home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Wyshyfka / Wyshyfka_1_19xx_NG_pl_a.atr / charts.txt next >
Text File  |  2023-02-26  |  13KB  |  1 lines

  1. --------------------------------------¢  ááááá á       ááá   á      á  ááááᢠáò     á The  áò òá  á áá   á áò   ò¢ á     áò      á   á  ááòòá  á á¢áò     á      áò   á  áò  á áò á  ááá¢á      áááá   áááááá  á     á  òááò òá¢á      áò òá  áò  òá  á     á        á¢á      òá  á áò   áò áò    áò        á¢òá      á  á á    á  á   ááááá á     á¢ òááááá á  á á    òá á    òáò  òáááááò¢--------------------------------------¢Niniejszym otwieram rubryk❎ o nazwie¢              CHARTS...¢¢Tu moəecie g osowa⇨ w rənych kateg.¢na kogo$ lub co$, a takəe tworzy⇨¢w asne kategorie.¢Przyzna⇨ moəna max. 10 punktw,¢np. jeəeli w kategorii "best lamer"¢jest np.¢> qBEK¢> Dadi¢> aS¢to qubkowi moəemy (nawet trzeba) da⇨¢10 punktw, ale rwnocze③nie aS¢moəe dosta③ 10, a Dadi np. 2 pkt.,¢wi❎c oglnie w tej kategorii rozda-¢li③my 22 punkty i jest OK,¢ale pewnie wiecie co jest grane, wi❎c¢kocz❎ kwasi⇨...¢¢                      Tiger/NG¢¢¢Raz jeszcze:¢Kaədej "pozycji" (osobie itd.)¢z danej kategorii moəecie da⇨¢od 0 do 10 pkt.¢Oboj❎tnie ile jest "pozycji".¢Np. b❎dzie 100 xywek -> daj punkty¢kaədej (0-10), w zaleəno③ci od swoich¢pogl⇧duff :-).¢                      Solo/NG¢¢Moəna, course, tworzy⇨ nowe¢kategorie oraz g osowa⇨ na cz onkw¢swojej grupy (ale NIE NA SIEBIE!).¢Je③li nie znasz kogo③ - odpu③⇨¢sobie, bo dojdzie do sytuacji,¢gdzie niektrzy b❎d⇧ dziwnie wysoko¢(parz InterMag).¢Od ə teə na bok oddawanie punktw¢"po koleəesku" (rwnieə jak w Inter¢Magu).¢¢PS. Jak dopisujesz nowe xywy/nazwy etc.¢a jest juə ich sporo (>10)¢- zrb jedn⇧ lini❎ odst❎pu.¢Text jest wtedy o wiele czytelniejszy.¢¢¢¢---------------------------------------¢       A TO JU⑧ WYSHYSKA's CHARTS¢---------------------------------------¢¢¢õ« ב∩∩∮ ≤≡≥·àπΘ∩≥«««¢¢> Klozet             -9¢> pC                 -0 * 2¢> Atari 2600         -6¢> Amiga              -21¢> Atari XL/XE        -40 rura!¢> Syrena             -9¢> C64                -13¢> sprz❎t w asny      -10¢¢Ø« ב∩∩∮ גσϕ∩⌡⌡⌡⌡«««¢¢> Asskicker          -37¢> Drunk Tank         -14¢> Out of Time        -16¢> Back to life       -9¢> Joyride            -10¢> Cool Emotion       -12¢> Sweet Illussion    -13¢> Raving Wieprz      -21 za-je-bi-ste!¢> The Top One        -9¢> The Top Three      -10¢> Igor               -33¢> Ultra              -37¢¢> Rotten Juice       -12 nie widzia em¢> Total Daze         -19 hm, tak ma o?¢> Trip 6             -35¢> Vengeance          -36¢> Halle Project #xx  -10¢> Bitter Reality     -13¢> Vent               -21¢> Intel Outside      -9¢¢¢Øβ ר∮⌡ΓΘ∩∈σáΣσϕ∩ - Amiga¢¢> Stunt of the Art   -12¢> HardWired          -13¢¢ø« אσ≤⌠áח∈⌠≥∩«««¢¢> Drunk Cheesboard   -37 rura!¢> More               -28 tesh rura!¢> Delirium           -13 intr0?¢> Elenium            -16¢> Annael             -13¢> The Break          -9¢> Bobsland           -16 ; tak duəo ?¢sybkje bobzlanty rul!¢> Recycle            -27¢¢øβ ב·βΣΣΣ π≥β·∙¡µβδσ¢¢> Grzyby             -25¢> TooHard            -14¢> TooHard 2          -28¢> AssKisiel          -10¢¢øΓ ר∮⌡ΓΘ∩∈σ ⌡Ü∙⌠∙ [nie packery]¢¢> QA                 -18¢> TMC                -23¢> MPT                -21¢> CMC                -6 stare_ale_jare!¢> Panther            -12¢> EED 2.1x           -18¢> MGV                -8¢> ProCopy            -7¢> Smart Player       -6¢> Debug              -5¢> Kleks              -3¢¢> Projector          -6¢> MFE                -10¢¢øπ ב∩∩∮ ≡βπδσ≥¢¢> DJ packer          -9¢> Flash Packer 2     -16 flacha rura!¢> Super Packer/PACK  -3¢> Super Packer/LINK  -9¢> Code3Cruncher      -4¢¢øΣ ב∩∩∮ β≥πΦΘ≈Θ·σ≥¢¢> APC ARC 2.x        -6¢> Arc/UnArc 2.x      -16¢> DC3                -17¢¢øσ ר∮⌡ΓΘ∩∈∙ גנצ¢¢> DOS 6.4 II/D       -19¢¢øµ É∮∩∩ΓΘã∈∙ ∈∩⌠σ≥¢¢> Apocalypse Noter   -18¢> Rolnik Noter       -5¢> Sword Noter        -3¢¢œ« ב∩∩∮áδ∩Σσ≥«««¢¢> Bloomer            -31¢> Konop              -30¢> LBS                -32¢> Krger             -28¢> Jager              -18¢> Roland             -10¢> Laookon            -9¢> Jaskier            -26¢> Electron           -20¢> Gumi               -25¢> Profi              -25¢> MadMan             -18¢> Bober              -16¢¢> Seban (wr⇨!)      -18¢> Fox                -30¢> Casper             -11¢> MacGyver           -15¢> Mayonez            -16¢> Maci③             -19¢> Charlie            -22¢> Hugo               -11¢> Solo               -17¢¢Œ« ב∩∩∮ τµ°¡ϕβ∈«««¢¢> Dracon             -25¢> Raven              -21¢> Titus              -20¢> Blashp             -19¢> Replay             -22¢> Wawrzyn            -8¢> Tiger              -5¢> Astral             -6¢> Vidol              -9¢> Sabath             -9¢> Kris               -7¢> Theo               -8¢¢Celowo (bynajmniej ja) nie umieszczam¢tych, ktrzy TYLKO converc⇧¢swoje obrazki z gRZYBA lub Amigi.¢Pici s⇧ spoko, ale , hm, to juə¢nie to samo...¢                        Redaktor :).¢¢¢À« יΘ∈τ ∩µ ϕ⌡·Θδβ···«««¢¢> X-Ray              -29¢> Samurai            -22¢> Greg               -33¢> BLB                -12¢> Miker              -19¢> Dj.V               -14¢> Bac                -21¢> Dhor               -22¢> Cedy              -29¢> Major              -2¢> VLX                -9¢> Josh               -21¢> Zoltar X           -18¢> Dex                -19¢> Solo               -16¢¢¢Ã« אσ≤⌠ ≤≈β≡≡σ≥«««¢¢> Vasco              -38¢> Gepard             -5¢> Sir Leo            -6¢> Wawrzyn            -6¢> Aniara             -4¢> Arasek             -5¢> Piorun             -9¢> Jager              -7¢¢A reszta si❎ opierdala :-)...¢¢                  przyp. Redaktora¢¢¢Õ« אσ≤⌠ ⌠σ°⌠¡≈≥Θ⌠σ≥«««¢¢> Gepard             -17¢> Solo               -18¢¢¢¨« ב∩∩∮ ≡ΘΩ⌡···«««¢¢> Solo  (hm...)      -14¢> Vasco              -14¢> Major              -8¢> Winio              -17¢> Samurai            -19¢> MacGyver           -14¢> Cedy              -15¢> Konop              -11¢> Krger             -15¢> LBS                -10¢> Wdz               -8¢> Kuchara            -7¢> Bloomer            -9¢¢¢õã« אσ≤⌠á∮βϕσ≥«««¢¢> qBEK/oHP           -20¢> Dadi               -3 (Red.says: no)¢> aS                 -8¢> zAJac              -3¢¢[nie bedem siem wyp0wiada⇨... ars]¢¢õõ« צ⌡≡σ≥áτ≥⌡≡β««« (friendship)¢¢> BBSL               -15¢> Taquart            -16¢> Shpoon             -5¢> Aids               -11¢> New Generation     -10¢> MEC                -24¢> Excellent          -9¢> Pentagram          -5¢> Shadows            -9¢> Apocalypse Riders  -23¢> Banklan (-> live!) -8¢> Syzygy             -8¢¢õõβ צ⌡≡σ≥áτ≥⌡≡β««« (produkcje)¢¢> Shadows            -26¢> Taquart            -27¢> Quasimodos         -19¢> Slight             -19¢> New Generation     -10¢> Apocalypse Riders  -21¢> Pentagram          -10¢> Excellent          -26¢> TighT              -21¢> MEC                -14¢> Aids               -9¢> Bit Busters        -30¢> Sword              -8¢¢õØ« צ⌡°¡∩≈β τ≥⌡≡β«««¢¢> oHP                -30¢> AB_Rh -            -1  ? (Krew cipo!)¢¢¢õø« מβΩ≈Θàδ≤·∙ ≤ΦΘ⌠«««¢¢> pERSONAL cASTRATOR -40¢> koski             -1  (Majora :)¢> iNTEL p②TLUM       -16¢> szko a             -36¢> muglerzy           -16¢> rasi③ci            -39¢> przemoc            -39¢¢¢õœ« םΘ∈σ ∩≥ לβτ««« (Zineromag :)¢ [zinE0Rmag, əin, rzyn, rzym, roma,¢ruma, rumia, rumunia.....?  ar!s :)]¢¢> Barymag            -36¢> Pentagram Zine     -26¢> Energy             -38¢> IM                 -15 rura!¢> Paczka Tnq         -15¢> Debilizator        -15¢> Megazine (HOL)     -9¢> Wyshyfka           -10 rura!¢¢¢õŒ« ב∩∩∮ Σ≥Θ÷σ«««¢¢> XF551              -14¢> Toms720            -28¢> 1050               -3¢> 1050+Happy         -11¢> CA2001             -6¢> CA2001 + turbo     -13¢> LDW                -4¢> LDW + turbo        -9¢> Toms710            -20¢> Toms360            -16¢> SN-360             -6¢¢õÀ« ס≥β≤β β⌠β≥β≤β«««¢¢> Vamp               -12¢> NIE(nie...!!!)     -7¢> Zrb to sam        -1¢> pC qurwek          -0*2 (poza Gie d⇧)¢> Pani doom'w       -10¢> Tina               -2¢> Cats               -19¢> Naj                -1¢> Tygodnik maniaka   -1¢> Sexet Sexzwis      -6¢> Top Jawne          -0¢> Komandos           -30 :)¢> Twj styl          -1¢> Bajtek             -14¢ [przeciesh ten mag nie istnieje od po-¢nad roq, so co wy t00 odwalata?!? ars ]¢¢> Fakty              -16¢> Magazy Amiga       -24¢> Pi ka Noəna        -15¢> Jak zosta⇨ atarocholikiem -1¢¢¢õë ב∩∩∮∈∙ ⌠≥⌡∈σδ«««¢¢> Wino marki Wino    -1¢> ⑧ytko              -9¢> EB                 -4¢> Granat A-18        -0¢> Van Pur 18         -16¢> Tur                -1¢> Piast              -13¢> Dekta              -1¢> Mleko              -13¢> Compot             -2¢> Huragan            -5¢¢> Cola               -25¢> Red Bull           -10¢> Speed              -10¢> Cappucino          -15¢> Kawa               -8¢¢> Sen So tysa        -1¢> Zesrane klawishe   -20¢> Wino marki "Wasco" -20¢> U③miech So tysa    -0¢> Ognisty ptak       -0¢¢õÕ« כ⌡·βπδΘσ ϕΘβ≤⌠∩«««¢¢> Dzierəoniw        -30¢> Orneta             -25¢> Bielsko-Blondyna   -10¢> Pasikrowice        -30¢> Opalenica          -8¢> Cz❎stochowa        -9¢> Sw❎dziwory Grne   -19¢> Warszawa           -2¢  (k.Otr❎busw)¢> {d♪               -4¢> Mi❎dzygrz         -9¢¢¢INFO: W poniəsze rubryki¢      wpisuj tylko jedynki!¢¢õ¨« צ⌠β⌠⌡≤ β⌠β≥ϕβ∈β«««¢¢> koder              -2¢> gfx                -1¢> msx                -2¢> swap               -1¢> txt                -¢> lamer              -¢> əonaty             -¢> sth other          -¢> dewiant sexualny   -1¢¢Øã« ב·∙ ≡∩Σ∩Γβ בΘ ≤Θà ת∙≤Φ∙µδβ™™™¢¢> Nie                -¢> Tak                -3 :)¢> Obleci             -1¢> Ujedzie            -¢¢¢Øõ« ב·∙ πΦπΘβîΓ∙ô ·∩Γβπ·∙â Σ≥⌡τü π·àô♢             ת∙≤Φ∙µδΘ«««¢¢> Nie                -¢> Tak                -4 :)¢> Czy to podst❎p???  -¢¢[Poprosz❎ inny zestaw pyta... :) ars]¢¢ØØ« תΘσδ β⌠β≥Θβ∈«««¢¢> plemnik            -¢> p d               -¢> 1-10 lat           -¢> 11-15 lat          -2¢> 16-18 lat          -3¢> 19-26 lat          -¢> 27-39 lat          -¢> 40-60 lat          -¢> 61-89 lat          -¢> 90-103 lat         -¢> 104-171 lat        -¢> 172-(Vasco) lat    -¢> (Vasco+1)-Atari lat-¢¢¢Øø« מβΩ≡∩≡⌡∮β≥∈ΘσΩ≤·σ ≥∩·≤·σ≥·σ∈Θβ«««¢¢> Q-Meg OS           -2 rura!¢> Covox              -1¢> TTP                -1¢> Sid                -¢> Stereo             -1 a co to jest?¢> Freezer            -¢> 4Mhz               -¢> HDD                -¢> 3,5"               -¢> TighT OS           -¢¢Øœ« סβϕΘàπΘ«««¢¢> 1MB                -¢> 576KB              -1¢> 320KB              -1¢> 256KB              -¢> 192KB              -¢> 128KB              -1¢> 64KB               -1¢> skleroza           -¢> tfardziel [3gb] :) -¢¢Øœβ IJϕΘτ∩≈π∙á¡á≡≥∩πσ≤∩≥¢¢> 68000              -¢> 68010              -¢> 68020              -1¢> 68030              -¢> 68040              -¢> 68060              -¢> PPC                -¢> 6502 :)            -¢¢ØœΓ IJϕΘτ∩≈π∙á¡áפIJל¢¢> 0.5 MB             -¢>   1 MB             -¢> 2-3 MB             -1¢> 4-7 MB             -¢> 8-15  MB           -¢> 16-32 MB           -¢> wi❎cej             -¢¢Øœπ IJϕΘτ∩≈π∙¡≥σ≤⌠«««¢¢> kikstart 1.3       -¢> kikstart 2.0       -¢> kikstart 3.0       -1¢> kikstart 3.1       -¢> HDD                -¢> CD-ROM             -¢> tower              -¢> Zorro II           -¢> Zorro III          -¢> karta graficzna    -¢> karta muzyczna     -¢> sampler            -¢> genlock            -¢> koprocesor         -¢¢¢ØœΣ ח∮⌡áתβ≤á⌠⌡áΓ∙î∩ - ATAROWCY¢¢> nr czytelnika      -4¢¢Øœσ ח∮⌡áתβ≤á⌠⌡áΓ∙î∩ - Amigowcy¢¢> nr czytelnika      -1¢¢¢UWAGA :) !¢Tutaj piszta juə normalnie!¢    (tj. pkt. 0-10)¢¢ØŒ« אσ≤⌠ וβϕσ«««¢¢> Osadnicy           -26¢> Droga Wojownika    -10¢> Janosik            -4¢> Inny ⇦wiat         -13¢> Reunion            -13¢> AB3D2              -9  (Alien 3D 2)¢> Incydent           -17¢> Tomahawk           -11¢> Sexmisja           -19¢> Colossus Chess     -6¢> Axilox             -14¢¢> R-Type             -14¢> Gloom              -12¢> Sensible Soccer    -12  (sprdlj!!!)¢> World Soccer       -7  (...too!!!)¢> DynaKillers        -17¢> Mega Blast         -14¢> Robbo              -12¢> Zybex              -26¢> the Dallas Quest   -8¢> Ultima 4           -8¢> Mr.Proper          -14¢> Lethal Weapon      -10¢> Diversion          -10¢  (ale tego jeszcze nie ma!)¢¢¢ØŒβ צΦΘ⌠∩≈β τ≥β«««¢¢> Max                -13¢> Centurion          -19¢¢ØÀ« ב∩∩∮ ⌠σπΦ∈∩ ϕ⌡·∙δβ¢¢> goa                 -24¢> cyber punk          -16¢> break beat          -23¢> jungle              -9¢> trance              -13¢> industrial          -8¢> hardcore            -11¢> ambient             -14¢> minimal             -2¢¢Øë צΦΘ⌠⌠∙ ⌠σπΦ∈∩ ϕ⌡≤Θπ¢¢> progressiv          -10¢¢ØÕ« ב∩∩∮ ∩⌠Φσ≥ ϕ⌡≤Θπ¢¢> rap                 -21¢> break dance         -23¢> rock                -13 spx!¢¢¨¨« ב∩∩∮áóבננכó«««¢¢> cool                -27 rili ql!¢> cul                 -2¢> kul                 -2¢> cl                 -3¢> ql                  -20¢> Ql                  -15¢> c00l                -23¢> qul                 -2¢> qool                -5¢¢