πÇé πü¥πéî πéîπüñ 1 πâ₧π骠πé╣ πüº πü╛ πüû πüÉ πéî πÇü πü« 9092 πüá 
 1600. πâÆπâô πüî πüï µëÇ σàÑπüú πüƒ πéë σ╛î σ░æπüù πüº τöƒπü╛ πéîπéï σì░ πÇé πéé σ░æπüù πé»π⬠πé»π⬠πââ πÇé 
 1601.  
 1602.  
 1603.  
 1604.  
 1605.  
 1606.  
 1607.  
 1608.  
 1609. µôìΣ╜£ πü» πüÖπü╣ πüª πéóπéñ πé│πâ│ 
 1610.  
 1611.  
 1612. σ╖ª πé» πâ¬πââ πé» : πéóπéñ πé│πâ│ πüº Θü╕µè₧ πüù πüƒ σ╛î πÇü µ▒║σ«Ü σÅèπü│ σ«ƒΦíî 
 1613. πüòπü¢ πü╛πüÖ πÇé 
 1614.  
 1615.  
 1616. πâ╗ πéó πéñπé│ πâ│ πéÆ πé¡πâú πâ│ πé╗ πâ½ πüù πü╛πüÖ πÇé πü╛ πüƒ 
 1617. πü» πÇü Θü╕ µè₧ πüÖ πéï σëì πü« τè╢µàï πü½ πüù πü╛πüÖ πÇé 
 1618.  
 1619.  
 1620. σÅ│ πé» πâ¬πââ πé» 
 1621.  
 1622.  
 1623.  
 1624.  
 1625.  
 1626.  
 1627.  
 1628.  
 1629.  
 1630.  
 1631.  
 1632.  
 1633.  
 1634. 22220 
 1635.  
 1636.  
 1637.  
 1638.  
 1639.  
 1640. σôí πüä πüƒ πéüπüù πüª Σ╗Ö πü╣ πüòπü¢ πéêπüú πÇé 
 1641.  
 1642.  
 1643. Σ╜ò πü» πü¿ πéé πüéπéî πÇü πüè Φ▓╖πüä τë⌐ πüù πü¬ πüäπü¿ Φ⌐▒ πü½ πü¬ πéô πü¬ πüä πÇé πüè σ║ù πü« πâ₧πâ╝ Φ¬á 
 1644. πé» πüº πü⌐πéô πüö πü⌐πéô Φ▓╖πüú πüíπéâ πüè πüå πÇé σ╛íΘú» Φ▓╖πüú πüƒ πéë Θú▓ πü┐ τë⌐ πéé Φ▓╖πüê Φ▓╖πüê πÇé 
 1645. σÉîπüÿ τë⌐ πéé πüƒ πüÅπüò πéô Φ▓╖πüê πéï πéê πÇé πüè πüíπü│ πüíπéâ πéô πü» Σ╜ò πüî σÑ╜τë⌐ πü¬ πéô πüá πéì πÇé ΘçÅ 
 1646.  
 1647.  
 1648. σüÑσÅ╕ πü½ πü» τ╡ɵºï µ░ù πéÆ πüñπüï πüå πü« πüƒ πÇé 
 1649.  
 1650.  
 1651. πüè πü¬ πüï πüî µ╕¢πüú πüƒ πéè πé╣ πâêπâ¼ πé╣ πüî πüƒ πü╛πüú πüƒ πéè πüù πü¬ πüäπéê πüå πÇü πé¡πâú πâ│ 
 1652. | πâçπéú πâ₧πâ╝ πé» πüº σ╛íΘú» πéÆ Θúƒπü╣ πüòπü¢ πüƒ πéè πÇü πé╕πâÑ πâ╝ πé╣ πéÆ Θú▓πü╛ πü¢ πüƒ πéè πüù πü╛ 
 1653. πüù πéç πüå πÇé πüè πüíπü│ πüíπéâ πéô πüî µëï πüº Θúƒπü╣ πéï πéê πÇé σÅ» µä¢ πüäπüú | πüÄπéà πüåπüå πüú πÇé 
 1654.  
 1655.  
 1656. πâ│ πââ πé╣πâ│ 06 σ¢¢ πüº πüè πüæ 
 1657.  
 1658.  
 1659. Σ║║ πâ₧πâ╝ πé» πüº Φè╕ πéÆ µòÖπüê πü╛πüù πéç πüå πÇé . 
 1660. D πéë 8 τëê πüº πü» 1 , 4, 7, 17 πüî Φ⌐ªπü¢ πü╛ 
 1661. πüÖ πÇé σꥠπéü πü½ 1] πéÆ Θü╕πéô πüº σÉì σëì πéÆ πüñπüæ πüª 
 1662. πüéπüÆ πü╛πüÖ πÇé µ¼í πüï πéë πü» σÉì σëì πéÆ σàÑσ袠πüÖπéï 
 1663. πüô πÇü Θ│┤ πüäπüª πüÅπéî πéï πéê πÇé 
 1664.  
 1665.  
 1666.  
 1667.  
 1668.  
 1669.  
 1670.  
 1671.  
 1672.  
 1673.  
 1674.  
 1675.  
 1676.  
 1677.  
 1678.  
 1679.  
 1680.  
 1681.  
 1682.  
 1683.  
 1684.  
 1685.  
 1686.  
 1687.  
 1688.  
 1689.  
 1690.  
 1691.  
 1692.  
 1693.  
 1694. σÉì σëì πüî µ▒║πü╛ πüú πüƒ 
 1695.  
 1696.  
 1697. πéë πÇü Σ╗û πü« Φè╕ πéé µòÖπüê πéê 
 1698. πüåπüñ πüå πÇé πüè πüíπü│ πüíπéâ πéô πü¿ πÇü Φ▓┤ µû╣ πüá πüæ πü½ σêå 
 1699. πüï πéï Φ¿ÇΦæë πüº µ▒║πéü πéëπéî πéï πéê ! ΦªÜπüê πüƒ πéë 
 1700. πü¥πü« Φ¿ÇΦæë πéÆ σàÑσ袠πüÖπéî πü░ Φè╕ πéÆ πüù πü╛πüÖ πÇé 
 1701.  
 1702.  
 1703. σàÑσ袠πü½ πü» πé¡πâ╝ πâ£πâ╝ πâë πéÆ Σ╜┐πüú πüª Σ╕ïπüò 
 1704. πüù 1πÇé Σ╕Ç σ¡ù πüº πéé Θüòπüå πü¿ Φè╕ πü» πüù πü¬ πüäπéê πÇé 
 1705. UV, VM πé╖π⬠πâ╝ πé║ πü» B MHZ πüº σïòΣ╜£ Σ╛┐ 
 1706. πüù πü¬ πüäπüª σàÑσ袠σç║µ¥Ñ πü╛πü¢ πéô πÇé πüö πéüπéô πü¡ πÇé | Θ¥⌐ 
 1707.  
 1708.  
 1709. µÿî AI 
 1710.  
 1711.  
 1712. σñûσç║ πüÖπéï µÖé πÇü 
 1713. µçÉΣ╕¡ Θ¢╗τü» πüî τäí 
 1714. πüî πüï πüú πüá πéè πÇü πüè 
 1715. Φà╣ πüî µ╕¢πéè ΘüÄπüÄ πüûπüƒ πéè πüÖπéï πü¿ πÇü πâÉ πââ πâë πé¿ 
 1716. πé╕πâ│ πé▓πâÉ πéñπâ│ πâä πü½ Σ╝æπü┐ πüíπéâ πüå πéê πÇé 
 1717.  
 1718.  
 1719.  
 1720.  
 1721.  
 1722.  
 1723.  
 1724.  
 1725.  
 1726.  
 1727.  
 1728.  
 1729.  
 1730.  
 1731. πü« τ¿ö πéè 9-> πé¬πé¼ 693 πüî 2 πéä (πü« ! πéè τû╛ σÆî πüƒ πüä 
 1732.  
 1733.  
 1734.  
 1735.  
 1736.  
 1737. πé½πé½ 7 πüƒ πâè / 
 1738. 7 / / σñ¬ πüù πâ½π⬠7 πâ½πé║ 
 1739.  
 1740.  
 1741.  
 1742.  
 1743.  
 1744. πéÆ 
 1745. σñº Φ┤à πü┐ µÿ╝ πéÆ 5 Σ╗╢ πâÅπé╖ πé┤ σ╛î πÇü πüè σÑ╜πü┐ τä╝πüì πü« Θëä µ₧Ü Σ╕è πü½ πü╢πüí πü╛πüæ πüƒ πÇé (πüêπü¬ Θûï πüª µ░Å ) 
 1746.  
 1747.  
 1748. πüòπéô πü« πÇǥ πüä σç║ πü« σôü πÇìπÇî Φ▓┤ Θçì πü¬ σôü πÇìπÇî σ╕î σ░æπü¬ πéóπéñ πâåπâá πÇìπÇî πüƒ πüá πü« πé┤π⃠πÇì πü¬ πü⌐ Σ╜ò 
 1749. (= πâë πâÆ πâú πâ╝πââ πâä πü¿ Θ⌐ÜπüÅ πÇî σ╛í σ«¥ πÇì πéÆ σà¼Θûï πüù πüª πüäπüƒ πüá πüì πÇü πéü πüäπüú πü▒πüä Φ笵àó πüù πüª πéé 
 1750. πéë πü¿ πüäπüå πé│πâ╝ πâèπâ╝ πüº πüÖ πÇé µÄ▓Φ╝ë πüòπéî πüƒ µû╣ πü½ πü» πÇü πüò πéë πü½ σ╕îσ░æ πü¬ πé│πâ│ πâæπéñ πâ½ πüÉ πüú 
 1751. Ei πâ¼ πé╝ πâ│πâê πÇ頵ǥπüäσç║ πéä πé│πâí πâ│πâê πéé Σ╕Ç τ╖Æ πü½ πüè Θíÿπüä πüù πü╛πüÖ πÇé 
 1752. σ¢₧ πü» πÇü τñ╛ σåà πüï πéë πâó πâçπâ⌐ πâ╝ πüÅ πüÜπéî πÇü τ╖Å σïÖ Θâ¿ πü« ΘºäΦÅôσ¡É σ▒ï τÄ⌐σà╖ πü½ πÇî σ╛í σ«¥ πÇì πéÆ 
 1753. σà¼Θûï πÇéπÇî πüñ πüä µ£Ç Φ┐æ πé¡ πââ πâê Θ¢å πéü πéÆ σºïπéü πü╛πüù πüƒ πÇé σ░Åσ¡ª τöƒ πü« Θáâ πÇü πü¡ πüá πüú πüª πéé Φ▓╖πüú πüª πéé πéë 
 1754. σ«ê πüêπéï πü« πü» πÇü50D Σ╕Ç 10U σåå Σ╜ì πü« σ░Åπüò πü¬ 
 1755. [ πü« µê╕ 
 1756. Φ┐æµëÇ πü« πé¼πé¡ πü» πÇüΓÇ£ πé╡ πâ│πâÇ πâ╝ πâÉ πâ╝ 
 1757. πâë σƒ║ σ£░ " πü¿ πüï ΓÇ£πâ¬πâó πé│πâ│ µ¡⌐Φíî πü« 
 1758. µÇ¬τìú " πéÆ πü┐πü¢ πü│πéë πüï πüù πéä πüî πüú πüª 
 1759. =- µéöπüù πüï πüú πüƒ πü£ πÇé τñ╛Σ╝Ü Σ║║ πü½ πü¬ πéè σ▒▒ 
 1760. ΘÖ░ πü« πé╣πâ╝ πâæπâ╝ πüº πÇî πé¼ πâíπâ⌐ πÇì πéÆ πü┐ 
 1761. πüñπüæ πüª πÇü πüÖ πüú πüï πéè πé¡ πââ πâê Θ¢å πéü πü½ 
 1762. πéä πü┐πüñ πüì πÇé 
 1763. πü¥πü« πüåπüí πü« 3 τé╣ πüº πüÖ πüî Σ╗è πü½ πü¬ πüú 
 1764. πüª πü» πÇü πüä πü░ πüú πüº πéä πéì πüñ πü¿ πüù πüº πüªπüä 
 1765. APii( πü« πéóπéí πé½πâÆπé│ NE pp YSY ok <Y πüƒ πüª 
 1766. Σ║║ σ«╢µùÅ πü½ πüòπüê "πü¬ πü½ πüî πüè πéé πüù πéì πüä 
 1767. ΓÇ£ πâ╝πâ╝ πéé | µÖé πü« ΓǪ πüè πü╛πüê σñë πüá πü₧ ΓǪπÇì πü¿ σå╖πéä πüï 
 1768. πü¬ µë▒πüä πéÆ σÅùπüæ πüª πü╛πüÖ πÇé µ£Çσ╛î πü½ Σ╕Ç 
 1769. Φ¿Ç πÇü Φ¿Ç πéÅπü¢ πüª Σ╕ïπüò πüä ΓǪπÇî πü⌐ πâ╝ πüá πÇü πüê πâ╝ πü« µîüπüú πü¿ πéï πüÿπéâ πéì Σ╕Ç πüî πâ╝πÇì Φü₧ πüôπüê πüƒ πüï πÇü 
 1770. πé¼πé¡ | πü⌐πüå πéé πÇü σÆî σñ▒τñ╝ πüù πü╛πüù πüƒ πÇé 
 1771. πüíπéç πüú πü¿ σì▒πü¬ πüÆ πü¬ πÇü πüè πéä πüÿ πüº πüù πüƒ πü¡ ΓǪπÇé πüº πü» τÜåπüòπéô πüï πéë πü« τïéµ░ù πü« πÇî σ╛í σ«¥ πÇì µÑ╜ 
 1772. πüù πü┐ πü½ πüù πüª πüäπü╛ πüÖ πÇé πüÿ πéâ πâ╝ πü¡ πâ╝ πâÉ πâÅπâÅ πâÅπâÉ πâÅπâ╝πéñ 
 1773. ΓÇ╗ ΓÇ£ σ╛í σ«¥ µï¥Φªï " πü╕ πü« πüè Σ╛┐πéè πü« πü» πÇü πé│ πâ│ πâæ πéñπâ½ σåà πÇî τºü πü« πüè σ«¥ πüî σï¥πüí πüÿπéâ πÇì Σ┐é πü╛πüº πÇé 
 1774.  
 1775.  
 1776. πâ╝πâ╝ 
 1777.  
 1778.  
 1779. πéç πüò - πüô πü¥ πé▓ πâçπâ╝ πü▓πéô πéô τ╜« πü╕ Φ¿ÿσàÑ. Θà╕ 0 Φæë πÇü Σ╗ü Φ╗Æ πüò LU, 
 1780.  
 1781.  
 1782. πéêπüå πüôπü¥ ΓÇ£πé▓πâ╝ πü▓πéô Θñ¿ " πü╕ ΓǪ πüô πüô πüº πü» πÇü πéÅ πüƒ πüÅπüù πÇî µù¡ σ▓í Σ╣¥ Φö╡ πÇì πüî σ╛í µíêσåà πüù πü╛πüÖ πÇé 
 1783.  
 1784. µ╜öτÖû Θ¢åσ¢ú πüî σñÜπüä µÿ¿Σ╗è πÇü πüù πüï πüù πÇü Σ║║ πü¿ πüù πüª τöúπü╛ πéî πüƒ πüï πéë πü½ πü» πÇü ΘÜáπüù σêçπéî πü¬ πüä µ£¼ σ╜ô πü« Φç¬σêå πü½ πü┐πéô πü¬ σ▒à πüê πüª 
 1785. πüäπéï πü« πüº πüÖ πÇé πüä πüÅπéë πÇü τ╛Ä πüù πüÅ σÆî Θú╛πüú πüƒ µ╢╝ σÑ│ πüº πéé πÇî πé▓ πâ╝ πü▓ πéô πÇì πü¬ σº┐ πüî ΓǪ π⢠πâ⌐ ΓǪπÇé τÜå πüòπéô πü« πü╛πéÅ πéè πüº Φªï µÄ¢πüæ 
 1786. πüƒ πÇüπÇî πé▓ πâ╝ πü▓ πéô πÇì πü¬ πé╖π⺠πââ πâê πÇé πü¿ πüª πéé Σ║║ πü½ Φ⌐▒πü¢ πü¬ πüä πÇü ΘüÄ µ┐Ç πü¬ Σ╜ôΘ¿ô πÇü Σ╕ï πü« Φ⌐▒πüù πÇé τê╜πéäπüï (πéªπé╜ ) πü½ τ¼æπüê πéî 
 1787. πü░ πü¥πéî πüª πüº τ╡ɵºï πüº πüö πüûπüä πü╛πüÖ πÇé πü⌐ πüå πü₧ πÇü πéÅ πüƒ πüÅπüù πÇÄ µù¡ σ▓í Σ╣¥ Φö╡ πÇì πü½ πüè Σ╛┐πéè Σ╕ïπüò πüä πÇé πüº πü» πÇü µ£¼ µùÑ πü» πÇü σ╜ô τñ╛ πüº σÅÄ 
 1788. Θ¢å πüù πüƒ πÇü πüä πüÅπüñ πüï πéÆ σ╛í τ┤╣ Σ╗ï πüä πüƒ πüù πü╛πüù πéç πüå πÇé πüô πüíπéë πü╕ πü⌐πüå πü₧ ΓǪ 
 1789.  
 1790.  
 1791. Φí¿ σâò πü« σ«Ü πü┐ πé╣ πü» πÇü πüä πüú πéé µ╖½ πüú πüª πéï πÇé (πé│πâ│ πé»πâ⌐ πüà Σ╝Üσôí πüª µ░Å ) 
 1792. * σâò πü« πÇü σ╜╝ σÑ│ πü» πâåπéú πâ⌐ πâƒπé╣ πéÆ πüá πüæ πüº Θúƒπüê πéï πÇé( σì░ σê╢ Σ╝Ü τñ╛ Σ╕ÿ µ░Å ) 
 1793.  
 1794.  
 1795. σñº πüåπüí πü« πâªπâ╝ πé╢πâ╝ πé╡π⥠πâ£πâ╝ πâê πü» πÇü πâó πé╣ πâò πü¬ πü┐πüƒ πü¬ πÇé (τñ╛σôí πü½ K µ░Å ) 
 1796.  
 1797.  
 1798.  
 1799.  
 1800.  
 1801. σÅï τ¼æ πüåπüà πÇîY σôü MM µ▒ƒ πÇì πü» πÇü Σ╕ï πüá πÇé( µƒ▒ Φ▓₧ O µ░Å ) 
 1802.  
 1803.  
 1804. πü«πü┐ πü¬ πüòπü╛ πÇü σñº σñë σ╛í τäíτñ╝ πüäπüƒ πüù πü╛πüù πüƒ πÇé σ╜ô πé│πâ╝ πâèπâ╝ πüº πü» πÇü πüô πü« πéêπüå πü¬ πé╣πâå πé¡ πü¬ πüè Σ╛┐πéè σ╛àπüú πüª πüäπü╛ πüÖ πÇé 
 1805. πü⌐πüå πü₧ ΓÇ£πé▓πâ╝ πü▓πéô Θñ¿ " πéÆ πéêπéì πüù πüÅ πüè Θíÿ πüä τö│ πüù Σ╕è πüÆ πü╛ πüÖ πÇé 
 1806.  
 1807.  
 1808. ΓÇ╗ ΓÇ£πé▓πâ╝ πü▓πéô Θñ¿ " πü╕ πü« πüè Σ╛┐πéè πü» πÇü πé│ πâ│ πâæ πéñπâ½ σåà πÇî πé▓ πâ╝ πü▓ πéô Θñ¿ Φ▓┤ Φ▓╗ τ⌐ì σ╕îµ£¢ πÇì Σ┐é πü╛πüº πÇé 
 1809.  
 1810.  
 1811.  
 1812.  
 1813.  
 1814. πâ¡ 
 1815.  
 1816.  
 1817.  
 1818.  
 1819.  
 1820.  
 1821. πü¿ πü¬ 
 1822.  
 1823.  
 1824. = µ╖▒πüì S πüº Jπâ╗ πüº 
 1825.  
 1826.  
 1827. 5 Φ╕Å σìèσ╣à 
 1828.  
 1829.  
 1830. NO 
 1831. πüäπéè 
 1832.  
 1833.  
 1834. πâ╜ πâü 
 1835. πâ│ 
 1836.  
 1837.  
 1838.  
 1839.  
 1840.  
 1841.  
 1842.  
 1843.  
 1844.  
 1845.  
 1846. µ░æ 
 1847.  
 1848.  
 1849. τºü σñº τƒó πü» πÇü Σ╗è σ╣┤ πé│πâ│ πâæπéñ πâ½ πü½ σàÑτñ╛ πüù πüƒ πü░ πüï πéè πü« 18 µëì πü« πé¡πâú πâö πé¡ πâú 
 1850. ) πâö σ░æ σÑ│ πüº πüÖ πÇé 
 1851.  
 1852. _ Σ╗èµ£ê πüï πéë τºü πüî πüôπü« πé│πâ╝ πâèπâ╝ πéÆ µïàσ╜ô πüÖπéï πüôπü¿ πü½ πü¬ πéè πü╛ πüù πüƒ πÇé πü┐ πü¬ πüò 
 1853. πéô πüö πüñπü« πâ¿πâ¡ πé╕πé░ πü« πü¡ πüú ( 
 1854.  
 1855. πüª πÇü Σ╗è σ¢₧ πü» πü╛πüÜ τºü πü« µëÇ σ▒₧πüÖ πéï πé╡π骠πâ│πâë Φ¬▓ πü« Σ║║ πÇà πéÆ τ┤╣Σ╗ï πüÖπéï πüô 
 1856. πü¿ πü½ πüù πü╛πüù πéç πüú πüåπüñ πÇé 
 1857. πü╛πüÜ πÇü πé╡ πéªπâ│ πâë Φ¬▓ πü½ πü» σä¬τºÇ τñ╛σôí 3 σÉì πü¿ πÇü σ䬠τºÇ πéó πé╖πé╣ πé┐πâ│ πâê πü¿ σÉì πüî 
 1858. πü½ 2 τöƒµü» πüù πüª πüäπü╛ πüÖ πÇé 
 1859. πâê { σôí πü¿ πüäπüå πü« πü» πÇü πü╛ πüÜ µêæ πÇà Θâ¿ Σ╕ï πü« τé║ πü¬ πéë σæ╜ πéÆ πéé µèòπüÆ πüá πüù πüª πüÅπéî πéï (πüá πéìπüå πü¿ µÇ¥πéÅ πéîπéï ) 
 1860. AT πüö Σ╕╗Σ╗╗ πÇü σ░Åτåè Σ╕Ç πü│πüì πÇü πü¥πüù πüª τºü πü« 3 σÉì πüº πÇü πéóπé╖ πé╣πé┐ πâ│πâê πüî πÇü πé½πâè πâÇ τöú πü« µ»¢πé¼πâï 1 
 1861. * πüì πü¿ πÇü πüè Θçæ πéÆ Φ▓╕πüÖ πü¿ µ▒║πüù πüª σ╕░πüú πüª πüôπü¬πüä σ¡ªτöƒ Σ╕Ç Σ║║ πüº πüÖ πÇé Θƒ│µÑ╜ πéÆ πéä πéï Σ║║ πü» πÇü µÇº µá╝ πü« µé¬πüä 
 1862. Σ║║ πüî σñÜπüÅ πÇü µ»ÄµùÑ πüî Φà╣ πü« πüò πüÉπéè σÉêπüä πüº πüÖ πÇé µ▒║πüù πüª Φ¬░ πéé Σ┐íτö¿ πüù πüª πü» πüäπüæ πü╛πü¢ πéô πÇé πüù πüï πüù πÇü Φí¿ 
 1863. σì░ Σ╕è πü» πü┐πéô πü¬ Σ╗▓Φë» πüÅ πÇü πü¿ πüª πéé µÑ╜πüù πüÅ Σ╗ò Σ║ï πéÆ πüù πüª πüäπü╛ πüÖ πÇé Φêêσæ│ πü« πüéπéï Σ║║ πü» πÇü πü£πü▓ Σ╕Ç σ║ª Θüèπü│ 
 1864. πü½ πüì πüª πüÅπüá πüòπüä πü¡ πüú πÇé 
 1865.  
 1866.  
 1867.  
 1868.  
 1869.  
 1870. πâú πâ│πâ₧ 
 1871.  
 1872.  
 1873. es OU Φ¿ê πüº Φ¿êπéè Φ¿ê πüû Σ║║ πü¢ πüº πüö σ▒▒ σ╕å S πâå πâûπâ╝ πâïπé│ 
 1874. µù¡ τù¢ πü» πâå πÇé πüÉ Σ║║ πü» µ▓û σìè 8 µò╡ σÄä πüö πéêπéè πâ│ T 
 1875. πü« On U µ┤ï Σ║║ TS Σ╗Ñ σÅñ MI σàï Σ╕è πü» πâí Θé╕ Θ╗ä 
 1876.  
 1877.  
 1878. πüåπâ╝ Σ╕Ç Σ╕Ç Σ╕Ç Σ║║ πÇé πéóπâ│ πéé πüÖπü╣ 3πÇü 
 1879.  
 1880.  
 1881. πüú πüîπüÅ τê╢ µíé Σ╜ô πüƒ πüá πü« πÇé | 
 1882.  
 1883.  
 1884.  
 1885.  
 1886.  
 1887.  
 1888.  
 1889.  
 1890.  
 1891.  
 1892.  
 1893. ΓÇ£ /] 
 1894. : Σ╕╗ . πüô πü« πâ₧πâ│ πé¼ πü» Σ║ï * πüî πéé πü¬ πüÖ πüÅ πü« πé╣πé» πâ│πé╖πâºπâ│ 7 πüÖ .- πÇé 
 1895.  
 1896.  
 1897.  
 1898.  
 1899.  
 1900.  
 1901.  
 1902.  
 1903. µÇÆ πé¡ τÖî πâÆ πâÑπâ╝ 
 1904.  
 1905.  
 1906. Σ┐║ πü» σå╢ πüú πüª πüäπéï πéô πüá ! πüôπéô πü¬ τÉåΣ╕ìσ░╜ πü¬ Σ║ï πüî 
 1907. πüéπüú πüª πüäπüä πü« πüï !'"ΓÇ¥ πü¿ πüäπüå µÇÆπéè πü« µ░ùµîü πüí πéÆ Σ┐║ πü½ 
 1908. πü╢πüñ πüæ πüª πüÅπéî | Σ┐║ πéé Σ╕Ç τ╖Æ πü½ µÇÆπéï πü₧ ! 
 1909.  
 1910. σ«¢σàê πü» πÇî µÇÆ πéè πü« µÇÆ µÇÆ πé¡πé¡ Θâ¿ πü┤πéà πâ╝πÇì Σ┐é 
 1911.  
 1912. πüòπüª πéé πÇü Σ╗èσ¢₧ πü» πüè Σ╛┐πéè πüî πüéπéï πü» πüÜ πü¬ πüä πü« πüº τñ╛ 
 1913. σåà πü« Σ║║ Θûô πüï πéë Θ¢å πéü πüª πü┐πüƒ πü₧ πÇé 
 1914.  
 1915.  
 1916. @ σ»║ πâÆπâÑπâ╝ πü» Θó¿ σªé πü½ σàÑπéè πüÜ πü½ d σÉä πüù < 
 1917.  
 1918.  
 1919. πüäπéï πÇé Σ╕ìµ╜ö πü¬ πü« πüº µ«┤πéè πüƒ πüÅ πü¬ πéï πÇé 
 1920.  
 1921. (µÖé τñ╛ τñ╛Θò╖ πéÅπüù πéâ τö░Σ╕¡ πüó πéä πéâ ! ) 
 1922. πéóπé╕ πü¬ πÇü πâÅ πââ πâÅ πââ πâÅ πââ πÇé πü¥ Σ╕Ç πéô πü¬ πüôπü¿ πüº Σ║ñ πüú 
 1923. (πéÆ ) πüª πüäπüª πü» µùÑ µ£¼ πü« µ£¬µ¥Ñ πü» µÜùπüä πü₧ Σ╕Ç πÇé 
 1924. πââ πüÑ / πü¥ Σ╕Ç πüäπüå σÉ¢ πéé πüéπü╛ πéè πü½ πé▓ πâÆ πâ│ πü¬ πâìπé┐ 
 1925. πüº σÑ│µÇº τñ╛σôí πéÆ σ¢░πéë πü¢πéï πéô πüÿπéâ πü¬ πüä | 
 1926. πüá πüäπüä πüí Φé⌐ µ¢╕ πüî µ░ùπü½σàÑπéë πéô πÇé πü¬ πâ╝ πü½ πüî τñ╛Θò╖ πüá πÇé 
 1927. τñ╛σôí πéé πüè πéëπéô πüÅπü¢ πü½ πÇé 
 1928. (µ¼í πü« µùÑ πÇü σ║â σá▒ πü« µ¡╗Σ╜ô πüî µ╣╛σ▓╕ µ▓û πü½ µ╡«πüï πéô πüº πüäπüƒ 
 1929. πüôπü¿ πü» Φ¿Çπüå πü╛πüº πéé πü¬ πüä πÇé) 
 1930.  
 1931.  
 1932. Σ║║ @ σ░Å σ¡ªτöƒ πü« µÖé πÇü πâê πéñπâ¼ πüï πéë σ╕░ πéï πü¿ πü┐πéô πü¬ πüï πéë πÇü 
 1933.  
 1934.  
 1935. πÇî σìá πâ╜ πâ╝πâ╝ \ πüÿ 
 1936. πéªπâä πé│ πüù πüª πüìπüƒ πéô πüÿπéâ πâ╝|πÇì noe 
 1937.  
 1938.  
 1939.  
 1940.  
 1941.  
 1942.  
 1943.  
 1944.  
 1945.  
 1946.  
 1947. Σ║║ (σ║âσá▒ πé¡ πâë πü│πéà πâ╝ πâí *) 
 1948. πé╕πâúπââ πüé πÇé πüª πéü Σ╕Ç πéë πü» πéªπâ│ πé│ πüù πü¬ πüä πü« πüï πéêπâ╝ ! 
 1949. AN πü╡πüûπüæ πéï πéô πüÿπéâ πü¡ πüç πü₧ | 
 1950.  
 1951.  
 1952. LU 
 1953. SW σÉì πü¥πüä πüåπüä πüå Σ┐║ πéé πÇü πüä πüÿ πéü πüª πüƒ πéô πüá 
 1954. ~ πüî πÇé πü¥ πéô πü¬ πüôπü¿ πü» σòÅΘíî πüÿπéâ πü¬ πüä πÇé Σ║║ 
 1955. Θûô πüî τöƒπüì πüª ΦíîπüÅ Σ╕è πüº πéé πüú πü¿ πéé σñº σêçπü¬ ΦíîΣ║ï πéÆ Φ▓¼ µºÿ 
 1956. πéë πü» πü¬ πéô πü¿ σ┐âσ╛ù πü¿ πéï πüï πâ╝ | µé¬πüä πü¿ µÇ¥πüú πüƒ πéë πÇü Σ╗è 
 1957. σ║ª πüï πéë µïìµëï πüº σÉæπüïπüê πéï πéô πüá πü₧ | 
 1958.  
 1959.  
 1960.  
 1961.  
 1962.  
 1963.  
 1964.  
 1965.  
 1966. σ┐╡ µ£Ç Φ┐æ πÇü τ½ï πüª τ╢Üπüæ πü½ σÑ│ πü½ πü╡πéë πéî πüª πüù πü╛πüú πüƒ πÇé 
 1967. σä¬πüù πüÅπüÖ πéèπéâ πüü πÇü Σ╗ÿ πüæ Σ╕è πüî πéèπéä πüî πüú 
 1968. πüª ! τö╖ πü» Θüôσà╖ πüÿπéâ πü¬ πüä πü₧ ! 
 1969.  
 1970.  
 1971. (τ╖ÅσïÖ πâòπâ½ πâòπâ½ ) 
 1972. πéÆ πâ╝2 πü¬ πéô πüá | πüíπéç πüú πü¿ 
 1973. πüôπüå πü¬ πéèπéâ πé╗πé» πâÅπâ⌐ πüº Φ¿┤πüê πüª πéä πéï | 
 1974.  
 1975. τö╖σÑ│ σ╣│τ¡ë πüá | ΓǪ πü¬ πüòπüæ πü¬ πüä Σ┐║ ΓǪπÇé 
 1976.  
 1977.  
 1978.  
 1979.  
 1980.  
 1981. τé║ πü½ πü¬ πéë πü¬ πüä µòÖ Θñè Φ¼¢σ║º 
 1982.  
 1983.  
 1984. πéÅπüù πéâ πéÅπüù πéâ µùÑ Φ¿ÿ µûç II 
 1985.  
 1986.  
 1987. τ¼¼ σ¢₧ πâ╗ Θó¿ Θ鬠πü¿ σà▒πü½ πüòπü╝ πéï (πéÅπüù πéâ τö░Σ╕¡ πüÿπéâ ) 
 1988.  
 1989.  
 1990. Σ┐║ πüá πÇé πüé πÇé πüá πéü πüá πÇé πéä πüú πü▒πéè τºÆ πü½ πü» Σ┐╕ µºÿ Φ¿Ç 
 1991. Φæë πü» σÉêπüê πü¬ πüä πüâ πÇé πüôπü« σă σàÑ πéÆ µ¢╕πüä πüª πéï µ£Ç Σ╕¡ πü½ πÇü 
 1992. Θó¿ σ╜ó πü▓πüä πüª πÇü πüÖ πüú πü┐πéè τÑ₧τ╡î Θâ¡ τè╢µàï πÇé πâÉπé½ πü» 
 1993. πéÆ πü▓πü┐ πü¬ πüä τºï πü¬ πü« πü½ πÇü Σ║║ πü¿ Σ╜Ä µ▒░ ΦÉ╜ πü¬ πéô πüù πéç πÇé 
 1994.  
 1995. µ£¼ Σ║║ Σ║║ πÇü πü╛ πüÖπü╛ πüÖ Σ╗ÿ πüæ Σ╕è πüî πéï ΓǪπÇé πü¬ πü⌐ πü¿ πÇü Φ笠
 1996. σñº πüù πüª πéé Θó¿Σ╕ï πü» : σà¿ τùà πü¢ πüÜ πâ╝πÇé πüè σî╗ΦÇà µºÿ µùÑ πüÅ πÇü 
 1997. Σ╗èσ╣┤ πü« Θó¿Σ╕ï πü» πâ₧πéñ πé│πâùπâ⌐ πé║ πâ₧ πü¬ πéô πü¿ πü┐πüï πü¿ πüäπüå πÇü 
 1998. µ¢▓Φºú πüù πüª πüù πü╛πüå σÉì ΦÆ╝ ( τöÿ σÉì πüï πü┐πüïπü┐ πéé πüù πéî πü¬ πüä ) πü¿ 
 1999. πé┐πââ πé░ πéÆ τ╡äπü┐ πÇü µƒ▒ τ╡î πü¬ πâÉπâê πâ½πâ¼ πâ¡πéñ πâñπâ½ πéÆ σ╝╖ πéè 
 2000. σ║âπüÆ πüª πéï πéëπüù πüä ( Φ┐╖ µäƒ ) πÇé σ¡ªτöƒ πü« Θáâ πÇü Θó¿ µ¡ú πüî 
 2001. µ╡üΦíî πüú πüª σ¡ªτ┤Ü σ║ò ΘÄ« πü½ πü¬ πéï σ║ª πü½ σñº σÉ╛ πü│ πüº πüù πüƒ πÇé 
 2002.  
 2003. Σ╜ò σñº πü┐πü┐ πü¿ πüäπüå πü¿ πÇü Σ╜£ µûÖτÉå µü» τ╡ä πÇî πé░ πé▓πâ⌐ πâÅπâá 
 2004. πâ╗ πü┐ πé½πâ╝ πü« Σ╕ûτòî πü« µûÖτÉå πé╖π⺠πâ╝πÇì πüî πÇü π⬠πéóπâ½ πé┐πéñ 
 2005. πâá πüº Φªï πéîπéï πÇé πâå πâ¼πâô µ¥▒Σ║¼ πü« πé½π⬠πâ₧πé╣ @ Φí¥ τ╡ä πü» πÇü 
 2006. Σ╕ûτòî πü« µûÖτÉå πâ¼πé╖ π⺠πâ╝πÇì πü¿ πÇî τ⌐║ τ¿Ä πü╢ πâóπâ│ πâåπéú πâÉ 
 2007. πéú πâ│ πé╕πâ│ πÇì πü¥ πü₧ πü¥πéî µáô µÇ¥πüä πÇé 
 2008.  
 2009. σ╜ôµÖé πÇü πâì πââ πâê σ▒Ç πü« τäí πü┐ πüú πüƒ πâåπâ¼ πâô µ¥▒ Σ║¼ πü« τò¬ 
 2010. τ╡ä πéé πÇü σ£░ σ╗è πüá πü¿ πÇü σåì µºÿ σìê σî║ Σ╝æ σ¡ú πé┐ πéñπâá πü½ µ║óπéî 
 2011. πéï Σ║ï πüî 2 πü⌐ πÇé σ¡ª µ₧¥ µùÅ ΘÇü τö¿ πü« πâôπâç π鬠πüº ( σà╕ τ╖Æ πüº ) 
 2012. ΘèÜ τö╗ πüù πüª πÇü σÅï τ¢┤ πü¿ µö╛Φ¬▓σ╛î πÇü σ¢₧ πüù Φª│ πüù πüª πüƒ τ¿ï πÇé 
 2013.  
 2014. τÄë σñ½ πü¿ σ뢠σÉä πüêπüª πâìπé»πé┐πéñ πéÆ σ║â πéÇ πéÅ πÇü Φéë πéÆ σÅ╢ 
 2015. πüÅ µÖé πü½ Φ笠πé░ πü« σÑÑπüòπéô πü« σÉì ΦÆ╝ πéÆ σÅ╢πéÅ πÇü µùÑ µ£¼ Φ¬₧ 
 2016. πü« σ»╛Φ¿│ πéé µƒ▒ τ╡î πÇé µ£¬πüá πü½ µäƒσïò τº╗ πÇé 
 2017.  
 2018.  
 2019. πüéπüü πÇé Θó¿Σ╕ï πüú πüª Θó¿ µ╢╝ πü¡ πüç πÇé ( σà╢ Σ╕ï σñ⌐ Φ襠) 
 2020.  
 2021.  
 2022. US@d µùª .G. πéô 1. 
 2023.  
 2024. nyq/ ΓÇ£Mavel Halls" 
 2025.  
 2026. πüª.b.t.q./ΓÇ£Come On ome" 
 2027. oseanic/ΓÇ£Insanity" 
 2028.  
 2029. mari wilson/ ΓÇ£Jast What 1 Always Woanted. 
 2030.  
 2031.  
 2032. τö░Σ╕¡ πü« Φ┐æ µ▒║ < Φ££ πü┐πü┐ πü½ πÇü µƒÉ πé╕πââ πé» σƒ║ πâèπâû πâùπé╣ πéÆ µÇº 
 2033. σ╛ù πüù πéêπüå πü¿ πÇü σ╣┤µ£½ πü┐πüïπü┐ πéë µ¡ú µ£ê πü½ πüïπü┐ πüæ πüª πÇü σ▒▒ πü½ ΘÜ£ 
 2034. πüú πüª 8 πü⌐πéë πéÆ πüíπüí Φ╛╝πéô πüº πüäπüƒ πüƒ µö╗ πü½ πÇü Φª¬ ΦÇà πéÆ τ¬üπüì 
 2035. µîçπüù πüª πüù πü╛πüú πüƒ πÇé πü¥πü« µêɵ₧£ ( τ¼æ ) πü» πÇü µèÿ µùÑ τÖ║ 
 2036. σú▓ πü« DD πéë 988 πüº ΓǪ Σ╕è Σ╕è ΘçÄ τ╖¿ Θ¢å πüí πéç πüî Φ¿▒πüò πéô πü┐πüï πéé πÇé 
 2037.  
 2038. Φ¬░ πü┐ πÇü Σ╝æ πü┐πü┐ Σ╕ïπüò πüä πÇé πüé πÇé LMS πüº πü» σä¬τºÇ πü¬ 
 2039. τñ╛ Φ▓₧ σΦæë Σ╕¡ πüº πüÖπüà Σ╕Ç µö» / 
 2040.  
 2041.  
 2042. πâ₧ πüä πüìπéô πüù πüú πüª πüì Σ║║ σÅïΣ║║ πü¡ πüª πÇì 
 2043.  
 2044.  
 2045.  
 2046.  
 2047.  
 2048. 1 πâÆ πé┤ /A 
 2049.  
 2050.  
 2051.  
 2052.  
 2053.  
 2054. σëì σ¢₧ πüï πéë σïƒ Θ¢å πéÆ Θûïσºï πüù πüƒ ΓÇ£σ║âσá▒ 100 σÅ⌐ πüì πü« σêæ " 
 2055. πüº πü» πüéπéè πü╛πüÖ πüî πÇü Φ╢ú µù¿ πüî πéêπüÅ Σ╝¥πéÅπéë πü¬ πüï πüú πüƒ 
 2056. πü« πüï πÇü πüè Σ╛┐πéè πüî µ¥Ñ πü╛ πü¢πéô πÇé 
 2057.  
 2058. πü¥πüô πüº πÇü Φ笠Σ╕╗ τÜä πü½ σ▒à µéö πüäπüƒ πüù πü╛πüÖ πÇé 
 2059.  
 2060.  
 2061. σäÇ µéö πü¥πü« | πÇü 
 2062.  
 2063. Σ╕¡ µ£ê g9 µùÑ τÖ║σú▓ πüòπéî πüª πÇü Θú¢ πü╢πéê πüåπü½ σú▓πéî πüª σ¼ëπüù 
 2064. πüä σ¼ë πüù πüä ΓÇ£ Θ¡ö σ░Ä τë⌐Φ¬₧ 1-6-3" πü« πâæπââ πé▒πâ╝ πé╕ πü« ΦúÅ 
 2065. πü½ σñº σñë τö│πüù Φ¿│ πü¬ πüä π⃠πé╣ πüî πüéπéè πü╛πüù πüƒ πÇé πüÅ τö╗ πâÉ πé╣ 
 2066. πâ₧π骠πé╣ σ»╛ σ┐£ > πü¬ πü⌐ πü¿ σüë πü¥ πüÆπü½ µ¢╕πüä πüª πüè πéè πü╛ πüÖ 
 2067. πüî πÇü σ«ƒ πü» πâÉπé╣ πâ₧π骠πé╣ πü½ πü» σ»╛σ┐£ πüù πüª πü¬ πüï πüú πüƒ πü« 
 2068. πüº πüÖ πÇé 
 2069.  
 2070.  
 2071. σäÇ µéö πü¥πü« @ πÇü 
 2072. DS98# 8 πü« πâæπââ πé▒πâ╝ πé╕ Φí¿ πü« σú▓Σ╛í πü« Σ╕è πÇé 
 2073.  
 2074.  
 2075. Φí¥µÆâ τë╣Σ╛í πüî πâ¼πâÄ σÉì = 
 2076. < Σ╜É ] τº╗ Σ╛í Φí¥ > 
 2077. πü⌐ πüö πü⌐ πü¬πüú πüº πüù πü╛πüú πü₧πüä πü╛πüù πüƒ πÇé 
 2078.  
 2079.  
 2080. σ▒ñ µéö πü¥πü« 3 πÇü 
 2081.  
 2082. D89B# 8 πü« σÅûµë▒ Φ¬¼µÿÄ µ¢╕ πüº πÇü πé╖ πâèπâû πâùπé╣ πâ₧πé¼ πé╕πâ│ 
 2083. πü« πâòπéí πéñπâ½ σÉì πüî πüè πüè Σ╕Ç πéªπé╜ πü½ πü¬ πüú πüª πüäπü╛ πüù πüƒ πÇé 
 2084. τ½ïπüí Σ╕è πüÆπüƒ πâòπéí πéñπâ½ σÉì πü« µû╣ πéÆ σàÑσ袠πüù πüª Σ╕ïπüò πüä πÇé 
 2085.  
 2086.  
 2087. Σ╗èσ¢₧ πü» πÇü π⪠πâ╝ πé╢ πâ╝ πâå πâ¼ π⢠πâ│ πü½ σñÜπüïπüú πüƒ Φ│¬σòÅ 
 2088. πü½ πüè τ¡öπüê πüù πü╛πüÖ πÇé 
 2089.  
 2090.  
 2091. πâ╝πâ╝ Σ║║ πâçπé¡ 
 2092.  
 2093.  
 2094.  
 2095.  
 2096.  
 2097. τºü πéÅπüü πÇü πü¥ πüíπéë πüòπéô πü« πüè πÇî Θ¡ö σ░Ä τë⌐Φ¬₧ 
 2098. 1-@-3πÇì πü¿ Φ¿Çπüå πé▓πâ╝ πâá πé╜ πâò πâê πéÆ Φ│╝σàÑ πüù 
 2099. πüƒ ΦÇà πüº πüÖ πüî πüü πüé πÇü πüé πüú πüäπéä πüôπéî πü» σ¿ÿ πüî 
 2100. µ¼▓πüù πüäπü¿ Φ¿Çπüú πüª Φü₧πüï πü¬ πüï πüú πüƒ πéé πü« πüº πüï πüú πüƒ πéô 
 2101. πüº πüÖ πéê πÇé Θ¡ö σ░Ä | πü« σíö πü« 4 ΘÜÄ πüï πéë 5 ΘÜÄ πü╕ ΦíîπüÅ µû╣ 
 2102. µ│ò πüî σêå πüï πéë πü¬ πüäπéô πüº πüÖ πéê πÇé 
 2103.  
 2104. πüéπüú πÇü πüô πéî πü» σ¿ÿ πüï πéë Φü₧ πüäπüƒ πéô πüº πüÖ πüî πü¡ πüç πÇé 
 2105.  
 2106.  
 2107. Φí¥ πü¥πéî πü» πüº πüÖπü¡ πÇéMAF τö╗ Θ¥ó πüï πéë Φªï πüƒ 
 2108.  
 2109.  
 2110.  
 2111.  
 2112.  
 2113. πâ¡ 
 2114.  
 2115.  
 2116. σ╖ªΣ╕è πü« ΘÜà πü« σñ⌐Σ║ò πü½ τ⌐┤ πüî Θûïπüä πüª πüäπéï µëÇ 
 2117. πüº ΓÇ£µ┤¬µ░┤ πü« µ»Æ " πéÆ Σ╜┐πüú πüª Σ╕ïπüò πüä πÇé 
 2118.  
 2119.  
 2120. µ£ê µÿî 
 2121.  
 2122.  
 2123. πüö πüåπüï τÜåπüòπéô πüôπéô πü¬ τºü πéÆ Φ¿▒πüù πüª Σ╕ïπüòπüä πÇé 
 2124.  
 2125.  
 2126. πâ¼ πâ½πâ╝ µïô πé│ 
 2127.  
 2128.  
 2129. Φ¿▒πü¢ πü¬ πüä πÇü µ£¼ πüÖπüì πÇé πü¥πéô πü¬ πüéπüü πÇé πüé πÇü Θûô 
 2130.  
 2131.  
 2132. πé│πé╕ πé╖πâ│ πâæπéñ πâ½ πüî πüåπéÅ πüú πÇé πüá πüú πÇü πüƒ πüÖπüÜ πüæ πüº πüêπâ╝ | 
 2133. (1]18 πâÜ πâ╝ πé╕ πü╕ πüñπüÑ πüÅ ) 
 2134.  
 2135.  
 2136. πü┐πü¬ πüòπéô πéé πÇü Φ¬ñ µñì πÇü π⃠πé╣πâù π⬠πéÆ Φªï πüñπüæ πüª πÇü 
 2137. ΘÇü πéì πüå πÇé σ«¢σàê πü» πÇî σ║â σá▒ 100D σÅ⌐ πüì πü« σêæ πÇì Σ┐é πÇé 
 2138.  
 2139.  
 2140.  
 2141.  
 2142.  
 2143.  
 2144.  
 2145.  
 2146.  
 2147.  
 2148.  
 2149.  
 2150.  
 2151.  
 2152. , πüî 
 2153. πüéπü« πüèπüë Σ╕Ç πÇü µ£Ç σꥠπü« σíö πü« 3 ΘÜÄ πü« µ╗æπéï σ║è 
 2154. πü¬ πéô πüº πüÖπüæ πü⌐ πÇü πüé πéî πÇü πüö πü⌐πüå πéä πüú πüª Φíî 
 2155. πüÅπéô πüº πüÖπüï πüü πÇé τºü πéé πüåπâ╝ ΘÇ▒Θûô πéé µé⌐πéô 
 2156. πüº πéï πéô πüº πüÖ πéê πÇé πü¬ πéô πü¿ πüï πüù πüª πéê πÇé 
 2157.  
 2158.  
 2159. πü¥πüô πü» πüè σ║ù πüº πÇî τƺ πü« πéé πü¿ πÇì πéÆ Φ▓╖πüú πüª πÇü 
 2160.  
 2161.  
 2162. µ╗æπüú πüª πéé µ¡óπü╛ πéîπéï πéêπüå πü½ Φ¿¡τ╜« πüÖπéï πü¿ 
 2163.  
 2164.  
 2165.  
 2166.  
 2167.  
 2168.  
 2169.  
 2170.  
 2171.  
 2172.  
 2173.  
 2174.  
 2175.  
 2176.  
 2177.  
 2178.  
 2179.  
 2180.  
 2181.  
 2182.  
 2183.  
 2184.  
 2185.  
 2186.  
 2187. Oo πé¡ πü½ πüÿ 2ov%2 σ░æσ╣┤ σ░æσÑ│ σ¢╜ Boys 
 2188. Ce πâäπâ│ (W πâá Girs 
 2189.  
 2190.  
 2191. πâ╝πâ╝ πü» Σ╕Ç πüä πéóπââ πé│ πüº Σ╕Ç πüÖ πÇé πü╝ πüÅ πü» τùàΘÖó 
 2192. | πÇî σ╕░πéè πü« πé▒ πé▒ πü¬ πéô πüá πü¬ πÇé Σ╗èµ£ê πüï πéë τ╖¿ Θ¢å 
 2193. µûë Φ¡╖ . πü½ πü¬ πüú πüƒ πéô πüá πéê πÇé τÜå πÇü πéê πéì πüù πüÅπü¡ πÇé 
 2194.  
 2195.  
 2196.  
 2197.  
 2198.  
 2199. πâ½πâ│ πüôπü« πü╗πéô πü« σƒ║µ£¼ πü» πâÉπâê πâ½ πÇé τÜå πéé πâÉπâ╝ 
 2200. 4 πü╛ πÇü πüé πüî πüƒ σºö σÇÖ πü½ πé│πâ╝ πâë πü½ Θüàπéî πéÆ πü¿ πéï πü¬ | πüåπéè πéä πéâ πüú πÇé 
 2201. πü« πüåπüƒ πéÆ ΦÇÉ πü╛πü¬ πüî '% = τ│╗ / 
 2202. πé╗ πéÆ πü¡ πüäπüä πüª πü╛πüÖ πÇé Θéè πü« πüƒ πÇÉ Φéî < πü¿ µ£ÇΦ┐æ πü« σª¿ µÑ╜ πü» πéé πüú πü▒πéë µÿáτö╗ 
 2203.  
 2204.  
 2205. πÇü Φ║½ | 
 2206. / σ«ê 
 2207.  
 2208.  
 2209. N πüÖ µâà πü« 30 π⃠k Σ╜£ πü╛πüá Φ笠µó¥ a σÆî πü¬ πéô πüá πü¬ πÇé πü⌐ πéô πü¬ µÿáτö╗ πüî πüè πéé 
 2210. πéîπüä πü¬πüä µÿö πüú = πü¬ πüº πüî " ΘíÄ 6 πüù πéì πüä πüï πÇü πüè σïºπéü πü« πâôπâç π鬠πü¬ 
 2211.  
 2212.  
 2213. σ»║ πüåπüï πéô πüº πÇü πüí πéç πüú σêçπü¬ πüÅ πü¬ πüú πüƒ πéè | πéô πüï πÇü πé▒ πé▒ πü½ µòÖπüê πüª πü¡ πÇé 
 2214. Θûô (πü╛πüÖ πÇé πé¬πé╣ πé╣ X πüª πüÖ πü« πü▓πüº "πÇü µá╝ σà¿ 
 2215.  
 2216.  
 2217. MM AY πüéπüú πéÆ 5 σôí πüä πüª πü┐πüª πü¡ - Ep BeA πü« DSS πü¥ πéä πéä πéï πâêπâá 
 2218.  
 2219.  
 2220. (Θò╖σ┤Ä πâ₧πâ½ πâóπâê πéñπé║ π⃠) St πü½ 98 πüº σûë Σ╕ï πÇé 
 2221.  
 2222.  
 2223.  
 2224.  
 2225.  
 2226.  
 2227.  
 2228.  
 2229.  
 2230.  
 2231.  
 2232.  
 2233. (τªÅσ▓í BUBO µ▓│ σîù ) Σ║║ 1 6 τäíΘÖÉ σ»┐ ) 
 2234.  
 2235.  
 2236. πÇç 
 2237.  
 2238.  
 2239.  
 2240.  
 2241.  
 2242. DS98#B πü« πâÉπâ╝ πé│πâ╝ πâë πüî πüÖπüö πüÅ σ╝╖ πüä Σ║ï 
 2243.  
 2244.  
 2245.  
 2246.  
 2247.  
 2248.  
 2249.  
 2250.  
 2251.  
 2252.  
 2253.  
 2254.  
 2255.  
 2256.  
 2257.  
 2258.  
 2259.  
 2260.  
 2261.  
 2262.  
 2263.  
 2264.  
 2265.  
 2266.  
 2267.  
 2268.  
 2269.  
 2270.  
 2271.  
 2272.  
 2273.  
 2274.  
 2275.  
 2276.  
 2277.  
 2278.  
 2279.  
 2280.  
 2281.  
 2282.  
 2283.  
 2284.  
 2285.  
 2286.  
 2287.  
 2288.  
 2289.  
 2290.  
 2291.  
 2292.  
 2293.  
 2294.  
 2295.  
 2296.  
 2297.  
 2298. Sacas πÇü πüî σêå πüï πéè πü╛ πüù πüƒ | τöƒσæ╜ σ袠1 Σ╕ç πÇü µö╗ µÆâ πé½ 
 2299.  
 2300. µ£ÇΦ┐æ πé▒ πé▒ πü» πâì | oe 0 4 τÖ╛ πÇü Θÿ▓ σ╛í 6 σåì πéé µ£ë πüú πüƒ πéô πüá πéê | 
 2301. πé¬πé╕ π鬠Φ▓╖ πüú πüíπéâ 40 πâ¢πéñ πâüπ⺠πéñ πüò πéô πéé σÅéσèá πüù πüª πüäπüƒ πüá πüìπüƒ 
 2302. πüú πüƒ πü₧ πÇé Θ¬¿ µÉ¼ Σ╝¥ AS% KRtπÇü πü¬ 4 Σ╕¡ πü« πüäπüô πü« Σ╝üτö╗ πÇé σÉ¢ πü« πâÉπâ╝ πé│πâ╝ πâë πü» 
 2303. Φ¬¼ πü« µèòπüÆ µèÇ πü½ πÇü ( πéç SN πüï πÇé µö╛πüò πüå πü╡πüå πÇé 
 2304. πâ£π骠πâ¬πâ│ πé░ πüî Σ╗è 1 
 2305. Σ╕Ç τò¬ σÑ╜πüì πü¬ πü« πüá πÇé (µ¥▒Σ║¼ σÆî σă σ«ù τ╡É Σ║║ τ¢┤πüù πâ¬πâÑ 
 2306.  
 2307. πü¬ πéô πüª πüåπéî πüù πüä πüè Σ╛┐ πéèπü¬ πéô πüº πüù πéç πüåπüï πÇé πüú 4 πüôπéî πüî τÅ╛σ£¿ µ£Ç σ╝╡ πü« πéè πâæ πâ╝ πé│ π⪠πé│πâ╝πâë πüá ! 
 2308.  
 2309. (σ▓íσ▒▒ πüåπéÇ πÇé πüôπüôπüá πüæ πü« Φ⌐▒ πÇü πé▒ πé▒ πéé πü¥πü堵ǥπüú πüª πüäπüƒ πü« ( Θûô σ▒▒ µ▓óµ╕í σ»┐ Σ╕ëΘâÄ ) 
 2310.  
 2311.  
 2312. σ╖│ σº½ πüï πéèπéô ) πÇÅ πüá πÇé πüº πéé Σ╗èσ¢₧ πü» τ┤áµÖ┤πéëπüù πüä πüè Σ╛┐πéè πüî µ▓óσ▒▒ σ▒èπüä πüƒ 
 2313.  
 2314.  
 2315. πü« πüº πÇü σ╕îµ£¢ πü« σàë πüî πüò πüù πüª πüäπü╛ πüÖ πÇé τÜå πé¼ πâ│ πâÉ πâ¼ ! 
 2316.  
 2317.  
 2318.  
 2319.  
 2320.  
 2321.  
 2322.  
 2323.  
 2324.  
 2325.  
 2326.  
 2327.  
 2328.  
 2329.  
 2330.  
 2331.  
 2332.  
 2333.  
 2334. πüäπüä πü¿ πü½ πüï πüÅ Σ║║ Φ┐½σ袠πüéπéï πéñπâ⌐ πé╣ 
 2335. πéï πâê πüº µêª πüñ πüôπü« πé│πâ╝ πâèπâ╝πÇü σÇï 
 2336. NN Σ║║ τÜä πü½ πü» τ¢╕ σÉë πüòπéô πü« πéñπâ⌐ πé╣ 
 2337.  
 2338. (NN) µ£¼ πéú πâ⌐πé║ πâê σñº στÄë πÇå πâê πü½ σ╝òπüï πéîπéï πü« πüá πüæπü⌐ πüö πÇü πé╣ 
 2339.  
 2340. πüäπüä 3 τ⌐½ σï▓ µùº ΘÜè µÿî πéñπâ⌐ πé╣πâê πé│πâ╝ πâèπâ╝ πéä Σ╗û πü« πé│πâ╝ πâèπâ╝ πüº πÇü Φ¬î Θ¥ó πéÆ Θú╛ πâùπ⬠πé¼πâ│ πü« πéñπâ⌐ πé╣πâê πéÆ ΘÇüπüú 
 2341.  
 2342. πéï πéñπâ⌐ πé╣πâê σñº σïƒΘ¢å | πé½πâ⌐ πâ╝ πüá πüú πüª σ╖¿σñº πé╡πéñ πé║ πüá πüú πüª πüÅπéî πüƒ πÇü πü┐ πüÖπüÜ πüòπéô πü« σ┐â 
 2343. πüª πü¬ πéô πüº πéé µºïπéÅ πü¬ πüä πü₧ | πâæπâ» πâ╝ πüé πéï Σ╜£σôü πéÆ σ╛àπüú πüª Θàìπéè πü½ Φ╗ìΘàì πéÆ Σ╕è πüÆ πü╛ πüù πüƒ πÇé 
 2344. πüäπü╛ πüÖ πÇé πé│πâí πâ│πâê πéé Σ╗ÿπüæ πüª πéé πéë πüê πüƒ πéë πÇü πüåπéî πüù πüä µ¼í σ¢₧ πü┐πüÖ πüÜπüòπéô πü½ σï¥πüª πéï 
 2345.  
 2346.  
 2347.  
 2348.  
 2349.  
 2350.  
 2351.  
 2352.  
 2353.  
 2354.  
 2355.  
 2356. πü¬ πÇé Θâ╡Σ╛┐ σ▒ï πüò πéô πü╕ πü« σ┐âΘàì πéè πéÆ σ┐ÿπéî πü¬ πüäπüº πü¡ πÇé πéñπâ⌐ 
 2357.  
 2358.  
 2359. πéñπâ⌐ πé╣πâê πü» σ▒èπüÅ πü« πüï | 
 2360. πé╣πâê πü» πÇî πé▒ πé▒ πüí πéâ πéô πü╕ πÇç πÇì σ«¢ πüª πü╛πüº πÇé 
 2361.  
 2362.  
 2363. ( µƒ▒ σê⌐σÆî πÇÉ2 πüÖ πüÖπüò πéô) (τªÅσ▓í τ¢╕ σÉë ΘÜåΣ╣ï ) 
 2364.  
 2365.  
 2366. πé╣π⬠πâ╝ πâô πâöπâ╝πâ╗ πâ₧ πâ¬πéú πü« 
 2367.  
 2368.  
 2369. µ£ê Θûô µÿƒ σìáπüä 
 2370.  
 2371.  
 2372. ( 2 µ£ê 19 µùÑ πüª 3 µ£ê 17 µùÑ ) 
 2373.  
 2374.  
 2375. πé╣π⬠πâ╝ πâô πâöπâ╝πâ╗ πâ₧ πâ¬πéú πéêπéè Σ╕Ç τ╜« πÇé 
 2376. πé│πâ│ πâöπâÑ πâ╝ πé┐ πâ╝ πüº ΘçÅ πü« ΦºÆσ║ª πéÆ Φ¿ê 
 2377. τ«ù πüù πüª πÇü σÉë ΦºÆ σç╢ ΦºÆ πü¿ πüòπéî πüª πüäπéï 
 2378. ΦºÆσ║ª πüº σìáπüú πüªπüä πü╛πüÖ πüî πÇü Σ╕ç Σ║║ σÉî 
 2379. πüÿ Θüï σæ╜ πü¬ Φ¿│ πü» πüéπéè πü╛πü¢ πéô πÇé 
 2380.  
 2381. πüéπü╛ πéè µ░ù πü½ πü¢ πüÜ πéóπâë πâÉπéñ πé╣ πü¿ πüù 
 2382. πüª σÅùπüæ σÅûπüú πüª Σ╕ïπüò πüäπü¡ πÇé 
 2383.  
 2384.  
 2385. πéê πÇé 
 2386.  
 2387.  
 2388. πüñπü¡ πÇé 
 2389.  
 2390.  
 2391.  
 2392.  
 2393.  
 2394.  
 2395.  
 2396. πü¬ 
 2397.  
 2398.  
 2399. 8 πÇé πüò πâ¼πâ│ πâ│ πü¿ " πé╖πâú πâ│ π⣠πâ╝ πâ½ σ║â Σ║ñ Z10 σÅ╖ 
 2400.  
 2401.  
 2402. τë¢ σ£ƒ Σ╗╗ σñº (4 µ£ï Σ╕è µùÑ -5 ΦéÑ µùÑ ) 
 2403. σ░æ πâ╝ πüù πü¬ πéô πüá πüæπü⌐ πüö Θüïσïó πüî Σ╕ïΘÖì µ░ùσæ│ 
 2404. πü¬ πü« πÇé πé╖ π⺠πââ πâö πâ│πé░ πü» σ░æπüù µÄºπüê πüª πÇü 
 2405. σ╜╝σÑ│ πü« πâòπé⌐ πâ¡πâ╝ πéé σ┐ÿπéî πüíπéâ πâíπâ╝ πââ 
 2406.  
 2407.  
 2408. Σ╗ñ µùù σñº (6 µ£ë BZH-7 µ£ë 2) 
 2409. µüïµä¢ Θüï πü« ΓÇ╗ πü» µ£ÇΘ½ÿ πü« Σ╜ìτ╜« πüéπéï πéÅ πÇé | πÇü 
 2410. πüº πéé πÇü πüí πéç πüú πü¿ πüá πüæ µêæ µàó πüù πüª σ╜╝ πü« | 
 2411. πéÅπüî πü╛πü╛ πéé πüìπüä πüª πü┐πüª πüéπüÆ πü╛πüù πéç | 
 2412.  
 2413.  
 2414. Σ║ñ Θ¢¬ Σ╕ì (63 µÿî -9 Bi3B) 
 2415. πé«πâú πâ│ πâû πâ½ Θüï πüî 4 πüñ µÿƒ πüÉπéë πüäπüº πéê πÇé 
 2416. σæèτÖ╜ πüÖπéï πü¬ πéë Σ╗è πéê | πüäπü╛ | πâùπâ¼ πé╝ 
 2417. πâ│πâê πü½ πü» πÇü πâì πéñ πâô πâ╝ πü« τë⌐ πüî πé░πâ╝ πüï 
 2418.  
 2419.  
 2420.  
 2421.  
 2422.  
 2423.  
 2424.  
 2425.  
 2426.  
 2427.  
 2428.  
 2429.  
 2430.  
 2431.  
 2432.  
 2433.  
 2434.  
 2435. σÉä πé│πâ╝πâèπâ╝ πü« πüè Σ╛┐πéè πéä πÇü 
 2436. πüö µäÅΦªï πü» πÇü Σ╕ï Φ¿ÿ πü« σ«¢σàê πü╛ 
 2437. πüº πÇé τÖ║σú▓ µùÑ σ╛î πÇü3 µùÑ πü╛πüº πü½ 
 2438. ΘÇüπéî πü░ µ¼í πü« σÅ╖ πü½ Φ╝ëπéï πüï πéé 
 2439. πéê πÇé τÜå πÇü πé½ πâáπé½ πâá πüù πüª πÇü πâÄ πâ╝ 
 2440.  
 2441. πâùπâ¡ πâûπâ¼ πâá πü¡ πÇé 
 2442.  
 2443.  
 2444. SM πü« τö╗ ΘÇú τ╡í σàê 
 2445. πüäπüò / πÇÆ73g 
 2446. πâ│πé╕ σ║âσ│╢ σ╕é σìù σî║ σñº ΘáêΦ│Ç τö║ 17-5 
 2447.  
 2448.  
 2449. πââ πâ│ ! πé│πâ│ πâÉπéñ πâ½ 
 2450.  
 2451.  
 2452.  
 2453.  
 2454.  
 2455.  
 2456.  
 2457.  
 2458.  
 2459.  
 2460.  
 2461.  
 2462.  
 2463.  
 2464.  
 2465.  
 2466.  
 2467.  
 2468.  
 2469.  
 2470. σ▒à (10 µ£ï 4 µùÑ -11 µ£ë 2 µùÑ) 
 2471.  
 2472. 3 σ╣┤ πü½ Σ╕Ç σ║ª πü« σ╝╖ Θüï µ£ƒ πü½ πüéπéè πü╛πüÖ πÇé 
 2473. πüƒ πü¿ πüê σñ▒ µòù πüù πüª πéé µ▒║πüù πüª σ┐âΘàì πü» πüä 
 2474. πéë πü¬ πüäπéÅ πÇé πü▓ πüƒ πüÖπéë σëì πüá πüæ πéÆ Φªï πüª 
 2475. πüª πü¡ πÇé 
 2476.  
 2477.  
 2478.  
 2479.  
 2480.  
 2481.  
 2482.  
 2483.  
 2484.  
 2485.  
 2486.  
 2487. Li τöƒ µ£ë (12 µ£ê 3H- 1 µùÑ) 
 2488. σêÑπéî πü« µ░ùΘüï πüî µ╝éπüú πüª πüäπü╛ πüÖ πüî πÇü σ┐â 
 2489. Θàì πü» πüéπéè πü╛πü¢ πéô πÇé πéó πâòπé┐ πâ╝ πé╣ πé¡πâ╝ 
 2490. πüº πüéπüñ πüéπüñ πü« σç║Σ╝Üπüä πüî πüéπéè πü¥πüå πüº 
 2491. πüÖ πéê πÇé 
 2492.  
 2493.  
 2494.  
 2495.  
 2496.  
 2497.  
 2498.  
 2499.  
 2500.  
 2501.  
 2502.  
 2503.  
 2504.  
 2505.  
 2506.  
 2507.  
 2508.  
 2509.  
 2510.  
 2511.  
 2512.  
 2513.  
 2514.  
 2515. σî║ πÇé / σÅ│ (8B20 µÿî 3 τö¿ 0B) 
 2516. τëí τ뢠σ║º πü« D σ₧ï πü« σ╛àπüí Σ║║ πüî πüäπü╛ πüÖ πéê πÇé 
 2517. τ¢╕µëï πéÆ Φªï σ«êπéè πüñπüñ πâ¬πâ╝ πâë πüù πüª πüéπüÆ 
 2518. πéï πâåπé» πâïπââ πé» πéÆ Φ║½ πü½ πüñπüæ πü╛πüù πéç πüå 
 2519. πü¡ πÇé 
 2520.  
 2521.  
 2522.  
 2523.  
 2524.  
 2525.  
 2526.  
 2527.  
 2528.  
 2529.  
 2530.  
 2531.  
 2532.  
 2533.  
 2534. πâ¼πéñ 
 2535.  
 2536.  
 2537. τ╡▒σÉê πâôπé╕ πâìπé╣ πéóπé╖ πé╣πâê Θéä Θéä σ»╛ 
 2538.  
 2539.  
 2540. Σ╗«µâ│ σïòτë⌐ πéÆ Θú╝Φé▓ πüÖπéï 
 2541.  
 2542.  
 2543. πé╖π⃠πâÑ πâ¼ πâ╝πé╖πâºπâ│ πé▓πâ╝ πâá πüá πÇé 
 2544. πâÖπââ πâê πü« Θú╝πüä πü½ πüÅπüä Θâ╜Σ╝Ü πüº | 
 2545. D 3.5 πéñ πâ│πâü τëê 
 2546. πü« 5 πéñπâ│ πâü τëê 
 2547.  
 2548.  
 2549. Θéä µÿî µÿî Θûô µÿî µÿ» πé╡πâ½ πüº πéé Φºúπüæ πéï πé»πâ¡ πé╣πâ» πâ╝ πâë πâÉπâë πé║πâ½ Θéä Θéä Θéä µÿî Θéä µÿî µÿî µÿ» 
 2550.  
 2551.  
 2552. πâ¿πé│ πü« πé½πé« 
 2553.  
 2554.  
 2555. | πÇü 
 2556.  
 2557.  
 2558. EE Sd σåà CB 
 2559.  
 2560.  
 2561.  
 2562.  
 2563.  
 2564.  
 2565.  
 2566.  
 2567. sa πü½ πâ╝ πü« τ¿«Θí₧ πÇé 
 2568.  
 2569.  
 2570. πÇü µ││ πüÉ µëÇ πÇé 
 2571.  
 2572. πÇü Σ╕û τòî τÜä πü½ µ£ëσÉì πü¬ Φ│₧ πÇé 
 2573.  
 2574. πÇü µÿá τö╗ πü« πé┐πéñ πâêπâ½ πÇÄ' τ╜¬ πü¿ 
 2575. πÇü σàÑπéï Σ║ï πÇé 
 2576.  
 2577.  
 2578. πâùπâ¼ πé╝πâ│ πâê πü« πüè τƒÑπéë πü¢ πé│ πâ╝ πâè πâ╝ πüî Σ╗èσ¢₧ πüï πéë µö╣ πü╛πéï πü₧ |! πü¥πü« σÉì πéé πÇî πâù πâ¼ πé╝ πâ│ 
 2579. πâêπé│ πâ╝ πâè πâ╝ µö╣ πÇé πüá πÇé' πü¥ πü« πü╛πü╛ πéä πéô πüæ πÇì πü¿ πüäπüå µäÅΦªï πéé πüéπéï πüá πéìπüå πüî πÇü σêå πüï πéè 
 2580. πéä πüÖπüæ πéî πü░ πü¥πéî πüº πüäπüä πü« πüá πÇé Σ╕ï πü« πé»πâ¡ πé╣πâ» πâ╝ πâë πéÆ Φºúπüä πüª τ¡öπüê πü¿ πÇü σ╕î µ£¢ πüÖ πéï πâù 
 2581. πâ¼ πé╝ πâ│πâê πü« πâèπâ│ πâÉπâ╝ πéÆ πéóπâ│ πé▒πâ╝ πâê πâÅ σའπé¼ πé¡ πü½ µ¢╕πüä πüª ΘÇüπéï πü« πüá ! πâñπââ πé┐ πé╝ |! 
 2582.  
 2583.  
 2584.  
 2585.  
 2586.  
 2587.  
 2588.  
 2589. SπÇém$πÇé Θó¿ τï╝ πé╖ πé╣πâå πâá 
 2590. σç║ σçå πé╗πâ¼ πé»πâä π⺠πé╜πâ│ 1 πâÉπââ πé▒πâ╝ 
 2591. πé╕ πüº 6@ σ║ª πüè πüäπüù πüä πÇé 2 πüñπü« πé▓πâ╝ πâá πüî πÇü 
 2592. µ¼▓σ╝╡πéè σÉ¢ πü½ πâôπââ πé┐π⬠| 
 2593. 3 3.5 πéñ πâ│πâü τëê 
 2594. 3Γæú 5 πéñπâ│ πâü τëê 
 2595. 5 πé│πâ│ πâÉπéñ πâ½ τë╣ Φú╜ π鬠π⬠πé╕ πâè πâ½ πâå πâ¼ πâ¢πâ│ πé½πâ╝ πâë 
 2596.  
 2597.  
 2598. 9 πÇü πé¡ πâäπâì πü« µ│úπüì σú░ πÇé , ~ 
 2599. 10πÇü Φíù OOπÇü µ¢▓πéè OOgπÇÄ* 
 2600. 11πÇü σ¢╜ σåà πüº Σ╜£πéë πéî πüª πüäπéï πüôπü¿ πÇé 
 2601.  
 2602.  
 2603. 14πÇü Θ¡ö σ░Ä τë⌐ Φ¬₧ πü« Σ╕╗Σ║║ σ༠πü« σÉì σëì πü» "? 
 2604.  
 2605.  
 2606. πé┐πâå πü« πé½πé« 
 2607.  
 2608. 1 πÇü πüù πéìπüÅ πéì πâ╝ πÇç πÇç πé»πâ¡ 
 2609.  
 2610.  πÇü Θ¡ö σ░Ä τë⌐ Φ¬₧ πü½ σç║ πüª πüÅπéï Θíì πü½ σ«¥τƒ│ πéÆ πüñπüæ πüƒ 
 2611. τöƒπüì τë⌐ πÇé 
 2612.  
 2613. πÇü σ╝ò πüÅ πéÆ Φï▒Φ¬₧ πüº πÇé 
 2614.  
 2615. πÇü σ░Å Φ¬¼ µÇ¬τ¢ù 
 2616.  
 2617. πÇü Θüò πüñ τë⌐ πÇé 
 2618.  
 2619. πÇü µÿö πü» πüôπüô πüï πéë µ░┤ πéÆ πüÅπü┐ Σ╕è πüÆ πü╛ πüù πüƒ πÇé 
 2620.  
 2621. πÇü πâü π⺠πé│πâ¼ πâ╝ πâê σæ│ πü« Θú▓ πü┐ τë⌐ πÇé σå¼ πü» πâ¢πââ πâê 
 2622. πüº GUOD ! 
 2623.  
 2624. 10πÇü µ£¿ πéÆ σëèπüú πüª σ╣│ πü½ πüÖπéï Θüôσà╖ πÇé 
 2625.  
 2626. I@πÇü µùÑ σàë πü« Φ╗ìσ¢ú πüî µ£ëσÉì πÇé 
 2627.  
 2628. 13πÇü σÉ╛ πéÆ Θÿ▓πüÉ πüƒ πéü πü½ Θâ¿ σ▒ï πü½ σÉèπéè Σ╕ïπüÆ πéï πüè πüè πüä πÇé 
 2629.  
 2630.  
 2631. CD C OO) µëÇ CO 
 2632.  
 2633.  
 2634.  
 2635.  
 2636.  
 2637.  
 2638. Z27 
 2639.  
 2640.  
 2641.  
 2642.  
 2643.  
 2644. πâùπâ╝/ πâé πéí πâ⌐ πé»πâ╝ 
 2645.  
 2646.  
 2647. πâçπâ╝ πé┐πâò πé⌐ πâ╝ πâ₧ πââ πâê πü» πé░πâ⌐ πâòπéú πââ πé» πü« µèò 
 2648. τ¿┐ πü¿ σÉîπüÿ πüº πüÖ πÇé πüƒ πüá πüù πÇü πé╡πéñ πé║ πüî σ░Åπüò πüä πü« 
 2649. πüº τö╗Θ¥ó πü« σ╖ªΣ╕è πü½ πÇü µîç σ«Ü πü« σñº πüì πüò πüº µÅÅπüä πüª πüÅ 
 2650. πüá πüòπüä (Σ╕ïσ¢│ σÅéτຠ)πÇé τö╗ Θ¥ó πü« Σ┐¥σ¡ÿ πü» ] τö╗Θ¥ó 
 2651. πüÖπü╣ πüª (5 40X4100) πéÆ Φíîπüå πüôπü¿ πÇé 
 2652.  
 2653.  
 2654.  
 2655.  
 2656.  
 2657. πéÆ (40X150) πü½ µÅÅπüä πüª πüÅπüá 
 2658. @ µèÿ µëÇ πéÆ Σ┐¥σ¡ÿ πüÖπéï πÇé 
 2659.  
 2660.  
 2661. ΓÇ╗ σ«¢σàê πü» πÇü Σ╕è Φ¿ÿ Σ╜Å µëÇ πü« πÇî πéó πâ╝ πâê πé«πâú πâ⌐π⬠πâ╝ 
 2662. 98πÇì πü╛ πüº πüè πü¡ πüî πüäπüù πü╛πüÖ πÇé 
 2663.  
 2664.  
 2665. πâåπé¡ πé╣πâê πâòπéí πéñπâ½ πü« µ│¿µäÅ Σ║ïΘáà 
 2666.  
 2667.  
 2668. MS-DOS πü« TYP πâÆπé│ πâ₧πâ│ πâë πüº Φ¬¡σÅû πéè σÅ»Φâ╜ πü¬ µÖ« 
 2669. ΘÇÜ πü« πâåπé¡ πé╣πâê πâòπéí πéñπâ½ πüï πÇüDS98 πü« TE πâÆπâí T σ╜óσ╝Å 
 2670. πéÆ Σ╜┐τö¿ πüù πüª πÇü πâå πé¡πé╣ πâê πâò πéíπéñπâ½ πü¿ σïòΣ╜£ τÆ░σóâ πÇü Σ╜┐ τö¿ 
 2671. πâäπâ╝ πâ½ σÉì πÇü πé│ πâíπâ│ πâê πÇü πâÜ πâ│ πâì πâ╝ πâá τ¡ë πéÆ σÉîΣ╕Ç πâçπéú πé╣ 
 2672. πé» πü½ σêÑ πâò πéíπéñπâ½ πüº σàÑπéî πéï πÇé 
 2673.  
 2674.  
 2675. DS98TEXT σ╜ó σ╝Å πü½ πüñπüä πüª 
 2676.  
 2677.  
 2678. πé│πâ│ πâêπâ¡ πâ╝ πâ½ µûçσ¡ù πü½ πéêπéè πÇü σÉì τ¿« τö╗Θ¥ó µôìΣ╜£ πüî πüº πüìπü╛ 
 2679. πüÖ πÇé ] τö╗Θ¥ó πü» σìèΦºÆ µûçσ¡ù πüº 6B 0XU πüº πüÖ πÇé 
 2680.  
 2681.  
 2682. Φë▓ µîç σ«Ü 
 2683.  
 2684. ΓæÑΓæ¿ πâ╗ Γæ⌐ΓæÑ πéÆ Φí¿τñ║ 
 2685.  
 2686. @ΓæÑCn  : µûçσ¡ù πü« Φë▓ σñë πüê (hn : 0 Σ╕Ç 7) 
 2687. σ▒₧µÇº µîçσ«Ü 
 2688.  
 2689. @ΓæÑH  : µûçσ¡ù πü« σÅìΦ╗ó 
 2690.  
 2691.  
 2692. @ΓæÑ µùÑ πÇü: µûçσ¡ù πü« πâûπ⬠πâ│πé» 
 2693. @ΓæÑQG  : τ░íµÿô πé░πâ⌐ πâò πÇü πü╛ πüƒ πü» πâÉπâ╝ πâüπé½ πâ½ πâ⌐ πéñπâ│ 
 2694. πü« ON 
 2695. @ΓæÑN  : Φë▓ µîç σ«Ü πü» πü¥πü« πü╛πü╛ πÇü σ▒₧ µÇº σ╛⌐σ╕░ 
 2696. @ΓæÑF  : µûçσ¡ù πü« πâòπâ⌐ πââπé╖πâÑ 
 2697. (πâÜπâ╝ πé╕ πéÆ πü╛πüƒ πüÉ µîç σ«Ü πü» Σ╕ìσÅ» ) 
 2698. @ΓæÑ1T : @ΓæÑG πéÆ nn πüº µîçσ«Ü πüÖπéï 
 2699. ( ] τö╗Θ¥ó πüÖπü╣ πüª πüî σñëπéÅ πéï ) 
 2700. n πâ¡ = πâÉπâ╝ πâüπé½ πâ½ πâ⌐ πéñπâ│ 
 2701. n πâ¡ =] τ░íµÿô πé░πâ⌐ πâò 
 2702. @ΓæÑVL : πâÉπâ╝ πâüπé½ πâ½ πâ⌐ πéñπâ│ πéÆ µûçσ¡ù πü½ πüñπüæ πéï 
 2703. @ΓæÑUL : πéóπâ│ πâÇπâ╝ πâ⌐πéñ πâ│ πéÆ µûçσ¡ù πü½ πüñπüæ πéï 
 2704.  
 2705.  
 2706. πâçπéú πé╣πé» µèòτ¿┐ πéÆ σïƒΘ¢å Σ╕¡ ! 
 2707. DS98 πü½ πé¡π⃠πü« πâíπââ πé╗πâ╝ 
 2708. πé╕ πéÆ µÄ▓Φ╝ë πüù πéêπüå πÇé µ│¿ µäÅ Σ║ï Θáà 
 2709. πéÆ πéêπüÅ Φ¬¡πéô πüº πÇîD898 πâå 
 2710. πé¡πé╣ πâê σôü πé░πâ⌐ πâòπéú πââ πé» πÇì Σ┐é 
 2711. πü╛πüº πÇü ΘÇü eo πüº πüíπéê πéï 06 
 2712.  
 2713.  
 2714. τë╣µ«è µîçσ«Ü 
 2715.  
 2716. @ΓæÑXnn  : nn πüº Φí¿τÅ╛ πüòπéî πéï 16 ΘÇ▓ 6 µíü πü« πé¡ 
 2717.  
 2718. πâú πâ⌐πé» πé┐ πéÆ TVHAN πü½ Φ╗óΘÇü 
 2719.  
 2720. @ΓæÑWnnn : nnn πüº Φí¿τÅ╛ πüòπéî πéï 10 ΘÇ▓ 3 µíü πü« 
 2721. σìÿΣ╜ì µÖé Θûô π骠πé¿πéñ πâê πéÆ σàÑπéî πéï 
 2722.  
 2723.  
 2724. (σìÿΣ╜ì µÖé Θûô πü» 1 60 τºÆ ) 
 2725.  
 2726.  
 2727. πü¥πü« Σ╗û 
 2728.  
 2729. ΓæÑ πâÄ πé¡ * πâ╗*ΓÇ╗ πâÄ πüº πüÅπüÅ πéëπéî πéï πü╛πüº πü« µûçσ¡ù 
 2730. σêù πéÆ πÇü πâí πâó Φíî πü¿ πüù τö╗Θ¥ó πü½ πü» τäí 
 2731. Φí¿τñ║ 
 2732.  
 2733. @ΓæÑH πâ╗ πü¥πüô πüº πâÜπâ╝ πé╕ πéÆ σî║ σêçπéï 
 2734.  
 2735. @ΓæÑ πüÅ nT πâ╗TnT10 ΘÇ▓ µíü πü« µûçσ¡ù µò░ σêå µê╗πéï 
 2736.  
 2737. @ΓæÑBGSnn  : nn1]0 ΘÇ▓ 8 µíü πü« µûçσ¡ù µò░ σêå πüá πüæ 
 2738.  
 2739.  
 2740. πé╣πâÜ πâ╝ πé╣ πéÆ µëôπüí πü¬ πüî πéë µê╗ πéï 
 2741. @ΓæÑ* πâ╗ τö╗Θ¥ó πéÆ πé»π⬠πéó πüÖ 
 2742. @ΓæÑPXnnn : X πüº µîçσ«Ü πüòπéî πüƒ πâæπâ¼ πââ πâê ( π⪠
 2743. πé╢πâ╝ πü» 1 πü« πü┐ ) πéÆ nn πüº µîç 
 2744. πüòπéî πéï Φë▓ πü½ σñë 
 2745. nnn= µùÑ πÇüHπÇü πüö πü» πü« Θáå πüº πÇü 
 2746. πéî πü₧ πéî ]6 ΘÇ▓ ] µíü πüº Φí¿πüÖ 
 2747.  
 2748.  
 2749. τÅì Φë▓ σ▒₧µÇº µîçσ«Ü πü» πÇü Σ╕Ç σ║ª µîçσ«Ü πüÖπéï πü¿ µ¼í πü« µîçσ«Ü πü╛ 
 2750. πüº µ£ëσè╣ πÇé µîçσ«Ü τ╡éΣ║å σ╛î πü» σ┐àπüÜ σàâ πü½ µê╗πüù πüô πüª πüè πüäπüª πüÅ 
 2751. πüá πüòπüä πÇé τÅì σ▒₧µÇº µîçσ«Ü πü» πâ¡ σö▒ σïòΣ╜£ πü¬ πü« πüº πÇü Θçì πü¡ πüª 
 2752. πü« µîçσ«Ü πüî σÅ»Φâ╜ πüº πüÖ πÇé σñ½ πé│ πâ│πâê πâ¡πâ╝ πâ½ µîç σ«Ü τ¢┤ σ╛î πü« 
 2753. πâ¬πé┐ πâ╝ πâ│ πé│πâ╝ πâë πü» τäíσè╣ πü¿ πü¬ πéï πÇé Φíî µ£Çσ╛î πü« πé│πâ│ πâê 
 2754. πâ¡πâ╝ πâ½ µîç σ«Ü πü» Φªü µ│¿ µäÅ πÇé σ▒ò Φ⌐│πüù πüÅ πü» 98 πü« τ╖¿Θ¢å 
 2755. σ╛îΦ¿ÿ πéÆ σ╛íΦªº πüÅπüá πüòπüä πÇé 
 2756.  
 2757.  
 2758. πÇÆ735 σ║â σ│╢ σ╕é σìù σî║ σñº ΘáêΦ│Ç τö║ 17-5 πé╖ πâú πâ│ π⣠πâ╝ πâ½ σ║â Σ║ñ Z10 σÅ╖ 
 2759. σÆî µÿî πé│πâ│ πâÉπéñ πâ½ πÇî πü¥ πéîπéî πü« πÇì Σ║║ Σ║║ µ¥í πü╛πüº πÇé 
 2760.  
 2761.  
 2762. µ╜ñ Φìë σ«« Θáà 
 2763. 5 DD πüº πÇü MS-DO8 πüº Φ¬¡σÅû πéè σÅ» Φâ╜ πü¬ πéé πü« πÇé µù¼ Σ╜ŵëÇ πÇü µ░Å σÉì πÇü σ╣┤ Θ╜ó πÇü Φü╖ µÑ¡ πÇü Θ¢╗ Φ⌐▒ τò¬σÅ╖ πéÆ µ¢╕πüä 
 2764. πüƒ τ┤Ö πéÆ σÉîσ░ü πüù πÇü πé│πâ╝πé╣ πé» πü½ πüïπüÄ πé¡πé╣ πâëπé│ πéóπéñ πâ½ πü« Φ¿ê ΘÜ¢ µ£¼ Σ╕Ç πâ╝ πâû πüÖ πéï πÇé@ πâç πéú πé╣ 
 2765. πé» πü½ Σ╜ŵëÇ πÇü µ░Å σÉì πÇü σåà σ«╣ πéÆ µÿÄΦ¿ÿ πüù πüƒ πé╖πâ╝ πâ½ πéÆ Φ▓╝πéï πüôπü¿ 
 2766.  
 2767.  
 2768. @ µ£¬ τÖ║Φí¿ πü« πéé πü« πüº πüéπéï πüôπüô πü¿ πÇé µ¼á πâí πâçπéú πéó πü» 3.5inch πüï 5 inch πü« ?HD πüï 
 2769.  
 2770.  
 2771.  
 2772.  
 2773.  
 2774. πé░πâ⌐ πâòπéú πââ πé» πâò πéíπéñπâ½ µ│¿µäÅ Σ║ïΘáà 
 2775.  
 2776.  
 2777. πé░πâ⌐ πâòπéú πââ πé» πâò πéíπéñπâ½ πü¿ Σ╕Ç τ╖Æ πü½ πÇü Σ╜┐ τö¿ πüù πüƒ τÆ░ 
 2778. σóâ (µ£¼ Σ╜ô µ⌐ƒτ¿« σÉì πÇü πâç πéú πé╣ πâùπâ¼ πéñ πÇü πâ₧ πéªπé╣ πÇü πé╣ 
 2779. πé¡πâú πâè πÇü πâù πâ¬πâ│ πé┐ πÇü πü¥πü« Σ╗û π⣠πâ╝ πâë Θí₧ )πÇü πâä πâ╝ πâ½ 
 2780. σÉì πÇü πé│ πâíπâ│ πâê πÇü πâÜ πâ│ πâì πâ╝ πâá τ¡ë πéÆ µ¢╕πüä πüƒ τ┤Ö πéÆ σÉî 
 2781. σ░ü πüù πüª πÇü( πâå πé¡πé╣ πâê πâò πéíπéñπâ½ πü¬ πéë σÉî Σ╕Ç πâçπéú πé╣πé» 
 2782. πü½ πéé σàÑπéî πüª ) πüÅπüá πüòπüä πÇé 
 2783.  
 2784.  
 2785. πüÜ 
 2786. Σ╜┐πüê πéï πâçπâ╝ πé┐πâò πé⌐ πâ╝ πâ₧ πââ Θéè 
 2787. Γæá σ╕é Φ▓⌐ πüò πéî πüª πüäπéï πâäπâ╝ πâ½ σ¢║ µ£ëσ╜ó σ╝Å 
 2788. µë▒πüå πüôπü¿ πü« πüº πüìπéï πâäπâ╝ πâ½ πü» πÇü Σ╗Ñ Σ╕ï πü« ΘÇÜπéè πüº πüÖ πÇé 
 2789.  
 2790.  
 2791. @Z s STAFF Kid98(9 πéí µó¥ ) 
 2792.  
 2793. @ πâ¿ rtV (πé╖πé╣ πâåπâá πâ¬πâòπâê) 
 2794.  
 2795. @E5SQU 188E (9 π麠- πâè πâêπâ½ πéñπâä /JICO) 
 2796. @DELUXEπâ╗PA INTII(BPS) 
 2797.  
 2798.  
 2799. πüó HHπÇü πâ¡ πÇü µùÑ πÇü πâÆ σêå Θ¢ó πü« 
 2800. πâÖπé┐ πâòπéí πéñπâ½ σìü πâæ πâ¼πââ πâê πâò πéíπéñπâ½ 
 2801.  
 2802.  
 2803. HπÇüGπÇü µùÑ πÇüE πü« σÉä πâò πéíπéñπâ½ πü½ πü» πÇü πéÅ πüï πéèπéä 
 2804. πüÖπüä µïíσ╝╡ σ¡É πéÆ πüñπüæ πüª πüÅπüá πüòπüä (. µ¢▓ πÇü. µùÑ πü¬ πü⌐ )πÇé 
 2805. HHπÇüGπÇü µùÑ πÇü πâô πü« πâçπâ╝ πé┐ σ╜ó σ╝Å πü» πÇü πâÉ πéñπâè π⬠πü« 
 2806. ΓÇ£Gπâ╝HAM πâÖ πü╣ πâÖπé┐ΓÇ¥ πü¿ πüù πü╛πüÖ πÇé πâæ πâ¼πââ πâê πü» πâå 
 2807. πé¡πé╣ πâê πüº Φ¬¡πéü πéï πéé πü« πÇü πü╛ πüƒ πü» πâÉπéñ πâèπ⬠σ╜óσ╝Å πü¿ 
 2808. πüù πü╛πüÖ πÇé πâå πé¡πé╣ πâê πü« σá┤σÉê πü» πâæπâ¼ πââ πâê τò¬ σÅ╖ πü¿ πÇü 
 2809. πü¥πéî πü½ σ»╛σ┐£ πüÖπéï ΓÇ£ µ¢▓ πÇü πâô πÇü µùÑ " πü« µâàσá▒ πéÆ Φ¿ÿσàÑ 
 2810. πüù πüª πüÅπüá πüòπüä πÇé πâÉ πéñπâè π⬠πü« σá┤σÉê πü» πâæπâ¼ πââ πâê 0 
 2811. πüï πéë Θáå πü½ ] πâÉπâ¼πââπâê 3 πâÉπéñ πâê πüº πÇüΓÇ£ µùÑ πÇüHπÇüG" 
 2812. πü« Θáåπü½ πâçπâ╝ πé┐ πéÆ πé╗πâ╝ πâû πüù πüª πüÅπüá πüòπüä πÇé 
 2813.  
 2814.  
 2815.  
 2816.  
 2817.  
 2818.  
 2819.  
 2820.  
 2821.  
 2822. πüôπü« πâçπéú πâ¼πé» πâêπ⬠πü½ σÅÄΘî▓ πüòπéî πüª πüäπéï πü« πü» πÇü π⣠πâ╝ πé╣ πâåπââ πé» πü« πÇî π⃠πâÑπâ╝ 
 2823. πé╕πââ πé» πâ╗ πé╖ πâèπâû πâùπé╣ πé╖π⬠πâ╝ πé║ πü« µ¢▓ πâç πâ╝ πé┐ πüº πüÖ πÇé πüôπü« πâçπâ╝ πé┐ πü» 
 2824. DS98# 5 πüï πâÆ EX 3 πü½ σÅÄΘî▓ πüòπéî πüƒ πÇî π⃠πâÑπâ╝ πé╕πââ πé»πé╖ πâèπâû πâùπé╣ Σ╜ôΘ¿ô 
 2825.  
 2826.  
 2827. τëê πÇì πü½ πéêπüú πüª µ╝öσÑÅ πüî σÅ»Φâ╜ πüº πüÖ πÇé 
 2828.  
 2829.  
 2830. πé╖πâè πâùπé╣ πâ₧πé¼ πé╕πâ│ πü» µ»ÄΘÇ▒ πÇî πâæ πé╜πé│ πâ│ ΘÇÜ Σ┐í πÇì πüº ΘáÆσ╕â πüòπéî πüª πüäπéï 
 2831. πâçπâ╝ πé┐ πâ╗ πâò πéíπéñπâ½ πüº πüÖ πÇé µ£¼ σÅ╖ πü» πÇü πü¥ πü« Σ╕¡ πüï πéë Σ╜ò µ¢▓ πüï πéÆ πé╗πâ¼ πé» 
 2832.  
 2833.  
 2834. Σ║║ 
 2835.  
 2836.  
 2837.  
 2838.  
 2839.  
 2840. πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝ µÖï πâåπâ╝ πéñ TYP X#3 πü« 
 2841. πâƒπâÑ πâ╝ πé╕ πââ πé» πé╖ πâèπâû πâùπé╣ Σ╜ô 
 2842. Θ¿ô τëê πüî σ┐àΦªü πüº πüÖ πÇé 
 2843.  
 2844.  
 2845. ΓæáMD-D0OS πü« πé╖πé╣ πâåπâá 
 2846. πéÆ πâëπâ⌐ πéñπâû ] πü½ σàÑπéî πüª Φ╡╖ 
 2847. σïò πüù πü╛πüÖ πÇé 
 2848.  
 2849. πâëπâ⌐ πéñπâû 2 πü½ πü» Σ╜ò πéé µ¢╕ πüì 
 2850. Φ╛╝πü╛ πéî πüª πüäπü¬ πüä τöƒ πâçπéú πé╣ 
 2851. πé» πéÆ σàÑπéî πü╛πüÖ πÇé 
 2852.  
 2853.  
 2854. Σ╕è πü« µûçσ¡ù πéÆ σàÑσ袠σ╛î πÇü π⬠
 2855. πé┐πâ╝ πâ│ πé¡πâ╝ πéÆ µè╝ πüù πü╛πüÖ πÇé 
 2856. πâòπé⌐ πâ╝ πâ₧ πââ πâê πüî τ╡éπéÅ πüú πüƒ 
 2857. πéë ΓÇ£N" πéÆ µè╝πüù πüª πÇü π⬠πé┐πâ╝ 
 2858. πâ│ πé¡ πâ╝ πéÆ µè╝πüù πü╛πüÖ πÇé 
 2859.  
 2860.  
 2861. ΓæóMS-D0S πü« πâçπéú πé╣πé» 
 2862. πéÆ µè£πüä πüª πÇü πâë πâ⌐πéñ πâû 1 πü½ 
 2863. # 5 πü« πâçπéú πé╣πé» @ (EX 
 2864. πüÖ 3 πü» πâçπéú πé╣πé» 3 ) πéÆ σàÑπéî 
 2865. πüª πüÅπüá πüòπüä πÇé 
 2866.  
 2867.  
 2868.  
 2869.  
 2870.  
 2871. Γæú, CDPY A:\MG\*.* µùÑ :\*.*πâ╗ 
 2872.  
 2873.  
 2874. qp πüº ce 40P PP Py Py CH ip my πüº mv fn oh πüº b mm mp ep wp cy mp mm ap mp op cm op ol 
 2875.  
 2876.  
 2877. πü¿ µëôπüí Φ╛╝πü┐ πÇü π⬠πé┐πâ╝ πâ│ 
 2878. πé¡πâ╝ πéÆ µè╝πüù πü╛πüÖ πÇé 
 2879.  
 2880.  
 2881. πâçπâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝ πâï πâ╝πâ╝πâ╝ 
 2882.  
 2883.  
 2884.  
 2885.  
 2886.  
 2887. πü¿ µö╗ πüí Φ╛╝πéô πüº πÇü π⬠πé┐πâ╝ 
 2888. πé¡πâ╝ πéÆ µè╝πüù πü╛πüÖ πÇé 
 2889. 30 
 2890.  
 2891.  
 2892.  
 2893.  
 2894.  
 2895.  
 2896.  
 2897.  
 2898.  
 2899.  
 2900.  
 2901. 6 πâëπâ⌐ πéñπâû |] πü½ πâëπâ⌐ πéñπâû 8 
 2902. πü½ σàÑπéî πüª πüè πüäπüƒ πâçπéú πé╣πé» 
 2903. πéÆ σàÑπéî πü╛πüÖ πÇé 
 2904. πâëπâ⌐ πéñπâû 6 πü½ πü» D πâ¡ 8 µ£ï 0 
 2905. πü« πâçπéú πé╣πé» πéÆ σàÑπéî πü╛πüÖ πÇé 
 2906.  
 2907.  
 2908. , COPY µùÑ :\MS\*.* A:\ σìè *.* 
 2909.  
 2910.  
 2911. πü¿ Σ║å µ«║ πüí Φ╛╝πü┐ πÇü π⬠πé┐πâ╝: 
 2912. πé¡πâ╝ πéÆ µè╝πüù πüª Σ╕ïπüò πüûπüä πÇé 
 2913. πüôπéî πüº πÇü µ║û σéÖ σ«î Σ║å πüº πüÖ πÇé 
 2914.  
 2915.  
 2916. Σ╜£πüú πüƒ πâƒπâÑ πâ╝ πé╕ πââ πé» πé╖ πâè 
 2917. πâùπé╣ τö¿ πé╖πé╣ πâåπâá πâçπéú πé╣πé» 
 2918. πüº Φ╡╖σïò πüù πü╛πüÖ πÇé 
 2919.  
 2920.  
 2921. LDPNPLAY πâòπéí πéñπâ½ σÉì 
 2922.  
 2923.  
 2924. πüôπéî πéÆ σàÑσ袠πüÖπéï πü¿ F M Θƒ│ 
 2925. µ║É πüº µ╝öσÑÅ πüî Φü₧πüæ πü╛πüÖ πÇé 
 2926.  
 2927.  
 2928. πâôπâ╝πâ╝πâ╝πâ╝πâ╝ πâï πâ╝πâ╝ 
 2929.  
 2930.  
 2931. πÇî MIDIPLAY πâòπéí πéñπâ½ σÉì 
 2932.  
 2933.  
 2934. πüôπéî πéÆ σàÑσ袠πüÖπéï πü¿ MIDI 
 2935. πüº µ╝öσÑÅ πüî Φü₧πüæ πü╛πüÖ πÇé 
 2936.  
 2937.  
 2938. πéíπéñπâ½ σÉì : µÿî σÉì : Σ╜£ µ¢▓ ΦÇà σÉì 
 2939.  
 2940.  
 2941.  
 2942.  
 2943.  
 2944. SHOFUGAP :2- πé½ σñº : πâÉ πââ σའ
 2945. KNEIKIHEI : Φ╗╜ Θ¿Äσà╡ 
 2946. DONAU 
 2947.  
 2948.  
 2949.  
 2950.  
 2951.  
 2952. : πé╣ πââ πâÜ 
 2953. σñ½ πüù πüò Θ¥Æ πüò πâë πâèπ⬠:πÇì πâä πâÑ πâê πâ⌐ 9 πé╣ 
 2954.  
 2955.  
 2956.  
 2957.  
 2958.  
 2959.  
 2960.  
 2961.  
 2962.  
 2963.  
 2964.  
 2965. MADOTITL : Θ¡ö σ░Ä τë⌐Φ¬₧ 
 2966.  
 2967.  
 2968. :iMAT8 
 2969.  
 2970.  
 2971. πÇî 
 2972.  
 2973.  
 2974.  
 2975.  
 2976.  
 2977.  
 2978.  
 2979.  
 2980.  
 2981.  
 2982. et πÇé Θü┐ ΘüÄ πüä σìè W 
 2983.  
 2984.  
 2985.  
 2986.  
 2987.  
 2988. πé│πâ│ πé»πâ⌐ πüî πÇü πü¿ πüåπü¿ πüå D πéë πü« πâçπéú πé╣πâù πâ¼ (Γæ» 
 2989. πéñ πü½ πü╛πüº πÇü Θíö πéÆ σç║πüÖ Σ║ï πü½ πü¬ πüú πüª πüù πü╛πüú πüƒ πÇé 
 2990. πü¥πéî πüº πü¬ πüÅ πüª πéé πÇü Φ╢à σ┐Ö πüù πüä πé│ πâ│πé» πâ⌐ τ╖¿ πÇé 
 2991. Θ¢å Θò╖ ΓÇ£µ¥æΘò╖ πüòπéÅ " πü» ΦíÇ πü╕ πü⌐ πâë πâÉπâë πâÉπâÉ πü½ πü¬ πâ╛ 
 2992. πéèπü¬ πüî πéë πÇü σêå Φ║½ πü« Φíô πéÆ ΘºåΣ╜┐ πüù πüª Θüèπü│ πü╛πüÅ πüú 
 2993. πüª πÇü( πéé πü¿ πüä ) Σ╗ò Σ║ï πéÆ πüôπü¬πüù πüª πüäπéï πÇé σ╜╝σÑ│ 
 2994. πéÆ σ┐£µÅ┤ πüù πéêπüå | 
 2995.  
 2996. πüôπü« πé│πâ╝ πâèπâ╝ πü« µ£Çσ╛î πü½ πÇü Σ╜ò πéä πéë µèòτ¿┐ σ
 2997. Θ¢å πü« πé│πâ╝ πâèπâ╝ πüî πüéπéï πü« πüº πüù πüú πüï πéè Φªï πüª πüÅ 
 2998.  
 2999.  
 3000.  
 3001.  
 3002.  
 3003.  
 3004.  
 3005.  
 3006. 2 My / 
 3007. Ps * πüÑ πââ 
 3008. / µ¥æ πéé > πé╖πâÑ 1 τÉå πüº πâæπé│ πâ│ πâÉ πéñ πâ½πé» πâ⌐ 
 3009. πâû πü» πüƒ πüá Σ╗è πÇü Σ╝Ü σôí 
 3010. σïƒΘ¢å Σ╕¡ πüá πÇé | 
 3011. σàÑΣ╝Ü πüù πüƒ πüä Σ║║ πü» πÇü 
 3012. Σ╝Ü Φ▓╗ 5.000 σåå πéÆ 
 3013. σ«ÜΘíì σ░Å τé║µ¢┐ πüº πÇü πé│ 
 3014. πâ│ πâÉ πâæπéñ πâ½ πü╛ πüº ΘÇüπüú 
 3015. πüª πüè πüÅπéî πÇé 
 3016. 100 σåå Σ╗ÑΣ╕ï πü« σêç 
 3017. µëï 6.000 σåå σêå πüº πéé 
 3018. DK πüò πÇé 
 3019. Σ╜ŵëÇ πü» 36 πâÜ πâ╝ πé╕ 
 3020. πü« Σ╕è πü½ µ¢╕πüä πüª πüéπéï 
 3021. πéê πÇé 
 3022. σ«¢σàê πü» πÇî πé│ πâ│πé» 
 3023. πâ⌐ σàÑ Σ╝Ü πüù πü¬ πüäπüï πüä πÇì 
 3024. Σ┐é πüá πÇé πüÖ πüÉ ΘÇü πéî ! 
 3025. τö╗ Θó¿Θ¢à πé╖πé╣ πâåπâá 
 3026. τÖ║ Φíî Σ║║ τö╗ MOO Σ╗ü Σ║òΦ░╖ πâçπé╢ πéñπâ│ µ¥æ Θò╖ πüòπéÅ πâùπâ¡ πé░πâ⌐ πâá τí¼ σ║╖µêÉ 
 3027. τ╖¿ Θ¢å Σ║║ τö╗ σîùΘçÄ Σ╕ì σçí Φ╝â WiZrd τö╗ σîù ΘçÄ µ¡ª 
 3028. µó¥ τö╗ Θéä τÖ╜ Θ╛ìΘ││ σÉë τö░ πéó πâ½ πâå π⃠πé╣ τö░ πüƒ πüñπüì πâ╗ πüæ πüä 
 3029. Φ╝â πâë πé»πé┐ πâ╝ πü½ τ╛Ä Θéä σ┐ù σ£Å πü¬ πüú πü¿ πüå 
 3030. Φ╝â πé» πâ½πâ╝ πâë µ¥╛ σ▓í Φ╝â πü¡ πüô πü½ πéâ πéô Φ╝âπü╣ πüá πüá πü╢πéè πüú πüñ 
 3031. Φ╝â πüå πüêπü┐ πü₧ Φ╝â πü┐πéê πüÖ 
 3032. τáö Θ¥Ö Φ╝â Θâ¿ σÅ╕ τö╗ µ¿¬ σ░╛ σà¿ µ▒ƒ σìö σ袠Θéä πéÅ πüù πéâ τö░Σ╕¡ πüó πéâ ! 
 3033. πé╡ π骠πâ│ πâë Θü╝ MATS τ╖Å σïÖ Φ╗Æ τ╖ÅσïÖ πü« µ▒áτö░ 
 3034. Φ╝â Dr. Φ╝â πé╖ πâ⌐πâ│ πé½π鬠
 3035. τö░ σñº τƒó τƒÑµü╡ τö░ Θºä ΦÅôσ¡É σ▒ï τÄ⌐σà╖ 
 3036. Φ╝â πé¼ πé¬π骠Θò╖σ░╛ Φ╝â πâò πâ½πâò πâ½ 
 3037. (πâäπâ¬πâ╝ πâä πâ╗ Σ║å Φ¿êτòÑ πüæπüæ τö░ πâè πé½ πüù πü« GAKO DS98SIATF 
 3038. σ£Å πé¡ πâë πü┤ πéà Σ╕Ç µûç σ╕âτö░ σ¼ó 
 3039. 31 
 3040.  
 3041.  
 3042. Θçì πü» πüî πüì 
 3043.  
 3044.  
 3045. IiBBiml 
 3046.  
 3047.  
 3048.  
 3049.  
 3050.  
 3051. σ║âσ│╢ σ╕é σìù σî║ σñº Θáê Φ│¬ τö║ 17-5 
 3052. πé╕πâú πâ│ π⣠πâ╝ πâ½ σ║â Σ║ñ 210 σÅ╖ 
 3053.  
 3054.  
 3055. σ╝Å Σ╝Ü τñ╛ πüôπüÖ πâ¬πâö πâô πéñ J πüù 
 3056.  
 3057.  
 3058. πâ¡ πéë 9841 
 3059.  
 3060.  
 3061. πâÑπâ╝ πé╢πâ╝ Σ║║ σáé ΘÉÿ * πâì πé½πâ╝ πâë 1 
 3062.  
 3063.  
 3064.  
 3065.  
 3066.  
 3067. σêçπéè σÅûπüú πüª σ┐àπüÜ πü» πüî πüì πü½ Φ▓╝πüú πüª πü¡ 
 3068.  
 3069.  
 3070. )1 πü¿ σÆîµ┤ï σïò τ¡É σìü πü« () σ«Ö -) µÜæ Φ⌐ò πü« Φú£ τ¢┤ Σ╕╗ σñ▒ τö░ ID > πü¿ Σ║ñ 6( Σ╗╗ 6 Σ║ê µö╛ Φê¼ ΓÇ╗ 
 3071.  
 3072.  
 3073.  
 3074.  
 3075.  
 3076.  
 3077.  
 3078.  
 3079. πéä Γæá πéâ πé¿ σ¢╜ σ░Ä πüô πüô 
 3080.  
 3081.  
 3082.  
 3083.  
 3084.  
 3085.  
 3086.  
 3087.  
 3088.  
 3089.  
 3090.  
 3091.  
 3092.  
 3093.  
 3094. σ╕é τö╖ πâ╗ σÑ│ τ¢« | 
 3095. πÇî 
 3096.  
 3097.  
 3098.  
 3099.  
 3100.  
 3101.  
 3102.  
 3103.  
 3104. ΓÇ╗ Σ╕ï πü« πéóπâ│ πé▒πâ╝ πâê πü« τ¡öπüê πéÆ σÅ│ πü« Φ¿ÿσàÑ µ¼ä πü½ µ¢╕πüä πüª σ╜ôτñ╛ πü╛πüº ΘÇüπüú πüª µ¼▓πüù 
 3105. πüäπüº πüÖ πÇé µè╜Θü╕ πüº τ┤áµò╡ πü¬ πâùπâ¼ πé╝πâ│ πâê πéÆ πüéπüÆ πü╛πüÖ πÇé 
 3106.  
 3107.  
 3108. L σÉêΘª¼ 
 3109. σÉä Θáà τ¢« πü« Φ⌐òΣ╛í πüè Θíÿπüä πüù πü╛πüÖ πÇé 
 3110.  
 3111.  
 3112. | µÿî _| 
 3113. Σ╗è σÅ╖ πü« σåà σ«╣ πü« Φ⌐òΣ╛í πéÆ πüè Θíÿπüä πüù πü╛πüÖ πÇé 
 3114.  
 3115.  
 3116. πéêπüÅ Φ¬¡πéô πüº πüäπéï πâæπé╜ πé│πâ│ Θ¢æΦ¬î πü« πâèπâ│ 
 3117. πâÉπâ╝ πéÆ πüö Φ¿ÿσàÑ Σ╕ïπüò πüä πÇé (Φñçµò░ σÅ» ) 
 3118. ASCIIl 
 3119. πâ₧πéñ πé│πâ│ BASIC πâ₧ πé¼ πé╕ πâ│ 
 3120.  
 3121.  
 3122. µùÑ τ╡î πâæ πé╜πé│ πâ│ 
 3123. EE-C πü▓ M 
 3124. Oh!PC 
 3125. µùÑ τ╡î πâæ πéñπâê 
 3126. 10. µ£¥µùÑ πâæπé╜ πé│πâ│ 
 3127. 1 πâ₧πéñ πé│πâ│ 
 3128. I2. The BASIC 
 3129. 13 "πé┤πâ│ πâùπâåπéú πâ╝ πé» 
 3130. IPC-0 NE 
 3131. 15. 98 πâ₧ πé¼ πé╕ πâ│ 
 3132. I6. NET WORKER 
 3133. πÇî πüá πÇéP C πâ₧ πé¼ πé╕ πâ│ 
 3134. I8πÇé πâå πé»πâÄ πâ¥π⬠πé╣ 
 3135. I19. πü¥πü« Σ╗û 
 3136.  
 3137.  
 3138. odm πü« πü« πü¬ πü« πéä Σ╕Ç 
 3139. σñº 
 3140. µùÑ 
 3141. πü½ 
 3142.  
 3143.  
 3144. πé│πâ│ πâæπéñ πâ½πé│ πâ╝ πâè πâ╝ πü« Σ╕¡ πüº Θ¥óτÖ╜ πüï πüú 
 3145. πüƒ πéé πü« πü» 7? (Φñçµò░ σÅ» ) 
 3146.  
 3147. Θüïσïò Σ╝Ü πüº Σ╕Ç τ¡ë Φ│₧ 
 3148.  
 3149. πÇü Θùÿ πü▓ πü« µ«┐σáé 
 3150.  
 3151. πé╣πé┐ πââ πâò πéñπâ│ πé┐πâô πâÑπâ╝ 
 3152.  
 3153. .πÇé Dr.K τ╛Ä & τÖ╜ Θ╛ìΘ││ Θ£₧ πü« Φ¿║󻃠σ«ñ 
 3154. πüƒ πü¿ πüêπü░ πüôπéô πü¬ MADSONG 
 3155. σ«┐ σ╖┤ πé│ πâ╝ πâè πâ╝ 
 3156.  
 3157. πüè Φ⌐½πü│ & πüè τƒÑπéë πü¢ 
 3158.  
 3159.  
 3160. Σ║║ 
 3161.  
 3162.  
 3163. µ£¼ µ£¼ 
 3164. D S98 πüº Σ╜£πüú πüª πü╗πüù πüä πâù πâüπé▓ πâ╝ πâá πü» ? 
 3165. πü« πâ│ 
 3166. πâ¡πâ╝ πâ½πâù πâ¼πéñ πâ│πé░ 
 3167. πé╖π⃠πâÑ πâ¼ πâ╝πé╖πâºπâ│ πé╖πâ│ 
 3168. πéóπâë πâÖπâ│ πâüπâú πâ╝ 
 3169. πéóπâÇ πâ½πâê 
 3170. πâæπé║πâ½ 
 3171. πé╖πâÑ πâ╝ πâå πéúπâ│πé░ 
 3172.  
 3173.  
 3174. . πü¥πü« Σ╗û 
 3175.  
 3176.  
 3177. EE 
 3178. w σëç πâ¡ πâ¡ µÿî 
 3179.  
 3180.  
 3181. σÆî 
 3182.  
 3183.  
 3184. πâ╝πâ╝ 
 3185.  
 3186.  
 3187. Φ│╝σàÑ πüÖπéï πé▓πâ╝ πâá πü« πé╕πâú πâ│ πâ½ πü» ? 
 3188. πÇì πü« Θáàτ¢« πüï πéë τò¬ σÅ╖ πéÆ Θü╕πéô πüº πüÅ 
 3189.  
 3190.  
 3191. πüú πÇü σà¡ 
 3192. _! COt 
 3193.  
 3194.  
 3195. πÇîm 
 3196.  
 3197.  
 3198. (πü» 
 3199. jk 
 3200. Fo 
 3201. πâç 
 3202. πâïπâ╝ 
 3203.  
 3204.  
 3205. σÅû Φ¬¼ ( DP 27) πü« πé»πâ¡ πé╣πâ» πâ╝ πâë πéÆ Φºúπüì πü¥ 
 3206. πü« τ¡öπüê πü¿ πÇü πüö σ╕îµ£¢ πü« πâùπâ¼ πé╝πâ│ πâêπâè πâ│ 
 3207. πâÉπâ╝ πéÆ µ¢╕πüä πüª πüÅπüá πüòπüä πÇé 
 3208.  
 3209.  
 3210. πÇé 
 3211.  
 3212.  
 3213. πâ» 
 3214.  
 3215.  
 3216. S πü½ σàÑπéî πüª πü╗πüù πüä Σ╗û τñ╛ πü« πé▓πâ╝ πâá 
 3217.  
 3218.  
 3219. S πü« Σ╕¡ πüº πÇü µ░ù πü½ σàÑπüú πüƒ πé¡πâú 
 3220.  
 3221.  
 3222. Mi σ▒ò 
 3223. | π骠
 3224.  
 3225.  
 3226. D S 98 πü½ πüñπüä πüª πüö µäÅΦªï πüö σ╕îµ£¢ πéÆ πüè Θíÿ 
 3227. πüä Φç┤ πüù πü╛πüÖ πÇé 
 3228.  
 3229.  
 3230. πü« σÉì σëì πéÆ µ¢╕πüä πüª πüÅπüá πüòπüä πÇé 
 3231.  
 3232.  
 3233.  
 3234.  
 3235.  
 3236.  
 3237.  
 3238.  
 3239. | Σ║║ πü╕ | σä¬Φë» ! σÅ» i σ½î :! µé¬ : 
 3240. - Σ╛í µá╝ 2 (9. ft 1 πéâ 59 5 
 3241. σÅûµë▒ Φ¬¼µÿÄ µ¢╕ σÆî 
 3242. σÉê πéÆ 5 < πüìπü╛ wo 
 3243. | Σ║å | 5! σä¬Φë» ! σÅ» i σ½î ! µé¬ : 
 3244. πü╛πüé Σ║ñ M πü╛ πâï πââ m 1 9 πéÆ σà¿ πü« πüÖ πéç W πü╛πüì 
 3245. 2 πÇé µÿÄ µ╡┤ πé╗ πâ¼πé» πé╖π⺠πâ│ ! < ! < ! * ! oi Σ╗ï 
 3246. πâê 1 
 3247. σêå 3E70 µ¼ä σ░ÄΘ¢╗ σê░ Θ¢╗Θ¢╗ 
 3248. .5 . πé▒πâ¡ σè⌐ πü« σû£ Σ╕¡ Φ¿ôτ╖┤ ! < ysvihv ii 
 3249. .6 . σÉëτö░ σàë σìè µêªΦ¿ÿ σ╛î τ┤░ ! πâ╗ | < 
 3250. 7. τ╡ó Φââ τ¼á 27 πâ╗ 1 < 
 3251. 8 .98 πé▓πâ╝ πâá µâà σá▒ : 7 πâ╗ 1 πâ╗: 
 3252. 9 . πâÄ πâòπâê πâÅπ骠πé╣ πüò πéô τ┤░ µ£ù 0 9 ) < 
 3253. 10.Meimu : ΘÜè 
 3254. πéóπâ╝πâê f*39-981πâ╗ πü½ πâ╗ 1πâ╗ |πâ╗ |πâ╗: 
 3255. 12. πé╖ 7 πé╣πâ₧ πé½πâ│ πü½ 5 πâ╗ 1 πâ╗ πüª: 
 3256. 13. σ¥ª Θéä 1 πâ½πé│ πâ╝ πâè πâ╝ µò╡ τöƒτöƒ YY 
 3257. 14. πü« µ¥▒ πü« πüôπüê 
 3258. 15. π⃠πâÑπâ╝ σàê σ▓│ τ╡é b4 τùç Φ╝â πâç 5 
 3259. 1 πÇé Θéä σñ½ σìÜ τ«ç σ░Ä σñ⌐ Σ║å µëì 
 3260. 17. τ╖¿Θ¢å σ╛îΦ¿ÿ > 
 3261.  
 3262.  
 3263.  
 3264.  
 3265.  
 3266.  
 3267.  
 3268.  
 3269.  
 3270.  
 3271.  
 3272.  
 3273.  
 3274.  
 3275.  
 3276.  
 3277.  
 3278.  
 3279.  
 3280.  
 3281.  
 3282.  
 3283.  
 3284.  
 3285. πâòπâ¡ πââ πâö πâôπâ╝ πâçπéú πé╣πé» πü« σÅûπéè µë▒πüä (πü½ πüñπüä πüª 
 3286.  
 3287.  
 3288.  
 3289.  
 3290.  
 3291. σÅé πâç πéú πé╣ πé» πü» σ┐àπüÜ πé¿ σàì πâç πéú πé╣ πé» Θ¥ó πü½ µëï πéÆ | σǽ πâç πéú πé╣ πé» πü½ µÉìσé╖ πéÆ | Σ╛¢ πâç πéú πé╣ πé» πü½ σ╝╖πüä τú» σàì πâç πéú πé╣ πé» πü½ τ¢┤σ░ä µùÑ 
 3292. πâƒπâ¡ πââ πâù πü½ σàÑπéî πüª | Φºªπéî πü¬ πüäπüº πüÅπüá πüòπüä πÇéπÇÅ πüé πüƒ πüêπéï πü« πüº Φ│¬ µ¢▓ πüÆ | µ░ù πü» Φ┐æπüÑπüæ πü¬ πüäπüº < σàë πéÆ πüéπüª πüƒ πéè πÇü µ╕⌐ µ╕⌐ 
 3293. Σ┐¥Φ¡╖ πüù πüª πüÅπüá πüòπüä πü¬ πüäπüº πüÅπüá πüòπüä πüá πüòπüä σ║ª πü« Θ½ÿπüä σá┤µëÇ πüª πü« Σ┐¥ 
 3294. τ«í πéÆ Θü╕ πüæ πüª πüÅπüá πüòπüä 
 3295.  
 3296.  
 3297. πéóπéñ πéñπéñ πâ½πâ½ πâ½πéñ πâ½πéñ πéô 
 3298.  
 3299.  
 3300. πÇÆ732 σ║âσ│╢ σ╕é σìù σî║ σñº σ╕î Φ│Ç τö║ 17-5 πâú πâ│ π⣠πâ╝ πâ½ σ║â Σ║ñ 210 σ¥¬ 
 3301. PHONE (082) 263-6165 
 3302.  
 3303.  
 3304. πü¬ σ╝Å Σ║║ πüôπüô πâ¬π⬠πâô πéñ π⬠πüù 
 3305.  
 3306.  
 3307.  
 3308.  
 3309.  
 3310.