home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 40 / Flop_Magazin_40_1997_02_Raster_cs_Side_A.atr / uvod40.cap < prev   
Text File  |  2023-02-26  |  1KB  |  1 lines

  1.    V*(en) 'ten*@i na&eho magaz)nu,¢¢ p@ibli(n% po roce se k v*m dost*v* dal&) jeho ')slo. Mus)m v*m v&em moc pod%kovat za trp%livost p@i 'ek*n) na n%j. Douf*m, (e se nyn) radost) sm%jete minim*ln% jako optimista na ]vodn)m obr*zku.¢ D+vody p+sob)c) na zdr(en) magaz)nu jsou zhruba t@i. Do kv%tna minul[ho roku to byla organizace Atari*dy v Prost%jov%, od t[ho( m%s)ce a d*l u( napo@*d drastick* zm%na pracovn) doby ╱velmi nep@)jemn[$ a soub%(n% zaveden) telefonn) p@)pojky ke m% dom+. Ne (e bych neust*le s n%k`m vykec*val, ale linka mi umo(nila z)skat vlastn) p@)stup na INTERNET a to u( skute'n% n%co zabere.¢ Na&t%st) posledn) d+vod z)skal ur'itou zp%tnou vazbu - na s)ti se objevila @ada 8-mi bitov`ch atarist+, kte@) s u(it)m lacin[ elektronick[ po&ty m% mohli nep@etr(it% k pr*ci na magaz)nu dokop*vat. Tedy d)ky i m`m kamar*d+m je kone'n% na sv%t% FLOP 40.¢ Vt)pky ne&et@il ani kolega Radek ③t%rba, kdybych si je zaznamen*val, mohl jsem m)t nov` velk` 'l*nek s n*zvem FUJ_ZB.TXT. N%co na&t%st) z+stalo zachov*no v po&tovn)ch textech a m% napadlo p@i psan) ]vodn)ku je pou()t.¢ A kdy( u( jsem p@em`&lel nad elektronickou po&tou, do&lo mi, (e m+(u uv[st jej) v%t&) uk*zku a nahradit t)m mal[r na druh[ stran%. Zde jsem po jej)m zkompletov*n) zjistil nefunk'nost dvou za@azen`ch program+ a ocitl se tak v nesm)rn[ 'asov[ t)sni. V`b%r z m[ po&ty byl pro m% skute'n% v`chodiskem z nouze a nov[ ╱funguj)c)$ verze program+ dostanete p@)&t%. ╱T)m nemysl)m zase a( za rok.$¢¢                  -ZB-¢