home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Flop Magazin 40 / Flop_Magazin_40_1997_02_Raster_cs_Side_A.atr / aparty10.cap next >
Text File  |  2023-02-26  |  8KB  |  1 lines

  1.            ATARI p*rty 1997¢¢  K p@)le(itosti 18 let existence 8-mi bitov`ch po')ta'+ ATARI a 10 let jejich v`skytu u n*s uspo@*dal ve@ejnou akci Atari klub Praha Kotl*@ka.¢  Je zaj)mav[, (e t%chto v`ro') si v&imli pr*v% 'lenov[ 'ist% diskuzn)ho klubu, kte@) se sch*zej) "nasucho" bez po')ta'+. Informaci si nenechali jako p@ekvapen) pro sebe - byl jsem s n) sezn*men ji( p@ed na&) Atari*dou, ale nevy&lo mi 'asov% n%jak ji "zcizit" a zd+raznit ji na vlastn) akci.¢  Jako organiz*tor akce vystupoval vedouc) klubu Olda Rezler, materi*ln% vypomohl jeho zam%stnavatel Jirka Richter, pomocn[ ruce a sv[ auto dodal Jirka Bern*&ek.¢  Akce byla pl*novan* jako jednodenn), v prostor*ch &koln)ho statku v ulici Kotl*@sk[, kter` neslou() jenom pro chovnou zv%@, ale nab)z) i prostory pro kulturn) akce. Co( m+(e b`t prakticky n%kdy i to sam[, samoz@ejm% poklidn) po')ta'ov) &)lenci jsou vyj)mkou.¢  Vstupn[ bylo 20 korun, o jej)m kon*n) m% informoval Olda pomoc) s)t% Internet. ╱Informace byla i v Annonci a podstatn* '*st i v seznamce na Country radiu.$ M)sto byla samoz@ejm% Praha, co( bylo pro m% v`hodn[ z hlediska p@esp*n) u p@)buzn`ch, tak(e jsem neztratil ani minutu t[to sleziny. Kolega z na&eho klubu tak[ stihl za'*tek, cestoval vlakem v noci a n%jak se to povedlo.¢  Za')t se m%lo v 9 hodin, ale do&lo k n%jak[mu z*drhelu - odpov%dn` pracovn)k, nebo provozovatel, prost% ten, co m%l dodat kl)'e, nebyl po r*nu k nalezen) doma ani na telefonu.¢  Po jeho p@)chodu byla zvolena nouzov* varianta - men&) m)stnost, vlastn% takov` v`'ep, p@ipraven` k p@)m[mu provozu, na m)sto p+vodn% pl*novan[ v%t&), do n)( by se ale musely nejprve nanosit stoly a (idle.¢  V dob% kulminace p@)tomn`ch asi polovina lid) st*la hust% nama'k*na, pozd%ji se uvolnilo.¢¢  Organiz*to@i rychle nainstalovali t@i pracovi&t% - mal` po')ta' Jirky Bern*&ka, propojen) ATARI a PC Jirky Richtra, propojen) ATARI 8 bit a STE K*ji ③)my.¢  Po@adatel[ pojali akci jako siln% organizovanou, se spole'n`m n%kolikahodinov`m programem. Jeho obsahem byly p@edn*&ky a praktick[ uk*zky zaj)mav`ch program+ a technick`ch doplk+.¢¢  Jirka Richter p@edv*d%l hlavn% vyu(it) emul*toru disketov[ jednotky APE pro PC, kter` je modern%j&) a vybaven%j&) ne( star` SIO2PC. Tak[ pozornost v%noval emul*toru po')ta'e XLIT!, kter[mu d*v* p@ednost p@ed XFORMERem.¢  Jeho 800XL stroj je vybaven 576 KB RAM, intern)m harddiskem a ]pravou na stereozvuk. Nejzaj)mav%j&) je samoz@ejm% harddisk. Jirka se hodn% sna(il p@ipojit jej k 8-mi bitov[mu ATARI, jen(e je tu probl[m, funguje to jen na star&)ch modelech XL. Nov%j&) XE maj) pr` jin[ 'asov*n) a podle Jirky na nich nebudou fungovat ani interfejsy prod*van[ v Polsku. Jedin* &ance je p@estav%t XE na XL, teoreticky to snad jde.¢  Po')ta' s intern)m harddiskem pot@ebuje v`konn%j&) zdroj, zato nen) nutn[ na n%j v jednom kuse p@ipojovat disketovou mechaniku, proto(e v&e na pr*ci m* p@)mo na hardisku. Jirka jej jednou za 'as p@ipoj) na PC a p@enese data.¢  Je&t% m%l s sebou upravenou znakovou tisk*rnu ATARI 1027, na jej)m( typov[m kole'ku jsou tro&ku upraveny znaky a vym%n%n` program vnit@n)ho @adi'e um) poskl*dat 'e&tinu stejn% jako psac) stroj ze dvou znak+. Tyto tisk*rny nab)z) ji( od minul[ho roku na prodej.¢╱dnes u( bohu(el bez 'e&tiny, proto(e 'ipy 8749H pot@ebn[ pro p@eprogramov*n) prost% zmizely z trhu.$¢  Karel ③)ma p@edv*d%l hlavn% emul*tor disketov[ jednotky XLSTLINK pro po')ta'e @ady ST. Tento program m% uv*d%l do nad&en) minul` rok, dnes na n%m sp)&e vid)m hodn% nedostatk+, vlastn% bych cht%l, aby um%l mnohem v)c. K*ja m%l s sebou je&t% i kresl)c) tabulku, zaj)mav[ za@)zen), jen(e u n*s prakticky nedostupn[.¢¢  Jirka Bern*&ek p@edv*d%l n%kolik speci*ln)ch grafick`ch program+ a u n*s z@ejm% velmi m*lo roz&)@en[ moduly. O Spartadosu v kartrid(i nebo zdroje re*ln[ho 'asu pro n%j maj) norm*ln% atarist[ mo(nost se pouze do')st.¢  O jak[si grafick[ kart%, kter* umo(uje zobrazen) 80 znak+ na @*dek, jsem naproti tomu dosud v+bec nesly&el. M* ozna'en) XF80 a Jirka ji neposuzoval jako n%jak d+le(itou. Nen) divu, kdy( se ned* b%(n% koupit, tak je jej) u(ite'nost diskutabiln).¢¢  Po skon'en) uk*zek se d%n) rozd%lilo do individu*ln)ch skupinek. J* se nap@)klad hodn% bavil s organiz*torem, jeho( vlastn% ji( n%kolik rok+ osobn% zn*m.¢  Olda zklaman% mluvil o nedokonal[ organizaci sv[ akce, nerealizovan[ n*st%nce s anketn)mi l)stky a rann)m zpo(d%n).¢  Jeho dost pesimistick[ v`hrady v+'i sv[ vlastn) osobn% se mi zdaj) velmi nesmysln[ a zbyte'n[. Je to bu⇦ nenapraviteln` optimista nebo m* velmi mal[ zku&enosti z takov`ch slezin.¢  Jist% (e my&lenka centr*ln)ho programu je vzne&en*, hlavn% by tak byl zaji&t%n p@)sun informac) pro v&echny p@)tomn[.¢  Nemohlo by se ani st*t jako na Atari*d%, (e n%kte@) nevid%li senza'n) a ]pln% nov[ infra za@)zen) v chodu, nebo se nesezn*mili s Jirkou Bern*&kem, a' to m%li v ]myslu a on byl u vedlej&)ho stol)ku.¢  Jen(e celost*tn) ╱mezin*rodn)$ akce m* v sob% princip chaosu intern% zabudov*n. P@edn% ]'astn)ci jsou mnohdy z r+zn`ch, dosti vzd*len`ch m)st, a jsou proto dost v*z*ni na dopravu. Nen) z@ejm% mo(n[ zajistit p@)tomnost v&ech v n%jak` vyhrazen` 'as. Pr+b%(n% ]'astn)ci p@ij)(d%j) a odj)(d%j), nepom+(e ani dvoudenn) trv*n) akce, ani t@)denn) Narsil P*rty v roce 1996.¢  ⑤'ast atarist+ z r+zn`ch m)st m* i dal&) rys - jednou za dost dlouho se tu setkaj) koresponden'n) zn*m) nebo ti, kte@) se cht%j) sezn*mit t@eba podle autorstv) program+. Jejich p@irozen`m z*jmem je sednout si stranou na n%jak` ten kousek hovoru.¢  Takhle skon'ila uk*zkov* 'innost i na t[to akci - posledn) p@)sp%vek ji( t[m%@ nikdo nesledoval. Olda prost% nemohl ud%lat v)c. J* s*m jsem se t%&il, (e na z*v%r vystoup)m a ohrom)m s hrou Dynakillers, nebo④ nov* hra st*@) teprve n%kolika m%s)c+ ╱a tak poveden*$ se nevid) n%jak 'asto, ale nakonec se na ni mrknul snad jenom Jirka Bern*&ek, na jeho( po')ta'i jsem ji spustil.¢  Co bylo zaj)mav[, na akci byl p@)tomn` Ladislav Renner, kter` je jej)m distributorem u n*s. J* jsem ho nepoznal, i kdy( jsme se u( vid%li p@ed dv%ma lety v Plzni. T[( pak ji( prchal na n%jakou dopravu, tak nebyl 'as hovo@it d[le.¢¢  M% oslovil pra(sk` atarista ze sdru(en) Exminsy, d@)ve aktivn) program*tor. J* ho neznal, proto(e organiza'n) 'innosti se nev%noval. Zato on o m% v%d%l z magaz)nu FLOP a jako d*rek mi donesl spoustu vyti&t%n`ch www str*nek z Internetu na t[ma mal[ ATARI. To m% pot%&ilo, j* tuto slu(bu m*lo pou()v*m pro jej) pomalost. Kolega mi tak u&et@il telefonn) poplatky.¢¢  Zaj)mav`m byl atarista z Pardubic, kter` se dostavil na akci pom%rn% velmi pozd%. Proto(e v&ak je omezen` na kazetov` p@)stroj, nemohl jsem ho z)skat mezi sv[ 'ten*@e.¢¢  Aby m% skute'n% nic neu&lo, z+stal jsem a( do ]pln[ho konce. To m% ov&em ve'er postavilo p@ed probl[m n%jak[ t[ dopravy, mysl)m na n*dra(), neb m)sto akce nebylo zrovna ve st@edu m%sta.¢  Jirka Richter m%l auto naprosto pln[ lidmi a technikou, podobn% to vypadalo u Jirky Bern*&ka. Jen(e tady to jen tak vypadalo. J* jsem zvykl` tak[ hodn% pakovat auto p@i je(d%n) na r+zn[ akce, ale tady jsem (asnul jak* kouzla dovede zn*m` tv+rce her a dem. ③el tak daleko, (e n%jak[ zavazadlo nacpal i do motorov[ho prostoru. V`sledkem jeho zru'n[ho p@em)s④ov*n) v%c) bylo pro m% pohodln[ m)sto k sezen) vzadu. Nepovolil mi ani chovat za j)zdy n%jak` ten monitor na kl)n%, taky ho n%kam z*hadn`m zp+sobem zastr'il.¢  Nejprve odvezl Oldu s jeho technikou dom+ a m% pak na n*dra(). Moc hodn` kluk, jenom sm+la, (e m% u( nebylo pomoci. Posledn) vlak do Olomouce, na kter` je&t% ten den existoval vhodn` spoj do Prost%jova, byl ji( del&) dobu pry'. Z*v%r cestov*n) byl pak hodn% nep@)jemn`, ale to moje chyba, ono by to &lo za@)dit l)p. T@eba se je&t% p@ed odjezdem z domova na akci pod)vat do j)zdn)ch @*d+. ╱No koho by to napadlo, (e?$¢                -ZB-¢