home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Newspaper 8 / Newspaper_8_2002-11-24_EXclusive_ON_Disk_4_of_4.d64 / t.real drive ini < prev    next >
Text File  |  2023-02-26  |  824b  |  51 lines

 1.  
 2. ; t.real drive ini
 3. ;
 4. ; Rozwiazanie problemu porzadkowania
 5. ; dysku, zamiast inicjalizacji stacji.
 6. ;
 7. ; () by Volcano/EXON
 8.  
 9.          *= $2000
 10.  
 11.          lda #16    ; wektor $bb-$bc
 12.          ldx #<name ; nastawiony na
 13.          ldy #>name ; plik zaczynajacy
 14.          jsr $ffbd  ; sie na litere v
 15.  
 16.         ; jsr proc1
 17.         ; jsr proc2
 18.  
 19.          jsr drvini ; inicjalizacja
 20.                     ; stacji
 21.          rts
 22.  
 23. ; Rozwiazanie 1
 24.  
 25. proc1    lda #"i"
 26.          sta name
 27.          rts
 28.  
 29. ; Rozwiazanie 2
 30.  
 31. proc2    lda #1
 32.          ldx #<(realinit+1)
 33.          ldy #>(realinit+1)
 34.          jmp $ffbd
 35.  
 36. drvini   lda #$0f
 37.          ldx #$08
 38.          tay
 39.          jsr $ffba
 40.          lda #$0f
 41.          jsr $ffc0
 42.          ldx #$0f
 43.          jsr $ffc9
 44. realinit lda #"i"
 45.          jsr $ffd2
 46.          jmp $ffcc
 47.  
 48. name     .text "v               "
 49.  
 50.  
 51.