home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 40 / Flop_Magazin_40_1997_02_Raster_cs_Side_A.atr / bafula.cap < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  6KB  |  1 lines

  1.       Samospustiteln` arch)v her¢   ---------------------------------¢¢  Projekt samospustiteln[ho archivu her pro mal[ ATARI autorsk[ho t`mu BAF za'al vznikat koncem jara 1997 z d+vodu vlastn) pot@eby autor+. Touto zkratkou za'ali ozna'ovat sv[ v`tvory Lud%k Burian a Petr Fojt*&ek z Ro(nova pod Radho&t%m. B%hem pr*ce bylo projektu d*no jm[no BAFULA.¢  Emul*tor disketov[ jednotky XLSTLINK je sice hezk* v%c, ale umo(uje p@)stup k program+m pouze formou vytvo@en`ch virtu*ln)ch disket, co( nen) pro v%t&) mno(stv) soubor+ nejpohodln%j&).¢  V tu dobu je&t% nebyl autor+m zn*m DG emul*tor, kter` um) namapovat p@)mo standartn) adres*@ na harddisku ST. Ale i zde plat) DOSov* omezen) na maxim*ln) mo(n` po'et soubor+ v adres*@i.¢  Za velkou slabinu existuj)c)ch emul*tor+ lze tak[ pova(ovat omezen) na rychlost komunikace 19200. Nen) to ale n%jak* vina autor+ - sp)&e syst[mu ST, kde s[riov` port je takto nechutn% limitov*n.¢  S t)m se Lud%k necht%l sm)@it a tak nakonec proti "pravidl+m" vy(d)mal z portu rychlost 75000. To je hranice z*pisu pam%ti &estn*cti bitovou adresou procesorem mal[ho po')ta'e. Bloky o d[lce do 256 bajt+ by m%lo b`t mo(n[ zapisovat je&t% o n%co rychleji. P@esv%d'iv`ch je ale i t%ch 75000.¢  Po(adavky na chov*n) syst[mu tedy byly jasn[ - p@)m` p@)stup k velk[ bance her, podobn% jako u MEGA CD Jirky Richtra a n%jak* slu&n* rychlost. Oboj) se zd*rn% povedlo. V dob% psan) 'l*nku ╱prosinec 1997$ existuje funk'n) verze, zat)m ale naprosto nevhodn* pro &)@en).¢  Nastavit adres*@e a jin[ v%ci u n) um) jenom auto@i ve zdrojov`ch textech programu, jin* mo(nost je&t% nen). Po tomto ]konu je v&ak ji( samotn[ ovl*d*n) hra'kou.¢  Syt[m se chov* jako disketov* jednotka s vlo(enou bootovac) disketou, sta') tedy prov[st studen` start na mal[m Atari , na'e( se jeho syst[mov`m zp+sobem p@iplaz) rychlost) 19200 ovl*dac) program. Po sv[m spu&t%n) p@evezme komunikaci a na s[riov[ lince nastane ten prav` cvrkot na 75000.¢  Jako prvn) p@ilet) abecedn) seznam nab)zen`ch program+, z n%ho( je mo(no jednodu&e vyb)rat ovlada'em. Krom% volby @*dek je zat)m zapracov*no p@ep)n*n) str*nek.¢  Po v`b%ru (*dan[ hry je tato nata(ena, nejdel&) 40-ti kilobajtov[ kousky by m%ly b`t zvl*dnuty do 6 sekund.¢  Samospustiteln` archiv se skl*d* ze zavad%'e a pomocn`ch utilit b%()c)ch na mal[m ATARI, a z &ir&)ho kompletu na v%t&)ch po')ta')ch¢  Zavad%' je z*kladn) jednotkou, kter* se star* v`hradn% o nata(en) p@edhozen[ho programu. T)m m+(e b`t vybran* hra, ale p@ed n) jsou to zmiovan[ pomocn[ utility. Nejprve modul uprgrade zavad%'e, tedy jakoby zmodifikoval s*m sebe ╱koho by to napadlo krom% autor+$, za n)m ]vodn) v`b%r.¢  Ten od prosince um) i p@ech*zet mezi podadres*@i na zdrojov[m disku. A jako posledn) v%c se rozeb%hla prvn) verze natahov*n) celodisketov`ch ╱p@esn%ji p+ldisketov`ch$ her p@)mo do ramdisku.¢  Kdo zn* trochu problematiku natahov*n) mnohdy hodn% segmentovan`ch soubor+, v), (e to nen) tak jednoduch[. Snad (*dn` zavad%' neum) spustit v&echny hry. Hodn% z*le() nap@)klad na schopnosti zav[st programy od co nejni(&) adresy do pam%ti.¢  Posledn) verze vyvinut* pro archiv dosahuje solidn)ho procenta ]sp%&nosti. Kdy( to tak auto@i um), mohli by snad 'asem p@ipravit disketov` zavad%' pro hustotu 360 KB, takov`ch zat)m moc nen). Jen(e pou(it` syst[m nen) p@)li& syst[mov`. Norm*ln% se soubory natahuj) p@es buffer velikosti sektoru a data se p@em)s④uj) na m)sto podle hlavi'ek segment+.¢  Tady je to jinak - natahov*n) prob)h* po cel`ch segmentech a v`b%r adres z hlavi'ek se d%je hned na zdrojov[m po')ta'i. Program pro natahov*n) bin*rn)ch soubor+ je tak vlastn% rozd%len mezi dva po')ta'e - dalo by se mluvit o multicomputerov[m syst[mu.¢  Zmiovan`mi vy&&)mi po')ta'i jsou my&leny platformy ATARI ST a IBM PC kompatibiln). Proto(e Petr Fojt*&ek je vlastn% program*torem na t%ch druh`ch stroj)ch, vznikaj) soub%(n% verze dv%. Ta na PC je zat)m ur'ena jen pro WIN95.¢  Obslu(n` program by m%l obsahovat komunika'n) '*st a jej) ovl*dac) grafickou, u(ivatelsky p@)v%tivou nadstavbu. Pr*v% tato v sou'asn[ dob% naprosto chyb).¢  D+le(itou je samoz@ejm% tak[ n%jak* ta z*sobi'ka her pro 8-mi bitov` po')ta'. Prvn) pl*n p@edpokl*dal p@ekop)rov*n) p+vodn)ch kazet ro(novsk[ho klubu, ale tyto byly jist`m ZB n%kam tak zalo(eny, (e nejsou k nalezen).¢  Z@ejm% mnohem sna(&)m bylo p@ekop)rovat 600 program+ z MEGA CD. Obsahovat by m%lo sam[ voln% &i@iteln[ v%ci, co( m+(e b`t v`hodn[ pro mo(n[ pozd%j&) kop)rov*n) cel[ho syst[mu. J* pou()v*m hry z polsk[ho archivu yoshi, kter` obsahuje asi 900 her a je ji( po piln[m stahov*n) cel` doma. Je zde ale men&) procento ]sp%&nosti p@i spou&t%n)m proto(e se z@ejm% jedn* o origin*ln) diskov[ verze a maj) 'asto velmi n)zkou zav*d%c) adresu.¢¢   Syst[m BAFULA byl poprv[ p@edveden ve@ejnosti na akci FREECON 97 v Plzni, je&t% beze jm[na a bez mo(nosti p@ech*zet mezi podadres*@i na zdroji her. Zd* se, (e vzbudil zaslou(enou pozornost jako neobvykl* novinka.¢  Jeho p@edpokl*dan[mu budouc)mu roz&)@en) napov)d* tak[ zv`&en` sou'asn` z*jem o emulace mal[ho po')ta'e nebo jeho disketov[ jednotky. Tato problematika je 'asto prob)ran* v konferenc)ch u(ivatel+ v%t&)ch po')ta'+. Z@ejm% ji( hodn% lidem do&lo, (e na hran) krat&)ch jednodu&&)ch her je 8-mi bit nejlep&)!!! M*m samoz@ejm% na mysli program*tory a jin[ n*hodn[ hr*'e - nikoliv z*ryt[ pa@any.¢  Prakticky sou'asn% s BAFULOu vznik* i ]pln% nov` disketov` emul*tor. Ten by byl ur'en na pr*ci a m%l by umo(ovat v%ci, kter[ dosavadn) emul*tory neum), jako nap@)klad form*t DCM, Spartados swapov*n) p@i nedostatku pam%ti a dal&) vymo(enosti.¢  Jako takov` bude dost slo(it` a tak jeho v`voj postupuje mnohem pomaleji. Nar*() tak[ mnohem tvrd%ji na ochotu s[riov`ch port+ ke spolupr*ci na vy&&)ch rychlostech a jin[ probl[my.¢  Syst[m BAFULA by m%l b`t k dispozici nejpozd%ji na akci ATARI⇧DA PV 98 v Prost%jov%, mo(n* i prvn) verze emul*toru.¢                 -ZB-¢